Мультикультуралізм як чинник демократизації сучасного українського соціуму icon

Мультикультуралізм як чинник демократизації сучасного українського соціуму
Скачати 149.68 Kb.
НазваМультикультуралізм як чинник демократизації сучасного українського соціуму
Дата29.07.2012
Розмір149.68 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека


Мультикультуралізм як чинник демократизації сучасного українського соціуму


Тематична бібліографічна довідка


Замовник: Дрожжіна С. В.

Виконавець: Подгорна І. П.


Донецьк

2009


Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст]: 170000 слів / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел.-К.; Ірпінь: ВТФ "Перун",2002.-1440с.-ISBN 966-569-013-2.


Мультікультуралізм

Болонський процес: нормативно-правові документи : [Текст] / З. І. Тимошенко [та ін.]. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 102 с.


Пантелеева, И. А. Глобалистическая картина мира: универсальный язык - миф или реальность? / И.А. Пантелеева // Інтелект. Особистість. Цивілізація / ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - Вип. 5. - Донецьк, 2007. - Донецьк. - С. 118-125.


Політологічний енциклопедичний словник [Текст] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; упоряд. В.П. Горбатенко; за ред. Ю.С. Шемшученко та ін.-2-е вид., доп. і перероб. - К. : Генеза, 2004. – 736 с. - ISBN 966-504-244-0.


Ідентічність

ББК У9(4УКР)я54+У58я54 Вовканич С. Соціогуманістичний імператив регіональної політики // Регіональна економіка. - 2006. - № 2. - С. 26-35.


Зернецька О. Культурна iдентичнiсть i глобальна культура в добу глобалізації // Полiтика i час. – 2003. - № 11. - С.83-88.


Злобина Е. Гражданское пространство Украины: степень идентификации и факторы консолидации / Е. Злобина, А. Резник // Социология : теория, методы, маркетинг. - 2006. - № 2. - С. 177-194.


Іванов І. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування і консолідації української політичної нації / І. Іванов // Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Філософія, політологія. - 2006. - №76-79. - С. 54-58.


Кривда Н. Ю. Пошуки збереження колективної ідентичності: повоєнна українська діаспора / Н. Ю. Кривда // Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Філософія, політологія. - 2005. - № 73-№ 75. - С. 86-90.


Роль православия в сохранении национальной идентичности в условиях глобализации // Персонал.-1999. – 2003. - № 9. - С.8 - 12.


У9 (4Укр) Панина Н. Факторы национальной идентичности, толерантности, ксенофобии и антисемитизма в современной Украине // Социология : теория, методы, маркетинг. - 2005. - № 4. - С. 26-45.


У9(4УКР) Е-40 Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених / відп. за вип. Г. Л. Монастирський ; Терноп. акад. нар. госп-ва. - Т. : Економічна думка, 2005. - Ч. 1. – 335 с.-ISBN 966-654-145-9.


У9(4УКР) Е-40 Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених / відп. за вип. Г. Л. Монастирський ; Терноп. акад. нар. госп-ва. - Т. : Економічна думка, 2005. - Ч. 2. – 431 с. - ISBN 966-654-145-9.


У9(4УКР) Е40 Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. У 2 ч. [Текст] : зб. тез Третьої міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених до 40-річчя Терноп. держ. екон. ун-ту. - Т. : Економічна думка, 2006. - Ч. 1. – 451 с. - ISBN 966-654-163-7.


У9(4Укр) Стегний А. Региональный фактор развития политической культуры населения Украины // Социология : теория, методы, маркетинг. – 2001. - .2005. - № 3. - С.94-122.


Хромова О. І. Інтелігенція в постсучасну епоху: до проблеми ідентичності / О. І. Хромова // Вісник ДонДУЕТ. - 2006. - № 2. - С. 136-142.


Ч48 І-66 Бігун Г. С. Українська національна ідея в сучасній концепції вітчизняної історії / Г. С. Бігун // Інновації і якість вищої освіти /відп. за вип. Г. О. Галушко. - Донецьк, 2008. - С. 21-23.

Шевченко В. світа і національна ідентичність в умовах глобалізації // Освіта і управління. - 2004. - № 2. - С.39-41.


Ю6 І-73 Никифорова Л. А. Я как самость (к проблеме идентичности) / Л. А. Никифорова // Інтелект. Особистість. Цивілізація /ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - Вип. 5. - Донецьк, 2007. - С. 48-57.

Ю6 І-73 Андрієнко О. В. Дегуманізація як проблема інформаційного суспільства: аспект мовної освіти / О. В. Андрієнко // Інтелект. Особистість. Цивілізація /ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - Вип. 5. - Донецьк, 2007. - С. 71-77.


Ярославкина Е. В. Образ мира женщин с разной гендерной идентичностью / Е. В. Ярославина // Высшее образование сегодня. - 2007. - № 10. - С. 80-82.


Демократія, політика

Ф2(4УКР) У45 УкраІна в 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку [Текст] : експертна доповідь / [авт. кол.: Я. Й. Грицак та ін.]. - К., 2007. - 256 с.


Т3(4УКР) С91 Мармазова, О. І. Моральна політика як необхідна складова української демократії / О. І. Мармазова // Сучасна Україна: альтернативи поступу / ред. кол.: О. О. Шубін [та ін.].-Донецьк, 2008. - С. 40-43.


Бабін, М. Національна ідея в умовах політичної модернізації в України / М.О. Бабін // Інтелект. Особистість. Цивілізація / ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - Вип. 5. - Донецьк, 2007. - Донецьк. - С. 77-83.


Бабкіна О. Україна: демократура чи демократія? // Персонал. - 2007. - № 2. - С. 18-24 .


Бадзьо, Ю. Украинский выбор: [Возрождение государства и нации] // Персонал. - 1999 - .-2004. - № 9. - С.56-69.

Береговий, Я. Основні засади стратегії розвитку України / Я. Береговий // Персонал. - 2006. - № 7. -С. 24-27.


Вєчканова, О. О. Середній клас як соціальна основа громадського суспільства / О. О. Вєчканова // Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Філософія, політологія. - 2006. - №76-79. - С. 49-51.


Гассий, В. В. Социальный капитал, гражданское общество и демократия в теории социального прагматизма Дж.Дьюи // Вестник Московского университета. Серия 18, Социология и политология. - 2005. - № 3. - С. 169-179.


Головатий, М. Ідейні засади розбудови Української Україні: стан та проблеми / М. Головатий // Персонал. - 2007. - № 1. - С. 13-18.

Гоше, М. Про модерне майбутнє Європейської України / М. Гоше, С. Йосипенко // Філософська думка. - 2007. - № 6. - С. 64-73.


Дармограй, Н. М. Культура державно-владних відносин як запорука демократичних перетворень в Україні: [Участь жінки в суспільному житті як суб'єкта виборчого процесу] // Статистика України. - 2004. - № 2. - С. 28-34.


Дашутін, Г. Проблема політичного ідеалу в сучасній Україні // Вища освіта України. – 2004. - № 2. - С. 14-24.


Дзоз, В. Гуманітарна політика держави як відповідь на проблеми суспільного розвитку // Вища освіта України. - 2005. - № 3. - С. 65-69.


Жукова, Т. В. Верховна Рада України: шляхи подальшого розвитку / Т.В. Жукова // Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Філософія, політологія. - 2006. - №76-79. - С. 51-54.


Заболоцький, Б. Ф. Україна: за "правління народне, народом і для народу". Дорожня карта до мети Помаранчевої революції [Текст] / Б. Заболоцький ; [відп. за вип. С. В. Піча]. - Л. : Новий Світ, 2007. - 196 с. - Бібліогр.: с. 194-195. - ISBN 966-418-042-4.


Зварич, Р. Демократичні тенденції в українському державотворенні в антську добу // Схiд. - 2004. - № 2. - С.32-35.


Ісхакова, Н. Г. Політична соціалізація в умовах становлення демократії / Н. Г. Ісхакова // Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Філософія, політологія. - 2006. - №76-79. - С. 164-167.


Кельман, М. С. Загальна теорія держави та права [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома; відп. за вип. В. М. Піча.-3-тє вид., стер. - Л. : Новий Світ, 2007. - 584 с. - Бібліогр.: с. 572-577. - ISBN 966-7827-25-9.


Крива, Т. Ю. Проблема соборності в контексті ліберальних ідей М. Драгоманова/ Т. Ю. Крива // Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Філософія, політологія. - 2006. - №76-79. - С. 167-169.


Куценко, О. Зигзаги демократизации политического режима в Украине // Социология : теория, методы, маркетинг. - 2005. - № 3. - С. 65-74.


Лагода, О. Законність як правовий орієнтир системи управлінської діяльності / О. Лагода // Право України. - 2005. - № 10. - С. 95-99.


Лапки, В. В. Освоение институтов и ценностей демократии украинским и российским массовым сознанием: Предварительные итоги / В. В. Лапкин, В. И. Пантин // Полис. Политические исследования. - 2005. - № 1. - С. 50-62.


Латигіна, Н. А. Антична демократія як джерело виникнення сучасної демократії/ Н. А. Латигіна // Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Філософія, політологія. - 2005. - № 73-№ 75. - С. 162-166.


Медведчук, В. Новий вимір демократії [Текст] / В. Медведчук. - К. : Основні цінності, 2001. – 144 с. - (Сучасна думка). - Бібліогр. : с. 138-139.-ISBN 966-7856-13-5: Б.ц.


Міносян, А. С. Політична культура та політична взаємодія в умовах становлення інформаційного суспільства / А. С. Міносян, І. П. Коршунова, Н. С. Чорна // Вісник ДонДУЕТ. - 2007. - № 2(34). - С. 18-24.


Нація, до якої ми належимо: погляд з історичної перспективи // Економiст. - 2006. - № 2. -С. 21-24.


Орзіх, М. Інноваційна реконструкція адміністративно-територіального устрою України / М. Орзіх // Право України. - 2005. - № 7. - С. 11-15.


Орлова, Т. В. Історія сучасного світу (ХV-XXI століття) [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Орлова. - К. : "Вікар", 2008. – 552 с. - Біблігр. в кінці розд. - ISBN 978-966-7131-92-0.


Основи демократії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Бессонова [та ін.] ; за заг. ред. А. Колодій; Акад. пед. наук України; Укр.-канад. проект "Демократична освіта"; Ін-т вищ. освіти. - К., 2002. -684 с.+Дод. (36 с.). - Бібліогр. в кінці гл. - ISBN 966-96198-0-7: Б.ц.


Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін [Текст] : навч. посіб. - К. Знання, 2006. – 215 с. - Бібліогр.: с. 210-215. - ISBN 966-346-072-5.


Основи демократії: права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін [Текст] : навч. посіб. / О. В. Філонов [та ін]. - 2-ге вид., випр. - К. : "Знання" , 2008. - 215 с. - Бібліогр.: с. 210-215. - ISBN 978-966-346-362-9.


Павлов, Н. С. Экономическая теория демократии Энтони Даунса // Вестник Московского университета. Серия 12, Политические науки. -2006. - № 3. - С. 73-75.


Паламарчук, М. Всеукраїнський референдум у політичній системі України//Право України. - 2005.-№ 5.-С.42-44.


Піча, В. М. Політологія [Текст] : конспект лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Піча, Н. М. Хома.-6-е вид., випр. і допов. - Л. : "Магнолія 2006" , 2008. - 188 с. - Бібліогр.: с. 184-187. - ISBN 966-8340-39-6.


Піча, В. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В. М. Піча, Н. М. Хома; за ред. В. М. Пічі.-5-те вид., випр. і допов.-Л.: "Магнолія 2006", 2008. – 304 с. - Бібліогр.: с. 298-303. - ISBN 966-8340-39-6.


Полищук, И. Концепция политической культуры: структурный аспект / И. Полищук // Персонал. - 2005. -№ 6. - С. 26-30.


Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша.-3-є вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. – 384 с. + компакт-диск. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-453-4.


Прієшкіна, О. В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл . / О. В. Прієшкіна. - К. : Кондор, 2004. – 336 с. - Бібліогр.: с. 325-332. - ISBN 966-7982-66-1.


Расторгуев, В. Н. Свобода мысли и возможность выбора: политическая и академическая демократия // Вестник Московского университета. Серия 12, Политические науки. - 2005. - № 1. - С. 58-80.


Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - 2-ге вид., стер. - К. : "Либідь", 2006. - 480 с. - Бібліогр.: с. 472-473. - Імен. покажч.: с. 467-471. - ISBN 966-06-0431-9.


Сікора, В. Д. Олігархізм, опозиція та ринкова демократія в Україні / В. Д. Сікора, Б. В. Сікора // Актуальні проблеми економіки. -2004. - № 9. - С. 173-182


Управління за участю громадян: міжнародний досвід та рекомендації для України [Текст] / Верховна Рада України. - К., 2004. – 124 с.


Француз, А. Й. Інститути безпосереднього народовладдя у функціонуванні демократичних політичних систем // Митна справа. - 2005. - № 3. - С. 48-55.


Цвигун, О. А. Політичні партії як складова розбудови незалежної Української держави / О. А. Цвигун // Вісник ДонДУЕТ. - 2007. - № 2(34). - С. 34-45.


Шевчук, А. В єдиній європейській родині: Україна у Раді Європи: Десять років на шляху до демократичних цінностей // Полiтика i час. - 2005. -№ 9-№ 10. - С. 11-17.


Шумпетер, Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия [Текст] / Й. А. Шумпетер; пер. с нем. ; под науч. ред. В. С. Автономова. - М. : Эксмо, 2008. – 864 с. - (Антология экономической мысли ). - ISBN 978-5-699-19290-8.


Толерантність

Гендерна педагогіка Текст] : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал / за ред. Вікторії Гайденко; пер. з англ. В. Гайденко, А. Предборської.-Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. – 313 с. - Бібліогр. в кінці матеріалі. - ISBN 966-680-276-7.


Грива, О. А. Процедури оцінки ефективності шляхів формування толерантності у молоді в полікультурному середовищі / О.А. Грива // Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Філософія, політологія. - 2007. - № 87/88. - С. 25-27.


Зарівна, О. Роль освіти у формуванні толерантності студентської молоді / О. Зарівна // Вища освіта України. - 2007. - № 3. - С. 103-108.


Нікітюк, Є. Виховання духовності і толерантності молоді є основою розвитку сучасної освіти // Освіта України. - 2005. - № 29. - С. 6-7.

Новикова, Т. Императив толерантності / Т. Новикова // Консультант директора. - 2007. - № 10. - С. 2-7.


Панина, Н. Факторы национальной идентичности, толерантности, ксенофобии и антисемитизма в современной Украине // Социология : теория, методы, маркетинг. - 2005. - № 4. - С. 26-45.


Пчелинцева, И. Г. Толерантность речевого поведения студентов в ходе дискуссии // Высшее образование сегодня. - 2006. - № 5. - С. 58-60.


Романчик, О. Соціальна толерантність як фактор суспільної свідомості (проблеми формування в сучасному ринковому середовищі) // Вища школа.-2004. - № 1. - С. 87-91.


Соколова, Е. Е. Нетерпимость толерантных: (еще раз о монизме, плюрализме и дискуссиях о методологических ориентациях психологии) / Е. Е. Соколова // Вопросы психологии. - 2008. - № 3. - Б.м., Б.р. - Бібліогр. в кінці ст.


Тягло, О. В. Критичне мислення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Тягло. - Х. : Основа, 2008. - 189 с.-(Б-ка журнала "Управління школою"). - Дод.: с. 184-186. - Бібліогр.: с. 187. - ISBN 978-966-495-110-1.


Хабермас, Ю. Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции видений мира, ценностей и теорій // Социологические исследования. - 2006. - № 1. - С. 45-53.


Децентралізація

Борденюк, В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види) // Право України. - 2005. - № 1. - С.21-25.


Варивода, Н. О. Необхідність децентралізації бюджетної системи / Н. О. Варивода // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 4 (№ 71). - С. 39-44.


Василенко, В. Н. Модель распределения компетенции (полномочий) между центром и регіонами // Економіка та право. - 2005.-№ 1(11).-С.39-44.

Ляхович, Г. І.Фінансування соціальної сфери в умовах децентралізації управління/ Г. І. Ляхович, У. І. Ляхович // Фінанси України. - 2006. - № 6. - С. 100-106.


Макогон, Ю. Перспективы региональной децентрализации и проблема открытости экономики Украины // Економiст. - 2005. - № 4. - С. 43-47.


Мельник, Л. Г.Тайны развития (не очень серьезная книга об очень серьезном) [Текст] / Л. Г. Мельник.-Сумы : ИТД "Университетская книга", 2005. – 378 с. - Библиогр. : с. 374 - 378.-ISBN 966-680-201-5.


Централизация и регионализм в современном мире: [Децентрализация современного государства] // Экономика и управление в зарубежных странах (по материалам иностранной печати). - 2004. - № 4. - С. 14-28.


Громадянство

Україна. Закони. Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" // Урядовий кур'єр. -2005.-№ 133.-С.11-12.


Шаповал, В. Загальні характеристики конституційних статусів людини і громадянина в Україні / В. Шаповал, Т. Шаповал // Право України. - 2006. - № 9. - С. 47-51.


Нагорний, Є. Удосконалення законодавства України про громадянство - запорука захисту прав людини / Є. Нагорний // Право України. - 2006. -№ 10. - С.33-35.


Х62(4УКР) К61 Колодій, А. М.

Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. та працівників місцевого самоврядування / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - К. : Правова єдність, 2008. – 350 с. - Бібліогр. : с. 342-347. - ISBN 978-966-8533-72-3. - ISBN 978-966-373-378-4. - ISBN 978-966-364-596-4.


Національна доктрина

Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. У 3 кн. : [Текст] / Авт.-упоряд.: В. Литвин, В. Андрущенко, А. Гуржій та ін.; за заг. ред. В. Литвина. - К. : Навч. книга, 2004. - ISBN 966-7943-31-3. - Кн.3: Модернізація освіти. - 2004. – 943 с.+Дод. (590 с.).


Національна ідея

Т3(4УКР)У 45 Українське державотворення: Hевитребуваний потенціал [Текст] : слов.-довід. / О. М. Мироненко [та ін.] ; [за ред. О. М. Мироненка]. - К. : Либідь, 1997. – 559 с.


Т3(4УКР)6я Бадзьо, Ю. Украинский выбор: [Возрождение государства и нации] // Персонал. - 2004. - № 9. - С. 56-69.


Симоненко, П. Национальная идея Украины: Собственность, Труд, Державность, Справедливость // Голос Украины. - 2005. - № 22. - С.4-5.


Бобик, В. Этнопсихологическая основа политической активности українства / В. Бебик, Е. Науменко, А. Шаблий // Персонал. - 2005. - № 1. - С. 18-22.


Ч31 С97 Сележан, Й. Ю. Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти [Текст] : хрестоматія / Й. Ю. Сележан.-Чернівці: Книга-XXI, 2005. - 306 с. - ISBN 966-8653-30-0.


Має бути національна гідність: [Державотворення] // Легка промисловість. - 2005. - № 2. - С. 11-14.


Ч48 І-66 Бігун, Г. С. Українська національна ідея в сучасній концепції вітчизняної історії/ Г. С. Бігун // Інновації і якість вищої освіти / відп. за вип. Г. О. Галушко. - Донецьк, 2008. - С. 21-23.


Могильний, О. М. Інформатизація сільського соціуму як передумова конкурентного розвитку соціального капіталу / О. М. Могильний, М. К. Горлатий // Актуальні проблеми економіки. - 2007. -№ 6. - Б.м., Б.р.-стаття підготовлена на основі доповіді на семінарі "Інформатика та економіка. (5-10 березня 2007 р., борт теплоходу "Южная Пальмира").- Бібліогр. в кінці ст.- У статті визначено функції соціального капіталу щодо адаптації сільського соціуму до нових умов конкуренції в агропромисловій сфері та місце інформатизації села в цьому процесі.


Освіта. Виховання

Шевченко, В. Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізації // Освіта і управління. - 2004. - № 2. - С.39-41.


Стегний, А. Региональный фактор развития политической культуры населения Украины // Социология : теория, методы, маркетинг. - 2005. - № 3. - С. 94-122.


Панина, Н. Факторы национальной идентичности, толерантности, ксенофобии и антисемитизма в современной Украине//Социология : теория, методы, маркетинг. - 2005. - № 4. - С. 26-45.


Злобина, Е. Гражданское пространство Украины: степень идентификации и факторы консолидации / Е. Злобина, А. Резник // Социология : теория, методы, маркетинг. - 2006. - № 2. - С. 177-194.


Вовк Л. П. Освіта дорослих як діяльність українського соціуму (ХІХ-початок ХХ ст.) / Л. П. Вовк // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія.- 2008. -№ 3. - С. 46-52.


Мова, ЗМІ

Ч11У45 Українська культура в європейському контексті [Текст] / Ю. П. Богуцький [та ін.]. - К. : Знання, 2007. – 679 с. - Бібліогр. : с. 677-678. - ISBN 966-346-220-5.


Ш141.4 С48 Словник-довідник з культури української мови [ Текст ] : довідник / Д.Г. Гринчишин [та ін.]. - 3-те вид., вип. - К. : Знання, 2006. – 367 с. - Бібліогр. : с. 4 .-ISBN 966-346-101-2 .


Ш141.4 Б31 Бацевич, Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації [Текст] / Ф. С. Бацевич ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - К. : Вид-во "Довіра", 2007. – 205 с. - (Словники України). - ISBN 978-966-507-211-9.


Кобзар, І. М. До історії питання мовної політики в Україні / І.М. Кобзар, В.М. Дейнека // Вісник ДонДУЕТ. - 2004. - № 2 (№ 22). - С. 78-84.

Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Грищенко ; Нац. аграр. ун-т. - К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 536 с.+Дод.(49с.). - ISBN 966-364-005-7.


Ч48 Н34 Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. У 3 кн. [Текст] / Авт.-упоряд.: В. Литвин, В. Андрущенко, А. Гуржій та ін.; за заг. ред. В. Литвина. - К. : Навч. книга, 2004. - ISBN 966-7943-31-3.


Шевченко, В. Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізації // Освіта і управління. - 2004. - № 2. - С. 39-41.


Магрицкая, И. Украинский язык как фактор создания государства // Персонал. - 2005. - № 3. - С. 79-85.


Лопушинський, І. Законодавчі перспективи утвердження державності української мови в сфері освіти України ХХІ ст.: (порівняльний аспект) // Освіта і управління. - 2004. - № 3-№ 4. - С. 67-74.


Ганжуров, Ю. Неупереджено і всебічно: Парламент і преса України в контексті європейських стандартів // Полiтика i час. - 2004. - № 9. - С. 71-75.


Сенченко, Н. Детоксикация украинской культуры // Персонал. - 2004. - № 12. - С. 46-54.


Кравчук, О. Поняття та правовий статус засобів масової інформації в Україні // Право України. - 2005. - № 5. - С. 125-128.


Європейська інтеграція

У9(4УКР) П50 Політика європейської інтеграції [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / під ред. В.Г. Воронкової. - К. : ВД "Професіонал" , 2007. – 512 с. - ISBN 966-370-045-9.


У5 Ф77 Фонтейн Паскаль. Європа у 12 уроках [Текст]. - К. : ТОВ "Компанія ЛІК", 2005. – 56 с. - ISBN 92-894-9287-2.


Ф4 С24 Світовий гравець. Зовнішні зв'язки Європейського Союзу [Текст] / пер. з англ. - К. : КПФ "А-Скрін", 2006. – 24 с. - ISBN 92-79-02638-0.


Савельєв, Є. Європейська інтеграція чи європеїзація?/ Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. - 2008. - Том. 7 - № 1.-Б.м.,Б.р.-С.3-5.-Бібліогр. в кінці ст.- Висунута ідея переважання для України на сучасному етапі необхідності вирішення проблем європеїзації порівняно з проблематикою європейської інтеграції.


Релігійна різноманітність

Сергієн, Г. Конституційно-правове регулювання відносин Української держави і релігійних організацій та гарантування свободи віросповідання: до питання їх взаємозв'язку // Право України. - 2004. - № 12. - С. 12-15.


Т3(4УКР) Ю 71 Юрій, М. Ф. Соціокультурний світ України [Текст] : монографія / М. Ф. Юрій. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2004. – 738 с. - ISBN 966-7982-92-0.


Э П68 Православ'я: український вимір [Текст] : навч. посіб. / П.Ю. Саух, О.П. Магеря, Л.Б. Пилявець та ін. - К. : Кондор, 2004. – 384 с. -Бібліогр.: с. 378-381. - ISBN 966-8251-61-Х.


Т3(4Укр) П52 Полонська-Василенко, Н. Д. Історія України: до середини XVII століття. У 2 т. Т.1 [Текст] / Н. Д. Полонська-Василенко ; вступ. ст. В. Ульяновського; гол. ред. С.Головко. - К. : Либідь, 1992. - 601с. - ISBN 5-325-00300-3.


Стадник, М. М. Генеза поглядів сучасних теологів православної церкви на наукові відкриття минулого // Наука. Релігія. Суспільство. - 2005. - № 1 .- С.15-21.


Бєлікова, Н. Формування етноконфесійного простору Донбасу (на прикладі Донецької області): постановка проблеми // Наука. Релігія. Суспільство. - 2005. - № 1. - С. 33-42.


Адаменко, М. Концептуально-історичні нариси становлення та розвитку християнства в Україні // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2005. - № 2. - С. 111-118.


Мусіяко, Н.В. Соціально-історичні особливості поширення ісламу на території України // Наука. Релігія. Суспільство. - 2005. - № 3. - С. 187-191.


Мармазова, О. І. Громадські, релігійні та культурно-мистецькі організації української діаспори в Західній Європі / О. І. Мармазова // Вісник ДонДУЕТ. - 2005. - № 2(26). - С. 79-88.


Козік, Л. Багатіє лаврами українська земля: Наша духовність // Вісник Пенсійного фонду України. - 2006. - № 5. - С. 46-47.


Освіта і виховання в Україні: від примусового атеїзму до розумної світськості: Доповідь Преосвященного Филипа, єпископа Полтавського і Кременчуцького Голови Синодального відділу релігійної освіти, катехизації та місіонерства Української Православної Церкви // Безпека життєдіяльності. - 2006. -№ 6. - С.3-7.


Яневський, О. Д. Релігія та мас-медія в Україні: міждисциплінарний підхід/ О.Д. Яневський // Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Філософія, політологія. - 2006. - №76-79. - С. 211-215.


Мармазова, О. І. Релігійні конфесії в Донецькому регіоні / О. І. Мармазова // Вісник ДонДУЕТ. - 2006. - № 2. - С. 122-128.


Лозко, Г. До питання періодизації та реконструкції української етнорелігії / Г. Лозко // Персонал. - 2007. - № 1. - С. 42-49.


Неживний, О. Світоглядні основи українства: принцип триєдності у вірі як абсолютне осягнення істини / О. Неживний // Персонал. - 2006. - № 9. - С. 40-47.


Решітник, О. М. Релігійний простір України: зміна світоглядних орієнтирів від язичництва до християнства / О.М. Решітник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. - 2007. - № 27/28. - С. 87-90.


Т3(4УКР) Ю71 Юрій, М. Ф. Етногенез українського народу [Текст] : навч. посіб./ М. Ф. Юрій. - К. : Кондор, 2008. - 262 с. - ISBN 978-966-351-147-4.


Ю6 К90 Зуєв, К. О. Іслам у східний Україні як фактор само ідентифікації / К.О. Зуєв // Культура и экономика / ред. кол. Л. Н. Никитин [и др]. - Донецк, 2008. - С. 155-158.


Схожі:

Мультикультуралізм як чинник демократизації сучасного українського соціуму iconМагістерська програма з прав людини І демократизації Останній термін подання документів: 1 травня 2012 року
Програма для отримання диплома магістра в галузі прав людини та демократизації (E. Ma), організована Європейським міжуніверситетським...
Мультикультуралізм як чинник демократизації сучасного українського соціуму iconПолітологи V курс (спеціалісти)
«Середній клас як чинник соціально-політичних трансформацій українського суспільства»
Мультикультуралізм як чинник демократизації сучасного українського соціуму iconПрограма вступного іспиту
Памви Беринди, Тарасія Земки, Лаврентія Зизанія та ін. Іван Федоров – друкар І редактор. Формування теоретичної редакторської думки....
Мультикультуралізм як чинник демократизації сучасного українського соціуму iconМіністерство культури україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв дні науки накккім науково-практична конференція для студентів І аспірантів на тему: «соціально інформаційні та культурні аспекти сучасного суспільства»
Саме тому я вважаю, що назва "інформаційне суспільство" цілковито відображає суть майбутнього соціуму
Мультикультуралізм як чинник демократизації сучасного українського соціуму iconТема роботи
Лінгвокультурологічні особливості сучасного українського та агітаційно-пропагандистського дискурсу
Мультикультуралізм як чинник демократизації сучасного українського соціуму iconІ.І. Мечникова Визначальні та білінгвістичні проблеми сучасного українського театрознавства
move to 1064-20614
Мультикультуралізм як чинник демократизації сучасного українського соціуму iconУдк 342. 4(477) П. О. Добродумов
У статті розглядається феномен конституціоналізації суспільних відносин в умовах демократичної трансформації українського суспільства....
Мультикультуралізм як чинник демократизації сучасного українського соціуму iconГрабовська софія Леонідівна
Грабовська софія Леонідівна (17. VІІІ. 1953, с. Верховцево Дніпропетр обл.) – філософ, канд філос наук (Формалізація як чинник інтеграції...
Мультикультуралізм як чинник демократизації сучасного українського соціуму iconГрабовська софія Леонідівна
Грабовська софія Леонідівна (17. VІІІ. 1953, с. Верховцево Дніпропетр обл.) – філософ, канд філос наук (Формалізація як чинник інтеграції...
Мультикультуралізм як чинник демократизації сучасного українського соціуму iconБурім Олена м. Луганськ Способи регуляції впливу сучасного медіасередовища на особистість
Змі сила, яка потужно й суперечливо впливає на думки, почуття та свідомість людини, перетворившись на головне джерело неформальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи