Дисертаціїї та автореферати дисертації з дисципліни «фінанси» icon

Дисертаціїї та автореферати дисертації з дисципліни «фінанси»
НазваДисертаціїї та автореферати дисертації з дисципліни «фінанси»
Омелянович Л. О
Дата29.07.2012
Розмір89.1 Kb.
ТипАвтореферат

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека


ДИСЕРТАЦІЇЇ ТА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЇ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ»


Тематична бібліографічна довідка


Замовник: Омелянович Л. О.

Виконавець: Подгорна І. П.


Донецьк

2009
У26я031

Н37 Нгуїн, Мінь Дик.

Фондовий ринок як фактор підприємницького середовища в умовах перехідної економіки . - Донецьк, 1999 . - 16с.У290-93я031

Ш 52 Шестова, І.А.

Стратегічне планування фінансової діяльності підприємства, орієнтоване на принцип оптимізації грошових потоків : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук (08.06.02-Підприємництво, менедж. та маркетинг) . - Донецьк, 2001 . - 17с.У30я031

Ж 86 Жуков, В.Р.

Управление инновационно-инвестиционной деятельностью предприятия : Дис. на соиск. науч. степ. канд. экон. наук (Спец. 08.06.01-Экономика, орг. и упр. предприятиями) . - Д., 2003 . - 233с.У30я031

Г 56 Гнедов, К.М.

Формирование системы инвестирования предприятий в условиях рыночных отношений : Дис. на соиск. науч. степ. канд. экон. наук (Спец. 08.06.01-Экономика, орг. и упр. предприятиями) . - Д., 2003 . - 182с.У30я031

Ф68 Фіщенко, О. М.

Планування інвестиційної діяльності промислових підприємств : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 08.06.01-Економіка, орг. і упр. п-вами . - Д.:[ДНТУ], 2003 . - 243с.У421я031

Д 94 Дем'яненко, Г.Є.

Економічна безпека торговельного підприємства : Дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук (Спец. 08.07.05-Економіка торгівлі та послуг) . - Д., 2003 . - 222с.У422я031

В 23 Ващенко, Н.В.

Налоговые механизмы повышения эффективности торгового предприятия : дис.на соиск. уч. ст. к. э. н. (08.07.05-Экономика торговли и услуг) . - Донецк, 2004 . - 166с.У29я031

В97 Веретенникова, О. В.

Оцінка інвестиційних можливостей і перспектив підприємств промислового міста : дис.на здоб. наук.ступеня канд. екон. наук. спец. 08. 06.01- Економіка, організація та управління підприємствами . - Донецьк, 2004 . - 216 с.У422я031

Г96 Гусєва, О. Ю.

Стратегія управління оборотним капіталом торговельних підприємств : дис. на здоб. вчен. ступеня канд. екон. наук : 08.07.05-економіка торгівлі і послуг . - Донецьк, 2003 . - 220 с.У26я031

С24 Свиридов, Е. Ю.

Стратегия инвестиционного кредитования предприятий в Украине : дис. на соиск. учен. степени канд. экон. наук 08.06.01. - экономика, организация и упр. предприятиями . - Донецк, 2004 . - 212 с.У304я031

К12 Кабанец, О. В.

Организационно-экономический механизм активизации инвестиционной деятельности предприятий черной металлургии : дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук : 08.06.01- Экономика, орг. и упр. предприятиями) . - Донецк, 2004 . - 208с.У422я031

В63 Вожжова, Е. Ф.

Оптимизация финансовых ресурсов акционерных обществ в торговле : дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук : спец. 08.07.05 -Экономика торговли и услуг . - Донецк, 2004 . - 230с.У304я031

П40 Плетень, Ю. І.

Організація і управління інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук (Спец. 08.06.01-Економіка, орг. і упр. п-вами) . - Донецьк, 2005 . - 173с.У290-21я031

Г22 Гасило, О. О.

Маркетинговий контролінг в системі управління підприємством : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук (Спец. 08.06.01-Економіка, орг. і упр. п-вами) . - Донецьк, 2005 . - 580с.У290-93я031

Л26 Ластовенко, А.В.

Совершенствование системы управления денежными потоками предприятия : дис. на соиск. учен. степени канд. экон. наук : спец. 08.06.01- Экономика, орг. и упр. предприятиями . - Донецк, 2005 . - 246с.У304я031

К12 Кабанец, О. В.

Организационно-экономический механизм активизации инвестиционной деятельности предприятий черной металлургии : дис. на соиск. учен. степ.канд. экон.наук. (08.06.01- Экономика, орг. и упр.предприятиями) . - Донецк, 2004 . - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)У290-21я031

Г22 Гасило, О. О.

Маркетинговий контролінг в системі управління підприємством : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук (Спец. 08.06.01-Економіка, орг. і упр. п-вами) . - Донецьк, 2005 . - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)У290-93я031

Л26 Ластовенко, А.В.

Совершенствование системы управления денежными потоками предприятия : дис. на соиск. учен. степени канд. экон. наук : спец. 08.06.01- Экономика, орг. и упр. предприятиями . - Донецк, 2005 . - 1 электрон. опт. дискУ290-21я031

Г55 Глущенко, Я. І.

Податкове планування в системi управління підприємством : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук (Спец. 08.06.01-Економіка, орг. і упр. п-вом) . - Донецьк, 2005 . - 1 електрон. опт. дискУ29я031

К89 Кузьменко, О. М.

Управління інноваційними процесами на підприємстві : дис. на здоб. наук. ст. к. е. н. (08.06.01-Економіка, орг. і упр. п-вами . - Донецьк, 2005 . - 227с.У26я031

Кривенко, К. Є.

Вплив кредитування на стабілізацію діяльності торговельних підприємств : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 08.07.05-Економіка торгівлі та послуг . - Донецьк, 2005 . - 213с.У422я031

Х51 Хістєва, О.В.

Якість прибутку та його вплив на сталий розвиток торговельного підприємства : дис. на здоб. наук. ст. к. е. н. (08.07.05-Економіка торгівлі та послуг) . - Донецьк, 2006 . - 272с.У29я031

В97 Веретенникова, О. В.

Оцінка інвестиційних можливостей і перспектив підприємств промислового міста : дис.на здоб. наук.ступеня канд. екон. наук. спец. 08. 06.01- Економіка, організація та управління підприємствами . - Донецьк, 2004 . - 1 діскетаУ422я031

В63 Вожжова, Е. Ф.

Оптимизация финансовых ресурсов акционерных обществ в торговле : дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук : спец. 08.07.05 -Экономика торговли и услуг . - Донецк, 2004 . - 1 дискетаУ304я031

П40 Плетень, Ю. І.

Організація і управління інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 08.06.01-економіка, орг. і упр. п-вами . - Донецьк, 2005 . - 1 діскетаУ292я031

Ф12 Фабрая, І. М.

Регулювання розвитку малого підприємництва в Україні : дис. на здоб. наук. ступеня канд. экон. наук (спец. 08.02.03- Орг. упр., планув. і регулювання економікою) . - Донецьк, 2006 . - 1дискетаУ422я031

Ш24 Шаповалов, Ф. А.

Управление стратегическим потенциалом предприятия аптечной торговли : дис. на соиск. науч. ст. к. э. н. спец. 08.06.01-Экономика, орг. и упр. предприятиями) . - Донецк, 2006 . - 1электрон. опт. дискУ422я031

Х51 Хістєва, О.В.

Якість прибутку та його вплив на сталий розвиток торговельного підприємства : дис. на здоб. наук. ст. к. е. н. (Спец. 08.07.05-Економіка торгівлі та послуг) . - Донецьк, 2006 . - 1 електрон. опт. дискУ422я031

В 23 Ващенко, Н.В.

Налоговые механизмы повышения эффективности торгового предприятия : дис. на соиск. уч. ст. к. э. н. (08.07.05-Экономика торговли и услуг) . - Донецк, 2004 . - 1 дискетаУ29я031

Л 81 Лохман, Н. В.

Інноваційна політика в управлінні підприємствами в умовах маркетингової орієнтації : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук (спец.: 08.06.01-Економіка, орг. і упр. п-вами) . - Донецьк, 2006 . - 1 електрон. опт. дискУ29я031

Л81 Лохман, Н. В.

Інноваційна політика в управлінні підприємствами в умовах маркетингової орієнтації : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук (спец.: 08.06.01-Економіка, орг. і упр. п-вами) . - Донецьк, 2006 . - 300 с.У29я031

С95 Сидич, О. В.

Маркетингове управління інноваційною активністю підприємств : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук . - Донецьк, 2006 . - 1 електрон. опт. диск;У304я031

П12 Павлова, В. А.

Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників споживчих товарів : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.06.01.-Економіка, орг. і упр. п-вами . - Д., 2006 . - 474с.У29я031

Т19 Тарадайко, Д.А.

Венчурное инвестирование инновационной деятельности : дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук (спец. 08.00.03 - Економика и упр. нац. хозяйством) . - Донецк, 2007 . - 1 дискетаУ422

Б24 Баранцева, С. М.

Стратегічне управління прибутком торговельного підприємства : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук (спец. 08.00.04.-Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діял.) . - Донецьк, 2007 . - 1дискУ422я031

Б24 Баранцева, С. М.

Стратегічне управління прибутком торговельного підприємства : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук (спец. 08.00.04.-Економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяьності) . - Донецьк, 2007 . - 176с.У29я031

Т19 Тарадайко, Д. А.

Венчурное инвестирование инновационной деятельности : дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук (спец. 08.00.03-Экономика и упр. нац. хозяйством) . - Донецк, 2007 . - 223с.У290-21я031

Г28 Гейер, Г. В.

Управление предприятием в условиях инновационной конкуренции : дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук : 08.00.04-Экономика и упр. предприятиями . - Донецк, 2007 . - 435с.У012.2я031

М80 Морщагин, А. В.

Государственная инновационная политика в условиях формирования инновационной модели развития : дис. на соиск. науч. степ. канд. экон. наук : 08.00.03-Экономика и упр. нац. хоз-вом : защита 24.06.08 . - Донецк, 2008 . - 220 с.У422я031

Г91 Гречина, І. В.

Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств : дис. на здоб. наук. ступ. канд. економ. наук : 08.00.04 - Економіка та упр. п-вами . - Донецьк, 2008 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM)У422я031

Г91 Гречина, І. В.

Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04-Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.) . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 372 с.У26я031

С47 Славінський, В. І.

Фінансово-кредитний механізм формування капіталу торгівельних підприємств : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит . - Донецьк :[ДонНУЕТ], 2008 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM)У26я031

Д40 Джаферова, Л. Р.

Бюджетный механизм формирования и использования финансовых ресурсов региона : дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.08 - Деньги, финансы и кредит . - Симферополь, 2009 . - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)У26я031

С47 Славінський, В. І.

Фінансово-кредитний механізм формування капіталу торгівельних підприємств : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 246 с.Гнедов, К. М.

Формирование системы инвестирования предприятий в условиях рыночных отношений : дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук (08.06.01 - Экономика, организация и управление предприятиями) . - Донецк, 2003 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM)Жуков, В. Р.

Управление инновационно-инвестиционной деятельностью предприятия : дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук (08.06.01- Экономика, организация и управление предприятиями) . - Донецк, 2003 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM)Мамдух, Т. А. З.

Развитие малого предпринимательства в условиях переходной экономики (на примере Иорданиии и Украины) : дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук (08.06.02 - предпринимательство, менеджмент и маркетинг) . - Донецк, 1999 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM)Мєшков, А. В.

Оцінка і підвищення інвестиційної привабливості підприємств : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук (08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами) . - Донецьк, 2004 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM)Ожерельєва, І. Л.

Фінансове планування в малому підприємництві : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук (08.02.03 - Організація управління, планування і регулювання економікою) . - Донецьк, 2005 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM)Орлова, В. О.

Податкове регулювання торговельної діяльності підприємств : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук (08.07.05.-Економіка торгівлі та послуг) . - Донецьк, 2005 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM)Сиволап, Л. А.

Управління інвестиційною діяльністю в умовах ринкової економіки : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук (08.06.02.-Підприємництво, менеджмент та маркетинг ) . - Донецьк, 2002 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM)У011.3я031

Б20 Балабанова, І. В.

Управління конкурентною раціональністю: теорія і методологія : дис. на здоб. наук. ступеня доктора. екон. наук : 08.00.04-Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.) . - Донецьк, 2009 . - 420с.Арбузов, С. Г.

Фінансовий механізм розвитку іпотечного ринку : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит : захист дис. 09.06.09 . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM)Схожі:

Дисертаціїї та автореферати дисертації з дисципліни «фінанси» iconДонецький національн
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Дисертаціїї та автореферати дисертації з дисципліни «фінанси» iconДонецький національн
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Дисертаціїї та автореферати дисертації з дисципліни «фінанси» iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюллетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Дисертаціїї та автореферати дисертації з дисципліни «фінанси» iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюллетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Дисертаціїї та автореферати дисертації з дисципліни «фінанси» iconЗ навчальної дисципліни «місцеві фінанси»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання...
Дисертаціїї та автореферати дисертації з дисципліни «фінанси» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
Дисертаціїї та автореферати дисертації з дисципліни «фінанси» iconДонецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Дисертаціїї та автореферати дисертації з дисципліни «фінанси» iconДонецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Дисертаціїї та автореферати дисертації з дисципліни «фінанси» iconДонецький національний медичний університет ім. М. Горького бібліотека
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Дисертаціїї та автореферати дисертації з дисципліни «фінанси» iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи