Дисциплинарные отношения: стратегия развития и механизм обеспечения icon

Дисциплинарные отношения: стратегия развития и механизм обеспечения
Скачати 171.25 Kb.
НазваДисциплинарные отношения: стратегия развития и механизм обеспечения
Дата29.07.2012
Розмір171.25 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі

Імені Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека


Дисциплинарные отношения: стратегия развития и механизм обеспечения


Тематична бібліографічна довідка


Замовник: Лутай Л. А.

Виконавець: Пасинкова Г. І.


Донецьк

2008 1. Адамчук В.В. Экономика и социология труда: Учеб. для вузов / В.В. Адамчук, О.В. Ромашов, М.Е. Сорокина.- М.: ЮНИТИ, 1999.- 407 с.

 2. Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в СССР / Под ред. В.М. Манохина.- Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1986.- 125 с.

 3. Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе.- М.: Госюриздат‚ 1955.- 176 с.

 4. Амоша А.И. Проблемы отечественной угольной промышленности в контексте вступления Украины во ВТО и интеграции в ЕС // Уголь Украины. - 2004.- № 2.- С.3 - 5.

 5. Арбитражный процесс: Учеб. пособие / Под ред. Р.Е. Гукасяна, В.Ф. Тараненко.- М.: Юрид. лит., 1996.- 93 с.

 6. Асауленко Н.. Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин на галузевому та регіональному рівнях //Довідник кадровика.- 2003.- №11 (17).- С. 33-36.

 7. Бандурка О.М. Административный процесс: Учеб. для высш. учеб. заведений / О.М. Бандурка, М.М. Тищенко.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.

 8. Бараненкова Т.А. Дисциплина труда (Социально – экономические резервы повышения эффективности использования рабочей силы).- М.: Наука, 1992.- 104 с.

 9. Батченко В. Регулирование трудовой дисциплины внутренними документами предприятия // Юридическая практика.- 2004.- 20 апр.

 10. Безруких Р.К. Управление дисциплиной труда / Безруких Р.К., Вяткин В.Н., Екатеринославский Ю.Ю.- М.: Сов. Россия, 1988.- 144 с.

 11. Белых О.В. К вопросу количественной оценки уровня дисциплины труда / О.В. Белых, А.С. Пашков, Л.И. Шишкина. // Правовое обеспечение договорной и трудовой дисциплины.- Вильнюс, 1984.- C. 150.

 12. Беляцкий Н.П. Управление персоналом: Учеб. пособие / Беляцкий Н.П., Велесько С.Е., Ройш П.- Минск: Интерпресссервис: Экоперспектива, 2002.- 352 с.

 13. Богиня Д. Стимули і антистимули розвитку трудового менталітету в сучасних умовах // Україна: аспекти праці.- 2001. - №3.- С. 3-9.

 14. Богиня Д.П. Основи економіки праці: Навч. посіб. / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова.- 2-ге вид., стер.- К.: Знання-прес, 2001.- 313 с.

 15. Витяг із консультації судді ВСУ «Звільнення за прогул» // Щотижневий бюлетень нормативних актів «Бухгалтер».- 2000.- № 43.

 16. Вишновецька С. Трудові правовідносини як об’єкт дослідження науки трудового права // Підприємство, господарство і право.- 2004.- № 1.- С. 60-63.

 17. Вільям Г.Г. Економетрічний аналіз.- К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2005.- 1107 с.

 18. Власов П.К. Психология формирования стратегии организации на этапе замысла.- СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001.- 268 с.

 19. Власюк О.С. Індекс людського розвитку: досвід України / Власюк О.С., Пірожков С.І.; Нац. ін-т стратег. досліджень.- К., 1995.- 84 с.

 20. Галузева Угода між Міністерством палива та енергетики України, НАК „Вугілля України”, іншими власниками (об’єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості від 03.07.2001 р. №71 від 07.08.2001 р.) з доповненнями та змінами

 21. Галянтич М. Дисциплінарна відповідальність як вид юридичної відповідальності / М. Галянтич, Д. Сопільник // Справочник кадровика.- 2005.- № 2.- С. 5-13.

 22. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об´єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб´єднаннями на 2004 - 2005 роки від 19.04.2004р. // // Орієнтир.- 2004.- № 19.- С. 9-16.- Газета в газете Урядовий кур’єр.- 2004.- № 92.

 23. Генеральна угода на 2006-2009 р.р.: (Проект) [Електронний ресурс].- Електрон. текстові дані (211444 байт).- Режим доступу: www.ufoz.ukmed.info/index.php?go=Pages&in=view&id=138>.

 24. Гірничий закон України від 06.10.99 № 1127-ХІУ // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 50.- Ст. 433.

 25. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально – трудові відносини: Підручник.- К.: Знання, 2004.- 536 с.

 26. Грузинова Л. Трудовые правоотношения и структура проекта Трудового кодекса Украины / Л. Грузинова, В. Короткин // Персонал.- 2004.- № 1.- С. 83 – 85.

 27. Грэхем Х. Т. Управление человеческими ресурсами: Учеб. пособие для вузов / Х. Т. Грэхем, Р. Беннет; Пер. с англ. под ред. Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина.- М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003.- 598 с.

 28. Гупалов В.К Управление рабочим временем.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 1998.- 240 с.

 29. Движение рабочих кадров на промышленных предприятиях: Теоретические и методологические вопросы анализа трудовой дисциплины и текучести кадров / Под ред. Е.Г. Антосенко.- М.: Экономика, 1994.- 288 с.

 30. Десслер Г. Управление персоналом: Учеб. пособие для вузов / Г. Десслер; Пер. с англ. Д.П. Коньковой.- М.: Бином, 2004. – 799 с.

 31. Джей Рос. Энциклопедия менеджера: Алгоритмы эффективной работы: Пер. с англ. / Рос Джей , Ричард Темплар. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.- 675 с.

 32. Джоностан Дж. Эконометрические методы.- М.: Статистика, 1980.

 33. Джордж, Дж. М. Организационное поведение. Основы управления: Учеб. пособие для вузов / Джордж, Дж. М., Джоунс Г.Р. ; Пер. с англ под ред. Е.А.Климова.- М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003.- 463 с.

 34. Доугерти К. Введение в эконометрику.- М.: Финансы и статистика.- 1999.- 402 с.

 35. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов.- 4-е изд., испр.- Н. Новгород: НИМБ, 2003.- 720 с.

 36. Заславская Т. Неправовые трудовые отношения: реакция россиян / Т. Заславская, М. Шабанова // Человек и труд.- 2004.- № 4.- С. 39-45.

 37. Інформаційне забезпечення державного та регіонального соціального управління: Монографія / НАН України. Ін-т економіки пром-сті; Держкомстат України; О.Г. Осауленко, О.Ф. Новикова, Н.С. Власенко та ін.- К.; Донецьк, 2004.- 656 с.

 38. Калініна С.П. Реструктуризація і регулювання зайнятості: Монографія.- Донецьк, ДонНУ.- 2006.- 592 с.

 39. Каптерев А. И. Методология анализа кадрового потенциала к проблеме выбора оснований при разработке концепции дополнительного библиотечно-информационного образования // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Материалы 9-й междунар. конф., Крым, 2002 г.- М., 2002.- Т.1.- С. 345-347.

 40. Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.- 2-ге вид.- Х.: Консул, 2001.- 464 с.

 41. Кириченко В. Прогнозування поведінки персоналу в період змін на підприємстві // Соціальна психологія.- 2004.- № 2.- С. 122-133.

 42. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учеб. для вузов.- М.: Дело, 1999.- 728 с.

 43. Кодекс законів України про працю України: Закон України від 10.12.71 р. № 322-У111 // Відомості Верховної Ради УРСР.- 1971.- № 50.- Ст. 375.

 44. Кожушко С. Трудова дисципліна у системі елементів трудових правовідносин // Право України.- 2005.- № 9.- С. 89-91.

 45. Коленсо Майкл. Стратегия кайзен для успешных организационных перемен: Пер. с англ.- М.: ИНФРА-М, 2002.- Х1У, 175 с.

 46. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія.- К.: КНЕУ, 2003.- 230 с.

 47. Комаров Е.И. Откуда берутся профессиональные руководители [Электронный ресурс] // Управление персоналом.- 2001. - № 9.- [Цит. 2001, 16 августа].- Режим доступа: .

 48. Конституція України. Офіційний текст: Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина: Навч. посіб.- К.: Вид-во А.С.К., 2003.- 384 с.- (Нормативни документи та коментарі).

 49. Коробченко В.В. Защита трудовых прав и интересов работников // Журнал российского права.- 2002.- № 12.- С. 59-67.

 50. Костюк В. Порядок застосування до працівника дисциплінарної відповідальності // Довідник кадровика.- 2003.- № 2.- С. 34-38.

 51. Кравченко А.И. Три капитализма в России // Социологические исследования.- 1999.- № 7.- С. 25.

 52. Краткий психологический словарь / Ред.-сост. Л.А. Карпенко; Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского.- 2-е изд., расш., испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 1999.- 512 с.

 53. Крушельницька О.В. Управління персоналом: Навч. посібник / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук.- К.: Кондор, 2003.- 296 с.

 54. Левин И.Б. Справочник экономиста - организатора труда / Левин И.Б., Мельник С.Л.- Минск: Высш. шк., 1995.- 430 с.

 55. Левищенко Т. Трудовая дисциплина в Украине // Персонал.- 1996.- № 3.- С.144-149.

 56. Леонова Ю. Зауваження до проекту нового Трудового кодексу України // Право України.- 2004.- № 2.- С. 101-103.

 57. Липунцов Ю.П. Управление персоналом. Методы управления предприятием с использованием информационных технологий.- М.: ДМК Пресс: Компания АйТи, 2003.- 224 с.

 58. Лось В. Додержання трудових прав працівників – запорука соціального спокою в колективі // Справочник кадровика.- 2004.- № 7.- С. 5-12.

 59. Лук’янченко Н.Д. Формування механізму реалізації дисциплінарної відповідальності / Н.Д. Лук’янченко, Л.А. Лутай // Регіональні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил України: Зб. наук. пр.- Т., 2005. - С.154-157.

 60. Лукьянченко Н.Д. Управление трудом на промышленных предприятиях.- Донецк: Донбасс, 1996.- 330 с.

 61. Лукьянченко Н.Д. Управління трудовим колективом в умовах трансформації економіки: Монографія / Лукьянченко Н.Д., Лутай Л.А., Сердюк О.Ю.- Донецьк: ДонНУ, 2006.- 236 с.

 62. Лутай Л.А. Види, причини та наслідки порушень дисципліни праці // Прометей: Регіон. зб. наук. праць з економіки / ДЕГІ МОН України; Ін-т екон.-прав. досліджень НАН України.- Донецьк, 2006.- Вип. 2 (20).- С. 161-166.

 63. Лутай Л.А. Методика визначення соціальних установок на трудову дисципліну // Регіональні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил України: Зб. наук. праць ТАНГ.- Т., 2004.- С. 136-139.

 64. Лутай Л.А. Методика измерения уровня социального развития коллектива и его влияние на формирование трудовой дисциплины // Збірник наукових праць ДонНУ.- Донецьк, 2004.- С. 311-31.

 65. Лутай Л.А. О повышении «цены» рабочего времени в рыночной экономике // Вісник технологічного ун-ту Поділля. Сер. Екон. науки.- Хмельницький, 2003.- Ч.1, т. 2.- С. 122-126.

 66. Лутай Л.А. Проблема комплексної оцінки дисципліни праці в Україні та регіонах // Галицький економічний вісник.- Т., 2007.- № 1.- С. 31-41.

 67. Лутай Л.А. Соціальний контроль як умова формування дисциплінованості робочих // Збірник наукових праць ЧДТУ. Сер. Екон. науки.- Черкаси, 2004.- С. 30-37.

 68. Лутай Л.А. Соціометричний статус особистості як фактор формування дисциплінованості робітників // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. праць.- К.: Феодосія, 2004.- С. 250-254.

 69. Лутай Л.А. Укрепление дисциплины труда в трансформационной экономике // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Экономика и социология труда, менеджмент персонала: Сб. науч. тр.- Донецк, 2003.- Т.4, ч. 2.- С. 98-105.

 70. Лутай Л.А. Управління дисциплінарними відносинами: теоретико-методологічні аспекти: Монографія.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.- 220 с.

 71. Лутай Л.А. Уровень благополучия взаимоотношений как регулятор дисциплинированности трудового коллектива // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць.- Д., 2004.- С. 1221-1227.

 72. Лутай Л.А. Формирование системных характеристик профессионализма работников угольных шахт / Вісник ДонНУ. Сер. В „Економіка і право”.- 2006.- № 1.- С. 208-216.

 73. Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій: Колективна науково-аналітична монографія / Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України; За ред. Е.М. Лібанової.- К., 2006.- 355 с.

 74. Магнус Я.Р. Эконометрика: Начальный курс: Учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по экон. специальностям / Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.- 7-е изд.- М.: Дело: Академия нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации, 2005.- 503 с.

 75. Маслов В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной организационной культуры: Учебник. - М.: Финпресс, 2004.- 288 с.

 76. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия / Под ред. П.В. Шеметова.- М.:ИНФРА-М, 2001.- 312 с.- (Высшее образование).

 77. Мельцер Л.Г. Взаимоотношения рабочих и управленцев на угольных шахтах: мнение экспертов: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; Редкол.: Амоша А.И. (отв. ред.) и др.- Донецк, 1996. - С. 46 - 51.

 78. Мероприятия Донецкого облсовпрофа по обеспечению выполнения норм и положений Регионального соглашения на 2007 – 2008 годы [Электронный ресурс] // Сайт Донецької обласної професійної спілки.- Режим доступа: .

 79. Методические рекомендации о правовом обеспечении контрактной формы трудового договора и сферы его применения: Письмо Министерства юстиции Украины от 28.03.2000 г. № 32-8/473 [Электронный документ] .- Електрон. текстовые данные (16035 байт).- Режим доступа: .

 80. Минцберг К. Стратегический процесс / Минцберг К., Куини Дж. Б., Гошал С.; Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского.- СПб: Питер, 2001.- 688 с.

 81. Мишенин Е.В. Институт экономико – правовой ответственности в управлении природопользованием / Е.В. Мишенин, Р.П. Косодий // Наукові праці ДонНТУ. Серія економічна.- Донецьк, 2005.- Вип. 89.- 216 с.

 82. Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера.- СПб.: Питер, 2003.- 352 с.: ил.- (Серия "Теория и практика менеджмента").

 83. Монди Уэйн Р. Управление персоналом / Уэйн Р. Монди, М. Ноу Роберт, Р. Премо Шейн; Пер. с англ. под ред. И.В. Андреевой, С.В. Кошелевой. – СПб.: Издат. дом „Нева”, 2004.- 640 с.

 84. Національна доктрина розвитку освіти: Указ Президента України від 17.04.2002 № 347 // Офіційний вісник України.- 2002.- № 16.- С. 11 - 16.

 85. Новая философская энциклопедия: В 4-х т.- М.: Мысль, 2001.

 86. О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями: Закон СССР от 17.06.83 г. № 950-х // Ведомости Верховного Совета СССР.- 1983.- № 25.- Ст. 382.

 87. Опоздания на работу – в "тройке" самых нежелательных нарушений дисциплины [Электронный ресурс] // "The Middle Class". – [Cited 2004, 20 January, (№1[6]) ]. – Режим доступа: >.

 88. Основні показники життя населення // Праця і зарплата.- 2004.- № 38.- С. 2.

 89. Основные показатели социально-экономического развития Донецкой области за 2005 год [Электронный ресурс].- Электрон. текстовые данные (50210 байт).- Режим доступа: <
  http://www.donetskstat.gov.ua/region/setabl.php?dn=1205>.

 90. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Ф. Котлер, Д. Сондерс, В. Вонг, Г. Армстронг; Ред. Н.В. Шульпина.- 2-е изд., европ.- М.: Издат. дом «Вильямс».- 1999.- 1152 с.

 91. Паніна Н. Українське суспільство 1992-2006: соціологічний моніторинг. – К.: Інститут соціології НАН України, 2006.- 94 с.

 92. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности.- СПб.: Знание, ИВЭСП, 2001.- 496 с.

 93. Пилипенко В.Е. Социальная регуляция трудового поведения (социологический анализ).- К.: Наукова думка, 1993.- 128 с.

 94. Пилипенко В.Є. Людина в ринковому суспільстві: орієнтації, поведінка, культура.- К.: ПЦ „Фоліант”, 2005.- 224 с.

 95. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія.- Л.: ЛДУ ім. І Франка, 1999.- 214 с.

 96. Пищулин Н.П. Социальное управление: теория и практика: Учеб. пособие: В 2 т. / Н.П. Пищулин, С.Н. Пищулин, А.А. Бетуганов.- М.: ИКЦ «Академкнига», 2003.- Т. 1.- 549 с.: ил.- (Б-ка гос. служащего).

 97. Підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах” на 2006-2010 рр.: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.06 № 374 // Збірник урядових нормативних актів України.- 2006.- № 17.- Ст. 398.

 98. Піроженко О. Як скласти правила внутрішнього трудового розпорядку підприємств та організацій / О. Піроженко, А. Федорова, О. Михайленко.- Х.: Фактор, 2005.- 116 с.

 99. Подвысоцкий П.Т. Нормативные акты, регулирующие внутренний трудовой распорядок в организации // Трудовое право.- 2001.- №2.- С. 41- 47.

 100. Положення про дисципліну робітників гірничих підприємств: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 294 // Офіційний вісник України.- 2002.- № 12.- Ст. 567.

 101. Права людини та підзвітність органів влади в Україні / Відп. ред Ю. Наєнко.- К.: ПЦ „Фоліант”, 2003.- 184 с.

 102. Правила безпеки у вугільних шахтах: Держ. нормат. акт про охорону праці ДНАОП 1.1.30-1.01-00: Затв. наказом Мин. праці та соц. політики України від 22.08.2000 № 215.- К., 2000.- 495 с.

 103. Праця у Донецькій області в 2004 р.: Стат. зб. № 6/174. – Донецьк, 2005.– 211 с.

 104. Праця у Донецькій області в 2005р.: Стат. зб. № 8/201.– Донецьк, 2006. – 266 с.

 105. Праця України 2002: Стат. зб. № 6-1-21/ 204 от 18.07.2003р / Держкомстат України.- К., 2003. – 414 с.

 106. Праця України 2003: Стат. зб. № 09-2-2/92/277 від 9.07.2004 р / Держкомстат України.- К., 2004.- 385 с.

 107. Праця України 2004: Стат. зб. № 09-2-1-2/245 від 12.07. 2005 р / Держкомстат України.- К., 2005.– 368 с.

 108. Праця України 2005: Стат. зб. №09/4-18/233 від 07.07.2006 р. / Держкомстат України.– К., 2006. – 352 с.

 109. Предпринимательство: Социально - экономическое управление / Под ред. Н.В. Родионовой.- М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001.- 383 с.

 110. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.93 р. № 3356-ХІІ // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 36.- Ст. 361.

 111. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.95 р. № 356/95-ВР // Відомості Верховної Ради України.- 1995.- № 34.- Ст. 266.

 112. Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні: Указ Президента України від 11.07.2005 р. № 1073/2005  // Урядовий кур’єр.- 2005.- № 131.- С. 13.

 113. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 05.10.2000 р. № 2017-ІІІ // Відомості Верховної Ради України.- 2000.- № 48.- Ст. 409.

 114. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.94 р. № 4004-ХІІ // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 27.- Ст. 218.

 115. Про запровадження моніторингу результатів діяльності КМ України та ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів від 06.04.2005 р. № 263 // Офіційний вісник України.- 2005.- № 14. - Ст. 719.

 116. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України № 1001 від 21.07.2006 р. // Збірник урядових нормативних актів України.- 2006.- № 36.- Ст. 745.

 117. Про охорону праці: Закон України від 14.10.92 № 2694-Х11 // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 49.- Ст. 668.

 118. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 08.09.2005 № 2850-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2005.- № 51.- Ст. 548.

 119. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2001.- 480 с.- (Б-ка словарей «ИНФРА-М»).

 120. Регіональна угода між Донецькою облдержадміністрацією, профспілковими об’єднаннями Донецької області та Донецькою обласною організацією роботодавців на 2005-2006 роки [Електронний ресурс].- Елект. текстові дані.- Режим доступу: .

 121. Регіональні проблеми формування трудового потенціалу і шляхи їх вирішення: монографія / НАН України. Ін-т економіки промисловості, Донец. нац. ун-т; Н.Д. Лук’янченко, В.П. Антонюк, Л.В. Шаульська, Л.Л. Шамілева та ін.- Донецьк, 2004.- 340 с.

 122. Рогалин Я. Социальная ответственность бизнеса // M.A.DE.- 2004.- № 3.- C. 110-111.

 123. Саєнко Ю.І. Стан суспільства та динаміка його змін // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття: Монографія / НАН України. Ин-т соціології / М.О. Шульга (ред.).- К., 1999. – С. 243-244.

 124. Сердюк В.А. Прогул или несанкционированное отсутствие на рабочем месте: легче ли прогуливать в странах развитого капитализма? [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные // Кадры предприятия.- 2003.- № 2. – Режим доступа: .

 125. Скавитин Л. Моббинг персонала: опыт зарубежных исследований // Управление персоналом.- 2004.- № 8.- С. 16-18.

 126. Словарь по трудовому праву / Сост. О.В. Абрамова; Отв. ред. Ю.П. Орловский.- М., 1999.- 575 с.

 127. Словарь русского языка: 52000 сл. / Сост. С. И. Ожегов; Под общ. ред. С.П. Обнорского.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Госиздат иност. и нац. словарей, 1952.- 848 с.

 128. Смирнов В.Л. Время. Дисциплина. Экономия.- М.: Мол. Гвардия, 1985.- 159 с.- (Б-ка комс. активиста).

 129. Смирнов В.Н. Внутренний трудовой распорядок на предприятии.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1980.- 159с.

 130. Сонин М.Я. Социалистическая дисциплина труда.- 2-е изд., перераб.- М.: Профиздат, 1985.- 352 с.

 131. Социально–психологические проблемы дисциплинированности и трудовой активности личности / Высшая профсоюзная школа культуры. - Л.: ВЦСПС, 1987.- 103 с.

 132. Становлення і розвиток цивільних і трудових правовід-носин в сучасній Україні: Монографія / Під кер. Я.М. Шевченка.- К., 2001.- 248 с.

 133. Статистична інформація щодо основних показників соціально-економічного, демографічного розвитку України [Електронний ресурс].- Елект. текстові дані (829 байт).- Режим доступу: < http:www.ukrstat.gov.ua>.

 134. Статистична інформація щодо основних показників соціально-економічного, демографічного розвитку Донецької області [Электронный ресурс].- Електрон. текстовые данные (53065 байт).- Режим доступу: <http://www.donetskstat.gov.ua/ statinform/index.php>.

 135. Статистичний щорічник Донецької області за 2005 р. / Головне управління статистики у Донецькій області.- Донецьк, 2005.- 403 с.

 136. Статистичний щорічник України за 2002рік / Держкомстат України; За ред О.Г. Осауленка. – К.: Консультант, 2003.- 664 с.

 137. Статистичний щорічник України за 2003 рік / Держкомстат України; За ред О.Г. Осауленка. – К.: Консультант, 2004. – 632 с.

 138. Стычинский Б.С. Научно – практический комментарий к законодательству Украины о труде.- 5-е изд., доп. и перераб.- К.: А.С.К., 2004.- 1072 с.- (Экономика, Финансы, Право).

 139. Суименко Н.И. Homo economicus современной Украины. Поведенческий аспект / Суименко Н.И., Ефременко Т.О.; НАН Украины. Ин-т социологии.– К., 2004.- 244 с.

 140. Темницкий А.Л. Социокультурные факторы трудового поведения промышленных рабочих: 1990-е годы // Социологический журнал.- 2002.- № 2.- С. 76-93.

 141. Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций, утв. постановлением Госкомтруда СССР по труду и социальным вопросам от 20.07.84 № 213 // Бюллетень Госкомтруда СССР.- 1984.- № 11.

 142. Травин В.В. Управление человеческими ресурсами / Травин В.В., Магура М.И., Курбатова М.Б.- М.: Дело, 2004.- 128 с.- (Модульная программа «Руководитель ХХІ века”).

 143. Труд и социальное развитие: Словарь / Гл. ред. Е.С. Строев.- М.: ИНФРА-М, 2001.-УІ, 266 с.- (Б-ка словарей “ИНФРА-М”).

 144. Трудовая дисциплина как объект социального планирования в производственном коллективе.- Л.: ЛГУ, 1991.- 72 с.

 145. Тьоткін В. Трудова дисципліна та матеріальна відповідальність // Довідник кадровика. - 2002. - № 3. - С. 36 – 39.

 146. Угода між Міністерством вугільної промисловості України і Профспілкою працівників вугільної промисловості України про дії щодо остаточного вирішення галузевого колективного трудового спору // Бюлетень національної служби посередництва і примирення.- 2007.- № 1.- С. 24-46.

 147. Угрюмова Г. Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту // Право України.- 2006.- № 1.- С. 40-43.

 148. Угрюмова Г. Загальна характеристика дисциплінарної відповідальності і дисциплінарного проступку за українським трудовим правом // Право України.- 2005.- № 5.- С. 78-81.

 149. Україна у цифрах у 2004 році: Стат. довід. / Держкомстат України; За ред. О.Г. Осауленка.- К.: Консультант, 2005. – 263 с.

 150. Україна у цифрах у 2005 році: Стат. довід. / Держкомстат України; За ред О.Г. Осауленка. – К.: Консультант, 2006. – 247 с.

 151. Уманский А.М. Дисциплина на производстве / А.М. Уманский, Н.А. Сафронов.- К.: Техника, 1984.- 189 с., ил.- Библиогр.: с. 183-187.

 152. Управління персоналом фірми: Навч. посіб. / Під ред. Крамаренко В.І., Холода Б.І.- К.: ЦУЛ, 2003.- 272 с.

 153. Уткин Э.А. Инновации в управлении человеческими ресурсами предприятия / Э.А. Уткин, К.Т. Сатабаева, Р.К. Сатабаева.- М.: ТЕИС, 2002.- 304 с.

 154. Файоль А. Общее и промышленное управление: Пер. с фр. - М.: Контроллинг, 1992.- 11 с.- ( Б-ка журн. «Контроллинг». Сер.: «Классики менеджмента»; Вып. 3).

 155. Федин В.В. Юридический статус работника как субъекта трудового права: Монография.- М.: Велби, 2005.- 240 с.

 156. Финансы-промышленность-безопасность. - 2002.- № 3.

 157. Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність: Навч. посіб.- К.: Атіка, 2003.- 240 с.

 158. Хедуори Ф. Основы менеджмента: Учеб. / Ф. Хедуори, М. Альберт, М.Х. Маскон; Пер. с англ. М.А. Майоровой, А.А. Быковского, Э.В. Шустер.- М.: Дело, 2004.- 720 с.

 159. Хеларин К. HR менеджмент: Поиск, подбор, талант, адаптация: Пер. с англ.- Днепропетровск: БАЛАНС–БИЗНЕС–БУКС, 2005.- 520 с.

 160. Цифра Г. Систематичне порушення трудової дисципліни і прогул – підстави для звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваженого їм органу // Довідник кадровика.- 2002.- № 6.- С. 35 - 38.

 161. Чангли И.И. Труд: Социологические аспекты теории и методологии исследования.- М.: Наука, 1993.- 429 с.

 162. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико–правовий аспект.- О.: Юрид. л-ра, 2001.- 214 с.

 163. Шаталова Н.И. Трудовой потенциал работника: Учеб. пособие для вузов.- М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2003.- 399 с.

 164. Шаульська Л.В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України: Монографія / НАН України. Ін-т економіки пром-сті.– Донецьк, 2005.– 502 с.

 165. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, фінансах, би знесе: Учеб. пособие для вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-367 с.

 166. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам.- 3-е изд., изм. и доп.- М.: НОРМА, 2003.- 992 с.

 167. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник.- 4 - е изд., испр.- К.: МАУП, 2002.- 280 с.: ил.- Библиогр. в конце глав.

 168. Щекин Г.В. Социальная теория и кадровая политика: Монография.- К.: МАУП, 2002.- 576 с.

 169. Эконометрика: Учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др.; Под. ред. И.И. Елисеевой.-2 изд., перераб, и доп.- М.: Финансы и статистика, 2005.- 576 с.

 170. Экономика труда: социально - трудовые отношения / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова.- М.: Экзамен, 2003.- 736 с.

 171. Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: Монографія / НАН України. Ін-т економіки пром-сті; О.І. Амоша, Р.Ф. Новикова, В.П. Антонюк та ін. – Донецьк, 2006. – 208 с.

 172. Янукович В.Ф. Украинский уголь - залог национальной независимости // Сегодня.- 2005.- С. 8.

 173. Ярошенко О. Щодо основних прав та обов’язків роботодавців // Право України.- 2000.- № 4.– С. 64-67.

 174. Ярошенко, О. Конституція України – основна засада регулювання трудових відносин // Вісник Академії правових наук України.- 2002.- № 1 [28].- С. 75-81.

 175. Charles Cresson Wood, «Integrated Approach Information Security», Security 37 (February 2000): 43-44.

 176. Conti T. Organizational Self-Assessment. – Kluivert Academic Publishers? Dordrecht, The Netherlands, 1997/ (Т. Конти. самооценка в организациях. – М.: РИА, «Стандарты и качество», 1999.)

 177. Coyne K.P. The competitive Dynamics of Network-Based business // Harvard Business Review, 1998, January-February

 178. Drucker, P.F. Management: tasks, responsibilities, practices.- N.Y.: Harper & Row, 1974.- 840 p.

 179. Hatchcock B.G. The new-breed approach to 21st century human resources // Human resource management. N.Y.1196.Vol. 35, №2, P. 243-250.

 180. Lauren M. Bernardi, «Progressive Discipline: Effective Management Tool or Legal Trap?» Canadian Manager 21 (January 1996): 9.

 181. McKeon R. The Development and Significance of the Concept of Responsibility // Revue Internationale de Philosophie.- 1957.- № 39.-Р.3-32.

 182. Mullins J.L. Management and Organization behavior. – London: Pitman, 1993.

 183. Too Much Corporate Power? // Business Week, Cover story, 2000, September 11.

Схожі:

Дисциплинарные отношения: стратегия развития и механизм обеспечения iconЧастина 2 наукові повідомлення
Китая, решением которых является экологизация экономической системы, изменение модели экономического развития и разработка стратегии...
Дисциплинарные отношения: стратегия развития и механизм обеспечения iconОбщая характеристика работы актуальность темы исследования
Пенсионное страхование в россии: финансовое обеспечение, стратегия управления и развития
Дисциплинарные отношения: стратегия развития и механизм обеспечения iconСтрахование как механизм повышения эффективности системы обеспечения экономической безопасности россии
Специальность 08. 00. 05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономическая безопасность
Дисциплинарные отношения: стратегия развития и механизм обеспечения iconТема 13. Экономический механизм обеспечения охраны
Во многих случаях более эффективным является применение экономических методов и инструментов – платы за использование ресурсов, налоговых...
Дисциплинарные отношения: стратегия развития и механизм обеспечения iconНовая стратегия измерений
Ключевые слова: метрология, стратегия, прямые и избыточные измерения, интеллектуальные методы измерений
Дисциплинарные отношения: стратегия развития и механизм обеспечения iconСтромально-сосудистые дистрофии
Уметь определять морфологические особенности отдельных видов стромально- сосудистых дистрофий, их причины и механизм развития, исход,...
Дисциплинарные отношения: стратегия развития и механизм обеспечения iconДоцевко Г. А. Сумской национальный аграрный университет, Украина
Производство является материальной основой экономики. Экономика зародилась из производства. Стратегия развития любого предприятия...
Дисциплинарные отношения: стратегия развития и механизм обеспечения iconТема История взаимоотношений общества и природы
История отношения общества к природе в процессе индустриального развития производства
Дисциплинарные отношения: стратегия развития и механизм обеспечения iconОбщие расстройства кровообращения Актуальность темы
Цель(общая): уметь определять макро- и микроскопические проявления общих расстройств кровообращения, объяснять их причины и механизм...
Дисциплинарные отношения: стратегия развития и механизм обеспечения icon-
Семиотика занимается не поиском отношения образа к реальности, а способом получения смысла созданных образов. Предметом семиотики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи