Донецький націоналний університет економікт І торгівлі icon

Донецький націоналний університет економікт І торгівлі
Скачати 278.64 Kb.
НазваДонецький націоналний університет економікт І торгівлі
Дата29.07.2012
Розмір278.64 Kb.
ТипДокументи

Донецький націоналний університет економікт і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека


АУДИТ


Бібліографічна довідка з фонду НБ ДонНУЕТ


Виконавець: Пасинкова Г. І., зав. відділу.


Донецьк

2010
У290-21

С14 Садеков Алимжан Абдулович.

Механизмы эколого-экономического управления предприятием[Текст]: монография/ А.А. Садеков; ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского.-Х.: ИД "ИНЖЭК",2004.-224c.-ISBN 966-8515-36-6.


ББК У290-21+У282
У

Т 81 М.І. Туган-Барановський - видатний вчений-економіст. Спадщина та новації[Текст]: в 3т.: присвячується 140-річчю з дня народж. М.І. Туган-Барановського та 85-річчю з дня засн. ун-ту.: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 20-21 січ. 2005 р./ ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського; Ін-т економіки пром-сті НАН України; ред. О.О. Шубін [та ін.].-Донецьк,2005.

Т.3.-2005.-225с.

Х629.341.3

Н 19 Назаренко Олена Олександрiвна.

Судово-бухгалтерська експертиза[Електронний ресурс]: (навч. посіб.)/ О. О. Назаренко; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. бух.учета.-Донецьк,2003.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000.-Назв. з титул. екрану.-Електрон. версія друк. публ. 2003.


ББК Х629.341.3я73
У29

Г 52 Гладкова Ольга В'ячеславівна.

Інвестування[Електронний ресурс]: метод. рек. для проведення СРС з курсу для студ. ден. і заоч. форм навчання/ О. В. Гладкова; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. фінансів.-Донецьк,2003.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назв. з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2003.


ББК У290-56р.я73
У053.3

В64 Возіянова Наталя Юріївна.

Аудит в зарубіжних країнах[Електронний ресурс]: тексти лекцій для студ. спец. "Міжнар. економіка"/ Н. Ю. Возіянова; ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. контролю і АГД.-Донецьк,2004.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; Windows 2000.- Заголовок з екрану титул. арк..- Електрон. версія друк. публ. 2004р.

ББК У053.31я73
У053.3

В64 Возіянова Наталя Юріївна.

Основи аудиту[Електронний ресурс]: навч.-метод. комплекс для студ. заоч. форми навч. з екон. спец./ Н. Ю. Возіянова; ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. контролю і АГД.-Донецьк,2004.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; Windows 2000.- Заголовок з екрану титул. арк..- Електрон. версія друк. публ. 2004 р.

ББК У053.31р.я73
У053.3

П30 Петренко С.Н.

Риски аудиторской деятельности.[Электронный ресурс]: Учебно-практ. пособие/ С.Н.Петренко; Дон.ГУЭТ им.М.Туган-Барановского, каф. контроля и АХД.-Донецк,2003.-1 дискета.-Библиогр.:с.71-74.- Систем. требования: ПК с процессором; Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.- Электрон. версия печ.публ. 2003 г.


ББК У053.31я73
У290-21

С91 Сухарев Петро Миколайович.

Стратегічний аналіз[Електронний ресурс]: метод. вказівки до орг.ї самост. роботи студ. (СРС) облік.-фін.. ф-ту спец. "Облік і аудит" ден. і заоч. форм навч./ П. М. Сухарев; ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. контролю і АГД.-Донецьк,2004.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; Windows 2000.- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2004.


ББК У290-24р.я73
У052

Д19 Даньків Йосип Якимович.

Стандартизація обліку і аудиту[Текст]: навч. посіб./ Й. Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап'юк.-К.: Знання,2004.-310с.-(Вища освіта ХХІ ст.).-Глосарій: с.233-270.-ISBN 966-8148-22-3.


ББК У052ц.я73+У053.31ц.я73
У053.3

Д13 Давидов Григорій Миколайович.

Аудит[Текст]: підручник/ Г.М. Давидов.-К.: Т-во "Знання",2004.-511с.-(Вища освіта ХХІ ст.).-Бібліогр.: с.498-511.-ISBN 966-8148-15.


ББК У053.31я73
У053.3

У74 Усач Богдан Федорович.

Аудит[Текст]: навч. посіб./ Б. Ф. Усач.-3-тє вид., перероб. і доп.-К.: Знання,2004.-231с.+Дод.(38с.).-Бібліогр.: с.227-231.-ISBN 966-8148-65-5.


ББК У053.31я73
У26

Б23 Банківський нагляд[Текст]: навч. посіб./ В.І. Міщенко [та ін.].-К.: Знання,2004.-406с.-(Вища освіта ХХІ ст.).-Бібліогр.: с. 403-406.-ISBN 966-8148-00-2.


ББК У262.10я73
У053.3

М 58 Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2004 року[Текст]: пер. з англ. мови/ ред. кол.: Гаєвська Н.І. та ін.-К.: Аудитор. палата України; : ТОВ "ІАМЦ АУ "СТАТУС",2004.-1028с.-ISBN 966-8544-02-1: 160,00 грн.


ББК У053.31ц
У290-93

С97 Севка В.Г.

Фінанси підприємств[Електронний ресурс]: курс лекцій для студ. ден. і заоч. форми екон. спец./ В.Г. Севка, Г.Є. Дем'яненко, Єгоркіна; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. фінансів.-Донецьк,2005.-1дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000.-Назв. з титул. екрану.

ББК У290-93я73
У290-93

Є 30 Єгоркіна Т.О.

Фінансова санація і банкрутство підприємств[Електронний ресурс]: курс лекцій для студ. ден. і заоч. форми спец. 7.050104 "Фінанси"/ Т.О. Єгоркіна; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. фінансів.-Донецьк,2005.-1дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000.-Назв. з титул. екрану.


ББК У290-93я73
У290-93

С 97 Севка В.Г.

Управління фінансовою санацією підприємства[Електронний ресурс]: курс лекцій для студ. ден. і заоч. форми спец. 8050104 "Фінанси"/ В.Г. Севка, Т.О. Єгоркіна; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. фінансів.-Донецьк,2004.-1дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000.-Назв. з титул. екрану.


ББК У290-93я73
У290-21

Б 20 Балабанова Людмила Вениаминовна.

Стратегическое маркетинговое управление на основе бенчмаркинга[Текст]: монография/ Л.В. Балабанова; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского.-Донецк,2005.-171с.: рис., табл.-(Сер. "Школа маркетингового менеджмента").-Библиогр.:с.156-162.-ISBN 966-7634-55-8: 9,00 грн.

ББК У290-212.4
У24

Г 85 Грішнова Олена Антонівна.

Економіка праці та соціально-трудові відносини[Текст]: підручник/ О.А. Грішнова.-К.: Знання,2004.-535с.+Дод.(22с.).-Слов.:с.508-535.-ISBN 966-346-001-6.

ББК У24я73
У053.3

У 74 Усач Богдан Федорович.

Аудит за міжнародними стандартами[Текст]/ Б.Ф. Усач.-К.: Знання,2005.-247с.+Дод.(53с.).-ISBN 966-8148-94-0.

ББК У053.31
У053.3

С 91 Сухарева Людмила Алексеевна.

Внутренний аудит международного департамента банка: методология, организация и методика[Текст]: монография/ Л. А. Сухарева, Е.Б. Ретюнских; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского.-Донецк,2005.-196с.+Прил.(25с.).-Библиогр.:с.155-169.-ISBN 966-7634-57-4.


ББК У053.31
У053.3

Б75 Бодюк Адам Васильович.

Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності[Текст]: монографія/ А. В. Бодюк.-К.: Кондор,2005.-356с.-Бібліогр.: с.342-345.-ISBN 966-7982-54-8.

ББК У053.31
У053

Д65 Доля Владимир Тимофеевич.

Экономический анализ: теория и практические методики[Текст]: учеб. пособие/ В. Т. Доля.-К.: Кондор,2003.-208с.-Бібліогр.: с.203.-ISBN 966-8251-03-2.

ББК У053.1я73
У053.3

С91 Сухарева Людмила Олексіївна.

Дипломна робота[Текст]: метод. рекомендації по викон. комплекс. диплом. роботи, яка включає розділ "Аудит операцій" для студ. зі спец. 7.050.106 "Облік і аудит" обліково-фінанс. ф-ту і післядиплом. освіти/ Л.О. Сухарева; ДонДУЕТ, каф. контролю і АГД.-Донецьк,2005.-45с.

ББК У053.310.3р.я73
У290-93

Ч-15 Чайковська О.В.

Фінансовий менеджмент[Текст]: метод. вказівки і завдан для викон. аудитор. письм.роботи для студ. заоч. від-ня спец. "Облік і аудит"/ О.В. Чайковська, О.Ю. Руденок; ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. фінансів.-Донецьк,2005.-26 с.-Бібліогр.:с.23-26.

ББК У290-930.1р.я73
У292

А22 Аветисова Антоніна Олександрівна.

Основи підприємництва[Текст]: метод. рек. до самост. роботи та викон. аудитор. практ. робіт (АПР) з курсу "Основи підприємництва" для студ. заоч. форми навч. спец. 7.091711 "Технологія харчування"/ А. О. Аветисова, Н.С. Палій; ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки і упр. інновац. діяльн.-Донецьк,2005.-16 с.

ББК У292р.я73
У053

Н 69 Нитецкий Виктор Валерьевич.

Справочник аудитора: Методология аудиторской проверки некоторых аспектов деятельности предприятия[Текст]/ В.В. Нитецкий, Н.Н. Кудрявцев.-М.: Дело,1996.-192с.+Прил.(93с.).-ISBN 5-86461-190-5.

ББК У053.31я22
У304я8

М25 Маренкова Анна Алексеевна.

Управление распределением в условиях маркетинговой ориентации предприятий[Текст]: дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: спец. 08.06.01 - Экономика, орг. и упр. предприятиями/ А. А. Маренкова; науч. рук. Л.В. Балабанова; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского.-Донецк,2005.-299с.

ББК У304.13-212.4я8
У304я8

М25 Маренкова Ганна Олексіївна.

Управління розподілом в умовах маркетингової орієнтації підприємств. ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 - Економіка, орг. і упр. п-вами/ Г.О. Маренкова; наук. кер. Л.В. Балабанова.-Донецк,2005.-20с.


ББК У304.13-212.4я8
У290-93

Ф 53 Філімоненков Олександр Сергійович.

Фінанси підприємств[Текст]: навч. посіб. для студ. вузів/ О.С. Філімоненков.-2-е вид., перероб. та допов.-К.: Кондор,2005.-400с.-Бібліогр.: с. 393-397.-ISBN 966-8251-59-8.


ББК У290-93я73
У052

О-17 Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі[Текст]: матеріали міжнар. наук.-практ конф. (27-28 трав. 2004 р.)/ ред. кол.: Я.А. Гончарук (відп. ред.) [та ін.]; Львів. комерц. акад.; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка; Малопольська вища шк. екон. м. Тарнув (Польща).-Л.,2004.-398с.-ISBN 966-96-414-0-3.


ББК У052.0я54+У053.31я73
У290-21

Я90 Яхонтова Елена Сергеевна.

Эффективные технологии управления персоналом[Текст]/ Е.С. Яхонтова.-СПб.: Питер,2003.-272с.-(Теория и практика менеджмента).-Библиогр.:с.270-272.-ISBN 5-318-00452-0.

ББК У290-212
У053.3

Г47 Гиляровская Л. Т.

Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Л. Т. Гиляровская, С.Н. Паневина.-СПб.,2003.-240с.-(Учеб. пособие).-Библиография: с.190-193.-ISBN 5-94723-599-4.

ББК У053.31я73
У052

Ш76 Шнейдман Леонид Зиновьевич

Бухгалтерский учет на совместных предприятиях[Текст]/ Л.З. Шнейдман.-М.: Финансы и статистика,1989.-78 с.-ISBN 5-279-00478-2.

ББК У052
У26

Н23 Налогообложение в промышленном регионе: теория, практика и перспективы развития[Текст]: материалы 4-ой межрегион. научно-практ. конф. 18-19 нояб. 2004г./ ДонГУЭТ им. Т.Барановского, ред. А.А. Папаика [и др.].-Донецк,2004.-510с.


ББК У261.41+У301-93
У053.3

І-19 Іваніна О.О.

Аудит туристичної діяльності[Текст]: навч. посіб. для студ. вузів/ О.О. Іваніна; Донецкий ін-т турист. бізнесу.-К.: Центр навч. лит,2005.-256с.+Дод.(59с. ).-Бібліогр.: с. 239-253.-ISBN 966-364-035-9.


ББК У053.315я73
У24

Е40 Економіка праці і соціально-трудові відносини[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ А.В. Мерзляк [та ін.]; під ред. Є.П. Михайлова; ЗІДМУ.-К.: Центр навч. літ.,2005.-240с.-Библиогр.: с.229-235.-ISBN 966-364-059-6.

ББК У24я73
У290-93

Ч-15 Чайковська О.В.

Управління фінансовою санацією підприємств[Текст]: метод. вказівки для проведення семінар., та практ. занять з курсу для студ. спец. 8.050107 ден. форми навч./ О.В. Чайковська, Т.О. Єгоркіна; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. фінансів.-Донецьк,2005.-26с.

ББК У290-93р.я73
У290-21

Б 33 Баширов Ислам Халидович.

Маркетинговые исследования[Текст]: учеб.-метод. пособие для студ. спец. 7.050108 "Маркетинг"/ И.Х. Баширов; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. маркетинга и коммерчес. дела.-Донецк,2005.-128с.-Библиогр.:с.121-123.


ББК У290-212.4р.я73
Х62(4УКР)

К 64 Кондратьєв Валерій Олексійович.

Комерційне право України[Текст]: метод. вказівки для самост. роботи студ. щодо вивч. тем з курсу, які винесені на самост. вивч. для студ. ден. та заоч. форм навч./ В. О. Кондратьєв; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, каф. прав. дисц.-Донецьк,2005.-126с.-Бібліогр.:с.122-126.


ББК Х62(4УКР)304.2р.я73
У290-93

Ч-15 Чайковська Ольга Василівна.

Управління фінансовою санацією підприємств[Електронний ресурс]: метод. вказівки для проведення семінар. та практ. занять з курсу для студ. спец. 8.050107 ден. форми навч./ О.В. Чайковська, Т.О. Єгоркіна; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, каф. фінансів.-Донецьк,2005.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; Windows 2000.- Заголовок з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2005 р.


ББК У290-93р.я73
У290-93

Ч-15 Чайковська О.В.

Фінансовий менеджмент[Електронний ресурс]: метод. вказівки і завдан для викон. аудитор. письм. роботи з курсу "Фінінанс. менедж." для студ. заоч. від-ня спец. "Облік і аудит"/ О.В. Чайковська, О.Ю. Руденок; ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. фінансів.-Донецьк,2005.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; Windows 2000.- Заголовок з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2005.

ББК У290-930.1р.я73
У5

К84 Круковская С.А.

Международная интеграция[Текст]: курс лекций для студ. всех спец. дневной и заоч. форм обучения/ С.А. Круковская; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. междунар. экономики и права.-Донецк,2005.-110с.

ББК У58я73
Ч48

П86 ПСУЯ 8.2.2.-02/УН Система управління якістю. Процедура: Внутрішній аудит[Текст]/ ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського; уклад. І.В. Сабов; Л.О. Омелянович; затвер. О.О.Шубін.-Донецьк,2003.-11с.


ББК Ч484(4УКР)ц
У26

К19 Канєєва Інара Ігорівна

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Гроші та кредит"[Текст]: для студ. спец.7.050104 "Фінанси", 7.050106 "Облік і аудит", 7.050107"Економіка підприємства", 7.050201"Менедж. орг." ден. і заоч. форми навч./ І.І. Канєєва; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. фінансів.-Донецьк,2003.-41с.

ББК У262р.я73
У053.3

Д53 Дмитренко И. Н.

Аудит в банках[Электронный ресурс]: курс лекций для студ. днев. и заоч. обучения спец. 7.050104 "Финансы", 7.0501105 "Учет и аудит"/ И. Н. Дмитренко; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. контроля и АХД.-Донецк,2005.-1 дискета.-Систем. требования: ПК с процессором; Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.


ББК У053.3я73
У053.3

Р96 Ретюнських О. Б.

Аудит в банках[Електронний ресурс]: курс лекцій для студ. спец. 7.050106 "Бухгалтерський облік і аудит"/ О. Б. Ретюнських; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. контролю і АГД.-Донецьк,2005.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором.- Заголовок з титул. екрану.

ББК У053.31я73
У053

С91 Сухарев Петр Николаевич.

Модели и методы принятия решений в анализе и аудите[Электронный ресурс]: курс лекций для студ. днев. и заоч. формы обучения спец. 7.050106 "Учет и аудит"/ П. Н. Сухарев; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. контроля и АХД.-Донецк,2005.-1 дискета.-Систем. требования: ПК с процессором; Windows 2000.- Заголовок с титул. экрана.

ББК У053.1я73+У053.31я73+У290-24я73
У053.3

С91 Сухарева Людмила Олексіївна.

Організація і методика аудиту[Електронний ресурс]: курс лекцій для студ. ден. і заоч. форм навч. спец. 7.050106 "Облік і аудит"/ Л. О. Сухарева; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, каф. контролю і АГД.-Донецьк,2005.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; Windows 2000.- Заголовок з титул. екрану.

ББК У053.31я73
У052

П14 Палагута Е. А.

Организация информационных систем и технологий учета и аудита[Электронный ресурс]: курс лекций для студ. дневной и заоч. форм обучения спец. 7.050105 "Учет и аудит"/ Е. А. Палагута; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. компьютер. технологий.-Донецк,2004.-1 дискета.-Систем. требования: ПК с процессором; Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.

ББК У052.228.5я73
У422

М 16 Маковейчук Кристина Александровна.

Информационные технологии и системы в торговле[Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров днев. формы обучения спец. 7.050301 "Товаровед. и коммерчес. дело"/ К. А. Маковейчук; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. компьютер. технологий.-Донецк,2004.-1 дискета.-Систем. требования: ПК с процессором; Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.

ББК У422-210.3я73
У053.3

Г81 Гречина И. В.

Учет и аудит в банках.Ч. II, Аудит в банках[Электронный ресурс]: для студ. днев. и заоч. форм обучения спец. 7.050104 "Финансы" и 7.050105 "Банковское дело"/ И. В. Гречина; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. контроля и анализа хоз. деятельности.-Донецк,2005.-1 дискета.-Систем. требования: ПК с

процесором; Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.

ББК У053.31я73
У053.3

Н12 На варті державного добра[Текст]: історико-публ. нарис становлення держ. контрол.-ревіз. служби в Україні (1993-2005)/ М.І. Сивульський [та ін.].-К.: Піраміда: АВТ ЛТД,2005.-272.-ISBN 966-8570-02-2.


ББК У053.32
У053.3

В 60 Внешний аудит[Текст]: метод. указания по выполнению курс. работ для студ. спец. 7.050106 "Учет и аудит"/ И.Н. Дмитренко [и др.]; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. контроля и АХД.-Донецк,2005.-37с.-Библиогр.:с.26-31.


ББК У053.31р.я73
У053.3

Д 53 Дмитренко Ирина Николаевна.

Аудит в банках[Текст]: метод. указания и задания для выполнения аудитор. контрол. работы для студ. спец. 7.050104 "Финансы"/ И.Н. Дмитренко; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. контроля и АХД.-Донецк,2005.-30с.-Библиогр.:с.16-28.

ББК У053.31р.я73
У053.3

С91 Сухарева Людмила Олексіївна.

Дипломна робота[Електронний ресурс]: метод. рекомендації по викон. комплекс. диплом. роботи, яка включає розділ "Аудит операцій" для студ. зі спец. 7.050.106 "Облік і аудит" обліково-фінанс. ф-ту і післядиплом. освіти/ Л.О. Сухарева; ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. контролю і АГД.-Донецьк,2005.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; Windows 2000.- Заголовок з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2005.

ББК У053.310.3р.я73
У053

М74 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті[Текст]: навч. посіб. для студ. виш. навч. закл./ Ф.Ф. Бутинець [та ін.]; за ред. Ф.Ф. Бутинця, М.М. Шигун.-Житомир: ЖДТУ,2004.-352с.+Дод.(8с.).-(Навчальні посібники з бухгалтерського обліку).-ISBN 966-683-078-7.

ББК У053.1я73+У053.31я73
У050

Б24 Баранников А. Ф.

Теория организации[Текст]: учеб. для студ. вузов/ А. Ф. Баранников; гл. ред. Н.Д. Эриашвили.-М.: ЮНИТИ-ДАНА,2004.-700с.+Прил.(62с.).-ISBN 5-238-00695-0.

ББК У050.11я73
У052

Н63 Николаева Ольга Евгеньевна

Международные стандарты финансовой отчетности[Текст]: учеб. пособие/ О. Е. Николаева, Т.В. Шишкова.-4-е изд.-М.: УРСС,2003.-240с.-ISBN 5-8360-0487-0.

ББК У052.0ц.я73+У052.07я73
У052

К56 Ковалев Сергей Георгиевич

Международные стандарты финансовой отчетности в примерах и задачах (для бухгалтеров)[Текст]/ С. Г. Ковалев, Т.Н. Малькова; ред. А.Д. Ларионов.-М.: Финансы и статистика,2005.-296 с.-ISBN 5-279-02866-5.

ББК У052.0ц+У052.07
У9(4УКР)

Е-40 Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації[Текст]: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених/ відп. за вип. Г.Л. Монастирський; Терноп. акад. нар. госп-ва.-Т.: Економічна думка,2005.

Экономика Украины

Ч. 2.-431с.-ISBN 966-654-145-9

У421

Е 40 Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг[Текст]: зб.наук. праць/ ред. О.І. Черевко; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі.-Х.,Б.р.

Вип. 1.-2005.-677с.

Ч48

Е 24 European credit transfer system. ECTS - інформаційний пакет[Текст]: Напрям підготовки - 0501 "Економіка і підприємництво". Спец. - 6.050100 "Облік і аудит"/ ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, облік.-фін. ф-т.-Донецьк,2005.-114с.

ББК Ч484(4УКР)ц
Х62(4УКР)

К64 Кондратьєв В. О.

Комерційне право України[Електронний ресурс]: метод. вказівки для самост. роботи студ. щодо вивч. тем з курсу, які винесені на самост. вивч. для студ. ден. та заоч. форм навч./ В. О. Кондратьєв; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. прав. дисц.-Донецьк,2005.-1 дискета.-Систем.вимоги: ПК з процесором; Windows 2000.- Заголовок з титул. екрану.

ББК Х62(4УКР)304.2р.я73
Я10/18

О-60 Опубліковані праці викладачів Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського[Електронний ресурс]: бібліогр. покажч./ ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, наук. б-ка; уклад. О.Г. Уткіна; наук. ред. Т.П. Ткаченко Вип. 5.-Донецьк,2005.-1 опт. диск.-Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000.

ББК Я12+Я119:У
У290-93

У67 Управління фінансовою санацією підприємства[Текст]: навч. посіб. для студ. вузів/ С.Я. Салига [та ін.]; Гуманітар. ун-т "Запоріж. ін-т держ. та муніцип. упр.".-К.: Центр навчальної літератури,2005.-240с.-Бібліогр.: с. 236-237.-ISBN 966-364-048-0.

ББК У290-93я73+У290-24я73
У422

Б20 Балабанова Людмила Веніамінівна.

Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств[Текст]: монографія/ Л. В. Балабанова, О.А. Бриндіна; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського.-Донецьк,2006.-230с.+Дод.(13с.).-(Сер. "Школа маркетингового менеджменту").-Бібліогр.:с.207-216.-ISBN 966-385-016-7.

ББК У422-212.4
У290-21

М26 Маркетинг[Текст]: підруч. для студ. вузів за програмою бакалавра за напрямами підготов. "Економіка і підприємництво" та "Менедж."/ кол. авт.: В. Руделіус [та ін.].-перше укр. вид.-К.: Навчальний методичний центр: "Консорціум із удосканалення менеджмент-освіти в Україні",2005.-422с.-Пред. покажч.: с. 416-422.-ISBN 966-8487-34-6.


ББК У290-212.4я74
У290-21

В22 Вачевський Мирон Васильович.

Маркетинг. Формування професійної компетенції[Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ М. В. Вачевський; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка.-К.: ВД "Професіонал",2005.-512с.+Дод.(25с.).-Бібліогр.: с. 456-471.-ISBN 966-8556-86-0.

ББК У290-212.4я73+Ч484(4/8)я73
Е

Е40 Екологічний менеджмент і аудит[Текст]: навч. посіб. вищ. навч. закл./ С.М. Літвак [та ін.]; Південнослов. ін-т Київ. славіст. ун-ту.-К.: ВД "Професіонал",2005.-112с.+Дод.(31с. ).-Бібліогр.: с. 62.-ISBN 966-8556-92-5.

ББК Е081я73+У053.31я73
У26

Л93 Любунь О. С.

Банківський нагляд[Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ О. С. Любунь, К.Є. Раєвський.-2-ге вид., перероб. і допов.-К.: Центр навчальної літератури,2005.-416с.+Дод.(23с.).-ISBN 966-364-019-7.

ББК У262.10я73
У053.3

І-23 Івахненков Сергій Володимирович.

Комп'ютерний аудит: контрольні методики і технології[Текст]/ С. В. Івахненков.-К.: Знання,2005.-286с.: табл.-Бібліогр.:с.274-286.-ISBN 966-346-057-1.

ББК У053.31-210.3я73
У052

О-17 Облік і аудит у банках[Текст]: навч.посіб./ ред. О.В. Васюренко.-К.: Знання,2006.-595с.+Дод.(103с.).-ISBN 966-8148-50-9.

ББК У052.526я73+У053.31я73
У290-80

Д 45 Дикинсон Сара.

Презентация. Технология успеха[Текст]: пер. с англ./ С. Дикинсон.-М.: ЗАО "Олимп-Бизнес",2003.-256с.+Прил.(9с.).-Предм.-тем. указ.:с.238-244.- Имен. указ.:с.245-246.-ISBN 5-901028-54-6(рус.).-ISBN 0-75281-214-9(англ.).

ББК У290-803.81
У290-21

М25 Маренков Н. Л.

Антикризисное управление[Текст]: учеб.-метод. пособие для студ. экон. фак./ Н. Л. Маренков, В.В. Касьянов; под ред. С.С. Ильина.-Изд. 2-е.-М.; Ростов н/Д: Нац. ин-т бизнеса: Феникс,2005.-508с.+Прил.(27с.).-Библиогр.:с.500-505.-ISBN 5-222-06792-0.-ISBN 5-8309-083-1.
Ш143.21

К19 Каникевич Алексей Давыдович.

Англо-русско-украинский терминологический словарь по бухгалтерскому учету и аудиту[Текст]: 3000 слов и словосочетаний/ А.Д. Каникевич; науч. ред. С.Ф. Голов.-К.: Либра,2003.-256с.-ISBN 966-7035-60-3.

ББК Ш143.21-43+У052я2
Ш1

С48 Словник обліково-економічних термінів[Текст]/ Ф.Ф. Бутинець [та ін.]; за ред. Ф.Ф. Бутинця, Т.Б. Тріфонова; Житомир. держ. технол. ун-т; Екон. акад. в Кракові; Ун-т нац. та світ. госп-ва (м. Софія).-Житомир: ЖДТУ,2004.-384с.-ISBN 966-683-096-5.

ББК Ш171.11-43+Ш141.4-43+Ш143.21-43+У052я2
У053.3

С59 Соколов Ярослав Вячеславович.

Очерки развития аудита[Текст]/ Я. В. Соколов, А.А. Терехов.-М.: ИД ФБК-ПРЕСС,2004.-376с.-Библиогр.:с.369-375.-ISBN 5-88103-128-8.

ББК У053.31г
У053.3

Б81 Бондар Микола Іванович.

Аудит в АПК[Текст]: навч. посіб./ М. І. Бондар; КНЕУ.-К.,2004.-188с.-Бібліогр.:с.182-183.-ISBN 966-574-545-Х.

ББК У053.315я73
У053.3

К 43 Кірєєв О. І.

Внутрішній аудит у банку[Текст]: навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. І. Кірєєв, О.С. Любунь, М.П. Кравець.-К.: Центр навч. літ.,2006.-224с.+Дод.(20с.).-ISBN 966-364-204-1.

ББК У053.31я73
У422

Б20 Балабанова Людмила Веніамінівна.

Контроль у системі маркетингу торговельного підприємства[Текст]: навч.-метод. рек. щодо вивч. теми з навч. модуля "Маркетинг торг. п-ва" (для студ. спец. 6.050200 "Менедж. орг." ден. і заоч. від-нь)/ Л. В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, каф. маркетинг. менедж.-Донецьк,2005.-67с.: табл., схеми.-Бібліогр.: с. 65-67.

ББК У422-212.4р.я73
У290-93

П52 Полтьева И. А.

Финансовый менеджмент[Электронный ресурс]: курс лекций для студ. днев. и заоч. отд-ний спец. 7.050106 "Учет и аудит", 7.050103 "Междунар. экономика", 7.050107 "Экономика предприятия"/ И. А. Полтьева; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. финансов.-Донецк,2005.-1 дискета.-Систем. требования: ПК с процессором; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.


ББК У290-930.1я73
У053.3

Д 53 Дмитренко Ирина Николаевна.

Аудит в банках[Электронный ресурс]: метод. указания и задания для выполнения аудитор. контрол. работы для студ. спец. 7.050104 "Финансы"/ И. Н. Дмитренко; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. контроля и АХД.-Донецк,2005.-1 дискета.-Систем. требования: ПК с процессором; MS Windows 2000.-


ББК У053.31р.я73
У27

Є 30 Єгоркіна Т.О.

Страхові послуги[Електронний ресурс]: метод. вказівки для самост. вивч. курсу для студ. ден. і заоч. форми навч. за спец. 7.050104 "Фінанси", 7.050106 "Облік і аудит", 7.050105 "Банк. справа"/ Т.О. Єгоркіна, Є.С. Гордієнко; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, каф. фінансів.-Донецьк,2005.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; Windows 2000 .- Заголовок з титул. екрану .- Електрон. версія друк. публ. 2005 р.

ББК У271р.я73
Ч48

Е24 European credit transfer system. ECTS - інформаційний пакет[Текст]: напрям підготов. - 0501 "Економіка і підприємництво". Спец. - 6.050100 "Облік і аудит"/ ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, облік.-фін. ф-т.-Донецьк,2006.-143с.

ББК Ч484(4УКР)ц
У052

Г 91 Гресь Наталія Леонідівна.

Організація виробничої практики зі спеціальності "Облік і аудит"[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Н. Л. Гресь.-К.: Центр навч. л-ри,2006.-112с.: табл.+Дод.(13с.).-Бібліогр.:с.94.-ISBN 966-364-225-4.

ББК У052.0я73+У053.31я73
У052

Р 24 Рассулова Надежда Васильевна.

Учет в зарубежных странах[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. спец. "Учет и аудит" днев. и заоч. форм обучения/ Н. В. Рассулова; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. бух. учета.-Донецк,2005.-1 дискета.-Систем. требования: ПК с процессором; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.

ББК У052.9(2/8)я73
У304я8

М30 Маренкова Ганна Олексіївна.

Управління розподілом в умовах маркетингової орієнтації підприємств[Електронний ресурс ]: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 - Економіка, орг. і упр. п-вами/ Г.О. Маренкова; наук. кер. Л.В. Балабанова; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського.-Донецк,2005.-1 діскета .-Систем. вимоги: ПК з процесором; Windows 2000.- Заголовок з екрану .

ББК У304.13-212.4я8
У304я8

М25 Маренкова Анна Алексеевна.

Управление распределением в условиях маркетинговой ориентации предприятий[Электронный ресурс ]: дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: спец. 08.06.01 - Экономика, орг. и упр. предприятиями/ А. А. Маренкова; науч. рук. Л.В. Балабанова; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского.-Донецк,2005.-1 дискета .-Систем. требования: ПК с процессором; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана .

ББК У304.13-212.4я8
У290-21

С25 SWOT-аналіз - основа формування маркетингових стратегій[Текст]: навч. посіб./ за ред. Л.В. Балабанової.-2-ге вид. випр. і допов.-К.: Знання,2005.-301с.-(Сер. Вища освіта ХХІ ст.).-Бібліогр.: с. 296-301.-ISBN 966-8148-92-4.

ББК У290-24я73+У290-212.4я73
­Сторінка 1­

У052

Л84 Лукашова Інна Олександрівна.

Методичні рекомендації щодо підготовки до комплексного державного іспиту за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" і "спеціаліст"[Текст]: для студ. спец. "Облік і аудит" ден. і заоч. форм навч./ І. О. Лукашова, Т.П. Михайлова; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, каф. бух. обліку .-Донецьк,2005.-28с.-Бібліогр.: с. 21-28.

ББК У052.0р.я73
Ж.я8

Т48 Ткаченко А. А.

Сертификация непродовольственных товаров[Электронный ресурс]: курс лекций для студ. срец.: 7.050301 "Товаровед. и коммер. деятельность", спец.: 7.050302 "Товаровед. и экспертиза в тамож. деле" днев. и заоч. форм обучения/ А. А. Ткаченко; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. тамож. дела и экспертизы непрод. товаров.-Донецк,2006.-1 дискета.-Систем. требования: ПК с процессором; MS Windows 2000 .

ББК Ж.ц.я73+У290-80я73
Ж

Д78 ДСТУ ISO 19011:2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ISO 19011:2002, IDT)[Текст]: вид. офіц. / Держспоживстандарт України .-К.,2004.-24с.

ББК Ж.ц.я86
У053.3

А93 Аудиторська діяльність в Україні[Текст]: нормат. база/ сост. О.М. Роїна.-К.: КНТ,2006.-248с.-ISBN 966-373-025-0.

ББК У053.3
У052

Л84 Лукашова Інна Олександрівна.

Дипломні роботи[Електронний ресурс ]: метод. вказівки і тематика диплом. робіт для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит" ден. і заоч. форм навч. та післядиплом. освіти/ І. О. Лукашова, Н.В. Сєкіріна; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. бух. обліку.-Донецьк,2005.-1 дискета.-Систем. требования: ПК с

ББК У052.0р.я73
У422

Б20 Балабанова Людмила Веніамінівна.

Контроль у системі маркетингу торговельного підприємства[Електронний ресурс ]: навч.-метод. рек. щодо вивч. теми з навч. модуля "Маркетинг торг. п-ва" (для студ. спец. 6.050200 "Менедж. орг." ден. і заоч. від-нь)/ Л. В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, каф. маркетинг. менедж.-Донецьк,2005.-1 дискета .-Бібліогр.: с. 65-67.- Систем. вимоги: ПК з процесором; Windows 2000 .- Назва з титул. екрану .- Електрон. версія друк. публ. 2005.

ББК У422-212.4р.я73
У052

Л84 Лукашова Інна Олександрівна.

Методичні рекомендації щодо підготовки до комплексного державного іспиту за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" і "спеціаліст"[Електронний ресурс ]: для студ. спец. "Облік і аудит" ден. і заоч. форм навч./ І. О. Лукашова, Т.П. Михайлова; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, каф. бух. обліку.-Донецьк,2005.-1 дискета.-Бібліогр.: с. 21-28.- Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000.- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2005 .

ББК У052.0р.я73
У26

З-14 Загородній А. Г.

Фінансово-економічний словник[Текст]/ А. Г. Загородній, Г.Л. Вознюк.-Л.: Львівська політехніка,2005.-714с.-ISBN 966-553-272-3.

ББК У26я21
Х62(4УКР)

Х70 Хозяйственный кодекс Украины[Текст]: комментарий / ред. Н.А. Саниахметова.-2-е изд.-Х.: Одиссей ,2005.-896с.-ISBN 966-633-382-1.

ББК Х62(4УКР)303
У26

В61 Вовчак О. Д

Банківський нагляд[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д Вовчак, О.І. Скаско, А.М. Стасів.-Л.: Новий Світ-2000 ,2005.-472с.+Дод. (86 с.).-(Вища освіта в Україні).-Бібліогр. в кінці тем.-ISBN 966--7827-82-8.

ББК У262.10я73
У290-21

З-38 Захарченко Віталій Юрійович.

Документальные проверки и ревизии предприятий[Текст]: [учеб. -практ. пособие]/ В.Ю. Захарченко, В.І. Лазуренко; под ред. В.И. Лазуренко.-Донецк: Каштан,2004.-380с.+Прил. (18с.).-Библиогр.: с.368-379.-ISBN 966-8292-18-9.

ББК У290-218я7+Х62(4УКР)302я7+Х62(4УКР)308я7
З1

С34 Сибикин Ю.Д.

Технология энергосбережения[Текст]: учебник/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин.-М.: ФОРУМ ,2006.-352с.-ISBN 5-8199-0183-5.

ББК З19я7
У053.3

К78 Кравченко М.А.

Ревизия и аудит. Практикум[Текст]: учеб. пособие / М.А. Кравченко [и др.]; ред. М.А. Кравченко; БГЭУ.-4-е изд., перераб. и доп.-Минск,2006.-127с.-ISBN 985-484-216-9.

ББК У053.3я73
У052

М43 Международные стандарты финансовой отчетности[Текст]: учеб. пособие / ред. И.А. Смирнова.-М.: Финансы и статистика ,2005.-672с.-ISBN 5-279-02724-3 .

ББК У052.0ц.я73
У052

Г61 Головащенко Е.М.

Методические указания и программа прохождения учебной практики[Электронный ресурс ]: для студ. ІІІ курса учетно-фин. фак. спец. "Учет и аудит"/ Е.М. Головащенко [ и др.]; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. бух. учета .-Донецк,2004.-1 дискета.-Систем.требования: ПК с процессором; Windows 2000 .-

Название с титул. экрану.

ББК У052.542р.я73
У053.3

Ж36 Жарылгасова Ботагоз Толебаевна

Международные стандарты аудита[Текст]: учеб. пособия для студ вузов/ Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобов.-2-е изд., стер.-М.: КНОРУС,2006.-400с.-Библиогр.: с. 399-400.-ISBN 5-85971-462-9.

ББК У053.31я73
У053.32

П75 Привезенцев Виктор Алексеевич.

Контроль и ревизия[Текст]: учеб. пособие для студ. вузов/ В.А. Привезенцев.-М.: Проспект,2005.-96с.-Библиогр.: с. 85-95.-ISBN 5-482-00313-2.

ББК У053.32я73
У053.3

А65 Андреев Валерий Дмитриевич.

Практикум по аудиту/ В.Д. Андреев, С.А. Томских, С.В. Черемшанов.-2-е изд. перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика,2006.-592с.-Библиогр.: с. 586-588.-ISBN 5-279-02872-Х.

ББК У053.31я73
У290-21

Ч-90 Чумиков А.Н.

Связи с общественностью. Теория и практика[Текст]: учеб. пособия / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров; МГУ им. М.В. Ломоносова .-М.: Дело,2006.-552 с.-ISBN 5-7749-0430-Х.

ББК У290-212.2я73
У052

І-23 Івахненков Сергій Володимирович.

Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку і аудиту[Текст]: навч. посіб./ С.В. Івахненко.-3-тє вид., випр. і допов.-К.: Знання,2006.-350с.: табл.+Дод.(11с.).-ISBN 966-346-122-5.

ББК У052.228.5я73+У053-210.3я73
У053.3

У74 Усач Богдан Федорович.

Організація і методика аудиту[Текст]: підручник/ Б. Ф. Усач, З. О. Душко, М.М. Колос.-К.: Знання,2006.-295с.+Дод. (57 с.).-Бібліогр.: с. 235-237.-ISBN 966-346-015-6.

ББК У053.31я73
У052

Л88 Лысюк А. Н.

Дипломные работы[Электронный ресурс ]: метод. указ. и тематика диплом. работ для студ. 5 и 6 курсов учетно-финанс. ф-та дневного и заоч. отд-ний спец. "Учет и аудит" / А. Н. Лысюк, И.А. Лукашова; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. бух. учета .-Донецк,2002.-1 дискета.-Систем. требования: ПК с процессором; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана .

ББК У052.0р.я73
У053.3

Д 53 Дмитренко Ирина Николаевна.

Выборочные исследования в аудите: модуль курса "Внешний аудит"[Электронный ресурс]/ И.Н. Дмитренко; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. контроля и АХД.-Донецк,2003.-1 дискета.-Библиогр.:с.18.- Систем. требования: ПК с процессором; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.- Электрон. версия печ. публ. 2003 г.

ББК У053.310.1р.я73
У051

М 31 Маслова Людмила Яковлевна.

Методические указания по "Международной статистике"[Электронный ресурс]: задания для практ. занятий и выполн. аудитор. письм. контрол. работ для студ. днев. и заоч. отд-ния по спец. "Междунар. экономика"/ Л.Я. Маслова, И.А. Ангелина; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. контроля и АХД.-Донецк,2003.-1 дискета.-Библиогр.:с.70.- Систем. требования: ПК с процессором; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.- Электрон. версия печ. публ. 2003 г.

ББК У051.0р.я73
У052

Р 24 Рассулова Надія Василівна.

Збірник задач для практичних та індивідуальних занять студентів з дисципліни "Облік в зарубіжних країнах"[Електронний ресурс]: спец. "Облік та аудит", "Фінанси" ден. та заоч. форм навч./ Н.В. Рассулова [та ін.]; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, каф. бух. обліку.-Донецьк,2003.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; Windows 2000.- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2003 р.

ББК У052.9(2/8)р.я73
У26

Л 93 Лютий Ігор Олексійович.

Банківський маркетинг[Текст]: навч. посіб./ І. О. Лютий, О.О. Солодка.-К.: Знання,2006.-395с.+Дод.(39 с.).-(Сер. Вища освіта ХХІ ст.).-Бібліогр.: с. 331-350.-ISBN 966-346-089-Х.

ББК У262.10-212.4я73
У26

К19 Канєєва Інара Ігорівна.

Гроші та кредит[Електронний ресурс ]: метод. вказівки до написання АПР з курсу для студ. екон. спец. заоч. від-ня/ Канєєва І.І.; ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. фінансів.-Донецьк,2003.-1 дискета .-Бібліогр.:с.24-28.- Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назв. з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2003 р.

ББК У262р.я73
У052

М54 Методические указания для самостоятельной подготовки к квалификационному комплексному государственному экзамену на степень бакалавра по блоку контрольных дисциплин[Текст]: студ. спец. 6.050106 "Учет и аудит" заоч. формы обучения / Л.А. Сухарева [и др.] ; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. контроля и АХД .-Донецк,2006.-42с.

ББК У052.0р.я73
У053.3

Д53 Дмитренко И.Н.

Внешний аудит[Электронный ресурс ]: метод. указания и задания для выполнения аудитор. контрол. работы/ И.Н. Дмитренко; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. контроля и АХД.-Донецк,2003.-37с.-Библиогр.:с.26-31.- Систем. требования: ПК с процессором; MS Windows 2000 .- Заголовок с титул. экрана

ББК У053.31р.я73
Ч48

З-41 Збірник тез доповідей студентів за підсумками науково-дослідної роботи за 2004 рік[Текст]: Вип. 7/ ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського; Відп. за вип.: О.Г. Бровко, Л.В. Солопова.-Донецьк,2005.-225с.

ББК Ч480.268я54+Ч484(4УКР)я54
Ч48

З-41 Збірник тез доповідей студентів за підсумками науково-дослідної роботи за 2005 рік[Текст]: Вип. 8/ ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського; відп. за вип. О.Г. Бровко.-Донецьк,2006.-389с.

ББК Ч480.268я54+Ч484(4УКР)я54
У290-80

Ш24 Шаповал Микола Iванович

Менеджмент якості[Текст]: підручник/ М.І.Шаповал.-К.: Знання,2003.-471с.-ISBN 966-346-172-1.

ББК У290-80я73+Ж.ц.я73+У290-212.2я73
У24

Г85 Грішнова Олена Антонівна.

Економіка праці та соціально-трудові відносини[Текст]: підручник/ О.А. Грішнова.-К.: Знання,2006.-559с.-Слов.: с. 508-535.- Бібліогр. в кінці гл.-ISBN 966-346-195-0.

ББК У24я73


Схожі:

Донецький націоналний університет економікт І торгівлі iconПодання
...
Донецький націоналний університет економікт І торгівлі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Донецький націоналний університет економікт І торгівлі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Донецький націоналний університет економікт І торгівлі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Донецький націоналний університет економікт І торгівлі iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький націоналний університет економікт І торгівлі iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Донецький націоналний університет економікт І торгівлі iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький націоналний університет економікт І торгівлі iconДонецької обласної Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
...
Донецький націоналний університет економікт І торгівлі iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи
...
Донецький націоналний університет економікт І торгівлі iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи