Податковий менеджмент icon

Податковий менеджмент
Скачати 71.05 Kb.
НазваПодатковий менеджмент
Дата29.07.2012
Розмір71.05 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека


ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Тематична бібліографічна довідка


Замовник: Орлова В. О.

Виконавець: Пасинкова Г. І.


Донецьк

2008

У26 Р 65Ройбу Андрей Васильевич

Налоговые проверки/ А.В.Ройбу.-М.: Экзамен,2003.-352 с.-ISBN 5-94692-493-1.

У26


Ю 92 Юткина Татьяна Федоровна

Налоги и налогообложение: Учеб. для студ. вузов/ Т.Ф.Юткина.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М,2003.-576с.: рис., табл.+Прил. (19с.).-Библиогр.:с.545-553.-ISBN 5-16-000273-1.


У26

Ю 92 Юткина Татьяна Федоровна.

Налоговедение:от реформы к реформе[Текст]: монография/ Т.Ф. Юткина.-М.: ИНФРА-М,1999.-293с.-Библиогр.:с.289-292.-ISBN 5-86225-909-0: 9грн.


У26

М 48 Мельник Дмитрий Юрьевич.

Налоговый менеджмент.-М.: Финансы и статистика,1999.-352с.: ил.-11грн.30коп.


У26

М 48 Мельник Дмитрий Юрьевич.

Налоговый менеджмент[Текст]/ Д.Ю. Мельник.-М.: Финансы и статистика,2000.-352с.: ил.-ISBN 5-279-01904-6: 13грн.86коп.


У9(4УКР)

П 44 Податкова система України[Текст]: підручник/ В.М. Федосов [ та ін.]; за ред. В.М.Федосова.-К.: Либідь,1994.-463с.: табл.-ISBN 5-325-00480-8: 750000крб.


У298

А76 Апель Александр Львович.

Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах.-СПб.: Питер,2002.-192с.: ил.-ISBN 5-318-00427-Х: 8грн.17коп.


У26

Н 23 Налоги и налоговые системы[Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л.А. Омельянович [и др.]; ДонГУЭТ им.М.Туган-Барановского.-Донецк,2002.-204с.-Библиогр.:с.203-206.-ISBN 5-7763-0025-8: 6грн.64коп.


У26

С 42 Скворцов Николай Никанорович.

Налоговый менеджмент: стратегия и тактика. В 10 кн. Кн. 1: От стагнации к стабилизации[Текст]: практ. рук./ Н.Н. Скворцов; под ред. В.П. Давыдовой.-К.: Вища шк.,2002.-222с.: табл.+Прил.(34с.).-Библиогр.:с.216-221.-ISBN 966-642-115-1(кн.1): 19грн.05коп..-ISBN 966-642-116-Х.


У26


У26 С42 Скворцов Микола Никанорович.

Податковий менеджмент : стратегія і тактика. Кн. 2, Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки[Текст]: практ. посіб./ М. Н. Скворцов; за ред. В. П. Давидової.-К.: Кондор,2007.-416с.-Дод. в кінці посіб.: с. 249-414.- Бібліогр.: с. 241-248.-ISBN 978-966-351-150-4.


У26

С42 Скворцов Николай Никанорович.

Налоговый менеджмент : стратегия и тактика. В 10-ти кн.Кн. 10, Управленческое консультирование. Налоговый инспектор-консультант налогоплательщика[Текст]: практ. рук./ Н. Н. Скворцов; под ред. В.П. Давыдовой.-К.: Вища шк.,2003.-239с.+Прил.(47с.).-Библиогр.:с.237-239.-ISBN 966-642-191-7.-ISBN 966-642-116-Х.


У26

Р 96 Рева Тетяна Михайлівна

Податковий менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Т.М. Рева; Дніпропетр. держ. фін.-екон. ін-т.-К.: Центр навчальної літератури ,2003.-282с.+Дод.(11с.).-ISBN 966-8253-34-5.


У26

І-85 Ісаншина Галина Юріївна

Податковий менеджмент[Текст]: навч. посіб. для студ. економ.спец./ Г.Ю. Ісаншина; Донбаська держ. машинобудівна акад.-К.: ЦУЛ,2003.-260с.+Дод.(21с.).-Бібліогр.: с. 258.-ISBN 966-8253-22-1.


У26

Ю 92 Юткина Татьяна Федоровна

Налоги и налогообложение: Учеб. для студ. вузов/ Т.Ф.Юткина.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М,2002.-576с.: рис., табл.+Прил. (19с.).-Библиогр.:с.545-553.-ISBN 5-16-000273-1.


Міночкіна О.М.

Управління інноваційними процесами в податковій системі на основі її життєвого циклу//Вісник ДонДУЕТ.-2004.-№ 3 (№23).-С.231-237.


У290-21

У 67 Папаика А.А.

Налоговый менеджмент - основная составляющая организационно-управляющего механизма распределительной экономической системы государства//Управління підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення/ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського.-2003.-Т.1.-Т. 1.-С.110-115.


У26

П44 Податкова система[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Л.О. Омелянович [та ін.]; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського.-2-ге вид., перероб. і допов.-Донецьк,2005.-276с.-Бібліогр.:с.271-275.-ISBN 966-7634-96-5.


У26

П44 Податкова система[Електронний ресурс ]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Л.О. Омелянович [та ін.]; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського.-2-ге вид., перероб. і допов.-Донецьк,2005.-276с.-Бібліогр.:с.271-275.- Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2005.-ISBN 966-7634-96-5.


У26

П18 Паранчук Степан Васильович.

Податковий менеджмент[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за прогр. спеціаліста, магістра зі спец. "Фінанси"/ С. В. Паранчук, Є.М. Романів, О.С. Червінська.-Л.: Вид-во нац. ун-та "Львівська політехніка",2005.-276с.+Дод. (72 с.).-Бібліогр.: с. 199-202.-ISBN 966-553-438-6.


Леміш А.М.

Податковий менеджмент як інструмент оздоровлення економіки/ А.М. Леміш, І.М. Рижий//Формування ринкових відносин в Україні.-2006.-№№ 7/8.-С.14-19 (№8).


Загорський В.

До проблеми пізнання податкових дефініцій//Економiст.-2000 - .-2006.-№ 4.-С.72-73.


У26

С76 Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки[Текст]: матеріали 6-й міжнар. наук.-практ. конф. 24 листоп. 2006 р./ ред. О.О. Шубін [та ін.]; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського.-Донецьк,2006.-605с.


У26

Б98 Бюджетний менеджмент[Текст]: навч. посіб./ Л.В. Панкевич [та ін.]; Нац. ун-т "Львіська політехніка".-К.: Знання,2006.-293с.-Бібліогр.: с. 286-288.-ISBN 966-346-202-7.


Мельник О. Я.

Фрорми витоку капіталу в умовах функціонування офшорних зон/ О. Я. Мельник//Формування ринкових відносин в Україні.-2007.-№ 11 (№ 78).-С.18-21.


У9(4УКР)

Т 60 Орлова В. О.

Методичні аспекти менеджменту нарахування податку на прибуток/ В. О. Орлова//Торгівля і ринок України/ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського.-Вип. 21, т.1.-Донецьк,2006Донецьк.-С.338-343.


У9(4УКР)

Т60 Орлова В. О.

Менеджмент податків в умовах інтеграції до європейської спільноти/ В. О. Орлова//Торгівля і ринок України/ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського.-Вип. 23, т. 1.-Донецьк,2007Донецьк.-С. 270-274.


У26

Е98 Еш Світлана Миколаївна.

Податкова система України[Текст]: навч.-наоч. посіб. / С. М. Еш.-К.: Кондор,2008.-108с.-Бібліогр.: с. 105-106.- Термінолог. слов.: с. 97-104.-ISBN 978-966-351-094-1.


Романюк М. В.

Напрями удосконалення системи податкового менеджменту в Україні/ М. В. Романюк//Формування ринкових відносин в Україні.-2008.-№ 2 (№ 81).-С. 41- 45.


У26

Я79 Ярема Богдана Павлівна.

Податковий менеджмент[Текст]: навч. посіб. / Б. М. Ярема, В. П. Маринець.-Л.: "Магнолія 2006" ,2008.-224с.-(Вища освіта в Україні ).-Дод. в кінці посіб. .- Бібліогр.: с. 218-221.-ISBN 966-8340-63-9.У9(2)26

Б 20 Балабанов Игорь Тимофеевич.

Финансовый менеджмент[Текст]: учеб. для проф. учеб. заведений/ И.Т. Балабанов.-М.: Финансы и статистика,1994.-222с.-ISBN 5-279-01264-5: 170000крб.


У290-93

Б 20 Балабанов Игорь Тимофеевич.

Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?[Текст]/ И.Т. Балабанов.-М.: Финансы и статистика,1995.-383с.: рис.-ISBN 5-279-01238-6: 4грв.40коп.


У290-93

Б20 Балабанов Игорь Тимофеевич.

Основы финансового менеджмента[Текст]: учеб. пособие/ И.Т. Балабанов.-2-е изд., доп. и перераб.-М.: Финансы и статистика,1999.-512с.: табл.-ISBN 5-279-02078-8: 18грн.


У43

Б 83 Бородина В.В.

Ресторанно-гостиничный бизнес : учет, налоги, маркетинг, менеджмент[Текст]/ В.В. Бородина.-М.: Книжный мир,2002.-165с.+Прил.(41с.).-Библиогр.:с.159-162.-ISBN 5-8041-0075-0: 12грн.60коп.


Загороднiй

Податкове планування в системi фiнансового менеджменту пiдприємництва//Фінанси України.-2000.-2001.-№8.-С.131-134.

У26 С 95 Система оподаткування та податкова політика[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.Б. Захожай [та ін.]; під кер. та за наук. ред. В.Б. Захожая, Я.В. Литвиненка.-К.: Центр навч. л-ри,2006.-468с.+Дод.(83с.).-Бібліогр.:с.376-381.-ISBN 966-364-193-2.

У26

В19 Василик Остап Дмитрович.

Теорія фінансів[Текст]: підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл./ О.Д. Василик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка.-К.: НІОС,2003.-416с.-Бібліогр.:с.405-407.-ISBN 966-95321-5-9.У26 У290-93

Финансовый менеджмент[Текст]/ Ю. Ф. Бригхэм, М.С. Эрхардт; пер. с англ. под ред. Е.А. Дорофеева.-10-е изд.-СПб: Питер,2005.-960с.+Прил.(13с.).-Предм. указ.:с.948-959.-ISBN 0-03-033561-2(англ.).-ISBN 5-94723-537-4.


Ч21 Э40

Экономика знаний[Текст]: учеб. пособие для подгот. магистров по направлению "Менеджмент"/ В. В. Глухов, С.Б. Коробко, Т.В. Маринина.-СПб: Питер,2003.-528с.-Библиогр.:с.516-519.- Имен. указ.:с.520.- Предм. указ.:с.520-526.-ISBN 5-88782-345-3.

Схожі:

Податковий менеджмент iconПодатковий менеджмент
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
Податковий менеджмент icon2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во...
Податковий менеджмент iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі О. В. Зайцев, О. В. Галахова,...
Податковий менеджмент icon2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О....
Податковий менеджмент icon7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент»
Податковий менеджмент iconПитання до іспиту з курсу “Податковий менеджмент”
Порядок надання до податкових органів декларації про доходи громадян. Перерахунок прибуткового податку
Податковий менеджмент iconМетодичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв
Матеріал для самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова, М. А. Деркач. ─ Суми:...
Податковий менеджмент iconТеми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна
Бухгалтерський а податковий облік в України – спільна інформаційна база та розбіжності методик
Податковий менеджмент iconКонспект лекцій з курсу «Податковий облік»
Конспект лекцій з курсу «Податковий облік» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання студентів спеціальності...
Податковий менеджмент iconЦиганок В. Н. Програма І робоча програма дисципліни «податковий облік»
Програма І робоча програма дисципліни «Податковий облік» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106 – «Облік І аудит»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи