Райзберг Б. А. Рыночная экономика icon

Райзберг Б. А. Рыночная экономика
НазваРайзберг Б. А. Рыночная экономика
Дата29.07.2012
Розмір98.9 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека


ТОРГІВЛЯ

Теоретичний аспект


Тематична бібліографічна довідка


Замовник: Возіянова О.

Виконавець: Пасинкова Г. І., зав. відділу


Донецьк

2007

У9(2)

П 32 Пивоваров, С.Э.

Аренда: теория и опыт внедрения . - СПб.:Аквилон, 1992 . - 160с.У9(2)21

Р 18 Райзберг Б.А.

Рыночная экономика . - М.:ТОО "Ред. журн. "Деловая жизнь", 1995 . - 224с.У01

Р 54 Рисованный И.М.

От фондирования - к рынку средств производства . - СПб.:Изд-во СПб ун-та, 1992 . - 168с.У5

S18 Salvatore, D.

International Economics . - New Jersey:Prentice Hall International,Inc, 1995 . - 778p.У9(2)24

Э76 Эренберг Р.Д.

Современная экономика труда. Теория и государственная политика . - М.:Изд-во МГУ, 1996 . - 777с.У01

Т 33 Теоретическая экономика: Политэкономия . - М.:Банки и биржи, 1997 . - 485с.У01

С 47 Сліпушко О.М.

Політичний і фінансово-економічний словник . - К.:Вид-во "Криниця", 1999 . - 400с.У01

О-75 Основи економічної теорії . - К.:Либідь, 1998 . - 270с.У011

К 90 Куликов

Основы экономических знаний . - М.:Финансы и статистика, 1999 . - 272с.У428

Г 79 Гребенников

Микроэкономика внешней торговли . - СПб., 1998 . - 64с.У012.2

G 45 Gilpin

The political economy of international relations . - Princeton:Princeton university press, 1987 . - 449pУ01

Т 81 Туган-Бурановський М.І.

Політична економія . - К.:Наук.думка, 1994 . - 263с.У012.1

Л 63 Лисовицкий В.Н.

Микроэкономика . - Х.:РИП"Оригинал", 1993 . - 130с.Х91

93 Тускоз Ж.

Міжнародне право . - К.:Артек . - 416с.У012.2

Б 17 Базилевич В.Д.

Макроекономіка . - К.:Четверта хвиля, 1997 . - 223с.У052

В 97 Верига Ю.А.

Еккаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу . - Полтава, 2002У9(2)421

Б 33 Баширов И.Х.

Маркетинг: Теория, практика, тесты, задачи, ситуации . - Донецк:Юго-восток, 1997 . - 412с.У01

О-35 Овчинников Г.П.

Экономика . - СПб.:Изд-во Михайлова В.А., 2002 . - 352с.У013.5

Т 81 Туган-Барановский М.И.

Периодические промышленные кризисы.История английских кризисов.Общая теория кризисов . - Смоленск:Изд.Кн.кооп.Т-ва при Смолгубкоме РКП, 1923 . - 430с.Л80

П78 Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обгрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі . - Х., 2003 . - 721с.У01

Э 40 Экономическая теория . - Мн.:ООО "ИНТЕРПРЕССЕРВИС": УП "ЭКОПЕРСПЕКТИВА", 2001 . - 637с.У01

С56 Современная экономика . - Ростов н/Д.:Феникс, 2003 . - 544с.Базилевич В.

Розвиток внутрішнього ринку в умовах глобалізації: тенденції та суперечності

//Банківська справа . - 2004 . - № 2 . - С.7-13У01

М86 Мочерний С.В.

Основи економічних знань . - К.:Вид. центр "Академія", 2000 . - 304с.У02

М 30 Маршалл А.

Принципы экономической науки. В 3 т. Т.3 . - М.:Изд. группа "Прогресс": "Универс", 1993 . - 351с.У422.3

В 19 Васильева В. В.

Экономика и организация биржевой торговли . - Донецк, 2005 . - 73с.У011.3

В19 Васильева В. В.

Экономика и организация биржевой торговли . - Донецк, 2005 . - 1 дискетаУ5

К18 Каминський П.Д.

Міжнародні економічні відносини . - Донецьк, 2005 . - 1 дискетаУ01

Т81 Туган-Барановский, М.И.

Основы политической экономии . - Петроградъ:ПРАВО, 1918 . - 540с.У422

Е40 Екологічний маркетинг . - Л.:УкрДЛТУ, 2003 . - 248с.У5

П97 Передрій О. С.

Міжнародні економічні відносини . - К.:Центр навчальної літератури, 2006 . - 274с.У011.3я8

Ш69 Шлюсарчик, Б.

Міжнародна конкурентність національної економіки: способи оцінки та шляхи посилення : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. экон. наук (спец. 08.01.01-екон. теорія) . - К., 2005 . - 39с.У011.3я8

С12 Савелій, Т. М.

Сфера товарного обігу в трансформаційних економіках : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. экон. наук (спец. 08.01.01-екон. теорія) . - К., 2004 . - 20с.У01

У 36 Уилэн, Ч.

Голая экономика. Разоблачение унылой науки . - М.:Олимп-Бизнес, 2005 . - 368с.У01

Д57 Добсон, С.

Основы экономики . - Мн:Экоперспектива, 2004 . - 336с.У01

Е 40 Економічна теорія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Центр навч. л-ри, 2006 . - 784с.У428

С17 Самосьонок, Л.М.

Конспект лекцій з курсу "Міжнародна торгівля" : для студ. спец. 7.050103 " Міжнародна економіка" . - Донецьк, 2005 . - 95сУ01

Б 61 Білецька, Л.В.

Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Центр навч. л-ри, 2005 . - 652с.У01

М86 Мочерний, С. В.

Економічна теорія : навч. посіб. для вищ. нав. закл. . - К.:Видавничий центр "Академія", 2005 . - 640с.У01

Э40 Экономика : учеб. пособие для учащихся сред. шк. и абитуриентов экон. спец. вузов . - Х.:Одиссей, 2006 . - 512с.У01

П50 Політична економія : навч. посіб. для вищ. навч. закл. . - Л.:Новий світ-2000, 2005 . - 480с.У01

М69 Михайлушкин , А.И.

Экономика : учеб. по дисц. "Экономика" для студ. вузов . - М.:Высш. шк., 2006 . - 488с.У01

П19 Пасс, К.

Словарь по экономике . - СПб.:Экономическая школа, 2004 . - 752с.У011.7

С 69 Социально-экономическая роль и закономерности повышения эффективности торговли в социалистическом обществе . - Донецк, 1985 . - 315с.Гладій, І.Й.

Просторові трансформації і регіональна парадигма світового ринку

//Вісник економічної науки України . - 2006 . - № 1 . - С.41-45У04

К15 Каїра, З. С.

Розміщення виробничих сил: стратегія та практика : навч. посіб. . - Донецьк:Альфа-прес, 2006 . - 320с.У01

Е40 Економіка : навч. посіб. для учнів загальноосвіт. шк. III ступеня . - К.:Центр навчальної літератури, 2006 . - 296с.Інновації в торгівлі

Главацкая И.

Нажми на кнопку - получишь результат: Инновации в сфере автоматизации мерчандайзинга: в отдельно взятом магазине и розничной сети

//Торговое дело . - 2004 . - № 8-№ 9 . - С.66-69
У051

У45 Україна у цифрах у 2003 році : корот. стат. довiд. . - К.:Видавництво "Консультант", 2004 . - 270с.
У051

У45 Україна у цифрах у 2003 році . - К.:СД-Видавництво "Інфодиск", 2004 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM)
У051

С78 Статистичний щорічник України у 2003 році : збірник . - К., 2004 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM)
У422

Е40 Екологічний маркетинг . - Л.:УкрДЛТУ, 2003 . - 248с.
Самая крупная компания мира - самая дешевая: [Сеть супермаркетов Wal-Mart (США)]

//Персонал . - 2005 . - № 9 . - С.86-90
Дичковский Д.

Корсетный бизнес: [Интервью с ген. директором белорус. компании по производству корсет. изделий "Милавица"]

//Управление компанией . - 2005 . - № 8 . - С.10-15
У051

У45 Україна у цифрах у 2004 році : стат. довiд. . - К.:Видавництво "Консультант", 2005 . - 263с.
У051

У45 Україна у цифрах у 2004 році : стат. довiд. . - К.:CD-видавництво "ІНФОДИСК", 2005 . - 1 електрон. опт. диск (СD-ROM)
У290-21

М27 Маркетинг у третьому тисячолітті : зб. тез. наук. доп. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. серед студ., асп. та молодих вчених . - Донецьк, 2006 . - 350с.
У051

У45 Україна у цифрах у 2005 році : стат. довiд. . - К.:Видавництво "Консультант", 2006 . - 247с.
У051

У45 Україна у цифрах у 2005 році : стат. довiд. . - К.:CD-видавництво "ІНФОДИСК", 2006 . - 1 електрон. опт. диск (СD-ROM)
 1. Системные инновации [в торговле]

 2. //Торговое дело . - 2005 . - № 8-№ 9 . - С.78-81

 3. Авторефераты диссертаций 4. Альбеков А.У. Логистика торговли средствами производства и рециклинг материальных ресурсов: Автореф. дис... д-ра экон. наук.08.00.06-Логистика / С.-Петерб. ун-т экономики и финансов.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.- 31с.: табл.- Библиогр.: с.29-31.

 5. Архипенко Т.С. Организационно-экономические аспекты деятельности ведомственной торговли: Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05.- Новосибирск: [Б.и.], 2004. - 18 с. : ил.

 6. Афонина С.В. Виртуальная торговля: Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05.- СПб.: [Б.и.], 2001.- 14 с.

 7. Брагина И.Л. Логистические аспекты формирования товарных ресурсов розничных торговых организаций: Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05.- М.: [Б.и.], 2004.- 18 с.

 8. Гарнов И.Б. Логистика поставок в малом торговом бизнесе: Автореф. дис...канд. экон. наук. 08.00.06 / С.-Петерб.гос.ун-т экономики и финансов.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.- 16с.: ил. – Библиогр.:с.16

 9. Герасимова Н.О. Организационно-экономический механизм управления муниципальным продовольственным рынком: Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05.- Красноярск: [Б.и.], 2005.- 22 с.: ил.

 10. Жданова Г.В. Организация эффективной деятельности торговых предпринимательских структур: Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05.- М.: [Б.и.], 2005.- 27 с.: табл.

 11. Зверев Н.С. Формирование системы комплексного обслуживания на торговых предприятиях (на примере г. Москвы): Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05.- М.: [Б.и.], 2004.- 27 с.: схемы.

 12. Зеленин А.Ю. Стратегия развития сферы торговли на основе тенденций интеграции: Автореф. дис...канд. экон. наук: 08.00.05 / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004.- 18с.: ил.- Библиогр.: с.18.

 13. Зиннатуллин А.А. Организация товародвижения на региональном рынке продовольственных товаров: Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05.- Ижевск: [Б.и.], 2005.- 17 с.: ил.

 14. Извеков А.Н. Развитие оптовой торговли в новых условиях хозяйствования (на примере плодоовощной продукции): Автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Моск. гос. ун-т коммерции.- М.: [Б.и.], 2000.- 24 с.

 15. Исаева С.А. Консалтинговые услуги в сфере развития торговой сети крупного города: Автореф. дис...канд. экон. наук: 08.00.05 / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003.- 17с.: ил.- Библиогр.: с.16-17.

 16. Калугин В.К. Логистика торговой деятельности: планирование и управление стратегией развития: Автореф. дис... д-ра экон. наук: 08.00.06 / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.- 33с.: ил.- Библиогр.: с.31-33.

 17. Карх Д.А. Формирование услуг розничной торговли: Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2003. - 22 с. : ил.

 18. Кацуба О.Б. Совершенствование управления процессом товародвижения в организациях потребительской кооперации с использованием информационных технологий (на примере кооперативных организаций Саратовской области): Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05. - Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ, 2004. - 25 с.: ил.

 19. Кислицына Т.Ф. Повышение конкурентоспособности системы торгового обслуживания: Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05. - Новосибирск: Прогресс, 2004. - 21 с.

 20. Конотовская Н.И. Развитие торговли и торговой инфраструктуры в малых городах в условиях переходной экономики: Автореф. дис...канд. экон. наук.08.00.05 / С.-Петерб.гос.ун-т экономики и финансов.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.- 23с.: ил.- Библиогр.: с.22-23.

 21. Кочетков П.А. Экономико-организационный механизм развития оптовой торговли непродовольственными товарами: Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05.- М.: [Б.и.], 2006.- 21 с.: табл.

 22. Кудрявцев М.А. Организационно-экономический механизм повышения эффективности оптовой торговли продовольственными товарами в условиях конкурентного рынка: Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05. - М.: [Б.и.], 2002. - 17 с.

 23. Кузнецов А.Н. Организация рынка услуг мелкорозничной торговли в городском хозяйстве (на примере г. Тольятти): Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05.- М.: [Б.и.], 1999.- 25 с.

 24. Курмашев В.Ш. Принципы создания и функционирования продовольственных рынков (на примере Кемеровской области): Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05. - Новосибирск: [Б.и.], 1997. - 23 с.

 25. Кушхов Г.К. Логистика инфраструктурного обеспечения коммерческой деятельности оптовой торговли (на примере Республики Кабардино-Балкария): Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05. - Ростов н/Д: [Б.и.], 2001. - 26 с.

 26. Лозинский Е.Ф. Организационно-методические основы логистизации коммерческих процессов в оптовом звене: Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05.- Самара: [Б.и.], 2002.- 19 с.: ил.

 27. Пиливанова Е.К. Логистические аспекты организации розничной торговли мегаполиса (на примере Ростова-на Дону): Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05.- Ростов н/Д: Изд-во Ростов. гос. экон. ун-та, 2006.- 21 с.: табл.

 28. Пономарьова Ю.В. Формування ефективної закупівельної політики підприємств розрібної торгівлі: Автореф. дис...канд. екон. наук: 08.07.05.- Харків: ХДАТОХ, 2001 .-18с.

 29. Саратовкин Д.Ф. Экономические аспекты эффективности выбора поставщиков торговым предприятием: Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05.- М.: [Б.и.], 2001.- 16 с.: табл.

 30. Саркисян В.Г. Организация управления оптовым продовольственным предприятием: механизм логистической рационализации: Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05.- Волгоград : [Б.и.], 1998.- 32 с.

 31. Синкин А.Ю. Оптимизация товарного ассортимента торговой фирмы на региональном рынке: Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05.- Ижевск: [Б.и.], 2004.- 22 с.

 32. Соткимбаев Р.Т. Организация и формирование системы управления торговыми процессами на рынке винно-водочной и безалкогольной продукции: Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05.- Новосибирск: [Б.и.], 2002.- 25 с.: ил.

 33. Тимофеев А.Н. Инструментарий обеспечения качества ассортимента капиталоемких товаров предприятий розничной торговли: Автореф... канд. экон. наук: 08.00.13.- Ижевск : [Б.и.], 2006.- 19 с.: ил.

 34. Трушкин А.М. Организационно-экономический механизм повышения эффективности торгового комплекса: Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05.- М.: [Б.и.], 2005.- 18 с.: ил.

 35. Шаньгин Ю.В. Формирование организационно-экономического механизма развития торговой сети региона (на примере Республики Коми): Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05.- Н. Новгород: [Б.и.], 2005. - 23 с. : ил.

 36. Шеховцов Р.В. Логистика региональной торговли: Автореф. дис...канд. экон. наук: 08.00.06 / С.-Петерб.ун-т экономики и финансов.- СПб.: [Б.и.], 1997.- 16с.- Библиогр.:с.16Схожі:

Райзберг Б. А. Рыночная экономика iconРазвитие экономического механизма государственного регулирования пенсионных прав застрахованных лиц
Специальность 08. 00. 05. – экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)
Райзберг Б. А. Рыночная экономика iconКошелев Н. А. Национальная экономика Шпаргалки
Информативные ответы на все вопросы курса «Национальная экономика» в соответствии с Государственным образовательным стандартом
Райзберг Б. А. Рыночная экономика iconХарьковская национальная академия городского хозяйства о. М. Виноградская конспект лекцій в схемах по дисциплине «менеджмент»
«Экономика и предпринимательство» направления подготовки 030509 «Учет и аудит» и 030504 «Экономика предприятия»
Райзберг Б. А. Рыночная экономика icon«The Language of Business» для студентов 2 курса специальностей 030504 «Экономика предприятий»
«Экономика предприятий» и 030509 «Бухгалтерский учет и аудит») / Авт.: Бучковская С. А. – Харьков: хнагх, 2007 92с. (англ яз.)
Райзберг Б. А. Рыночная экономика iconУправление развитием сферы страховых услуг на основе концепции интегрированного маркетинга
...
Райзберг Б. А. Рыночная экономика iconМетодические указания к изучению дисциплины «Экономика проектных решений»
«Экономика и предпринимательство», 0502 – «Менеджмент» и студентов 4 курса специальности 07. 092101 – «Промышленное и гражданское...
Райзберг Б. А. Рыночная экономика icon«Экономика предприятия»
Маркетинг. Программа дисциплины и задания к контрольной работе (для студентов и слушателей заочной формы обучения специальностей...
Райзберг Б. А. Рыночная экономика iconЗа жовтень 2008 року
Арыстанбекова, А. Экономика основанная на знаниях / А. Арыстанбекова // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – №...
Райзберг Б. А. Рыночная экономика iconМинистерство образования и науки украины харьковская государственная академия городского хозяйства р. С. Ладыженская экономика туризма
Р. С. Ладыженская. Экономика туризма: Учебное пособие для студентов специальностей гостиничного хозяйства и туризма. – Харьков, 2003....
Райзберг Б. А. Рыночная экономика iconПрограмма изучения курса «экономика качества»
Программа изучения курса «Экономика качества» и методические указания к выполнению контрольных заданий (для студентов фпо и зо экономических...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи