Методологія викладання у вищий школі icon

Методологія викладання у вищий школі
Скачати 117.87 Kb.
НазваМетодологія викладання у вищий школі
Дата29.07.2012
Розмір117.87 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека


МЕТОДОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩИЙ ШКОЛІ


Тематична бібліографічна довідка


Замовник: Осипенко Н.

Виконавець: Пасинкова Г.


Донецьк

2007

Ч48

О-72 Молоканова Л.В

Проблемні лекції як сучасна форма викладання у ВНЗ/ Л.В Молоканова, Л.В. Цибульник//Освітні новації - стратегія сучасності/О.О. Шубін [та ін.].-Донецьк,2003.-С. 157-158.
Ч48

Я45 Сухарева Л.О.

Оцінка якості викладання дисціплін/ Л.О. Сухарева, І.В. Сіменко//Якість підготовки фахівців як стратегія розвитку університету/ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського.-Донецьк,2004.-С.123-124.
Ч48

Я45 Ангеліна І.А.

Застосування кейс-методу у викладанні економічних дисціплін//Якість підготовки фахівців як стратегія розвитку університету/ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського.-Донецьк,2004.-С.125-126.
Ч48

С56 Современные инновационные технологии в высшем образовании[Текст]: материалы Межвуз. регион. науч.-метод. конф., Симферополь, 15-16 янв. 2004/ редкол.: В.А. Беспалов(пред.), И.Е. Мельник; Европ. ун-т.-К.,2004.-215с.
Ч48

Ф75 Фокин Юрий Георгиевич.

Преподавание и воспитание в высшей школе. Методология, цели и содержание, творчество[Текст]: учеб. пособие для студ. вузов/ Ю. Г. Фокин.-М.: Изд. центр "Академия2,2002.-224с.-Библиогр.: с.204-210.-ISBN 5-7695-0362-9.

Ч48

Т 65 Трайнев Владимир Алексеевич.

Деловые игры в учебном процессе: Методология разработки и практика проведения[Текст]/ В.А. Трайнев.-М.: Изд. Дом "Дашков и К",2002.-300с.-Библиогр.:с.356-359.-ISBN 5-8316-0081-5: 28грн.73коп.
Ч48

А 86 Артемьев А.А.

Методология целевой ориентации в прогнозировании развития образования: Обзор.информ./ НИИВШ Вып.12.-М.,1989.-72с.-(Обзоры по информ.обеспечению гос.целевых (общесоюзных) программ и по проблемам КП НТП стран-членов СЭВ)).-84к.

Ч30/49

В 64 Вознюк Ніна Миколаївна.

Етико-педагогічні основи формування особистості[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Н. М. Вознюк; Нац. аграр. ун-т.-К.: Центр навч. л-ри,2005.-196с.-Бібліогр.:с.183-193.-ISBN 966-8365-88-7: 22,00 грн.

Ч48

О-72 Протопопова В.О.

Навчальна конференція як форма розвитку індівідуальної творчості студентів/ В.О. Протопопова, С.Б. Алєксєєв//Освітні новації - стратегія сучасності/О.О. Шубін [та ін.].-Донецьк,2003.-С.25-26.
Ч48

О-72 Садєков А.А.

Досвід використання ділових ігор при викладанні курсу "Економіка праці"/ А.А. Садєков, О.В. Корнілова//Освітні новації - стратегія сучасності/О.О. Шубін [та ін.].-Донецьк,2003.-С.26-27.
Ч48

О-72 Лосєва О.В.

Кейс-метод як інтенсивна освітня технологія//Освітні новації - стратегія сучасності/О.О. Шубін [та ін.].-Донецьк,2003.-С. 33-34.

Ч48

О-72 Єгоркіна Т.О.

Тренінг як нова форма навчання/ Т.О. Єгоркіна, І.В. Попова//Освітні новації - стратегія сучасності/О.О. Шубін [та ін.].-Донецьк,2003.-С.70.

Ч48

О-72 Костишина О.Я.

Поширення використання ділових ігор при викладанні професійно-орієнтованих дисциплін/ О.Я. Костишина, Г.М. Александрова//Освітні новації - стратегія сучасності/О.О. Шубін [та ін.].-Донецьк,2003.-С. 71.
Ч48

О-72 Рассулова Н.В.

Контроль навчальної діяльності студентів//Освітні новації - стратегія сучасності/О.О. Шубін [та ін.].-Донецьк,2003.-С. 75-76.
Ч48

О-72 Косова Т.Д.

Студентська олімпіада та її роль у формуванні образу фахівця//Освітні новації - стратегія сучасності/О.О. Шубін [та ін.].-Донецьк,2003.-С. 90-91.
Ч48

О-72 Маслов В.Ю.

Про метод групового вивчення асортименту побутових складно-техничних виробів//Освітні новації - стратегія сучасності/О.О. Шубін [та ін.].-Донецьк,2003.-С. 155-156.
Ч48

О-72 Молоканова Л.В

Проблемні лекції як сучасна форма викладання у ВНЗ/ Л.В Молоканова, Л.В. Цибульник//Освітні новації - стратегія сучасності/О.О. Шубін [та ін.].-Донецьк,2003.-С. 157-158.
Ч48

П78 Проблеми освіти. Вип. 43[Текст]: Наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, наук.-метод. центр вищ. освіти; редкол.: В.Г. Кремень (голов. ред.) [та ін.].-К.,2006.-141с.
Ч48

П78 Проблеми освіти[Текст]: наук.-метод. зб.: Вип.44/ М-во освіти і науки України, наук.-метод. центр вищ. освіти ; редкол.: В.Г. Кремень (голов. ред.) [та ін.].-К.,2006.-132с.
Ч48

А 42 Аксьонова О. В.

Методика викладання економічних дисциплін[Текст]: навч. посіб. для виклад. і студ./ О. В. Аксьонова; КНЕУ.-К.,2006.-708с.+дод. ( 23с.).-Бібліогр.: с. 697-707.-ISBN 966-574-871-8.
Ч48

Б21 Балягіна Ірина Анатоліївна.

Методика викладання економіки[Текст]: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. А. Балягіна, М.А. Богорад, Г.О. Ковальчук; КНЕУ .-К.,2006.-341с.: схеми, табл.-Бібліогр.: с. 287-340.-ISBN 966-574-539-5.
Ажгибкова Т.Н.

Технология применения аудиовизуальных средств обучения в высших учебных заведениях/ Т.Н. Ажгибкова, В.В. Здерев, М.Л. Лебедева//Инновации в образовании.-2004.-№ 2.-С.111-123.
Андрусь О.

Модульно-проектувальний комплекс: освітнє завдання та методологічна основа//Вища освіта України.-2004.-№ 1.-С.97-101.
Ардовская Р.В.

Лекции и дистанционное обучение//Дистанционное и виртуальное обучение.-2006.-№ 6.-С.5-7.
Артамонова

Деловые игры как реализация гибких моделей обучения//Вiсник ДонДУЕТ. Сер. Гуманiтарнi науки.-2000.-№ 5.-С.122-125.
Бермус А.

Возможна ли иная методология образования?//Аlma mater. Вестник высшей школы.-2005.-№ 4.-С.31-38.
Бойс Р.

Секрети викладацької майстерності: Стратегії успішної поведінки: [Уривок зі книжки Р. Бойса "Поради викладачам-початківцям"]//Синергія.-2004.-№ 2.-С.59-62.
Бочков В.Е.

Учебно-методический комплекс как основа и элемент обеспечения качества дистанционного образования/ В.Е. Бочков, Л.Н. Мартынова, Г.А. Краснова//Качество. Инновации. Образование.-2004.-№ 1.-С.53-61.

Бугрій О.

Сутність поняття "педагогічні технології"/ О. Бугрій//Вища школа.-2007.-№ 1.-С. 20-25.
Буль О.

О преподавании специальных дисциплин с применением информационных технологий//Аlma mater. Вестник высшей школы.-2006.-№ 5.-С.17-18.
Войнова Н.А.

Особенности формирования информационной компетентности студентов вуза/ Н.А. Войнова, А.В. Войнов//Инновации в образовании.-2004.-№ 4.-С. 111-118.
Горб В.Г.

Методология педагогического мониторинга в вузе//Стандарты и мониторинг в образовании.-2005.-№ 3.-С.25-30.
Грінченко Ю.

Маленькі таємниці великої бізнес-школи: Подорож за три моря/ Ю. Грінченко//Синергія.-2004.-№ 4.-С.61-66.
Гуржій А.

Методологічні засади оцінювання та прогнозування розвитку вищої освіти в Україні/ А. Гуржій, В. Гапон//Вища освіта України.-2006.-№ 1.-С.23-31.
Дерябин Ю.С.

Шведская модель в действии: инновационный подход к подготовке кадров и научным исследованиям в вузах//Высшее образование сегодня.-2004.-№ 5.-С.34-40.
Жиляев А.А.

Психологические особенности подготовки и проведения семинарских и практических занятий//Инновации в образовании.-2004.-№ 3.-С . 139- 152.
Звонников В.И.

Инновационные методы оценки учебных достижений студентов//Высшее образование сегодня.-2006.-№ 5.-С.12-17.
Каліберда Л.П.

Крос-культурний менеджмент як предмет викладання і дослідження//Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.-2005.-№ 1(2).-С.63-64.
Камалетдинова Е.В.

Проблема синергетического подхода как современной методологической ориентации в образовании//Инновации в образовании.-2005.-№ 3.-С.44-49.

4
Карлсон С.

В колледжи приходит "нет-поколение"//Дистанционное и виртуальное обучение.-2006.-№ 2.-С.23-25.
Карневейл Д.

В центре внимания конференции по технологии в коммунальных колледжах проблема развлекательных методов обучения/ Д. Карневейл, Э.Л. Фостер//Дистанционное и виртуальное обучение.-2006.-№ 3.-С.21-23.

Качеровська Т.

Теоретичні основи застосування ігрового проектування у вітчизняній педагогіці: історичний аспект//Вища школа.-2005.-№ 2.-С.58-62.
Козлов А.С.

Проектные подходы в дистанционном обучении/ А.С. Козлов, Е.Н. Куликова//Дистанционное и виртуальное обучение.-2006.-№ 3.-С.31-34.
Комар

Формування моделi проведення навчальних занять з використаннiм елементiв теорiї управлiння i нумерологiї//Менеджер.-2002.-№ 6.-С.178-184.
Кошелева Л.А.

Воспитание межкультурной компетентности как элемент подготовки эффективного менеджера//Качество. Инновации. Образование.-2004.-№ 1.-С.11-13.
Лазарева И.А.

Возможности повышения качества учебного процесса при использовании методов активного обучения//Инновации в образовании.-2004.-№ 3.-С. 52-60.
Левшин М.

Інтегративно-синергетична модель проектування особистісно орієнтованих технологій навчання і виховання//Вища освіта України.-2004.-№ 1.-С.36-40.
Лемешев О.Г.

Аспекты внимания в методике преподавания на разных ступенях образования/ О.Г. Лемешев//Психология и соционика межличностных отношений.-2005.-№ 10.-С.24-33.
Марфін М.І.

Проблеми лектора-початківця вищого навчального закладу/ М.І. Марфін//Безпека життєдіяльності.-2006.-№ 10.-С.33-36.
"Менеджмент: ситуаційні вправи": [Перше видання ситуаційних вправ (навч. посіб. для ВНЗ)]//Синергія.-2004.-№ 2.-С.63-64.
Науменко І.М.

Технологія впровадження управління ризиком у навчальні плани вищих навчальних закладів усіх спеціальностей//Безпека життєдіяльності.-2004.-№ 6.-С.12-14.
Непомнящая С.

Компьютерное тестирование: плюсы и минусы: (К вопросу о методике использования в учебном процессе)/ С. Непомнящая, Т. Хохлова, Е. Абалихина//Аlma mater. Вестник высшей школы.-2006.-№ 6.
Нові технології навчання[Текст ]: наук.-метод. зб./ М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищ. освіти.-К.,2003.

Нові технології навчання. Вип. 34[Текст]: наук.-метод. зб.;/ М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищ. освіти.-2003.-340с.-ISBN 966-597-072-0

Вип.35.-325с.: рис., табл.-ISBN 966-597-072-0

Нові технології навчання. Вип.36[Текст]: наук.-метод. зб./ М-во освіти України, Наук.-метод.центр вищ.освіти; ред.кол.: В.О.Зайчук та ін.-2004.-321с.-ISBN 966-597-072-0

Нові технології навчання. Вип.37[Текст]: наук.-метод. зб./ М-во освіти України, Наук.-метод.центр вищ.освіти; ред.кол.: В.О.Зайчук [та ін.].-2004.-243с.-ISBN 966-597-072-0

Нові технології навчання. Вип.38[Текст]: наук.-метод. зб./ М-во освіти України, Наук.-метод.центр вищ.освіти; ред.кол.: В.О.Зайчук [та ін.].-2004.-213с.-ISBN 966-597-072-0

Вип. 39: Нові технології навчання[Текст]/ М-во освіти і науки України, наук.-метод. центр вищ. освіти, ред. В.О. Зайчук [та ін.].-2004.-203с.- Бібліогр.: с. 200-202.-ISBN 5-8238-0603-5

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. : Вип. 42/ Мін-во освіти України, наук.-метод. центр вищ. освіти; ред. кол.: В.Г. Кремень (голов. ред.) [та ін.].-2006.-82с.

Нові технології навчання[Текст]: наук. метод. зб.: Вип. 43/ М-во освіти і науки України. наук.-метод. центр вищ. освіти , редкол.: В.Г. Кремень (голов. ред.) [та ін.].-2006.-73с.

Вип.44.-2006.-138с.

Вип.45.-2006.-181с.

Вип.46.-2007.-95с.

Олексенко В.

Ефективні шляхи вдосконалення змісту і форм підготовки спеціалістів ВНЗ//Вища освіта України.-2004.-№ 2.-С.66-70.
Петров А.

Основные компоненты компетентностного подхода как методологической категории//Аlma mater. Вестник высшей школы.-2005.-№ 2.-С.54-58.
Платонова О.В.

Экспериментальные исследования забываемости лекционного материала студентами//Качество. Инновации. Образование.-2004.-№ 1.-С.62-63.
Понс Д.М.

Ефект відкриття: Ситуаційний метод навчання//Синергія.-2004.-№ 2.-С.65-73.
Сережкина А.Е.

Обучение в новой информационной среде: психолого-педагогические особенности/ А.Е. Сережкина, В.А. Садыкова//Высшее образование сегодня.-2004.-№ 1.-С.54-55.
Сидельникова Т.Т.

Акмеологические тренинги как современная форма повышения квалификации преподавателей политологии//Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки.-2004.-№ 2.-С.37-47.

Скибицкий Э.Г.

Обобщенная модель процесса обучения/ Э.Г. Скибицкий, А.Г. Шабанов//Инновации в образовании.-2004.-№ 1.-С.61-70.
Скуфьина Т.

Социально-экономическое прогнозирование: проблемы науки и преподавания/ Т. Скуфьина, С. Баранов//Вопросы экономики.-2005.-№ 3.-С.41-47.
Современное состояние методов тестирования знаний и умений за рубежом и в России/ Н.В. Евтюхин, Т.В. Бондарева, Т.В. Дубинина, И.Ю. Сурыгина//Инновации в образовании.-2004.-№ 1.-С.27-47.
Тесленко А.

Социализация молодежи: теоретико-методологический аспект//Аlma mater. Вестник высшей школы.-2005.-№ 4.-С.26-29.
Туркот Т.

Использование методики "Синанон" для подготовки специалистов в системе "человек-человек"//Персонал.-2004.-№ 3.-С.78-81.
Утлик Э.П.

Умение учиться: [Организация умственного труда студентов]//Инновации в образовании.-2004.-№ 1.-С.104-112.
Фредериксон Н.

Оценка эффективности методов дистанционного обучения на базе Интернета в сравнении с лекционными методами преподавания: количественный и качественный анализы/ Н. Фредериксон, Ф. Рид, В. Клиффорд//Дистанционное и виртуальное обучение.-2006.-№ 3.-С.59-61.
Фролов Ю.В.

Компетентностная модель как основа оценки качества подготовки специалистов/ Ю.В. Фролов, Д.А. Махотин//Высшее образование сегодня.-2004.-№ 8.-С. 34-41.

Чайковська О.

Розроблення та впровадження мультімедійних програмно-педагогічних систем у навчальний процес//Вища освіта України.-2004.-№ 1.-С.102-105.
Шабанов А.Г.

О подготовке педагогов к работе в системе дистанционного обучения//Инновации в образовании.-2004.-№ 4.-С. 69-78.
Шадриков В.Д.

Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход//Высшее образование сегодня.-2004.-№ 8.-С. 26-31.


Схожі:

Методологія викладання у вищий школі iconМетодика викладання світової літератури у вищій школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики вищої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у вищій школі. Принципи методики викладання світової літератури у вищій...
Методологія викладання у вищий школі iconМетодика викладання світової літератури у середній школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики середньої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у середній школі. Принципи методики викладання світової літератури у...
Методологія викладання у вищий школі iconШкільний курс інформатики з методикою викладання в початковій школі
Мета викладання інформатики в початковій школі. Аналіз програм з оіот: зміст навчання, вимоги до знань І вмінь, зміст практичних...
Методологія викладання у вищий школі iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ”
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Методика викладання предмету у Вищій школі», затвердженої 30. 08. 2002 р
Методологія викладання у вищий школі iconДруга Всеукраїнська науково-практична конференція “Міжпредметні зв’язки в процесі викладання у школі І вузі” Міністерство освіти та науки України Херсонський державний педагогічний університет
Запрошуємо Вас взяти участь у Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Міжпредметні зв’язки в процесі викладання у школі...
Методологія викладання у вищий школі iconМіністерство освіти І науки україни
Мета курсу: Теоретична І практична підготовка майбутніх вчителів дефектологів до викладання курсу “Ручна праця із спец методикою...
Методологія викладання у вищий школі iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
«Давня українська література», «Історія української літератури (18 – 19 ст)», «Історія української літератури (19 – 20 ст)», «Історія...
Методологія викладання у вищий школі iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
Методологія викладання у вищий школі iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
Методологія викладання у вищий школі iconНаказ №4 Про вивчення стану викладання іноземних мов у днз та початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області
Чернівецької області на 2012 рік, доручення начальника Головного управління освіти І науки облдержадміністрації, та з метою покращення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи