Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Історія товарознавства icon

Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Історія товарознавства
Скачати 71.41 Kb.
НазваДонецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Історія товарознавства
Дата29.07.2012
Розмір71.41 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека


Історія товарознавства

Бібліографічна довідка


Замовник: Ракша-Слюсарева О. А.

Виконавець: Уткіна О. Г.


Донецьк 2008
Из фондов НБ ДонНУЭТ


Л80 Х 55 Хлебников В.И. Технология товаров (продовольственных)[Текст]: учеб. для студ. вузов спец. "Товаровед. и экспертиза товаров"/ В.И. Хлебников.-М.: Изд.Дом "Дашков и К",2000.-427с.-ISBN 5-8316-0012-2: 22грн.68коп.
Л80-9 Д 67 Донченко Л. В. История основных пищевых продуктов (введение в специальность)[Текст]: учеб. пособие для студ. вузов/ Л.В.Донченко, В.Д.Надыкта.-М.: ДеЛи принт,2002.-304с.: ил.-Библиогр.: с.300-302.-ISBN 5-94343-022-9: 36грн.20коп.
Москвич Т. В сосуде долголетие и красоту ищи: [Из истории хранения и подачи вина]//Ресторанная жизнь.-2004.-№ 9.-С.28-31.
М2-9 В58 Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Власова; Кременчуц. ун-т економіки, інформ. технол. і упр.-К.: Центр навчальної літератури ,2006.-208с.+Дод.(4с.).-Бібліогр.: с. 205-206.-ISBN 9676-364-255-6.
Л91 О-75 Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація продукції рослинництва[текст]: навч. посіб. для підготов. бакалаврів аграном. та екон. спец. в аграр. вищ. навч. закл./ Г.І. Подпрятов, В.І. Войцехівський, Л.М. Мацейко, В.І. Рожко.-2-ге вид., перероб. та допов. -К.: Арістей,2006.-620с.-Бібліогр.: с. 618-619.-ISBN 966-8458-25-7.
603.1 А 35 Азгальдов Г.Г. О квалиметрии[Текст]/ Г.Г. Азгальдов, Э.П. Райхман; под ред. А.В. Гличева.-М.: Изд-во стандартов,1973.-172с.-Библиогр. указ.:с.161-171.


Л91 О-75 Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація продукції рослинництва[текст]: навч. посіб. для підготов. бакалаврів аграном. та екон. спец. в аграр. вищ. навч. закл./ Г.І. Подпрятов, В.І. Войцехівський, Л.М. Мацейко, В.І. Рожко.-2-ге вид., перероб. та допов. -К.: Арістей,2006.-620с.-Бібліогр.: с. 618-619.-ISBN 966-8458-25-7.


Качалов В.А. Эволюция методов менеджмента качества и место в ней системы менеджмента качества (СМК)/ В.А. Качалов//Все о качестве. Зарубежный опыт.-2005.-№ 2.-С.50-64.


Белобрагин В. Системы управления и их эволюции : [управление качеством] // Стандарты и качество.-2007.-№ 4.-С. 56-60.


Т3(4УКР) С 34 Сидоренко О. Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі (IХ-середина ХIст.)[Текст]/ О.Ф. Сидоренко; Ін-т історії України.-К.: Наук. думка,1992.-332с.-ISBN 5-12-003288-5: 12крб.


Бурдина В. Стандартизация - как средство управления качеством/ В. Бурдина//Стандарты и качество.-2007.-№ 1.-С. 20-22.


Орленко, В. Розвиток торгівлі в Київській Русі / В. Орленко, Л. Орленко // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2008. - № 1.- С. 87-98.

^

С сайта «Корпоративная сеть библиотек Урала»Салимова, Татьяна Анатольевна, Салимова Т. А. История управления качеством : учеб. пособие для студентов вузов / Т. А. Салимова, Н. Ш. Ватолкина .— М. : КНОРУС, 2005.


Иняц, Ненад. Малая энциклопедия качества. Ч. 3. Современная история качества / Н. Иняц ; [под общ. ред. Ю. В. Василькова, Н. Н. Аниськиной ; пер. с хорв. Л. Н. Белинькой] .— Москва : Стандарты и качество, 2003.


Автоионная и автоэлектронная микроскопия и спектроскопия: история, достижения, современное состояние, перспективы : Тр. Рос. семинара, г. Москва, 21-23 мая 2002 г. / Ин-т теорет. и эксперим. физики ; Ред. А. Л. Суворов .— М. : Академпринт, 2003 .— Библиогр. в конце ст. — ISBN 5-87911-103-2.


^

С сайта ГНТБ УкраиныВышемирский Ф.А Этюды о масле : из истории развития отечественного ассортимента // Сыроделие и маслоделие. – 2006. - N 6. – С.24-27.


C сайта Национальной Парламентской библиотеки Украины


Артюх, Тетяна Миколаївна. Товарознавча експертиза ювелірних коштовностей. Теорія та практика / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2005. — 302 с.: іл., табл. -ISBN 966-629-198-3.

Артюх Т.М. Діагностика та експертиза коштовностей : [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Київ. нац. торг.-екон. ун-т; [Ред. Л.П.Покотилюк] — К.: Альтерпрес, 2003. — 448 с. - ISBN 966-629-073-1. - ISBN 966-542-199-9.

Мазаракі А., Пугачевський Г. Генезис товарознавства: [Зародження товарознавства на теренах України] // Вісн. Київ. нац. торг-екон. ун-ту. - 2003. - №1. - С.5-12.

Циба В.Т. Наука, необхідна всім наукам: Кваліметрія: [Кваліметрія - теорія пов'язана з вимірюванням показників якості, або - більш строго - теорія вимірювання властивостей речі які визначаються через якості через якості] // Практ. психологія та соц. робота. - 2007. - № 2. - С.54-61.

Отрощенко І. В.  Монгольська колекція Музею товарознавства при Київському комерційному інституті // Сходознавство. — К., 1998. — N6. — С.26–32.

Пугачевський Г. Ф.  Товарознавство на межі тисячоліть // Торгівля, комерція, підприємництво. — Львів, 1998. — 1. — С.205–209.

Пугачевський Г. Ф.  Товарознавство на межі тисячоліть // Сучасні проблеми товарознавства. — К., 2001. — С.169–174.

Кабан П.  Історія, сьогодення та перспективи розвитку стандартизації, метрології та сертифікації в Україні // Вимірювальна техніка та метрологія. — Львів, 2000. — Вип.57. — С.101–107.

C сайта РЭА им. Плеханова

Очерки по истории товароведения продовольственных товаров / Рос. экон. акад. им. Плеханова. – М. : Изд-во РЭА, 2007.- ??с. – (Б-ка студента РЭА им. Плеханова).

Жарикова, Г. Г. История развития пищевой микробиологии РЭА им. Плеханова в лицах (1907-2007гг.) / Г. Г. Жарикова ; Рос. экон. акад. им. Плеханова. – М. : Изд-во РЭА, 2007.- ??с.

Музей Товароведения^ Музей Товароведения


Музей Товароведения при Киевском Коммерческом Институте.

Учебно-вспомогательные учреждения при Киевском Коммерческом Институте .

Киевский Коммерческий Институт давал возможность своим слушателям заниматься научной работой. По целому ряду кафедр организованы были кабинеты; в распоряжении слушателей имелись все необходимые материалы, литература, аппараты; все работы производились под руководством ассистентов.

Музей товароведения.

При Киевском Коммерческом Институте было положено начало Музею Товароведения, который имел своей целью, с одной стороны, быть учебно-вспомогательным учреждением Института, с другой, дать возможность всем интересующимся, ближе и наглядней ознакомиться с состоянием торговли, промышленности и сельского хозяйства Великой России, особенно Юго-Западного края, других государств.

На то время то была первая попытка организовать на территории Украины и России Музей Товароведения, тогда как за границей такого рода музеи представляли собой обычное явление. Несмотря на то, что многие из них праздновали свой 25-ти летний юбилей, Музей Товароведения при Киевском Коммерческом Институте, имея за собой всего лишь 4 года существования, по своим размерам не уступал аналогичным Музеям за границей. Примером таких музеев за границей могут выступить такие, как: Товарный Музей при Handels-Akademie в Вене с 6000 образцами; музей товарных образцов в Париже при Коммерческой Академии, где имелись всего несколько сот образцов.

Музей Коммерческого Института вместе с кабинетами занимали около 17 комнат с общим количеством более 20 000 предметов.

Музей состоял из следующих отделов:

1. топливо

2. строительные товары

3. осветительные товары

4. смазочные товары

5. мануфактурные, валенные товары и волокнистые вещества

6. бумага и бумажные товары

7. кожевенные товары

8. стеклянные товары и керамические товары

9. металлические товары

10. дерево

11. химические товары

12. землеудобрительные туки

13. пищевые продукты

14. вкусовые и наркотические вещества

15. упаковочный материал

16. кустарные изделия

Кроме перечисленные выше отделов при Музее был еще ряд учреждений, таких как железнодорожный кабинет, геологический кабинет, кабинет торгововедения и городского и земского дела. Кроме того, при Музее было организовано справочное бюро по вопросам экономического и торгового характера, библиотека и читальня и товароиспытательная лаборатория для исследования всевозможных продуктов потребления.

Желая дать возможность всем интересующимся свободно знакомиться с материалами Музея, Институт открыл его с осени 1911 года для бесплатного посещения публики, и число посещений с каждым годом все росло и росло, что говорит, что публика интересовалась Музеем и его задачами.

Источник: "Киевский Коммерческий Институт", описание института 1913 года.

www.oldkiev.info

1. Орленко Л.В. История торговли : учеб. пособие / Л.В. Орленко. – М. : Форум : Инфра-М, 2006. - 350 с.

Особое внимание уделено возникновению и развитию торговли и денежной системы на территории нашего государства. Кратко изложена история развития предмета "Товароведение".


2. Чоговадзе Ш.К. Очерки по истории научного товароведения с древнейших времен до середины ХХ в. : (преимущественно история товароведения пищ. продуктов) / Ш.К. Чоговадзе. - Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1989. - 256 с.


Поручить Ганцову Ш. К. создать творческий коллектив для подготовки рукописи «История товароведения». г. Архангельск 8-11 сентября 2005 г.


^ Кафедры товароведения на Украине


Полтавский университет потребительской кооперации Украины. Кафедра товароведения и экспертизы продов. товаров. Кафедра товароведения и экспертизы непродов. товаров.


Харьковская гос. акад. технологии и организации питания. Кафедра товароведения и экспертизы прод. товаров.


Национальный фармацевтический университет. Кафедра товароведения (Харьков)


Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ. Кафедра товароведения и маркетинга.


КНТЭУ. Кафедра товароведения и экспертизы продов. товаров. Кафедра товароведения и экспертизы непродов. товаров.


Львов. коммерч. академия. Кафедра товароведения продов. товаров.


Одес. нац. акад. пищевых технологий. Кафедра товароведения и экспертизы товаров.


Луганский нац. педагогический ун-т. Кафедра маркетинга, товароведения и коммерч. деятельности.

Схожі:

Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Історія товарознавства iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Історія товарознавства iconНаукова бібліотека
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Історія товарознавства iconНаукова бібліотека
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Історія товарознавства iconНаукова бібліотека
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Історія товарознавства iconНаукова бібліотека
Донецький національний університет економіки ы торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Історія товарознавства iconНаукова бібліотека
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Історія товарознавства iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Історія товарознавства iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Історія товарознавства iconНаукова бібліотека
Донецький національний університет економікі І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Історія товарознавства iconРейтингова оцінка результатів всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи