Наукова бібліотека icon

Наукова бібліотека
Скачати 419.23 Kb.
НазваНаукова бібліотека
Сторінка1/4
Дата29.07.2012
Розмір419.23 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека


Механізм формування та розвитку ринку освітянських послуг для дорослого населення Донецької області


Тематична бібліографічна довідка


Замовник: Лутай Л. А.

Виконавець: Пасинкова Г. І.


Донецьк

2009
Антошкіна Л.І. Реформування освітніх послуг в Україні в контексті інноваційного розвитку//Формування ринкових відносин в Україні.-2005.-№ 2.-С.17-19.
Боголіб Т.М. Науково-методичне обгрунтування вартості платних послуг освітніх установ//Формування ринкових відносин в Україні.-2006.-№№ 7/8.-С92-98(№8).

Бондаренко Д.В. Концепція доступності освітніх послуг у вигляді механізму надання послуг з відстрочкою платежу//Формування ринкових відносин в Україні.-2005.-№ 12.-С.92-97.

Вища та післядипломна освіта у [у 2006 році] //Вища школа.-2007.-№ 1.-С. 92-119.
Гаращук О. Детермінанти ринку освітніх послуг//Вісник Тернопільського державного економічного університету.-2006.-№ 2.-С.109-113.
Гребнев Л.С. Образование: рынок "медвежьих" услуг?: Статья первая//Высшее образование сегодня.-2005.-№ 3.-С.54-65.

Данилишин Б. Ринок освітніх послуг: основні тенденції та шляхи модернізації/ Б. Данилишин, В. Куценко//Україна : аспекти праці.-2005.-№ 8.-С.28-34.

Каленюк Ірина Сергіївна. Економіка освіти[Текст]: навч. посіб./ І. С. Каленюк.-К.: Знання,2005.-316с.-Бібліогр.: с.307-315.-ISBN 966-7999-87-4. Ч30/49 К17
Катаев А. Подходы к коммерциализации услуг научно-технической сферы и образования/ А. Катаев, А. Мелихов//Экономика Украины.-2004.-№ 10.-С.67-70.
Кінах А. Стан та перспективи професійного розвитку трудового потенціалу України: Виступ на Всеукраїнському форумі "Стан та перспективи професійного розвитку трудового потенціалу України" (28 квітня 2005 р., М. Київ)//Вища школа.-2005.-№ 2.-С.5-15.
Коваленко В.П. Специфіка державного управління інноваційним розвитком післядипломної освіти в Україні в умовах трансформації суспільства//Менеджер.-2005.-№ 2.-С.165-175.
Коваль П.М. Ринкові відносини в освітній сфері//Фінанси України.-2004.-№ 8.-С.76-78.

Кратт Олег Адольфович. Ринок послуг вищої освіти: методологічні основи дослідження кон'юнктури[Текст]: монографія/ О. А. Кратт; ДонНТУ.-Донецьк: Юго-Восток,2003.-360с.-Бібліогр. : с. 312-326.-ISBN 966-8278-84-4. Ч48 К78

Ларина Т.В. Дослідження територіальних утворень ринку освітніх послуг//Актуальні проблеми економіки.-2004.-№ 12.-С.108-112.

Лобов Вадим Георгиевич. Предпринимательская деятельность высшего учебного заведения[Текст]/ В. Г. Лобов.-М.: ООО "Маркет ДС Корпорейшн",2005.-104с.-Библиогр.:с.89-101.-ISBN 5-7958-0104-6.

Ч48 Л68
Молчанова А. Ю. Мировой рынок услуг[Электронный ресурс ]: курс лекций для студ. 1 курса фак. экономики, управления и междунар. эконом. отношений дневной формы обуч. спец. 6.050103 "Междунар. экономика"/ А. Ю. Молчанова; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. междунар. экономики.-Донецк,2006.-1 дискета.-Систем. требования: ПК с процессором; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана. У428 М76

Мохначев С.А. Современные тенденции управления конкурентоспособностью высшего учебного заведения/ С.А. Мохначев//Качество. Инновации. Образование.-2008.-№ 4.-С. 39-41.

Назаренко С. О. Аналіз ринку освітянських послуг Чернігівської області//Формування ринкових відносин в Україні.-2008.-№ 2 (№ 81).-С. 160-164.
Наукові праці Донецького національного технічного університету[Текст]/ ДонНТУ; ред. кол.: В. А. Гавриленко (голов. ред.) [та ін.].-Донецьк,2000 -.-(Сер. Економічна).-Бібліогр. в кінці ст. - Вип. 46.-2002.-216с. У9(4УКР) Н34
Наукові праці Донецького національного технічного університету[Текст]/ ДонНТУ; ред. кол.: В. А. Гавриленко (голов. ред.) [та ін.].-Донецьк,2000 -.-(Сер. Економічна).-Бібліогр. в кінці ст. - Вип. 47.-2002.-212с. У9(4УКР) Н34
Освітня діяльність університету в умовах реформування вищої освіти України[Текст]/ за заг. ред. В. П. Косаріної; уклад. О. О. Нестуля [та ін.]; Полтав. ун-т спожив. кооп. України .-Полтава,2004.-76 с.-Дод.: с. 45-76. Ч48 О-72
Палій І.П. Сучасний стан та перспективи перепідготовки незайнятого населення ( з досвіду роботи Інститутів післядипломної освіти)/ І.П. Палій, Н.П Кудрявцева//Формування ринкових відносин в Україні.-2004.-№ 11.-С.22-26.
Плахотнікова Л.О. Формування ринку освітніх послуг в Україні: стан і проблеми розвитку//Формування ринкових відносин в Україні.-2005.-№ 5.-С.50-54.

Прилипко Ю.І. Оцінка обсягів незареєстрованої економічної діяльності у сферах освіти та охорони здоров'я/ Ю.І. Прилипко//Статистика України.-2006.-№ 2.-С.39-47.

Програма розвитку освіти в Україні на 2005-2010 роки: Проект//Вища школа.-2005.-№ 3.-С.76-103.
Робота факультету післядипломної освіти [ДонГУЭТ]//Вісник Меркурія.-2005.-№ 4.-С.11.
Розбудова менеджмент-освіти в Україні[Електронний ресурс]: четверта щоріч. міжнар. конф., відбулась 5-7 грудня 2002р.: CD версія/ Проект Бізнес менеджмент-освіта в Україні.-К.,2003.-1 електрон. опт. диск; 3 файли; 571 МБ.-Систем.вимоги: Windows 98/2000/ XP, Pentium, 32Mb RAM; SVGA. Ч48 Р 64
Румянцев А. П. Світовий ринок послуг[Текст]: навч. посіб. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Румянцев, Ю.А. Коваленко.-К.: Центр навчальної літератури,2006.-456с.-ISBN 966-364-315-3. У428 Р86

Самойлов В.А. Модернизация образования и человеческий капитал//Высшее образование сегодня.-2004.-№ 11.-С.16-20.

Світовий ринок товарів та послуг[Текст]: У 2-х ч.: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]/ А. А. Мазаракі [та ін.]; за заг. ред. А. А. Мазаракі.-Х.: Ранок,2008. - Ч. 2.-2008.-240 с.-ISBN 978-966-672-130-6. У428 С24
Семів Любов Казимирівна. Регіональна політика розвитку людських ресурсів в умовах трансформації економіки України[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня доктора екон. наук : 08.09.01 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика : захист 26.11.04/ Л. К. Семів; наук. конс. М. І. Долішній; Ін-т регіон. дослідж. НАН України.-Л.,2004.-37с. У24я031 С97
Силинго Дж. Быстрыми темпами: [Развитие непрерывного обучения в США]//Дистанционное и виртуальное обучение.-2006.-№ 4.-С.45-47.

Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. У 2 ч.[Текст ]: зб. наук. праць (матеріали VII наук.-практ. конф. 15 листоп. 2005 р.)/ ЗПІЕУ, ред. кол.: Н.В. Житник [та ін.].-Павлоград,2005. - Ч. 1.-2005.-137с.-ISBN 966-311-063-4. Ч48 С69
Тагунова И.А. Образовательные услуги в контексте деятельности международных организаций//Дистанционное и виртуальное обучение.-2006.-№ 9.-С.43-47.

Территориальные системы: проблемы трансформации и перспективы развития[Текст]: монография/ В.Н. Василенко та ін.; ИЭПИ НАН Украины.-Донецк: Юго-Восток,2003.-306с.-Библиогр. : с.291-305.-ISBN 966-8278-33-Х. У04 Т35

Титова В.А. Сфера образования и многоотраслевые структуры: проблемы и перспективы взаимодействия/ В.А. Титова, О.Л. Лямзин//Высшее образование сегодня.-2007.-№ 1.-С. 61-65.

Цимбал Л.І. Особливості ціноутворення на ринку освітніх послуг//Фінанси України.-2005.-№ 4.-С.81-84.

Чорна Л. Особливості формування ціни інформаційних продуктів та освітніх послуг у мережі інтернет//Вісник Тернопільської академії народного господарства.-2005.-Ч. 2:№ 5.-С.134-137.
Чухрай Н. І. Проблеми розвитку академічного підприємництва в Україні/ Н. І. Чухрай, А. О. Лозинський//Регіональна економіка.-2007.-№ 3.-С.201-210.
Шашкевич О. Вартість освітніх послуг у вищих навчальних закладах: моделювання оптимальної ціни / О. Шашкевич//Світ фінансів.-2007.-№ 3 (№ 12).-С.112-119.

^

Національна б-ка України ім. Вернадського
АЛЕНЮК І.

ОСВІТА В РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ // ПІДПРИЄМНИЦТВО, ГОСПОДАРСТВО І ПРАВО. — 2002. — N 1. — С. 96-99.Босак Оксана Володимирівна. Формування ринку послуг професійної освіти (регіональний і соціально- економічний аспекти): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л., 2008. — 20с.Гончаренко Маргарита Леонідівна. Економічні відносини в сфері освітніх послуг у період ринкової трансформації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 16с.Лелик Любов Іванівна. Планування і регулювання освітніх послуг та їх ефективність в умовах трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 20с.Рзаєва Світлана Леонідівна. Прогнозування попиту на навчальні послуги (післядипломна освіта) та впровадження новітніх інформаційних технологій для підвищення ефективності їх реалізації: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Науково-виробнича корпорація "Київський ін-т автоматики". — К., 2005. — 21с.Рудик Ярослав Михайлович. Організаційні форми надання вищими навчальними закладами додаткових освітніх послуг обдарованим студентам: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут вищої освіти АПН України. — К., 2006. — 20с. : рис.Семенюк Світлана Богданівна. Кон'юнктура ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л., 2008. — 20с.Шилова Валентина Іванівна. Державне регулювання ринку освітніх послуг в Україні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". — Запоріжжя, 2007. — 20с.Патора Роман. Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегичного розвитку країни: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.09.01 / НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л., 2002. — 42с.Кратт Олег Адольфович. Методологічні основи формування кон'юнктури ринку послуг вищої освіти: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.09.01 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2004. — 35с. : рис.Семенюк Світлана Богданівна. Кон'юнктура ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л., 2008. — 20с.Коваленко Валентина Павлівна. Удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2006. — 18с.Кудрявцева Наталія Павлівна. Організаційно-економічний механізм державного регулювання освіти (на прикладі післядипломної освіти): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Науково-дослідний економічний ін-т. — К., 2004. — 18с. : табл.Синенко Світлана Іванівна. Розвиток післядипломної педагогічної освіти в країнах Західної Європи (Англія, Франція, Німеччина): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. — К., 2002. — 21с.Тарусова Людмила Іванівна. Правові основи управління післядипломною освітою в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2003. — 18с.Червінська Ольга Юріївна. Становлення та розвиток післядипломної педагогічної освіти в Автономній Республіці Крим: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. — К., 2007. — 20с.Юрчук Людмила Миколаївна. Стан і тенденції розвитку системи післядипломної педагогічної освіти у Польщі: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / АПН України; Інститут вищої освіти. — К., 2003. — 20с.Гайрапетян Вікторія Леонідівна. Регулювання євроінтеграційних процесів у сфері освітніх послуг: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2006. — 20c.Зоська Яна Володимирівна. Соціокультурні чинники споживання послуг вищої освіти у регіоні: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". — Запоріжжя, 2007. — 16с. — 16с.Касьянова Дар'я Сергіївна. Соціально-економічний розвиток ринку освітніх послуг: Дис...канд. економ. наук / Донецька держ. академія управління. — Донецьк, 2004. — 190арк. — Бібліогр.: арк. 161-175.Кратт Олег Адольфович, Слоква Марина Григорівна. Сегментація ринку послуг вищої освіти: використання системного підходу / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк : Юго-Восток, 2005. — 292с. — Бібліогр.: с. 220-232. — ISBN 966-374-085-X.Огаренко В. М. Державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг / Національна академія держ. управління при Президентові України. — К. : Вид-во НАДУ, 2005. — 328с. : табл. — Бібліогр.: с. 290-301. — ISBN 966-619-161-Х.Актуальні питання післядипломної освіти в Україні: Матеріали учбово- методичної конференції, присвяченої 80-річчю ХМАПО (Харків, 11-12 листопада 2003 року) / Харківська медична академія післядипломної освіти / Ю.В. Волосовець (ред.кол.). — Х. : "С.А.М.", 2003. — 366с. — ISBN 966-96282-5-3.Барна Марія Михайлівна, Буган Юрій Васильович, Даниленко Лідія Іванівна, Демченко В'ячеслав Васильович, Зубко Анатолій Миколайович. Післядипломна педагогічна освіта України: сучасність і перспективи розвитку: Науково-методичний посібник / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України / Віктор Васильович Олійник (заг.ред.), Лідія Іванівна Даниленко (заг.ред.). — К., 2005. — 230с. : іл. — ISBN 966-8063-11-Х.Післядипломна освіта в регіоні: стратегія та перспективи: Матеріали наук.- практ. конф., 28 лют. 2002 р. / Луганський держ. педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут післядипломної освіти / Є.М. Хриков (редкол.) — Луганськ, 2002. — 105с.Тенденції розвитку післядипломної освіти в контексті Болонського процесу: Матеріали науково-практ. конф., 23 березня 2006 р. / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут післядипломної освіти / С.Я. Харченко (ред.кол.) — Луганськ : Альма-матер, 2006. — 125с.Аналіз макроекономічних та мікроекономічних факторів надавання послуг з кадрової підготовки виробництва / І.В. Алєксєєв, А.С. Мороз // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. — 2007. — N 577. — С. 461-465. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Розглянуто фактори, що визначають потреби макро- та мікроекономічного рівнів у наданні послуг науковими й освітніми установами щодо кадрової підготовки виробництва.Визначення оптимальної ціни освітніх послуг / А. Загородній, Н. Подольчак // Вища шк. — 2006. — N 1. — С. 53-58.Визначення прийнятної для споживачів вартості освітніх послуг ВНЗ / А. Афтаназів // Вища шк. — 2006. — N 4. — С. 23-34.В умовах диверсифікації професійно-технічної освіти / О. Завацька // Пед. пошук. — 2007. — N 2. — С. 39-42.

Проаналізовано зміни в діяльності Луцького центру професійно-технічної освіти в умовах диверсифікації. Розкрито структуру центру ПТО та структуру його управління. Розглянуто нові види освітніх послуг, які надає центр ПТО, зокрема, перепідготовку безробітних громадян. Акцентовано увагу на розширенні обсягу професій, наповненні новим змістом складових інтегрованих професій, співробітництві з соціальними партнерами тощо. Висвітлено роботу з покращення системи контролю за якістю освіти на різних рівнях. Визначено стратегічні напрями підвищення ефективності діяльності центру ПТО. Окреслено аспекти залучення центру ПТО до концентричної та горизонтальної диверсифікацій та диверсифікації продукції.
  1   2   3   4

Схожі:

Наукова бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Наукова бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу
Родовища Кривбасу : реком бібліогр покажчик [Текст] / укл. О. В. Кисільова. – Кривий Ріг : Наукова бібліотека кну, 2012. 25 с
Наукова бібліотека iconІнноваційні методи роботи на допомогу виховному процесу внз нарада-семінар директорів бібліотек внз 3-4 рівня акредитації у донецьку
Наукова бібліотека Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Наукова бібліотека Луганського...
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека нук пропонує у лютому

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека нук пропонує у травні

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека умо напн україни працює по-новому
move to 1812-11607
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека
Судовые системы : учеб пособие / А. В. Александров. – Л. : Судпромгиз, 1954. – 376 с
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Наукова бібліотека iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи