Підготовка та оформлення дисертацій icon

Підготовка та оформлення дисертацій
Скачати 65.04 Kb.
НазваПідготовка та оформлення дисертацій
Дата29.07.2012
Розмір65.04 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека


Підготовка та оформлення дисертацій

Тематична бібліографічна довідка


Замовник: Кафедра інвестиційного менеджменту

Виконавець: Пасинкова Г. І.


Донецьк

2008
Ч21

К-89 Кузин Феликс Алексеевич.

Диссертация.Методика написания.Правила оформления.Порядок защиты: Практ.пособие для докторантов,аспирантов и магистрантов.-М.: Ось-89,2000.-320с.-ISBN 5-86894-384-8: 16грн.94коп. ЦХ
Ч48

Ш 98 Шейко Василь Миколайович.

Організація та методика науково-дослідницької діяльності[Текст]: підручник/ В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко.-2-ге вид., перероб. і допов.-К.: Знання-Прес,2002.-295с.-Бібліогр.:с.294-295.-ISBN 966-7767-37-Х: 22грн.80коп. У/А

Ч48

П 44 Подготовка и оформление курсовых,дипломных,реферативных и диссертационных работ: Метод.пособие/ Сост.И.Н.Кузнецов.-Мн.: Харвест,1999.-176с.-ISBN 985-433-464-3: 2грн.05коп. Н/А

Ч21

В 67 Волков Юрий Григорьевич.

Диссертация. Подготовка, защита, оформление[Текст]: практ. пособие/ Ю.Г. Волков.-М.: Гардарики,2002.-160с.-ISBN 5-8297-0065-4: 9грн.40коп. Ч/З 6, н/а

Ч21

З-46 Здобувачу наукового ступеня[Текст]: метод. рек./ упоряд. С.В. Сьомін; МАУП.-К.,2002.-184с.+Дод.(63с.).-Бібліогр.: с. 178-179.-ISBN 966-608-213-6: 12грн.50коп. ч/з6, н/а

Ч21

В 67 Волков Юрий Григорьевич.

Диссертация.Подготовка,защита,оформление: Практ.пособие/ Ю.Г.Волков;Под ред.Н.И.Загузова.-2-е изд.испр.и доп.-М.: Гардарики,2003.-185с.-ISBN 5-8297-0065-4: 11грн.97коп.

ц/х, ч/з6
Ч21

Я 44 Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня[Текст]: метод. поради/ авт.-уклад. Л. А. Пономаренко.-2-ге вид., випр.т і допов.-К.: Ред. "Бюл.атестац. коміс. України": Вид-во "Толока",2001.-80с.-с.79-80.-ISBN 966-7396-08-8. н/а
Ч21

Д 94 Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень.-К.: Ред. "Бюл. атестац. коміс. України": Вид-во "Толока",2003.-128с. н/а

Ч21

Д 58 Довідник офіційного опонента[Текст]: Зб.нормат. док. та інформ. матеріалів з питань експертизи дисертац. досліджень/ Упоряд. Ю.І.Цеков, За ред. Р.В.Бойка.-К.: Ред. "Бюл.атестац. коміс. України": Вид-во "Толока",2001.-64с.-ISBN 966-7990-00-01. н/а

Ч21

П 60 Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій[Текст]: Запроваджено 01.03.2003р.-К.: Б.в.,2002.-16с.-Відбиток з публ. "Бюл.атестац. комісії України" N5-2002.

н/а
Ч48

П 96 П'ятницька-Позднякова Ірина Станіславівна.

Основи наукових досліджень у вищій школі[Текст]: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ П'ятницька-Позднякова І.С.-К.: Центр навч. л-ри,2003.-116с.-ISBN 966-8253-74-4. н/а, у/а

Ч21

К89 Кузнецов Игорь Николаевич.

Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления[Текст]: учебно-метод.пособие/ И.Н. Кузнецов; под ред., Н.П. Иващенко.-М.: ИТК "Дашков и К",2003.-426с.-ISBN 5-94798-055-Х. н/а

Ч48

К 56 Ковальчук Володимир Володимирович.

Основи наукових досліджень[Текст]: навч.посіб./ В. В. Ковальчук.-2-ге вид., перероб. і доп.-К.: Професіонал,2004.-208с.+Дод.(53с.).-ISBN 966-8556-00-3. н/а, ч/з6

Ч21

В75 Воротіна Людмила Іванівна.

Кандидатська дисертація: методика написання і захісту[Текст]: посіб. для асп. і здоб. наук. ступеня/ Л. І. Воротіна, В.Є. Воротін, С.О. Гуткевич; Європ. ун-т.-К.,2003.-76 с.+Дод. ( 44с.).-Бібліогр.: с. 28.-ISBN 966-7942-98-8. н/а

Ч21

Ч97 Черній Анатолій Михайлович.

Дисертація як кваліфікаційна наукова праця[Текст]: посіб. для асп. і здобувачів наук. ступеня/ А.М. Черній; Нац. аграр. ун-т .-2-ге вид.-К.: Арістей,2005.-232с.-ISBN 966-8458-27-3.

ч/з6, н/аБалабанова Л.В. Ще один крок уперед у науці ДонДУЕТу: [Створення спеціалізованой вченої ради для захисту докторських дисертацій]/ Л.В. Балабанова, О.В. Виноградова//Вісник Меркурія.-2005.-№ 3.-С.4.
Валеев Г. О качестве экспертизы диссертационных исследований: (социогуманитарные науки)//Аlma mater.-2004 -2005.-№ 5.-С.38-43.

Доповнення до Переліку № 17 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандитата наук: затв. постановою президії ВАК України від 09.03.2006 № 1-05/3//Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.-2004 -2006.-№ 4.-С.5-6.
Доповнення до Переліку № 18 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: затв. постановою президії ВАК України від 14.09.06 № 1-05/8//Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.-2004 -2006.-№ 10.-С.2.
Доповнення до переліку провідних установ для експертизи дисертацій//Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.-2004 -2005.-№ 3.-С.10.

Пам'ятка офіційному опонентові: [бюлетень ВАК України]//Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.-2004 -2007.-№ 6.-С. 17.
Перелік № 17 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандитата наук: затв. постановою президії ВАК України від 19.01.2006р. № 2-05/1//Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.-2004 -2006.-№ 2.-С.2-5.
Перелік № 18 наукових фахових видань України, в яких можутиь публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: дод. до постанови президії ВАК України від 04.07.06 № 1-05/7//Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.-2004 -2006.-№ 8.-С.2-4.
Перелік № 21 наукових фахових видань України, в яких можуть публикуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: затверд. постановою президії ВАК України від 13.02.2008 р. № 1-05/2//Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.-2004 -2008.-№ 3.-С. 3-4.
Положення про спеціалізовані вчені ради: [основна ланка в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації ]//Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.-2004 -2007.-№ 6.-С. 42-48.
Про вилучення в Переліку наукових фахових видань України: (із постанови президії ВАК України від 09.02.06 № 1-05/2)//Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.-2004 -2006.-№ 3.-С.3.
Садков В. О качестве диссертаций и порядке их защиты//Аlma mater.-2004 -2004.-№ 2.-С.24-26.
Тарушкин В. О стандартизации требований к результатам диссертационных работ//Стандарты и качество.-2004.-№ 1.-С.46-49.
Україна. Вища атестаційна комісія. Перелік 13 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: Дод. до постанови президії ВАК України від 10.12.2003р. № 1-05/10//Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.-2004 -2004.-№ 1.-С.2-6.
Україна. Вища атестаційна комісія. Про внесення змін і доповнень до наказу ВАК України від 04.04.2000р. № 178 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію": Наказ від 7.04.2004р. № 211//Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.-2004 -2004.-№ 6.-С.3-4.
Україна. Вища атестаційна комісія. Перелік № 15 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук: Дод. до постанови президії ВАК України від 15.12.2004р. № 3-05/11//Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.-2004 -2005.-№ 3.-С.11-13.
Україна. Вища атестаційна комісія. Про затвердження Порядку внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт: Із наказу ВАК України від 23.03.2005р. № 149//Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.-2004 -2005.-№ 4.-С.2-3.
Україна. Вища атестаційна комісія. Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: Із наказу ВАК України від 23.06.2005р. № 377//Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.-2004 -2005.-№ 9.-С.2-18.
Україна. Вища атестаційна комісія. Перелік № 16 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: Затв. постановами президії ВАК України від 08.06.2005р. № 2-05/5, від 30.06.2005р. № 1-05/6//Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.-2004 -2005.-№ 9.-С.19-23.


Схожі:

Підготовка та оформлення дисертацій iconВимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора)
Підготовка та оформлення дисертацій iconОсновні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій загальні положення
України. Таким стандартом є дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення»
Підготовка та оформлення дисертацій icon„узгоджено”
«Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій (Бюлетень вак україни, №6, 2007)» І дсту 3008-95 «Документація. Звіти у...
Підготовка та оформлення дисертацій icon„узгоджено”
«Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій (Бюлетень вак україни, №6, 2007)» І дсту 3008-95 «Документація. Звіти у...
Підготовка та оформлення дисертацій iconВ луганському національному університеті імені тараса шевченка
«Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій (Бюлетень вак україни, №6, 2007)» І дсту 3008-95 «Документація. Звіти у...
Підготовка та оформлення дисертацій iconПоложення про магістерську роботу в луганському національному університеті імені тараса шевченка
«Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій (Бюлетень вак україни, №6, 2007)» І дсту 3008-95 «Документація. Звіти у...
Підготовка та оформлення дисертацій iconОсновні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій загальні положення
move to 0-3488812
Підготовка та оформлення дисертацій iconЗахисти дисертацій в нубіп україни
Детальну інформацію можна отримати у секторі захисту дисертацій за телефоном (044) 527-82-28
Підготовка та оформлення дисертацій iconЗахисти дисертацій в нубіп україни
Детальну інформацію можна отримати у секторі захисту дисертацій за телефоном (044) 527-82-28
Підготовка та оформлення дисертацій iconЗахисти дисертацій в нубіп україни
Детальну інформацію можна отримати у секторі захисту дисертацій за телефоном (044) 527-82-28
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи