Донецький національний університет економіки І торгівлі icon

Донецький національний університет економіки І торгівлі
Скачати 80.72 Kb.
НазваДонецький національний університет економіки І торгівлі
Дата29.07.2012
Розмір80.72 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені М. Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Готельна справа

Бібліографічна тематична довідка

Замовник: Богданова Х.

Виконавець: Салатинська М..

Донецьк

2011

1.У 43

Н 95 Нечаюк, Л. І.

Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Центр Навч. Літ., 2003 . - 348с.

2.У422

В92 Виноградська, А. М.

Комерцiйне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку : монографія . - К.:Центр навч. л-ри, 2004 . - 807с.

3. Мунiн Г.

Перспективи розвитку готельного бiзнесу в Києвi

//Економiст . - 2001 . - № 1 . - С.62-64
4.У43

Н95 Нечаюк, Л. І.

Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. . - К.:Центр навчальної літератури, 2006 . - 348с.

5. У43

Б87 Бриггс, С.

Маркетинг в туризме : пер. со 2-го англ. изд. . - К.:Знання-Прес, 2005 . - 358с.
6. У43

П90 Пуцентейло, П. Р.

Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К., 2007 . - 344с.

7. У43

К70 Коренец, Ю. Н.

Основы индустрии гостеприимства : электрон. вариант лекций для студ. днев. и заоч. форм обуч. направления подгот.

6.140101 " Гостинич.-ресторан. дело" . - Донецк, 2008 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM)

8. У43

Ш48 Шепелев, С. В.

Мировое гостиничное хозяйство : курс лекций для студ. І курса направления подготов. 6.140101 "Гостинично-ресторан. дело" . - Донецк, 2008 . - 1дискета

9. У43

Ш98 Шепелєва, С. В.

Організація готельного господарства : метод. вказівки до викон. домаш. контр. роботи для студ. напряму підготов. 6.140101 заоч. форми навч. . - Донецьк :[ДонНУЕТ], 2008 . - 1дискета

10. У43

Б86 Бочарников, В. Н.

Информационные технологии в туризме : учебное пособие . - М.:"Флинта", 2008 . - 360 с.

11.У43

Ш98 Шепелєва, С. В.

Організація готельного господарства : метод. вказівки до провед. практ. занять за темою "Орг. робочих місць основ. прац. готел. комплексу" для студ. напряму підготов. 6.140101 ден. форми навч. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 28 с.

12. Гайдук, А.Б.

Дослідження розвитку світової туристичної індустрії з використанням методу сценаріїв

//Регіональна економіка . - 2008 . - № 3 (№ 49)

13.У43

М60 Милохова, Т. А.

Инфраструктура гостиничного и ресторанного хозяйства : курс лекций для студ. 2 курса направ. подгот. 6.140101 "Гостин.-ресторан. дело" . - Донецк:[ДонНУЭТ], 2008 . - 1 дискета

14.У43

Ш98 Шепелєва, С. В.

Організація готельного господарства : метод. вказівки до викон. домашньої контрол. роботи для студ. напряму підготов. 6.140101 заоч. форми навч. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 33 с.

15.У43

Ш98 Шепелєва, С. В.

Організація готельного господарства : метод. вказівки до проведення практ. заняття за темою: "Складання графіків роботи персоналу готелю" для студ. напряму підгот. 6.140101 ден. та заоч. форм навч. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 18 с.

16.У43

Ш98 Шепелєва, С. В.

Організація готельного господарства : метод. вказівки для проведення практ. заняття "Складання графіків роботи персоналу готелю" для студ. напряму підготов. 6.140101 ден. та заоч. форм навч. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 1 дискета

17.У43

Р59 Роглєв, Х. Й.

Основи готельного менеджменту : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : затверджено М-вом освіти і науки України . - К.:Кондор, 2009 . - 408 с.

18.У43

Ш98 Шепелєва, С. В.

Організація готельного господарства : метод. вказ. для провед. практ. заняття за темою "Труд. процеси та витрати робочого часу" для студ. напряму підгот. 6.140101 ден. та заоч. форм навч. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 1 дискета

19. У431-571.14

Ю16 Юдіна, Т. І.

Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства : метод. вказ. до самост. роботи студ. в умовах КМСОНП для студ. ден. та заоч. форм навч. напряму підгот. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 1 дискета

20.У431-571.14

Ю16 Юдіна, Т. І.

Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства : метод. вказівки до самост. роботи студ. в умовах КМСОНП для студ. ден. та заоч. форм навч. напряму підгот. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 19 с.

21.У43

С31 Сенин, В. С.

Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств рамещения : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Социал.-культур. сервис и туризм" . - М.:Финансы и статистика, 2008 . - 144 с.

22. У43

Ч-84 Чудновский, А. Д.

Информационные технологии управления в туризме : учеб. пособие по дисц. "Гостинич. и ресторан. бизнес" спец. "Менедж. орг." . - М., 2009 . - 104 с.

23.У43

Н95 Нечаюк, Л. І.

Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Центр учбової літератури, 2009 . - 344 с.

24.У43

К12 Кабушкин, Н. И.

Управление гостиницами и ресторанами : учеб. пособие для студ. высш. учеб. по спец. "Экономика и управление туристской индустрией" . - Минск:БГЭУ, 2009 . - 416 с.

25. У431-571.14

Ю16 Юдіна, Т. І.

Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства : засоби діагностики в умовах КМСОНП для студ. ден. та заоч. форм навч. напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 1 дискета

26. У43

Б53 Беседа, С. Н.

РR-технологии в предприятиях гостинично-ресторанного хозяйства : курс лекций для студ. днев. и заоч. формы обучения направления подгот. 6.140101 "Гостин.-ресторан. дело" . - Донецк:[ДонНУЭТ], 2010 . - 1 дискета

27. У43

Г12 Гавриленко, В. М.

Дизайн об'єктів готельного господарства : метод. вказівки для проведення лаборатор. занять для студ. ден. та заоч. форм навч. напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM)

28. У431-571.14

Г12 Гавриленко, В. М.

Дизайн об'єктів готельного господарства : метод. вказівки до провед. лаб. занять для студ. ден. та заоч. форм навч. напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 64 с.

29.У43

З-34 Заремба, П. О.

Менеджмент готельно-ресторанного господарства : курс лекцій. Ч. 1 : для студ. напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" ден. та заоч. форми навч. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM)
30.У43

С32 Сергеева, Ю. С.

Гостиничный бизнес : пособие для подгот. к экзаменам . - М.:[Приор-издат], 2009 . - 143 с.

31.У43

Л97 Ляпина, И. Ю.

Идустриальная база гостиниц и туристских комплексов : учебник . - М.:Академия, 2009 . - 272 с.

32.У43

К94 Кусков, А. С.

Гостиничное дело : учеб. пособие . - М.:[Издат.-торговая корпорация "Дашков и К"], 2010 . - 328 с.

33.У43

Ф34 Федцов, В. Г.

Культура гостинично-туристского сервиса : учеб. пособие . - Ростов н/Д:Феникс, 2008 . - 503 с.

34.Ж

Т58 Топольник, В. Г.

Стандартизація, сертифікація і метрологія : метод. вказівки (з прогр.) до вивч. курсу, викон. контрол. роботи і контрол. завд. для студ. заоч. форми навч. напряму підготов. 140101 "Готельно-ресторан. справа" . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 58 с.

35.У43

М97 Менеджмент готельно-ресторанного господарства : метод. вказівки для проведення практ. занять студ. ден. та заоч. форм навч. напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" в умовах КМСОНП (ч. 1) . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 109 с.

36.У43

М97 Менеджмент готельно-ресторанного господарства : метод. вказівки для провед. практ. занять студ. ден. та заоч. форм навч. напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" в умовах КМСОНП (ч. І) . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета

37.У43

Е91 Ефимов, С. Л.

Управление персоналом: гостиничный бизнес : учеб. пособие . - М.:ТрансЛит, 2008 . - 208 с.

38.У431-803

Ф34 Федцов, В. Г.

Культура ресторанного сервиса : учеб. пособие для студ. экон. вузов . - М.:Дашков и К, 2010 . - 248 с.

39.Антонова, В. А.

Маркетинг готельного і ресторанного господарства : робоча навч. прогр. [з галузі знань 1401 "Сфера обслуг." напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" для студ. 4-го курсу ден. форми навчання на 2010-2011 навч. р.] . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета

40. Бесіда, М. Р.

РR-технології у підприємствах готельно-ресторанного господарства : робоча навч. прогр. [з напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" для студ. 4-го курсу ден. форми навчання на 2010-2011 навч. р.] . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета

41. Калініна, Л. Є.

Комунікативний менеджмент у готельному та ресторанному господарстві : робоча навч. прогр. [з галузі знань 1401 "Сфера обслуг." напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" для студ. 4-го курсу ден. форми навчання на 2010-2011 навч. р.] . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета

42. Полякова, А. В.

Інфраструктура готельного та ресторанного господарства : робоча навч. прогр. [для студ. напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" ден. форми навчання на 2010-2011 навч. р.] . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета

43.Полякова, А. В.

Інфраструктура готельного та ресторанного господарства : робоча навч. прогр. [з напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" для студ. заоч. форми навчання на 2010-2011 навч. р.] . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета

44.Топольник, В. Г.

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві : робоча навч. прогр. [для студ. напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" ден. форми навчання на 2010-2011 навч. р.] . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета

45.Шепелєва, С. В.

Організація готельного господарства : робоча навч. прогр. [для студ. напряму підготов. 6.140101

"Готел.-ресторан. справа" 2-го курсу ден. форми навчання на 2010-2011 навч. р.] . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета

46.Шепелєва, С. В.

Організація харчування у готельно-туристичних комплексах : робоча навч. прогр. [для студ. спец. 6.091700 "Технологія харчування" ден. форми навчання на 2010-2011 навч. р.] . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета

47.Шепелєва, С. В.

Світовє готельне господарство : робоча навч. прогр. [з напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" для студ. 1-го курсу ден. форми навчання на 2010-2011 навч. р.] . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета

48.У43

В19 Васильєва, О. О.

Моніторинг світового ринку готельно-ресторанних послуг : конспект лекцій . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета

49.Датьков, В. П.

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. Процеси та устаткування для холодильної обробки харчових продуктів, торговельне устаткування : робоча навч. прогр. [для студ. спец. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" ден. форми навчання на 2010-2011 навч. р.] . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета

50Лутай , А. П.

Інформаційні технології в готельному та ресторанному бізнесі : робоча навч. прогр. [спец. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" для студ. 4-го курсу заоч. скор. форми навчання на 2010-2011 навч. р.] . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета

51.Лутай , А. П.

Інформаційні технології в готельному та ресторанному бізнесі : робоча навч. прогр. [спец. 6.140101"Готельно-ресторанна справа" для студ. 4-го курсу ден. форми навчання на 2010-2011 навч. р.] . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета

52.Коваленко, А. В.

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства : робоча навч. прогр. [напряму підготов. 1401"Сфера обслуговування" спеціалізація 6.140101"Готельно-ресторанна справа" для студ. ден. форми навчання на 2010-2011 навч. р.] . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета

53.Палій, Н. С.

Готельно-ресторанна справа : робоча навч. прогр. [для студ. спеціалізації 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" ден. форми навчання на 2010-2011 навч. р.] . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета

54.У43

П54 Полякова, А. В.

Інфраструктура готельного та ресторанного господарства : засоби діагностики знань студ. ден. та заоч. форми навч. напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" в умовах ECTS . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 30 с.

55.Л80

О-17 Аветісова, А. О.

Основні показники експлуатації підприємств готельного господарства Донецької області

//Обладнання та технології харчових виробництв . - Вип. 3 . - 1999 . - С. 18-22

Схожі:

Донецький національний університет економіки І торгівлі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconПодання
...
Донецький національний університет економіки І торгівлі icon"Проблеми економіки й управління у промислових регіонах"
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Кафедра прикладної економіки
move to 0-20867356
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconДонецької обласної Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
...
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені М. Туган-Барановського

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи