Наукова бібліотека icon

Наукова бібліотека
Скачати 146.97 Kb.
НазваНаукова бібліотека
Дата29.07.2012
Розмір146.97 Kb.
ТипДокументи
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека


Удосконалення процесу виробництва вершкового масла


Замовник: Сукманов В. А., зав. каф. загально-інженерних дисциплін

Виконавець – Гербер Т. Г., бібліограф


Донецьк 2011

Алешичев С. Е. Совершенствование процесса аппаратурно-технологической стабилизации влажности при производстве сливочного масла способом непрерывного сбивания : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: 05.18.12 / Алешичев Сергей Евгеньевич ; [С.-Петерб. гос. ун-т низкотемператур. и пищевых технологий]. - СПб., 2009. - 16 с. - Библиогр.: с. 16. ГРНТИБезкровна Н. З. Використання біологічно-активної рослинної сировини в технології вершкового масла // Обладнання та технології харчових виробництв. - Вип. 1. - 1998. - С. 192-196.Бредихин С. А. Техника и технология производства сливочного масла и сыра / С. А. Бредихин, В. Н. Юрин. - М. : КолосС, 2007. - 318, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 315-316. - ISBN 978-5-9532-0400-2.Бухтарева, Э. Ф. Товароведение пищевых жиров, молока и молочных продуктов : учеб. для студ. товаровед. фак. торг. вузов. - М. : Экономика, 1985. - 296 с.Вышемирский Ф. А. Производство масла из коровьего молока в России / Ф. А. Вышемирский. – СПб : ГИОРД, 2010. - 284 с. - Библиогр.: с. 275-281. - ISBN 978-5-98879-123-2. ГРНТИГрищенко А. Д. Технология сливочного масла : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Технология молока и молочных продуктов" / Грищенко А. Д., Арсеньева Т. П.. ; С.-Петерб. гос. ун-т низкотемператур. и пищевых технологий. — СПб. : СПбГУНиПТ, 2000. — Ч. 1. - 115с. — Библиогр.: с. 112.-— ISBN 5-89565-024-4.Громов, С. В. Визначення внутрішньої енергії вершкового масла під високим тиском //Обладнання та технології харчових виробництв. - Вип. 23. - 2010. - С. 13-18.ДСТУ 4399:2005. Масло вершкове. Технічні умови / Г. Єресько (оформ.). — Офіц. вид. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 12 с. — (Національний стандарт України).ДСТУ 4422:2005. Молочна промисловість. Виробництво масла. Терміни та визначення понять / М. Яцюта (розроб.). — Офіц. вид — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 14 с. — (Національний стандарт України).ДСТУ 4541:2006. Продукти молочні для дитячого харчування ; Вершки стерилізовані для дітей. Технічні умови / Г. Єресько (розроб.). — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — III, 10с. — (Національний стандарт України). — Бібліогр.: с. 9-10.ДСТУ 7057:2009. Молоко коров'яче сире. Визначення густини, масової частки жиру, білка, сухої речовини та лактози ультразвуковим методом. — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 7с. — (Національний стандарт України).ДСТУ IDF 100B:2003. Молоко і молочні продукти; Визначання кількості мікроорганізмів. Метод підраховування колоній за температури 30 градусів С (IDF 100B:1991, IDT) / Н. Коваленко (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид — К. : Держспоживстандарт України, 2005. — ІV, 5с. — (Національний стандарт України).ДСТУ IDF 122C:2003. Молоко і молочні продукти. Готування проб і розведень для мікробіологічного дослідження (IDF 122C:1996, IDT) / Н. Коваленко (пер. і наук.-техн. ред.). — Офіц. вид — К. : Держспоживстандарт України, 2005. — ІV, 8с. — (Національний стандарт України).ДСТУ IDF 73A:2003. Молоко і молочні продукти; Підраховування кількості коліформ. Метод підраховування колоній і метод визначання найімовірнішого числа (НІЧ) за температури 30 градусів C (IDF 73A:1985, IDT) / Н. Коваленко (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — IV, 14с. — (Національний стандарт України).ДСТУ IDF 83:2003. Молоко і молочні продукти; Стандартний метод визначання термонуклеази, продукованої коагулазопозитивними стафілококами у молоці та молочних продуктах (IDF 83:1978, IDT) / Н. Коваленко (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — IV, 4c. — (Національний стандарт України).ДСТУ ISO 13559/IDF 153:2007. Масло вершкове, кисломолочні продукти та свіжий сир. Визначення кількості сторонніх мікроорганізмів методом підраховування колоній, що виросли за температури 30 градусі С. — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — IV, 7 с. — (Національний стандарт України).ДСТУ ISO 1738:2005. Масло вершкове. Визначення вмісту солі (контрольний метод) (ISO 1738:2004, IDT; IDF 12:2004, IDT). — Вид офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 5 с. — (Національний стандарт України).ДСТУ ISO 1740:2005 (IDF 6:2004). Жир молочний та масло. Визначення кислотності жиру (контрольний метод) (ISO 1740:2004, IDT; IDF 6:2004, IDT). — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 6 с. — (Національний стандарт України).ДСТУ ISO 3594-2001. Жир молочний. Виявлення рослинного жиру методом газорідинної хроматографії стеринів (контрольний метод) (ISO 3594:1976, IDT) / Г. Єресько (пер. і наук.-техн. ред.). — Офіц. вид. — К. : Держстандарт України, 2002. — ІV, 7 с. : рис. — (Національний стандарт України).ДСТУ ISO 5944:2005 (IDF 60:2001). Молоко і продукти на основі молока. Визначення кількості коагулазопозитивних стафілококів методом найімовірнішого числа (ISO 5944:2001, IDT; IDF 60:2001, IDT). — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 12 с. — (Національний стандарт України).ДСТУ ISO 6541:2005. Продукти сільськогосподарські харчові; Модифікований метод Шеррера для визначення вмісту сирої клітковини (ISO 6541:1981, IDT) / Л. Гуленко (пер. і наук.-техн. ред.). — Офіц. вид — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — (Національний стандарт України). - Ч. 1 : ДСТУ ISO 8968- 1:2005 (IDF 20-1:2001) ; Метод К'єльдаля (ISO 8968-1:2001, IDT ; IDF 20-1:2001, IDT). — К. : Держспоживстандарт України, 2008 — ІV, 6 с.ДСТУ ISO 7238-2001. Масло вершкове. Потенціометричний метод визначення pH плазми (ISO 7238:1983, IDT) / Г... Єресько (пер.і наук.-техн.ред.). — Чинний від 2003.01.01.- Офіц. вид. — К. : Держстандарт України, 2002. — ІV, 4 с. — (Державний стандарт України).Дунаев, Андрей Викторович. Разработка технологии консервного сливочного масла на основе бестарной стерилизации высокожирных сливок [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.18.04 / А.В. Дунаев. - Углич, 1995. - 16 с. - Библиогр.: с. 15-16. ГРНТИЕфимова, Александра Аркадьевна. Технология производства национального низкожирного животного масла "якутский хайах" : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук: (06.02.04) / А.А. Ефимова ; [Якут. гос. с.-х. акад.]. - Якутск, 2004. - 15 с. - Библиогр.: с. 15 ГРНТИЄвропейські вимоги до виробників молока та молочних продуктів : довідник / А. В. Абрамов (заг. ред.), Валерій Сергійович Тимошенко (авт.-упоряд.). — Л. : ПП Леонорм-Стандарт, 2007. — 220с. — (Серія "Європейський вибір України").Єресько Г. О. Технологічне обладнання молочних виробництв : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Єресько Г. О., Шинкарик М. М., Ворощук В. Я. — К. : ІНКОС ; Центр навчальної літератури, 2007. — 344с. : рис. — (Харчова промисловість). — Бібліогр.: с. 336. — ISBN 966-8347-41-2.Загоруй Л. П. Ветеринарно-санітарна оцінка вершкового масла з антиоксидантами рослинного походження : дис. ... канд. вет. наук : 16.00.09 / Л. П. Загоруй ; Білоцерків. нац. аграрний ун-т. — Біла Церка, 2008. — 191 с.Загоруй Л. П. Ветеринарно-санітарна оцінка вершкового масла з антиоксидантами рослинного походження : автореф. дис... канд. вет. наук : 16.00.09 / Львів. нац. ун-т ветеринар. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. — Л., 2008. — 21с.Звід санітарно-гігієнічних правил щодо молока та молочних продуктів (санітарно-гігієнічна практика), CAC/RCP 57-2004 / В. Л. Іванов (заг. ред.), В. С. Тимошенко (пер.). — Л. : Леонорм-СТАНДАРТ, 2008. — 64с. — (Серія "Нормативна база підприємства"; Кодекс Аліментаріус). — ISBN 978-966-2023-23-7.Ильенко-Петровская Т. П. Товароведение пищевых жиров, молока и молочных товаров : учеб. для студ. товаровед. фак. торг. вузов. - М. : Экономика, 1980. – 304 с.Майборода Ю. В. Исследование затрат энергии на сбивание сливок в масло с целью интенсификации процесса и расчета оборудования : дис ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Технологич. ин-т молока и мяса. — К., 2003. — 145л. — Библиогр.: л. 124-130.Майборода Ю. В. Дослідження витрат енергії на сколочування вершків у масло з метою інтенсифікації процесу та розрахунку обладнання : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Нац. ун-т харчових технологій. — К., 2003. — 20 с. : рис., табл.Масло вершкове. Визначення вмісту вологи сухого знежиреного залишку та жиру (рутинні методи). — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — (Національний стандарт України). Ч. 3 : ДСТУ ISO 8851-3/IDF 191-3:2007 ; Обчислення масової частки жиру (ISO 8851-3/IDF 191-3:2004, IDT). — К. : Держспоживстандарт України, 2009 — IV, 5 с.Масло вершкове. Визначення вмісту вологи сухого знежиреного залишку та жиру (рутинні методи). — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — (Національний стандарт України). - Ч. 1 : ДСТУ ISO 8851-1/IDF 191-1:2007 ; Визначення масової частки вологи (ISO 8851-1/IDF 191-1:2004, IDT). — К. : Держспоживстандарт України, 2009 — IV, 7 с.Масло вершкове. Визначення вмісту вологи сухого знежиреного залишку та жиру (рутинні методи). — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — (Національний стандарт України). - Ч. 2 : ДСТУ ISO 8851-2/IDF 191-2:2007 ; Визначення масової частки сухого знежиреного залишку (ISO 8851-2/IDF 191-2:2004, IDT). — К. : Держспоживстандарт України, 2009 — IV, 7 с.
Машкін М. І. Технологія виробництва молока і молочних продуктів : підруч. Машкін М. І., Париш Н. М. ; М- во аграр. політики України. — К. : Вища освіта, 2006. — 351с. — Бібліогр.: с. 347-349. — ISBN 966-8081-53-6.Машкін М. І. Молоко і молочні продукти : підручник для викл. і студ. зооінж. фак. вищ. навч. с.-г. закладів III-IV рівнів акредитації та як навч. посібник для зоотехн. відділень закладів освіти I-II рівнів акредитації. — К. : Урожай, 1996. — 333с. — ISBN 5-337-01698-9.Методи аналізу молока та молочних продуктів у Європейському Союзі :довідник / В. Л. Іванов (заг. ред.), В. С. Тимошенко (упоряд.-пер.), Ю. О. Тройнін (упоряд.-пер.). — Л. : Леонорм, 2002. — 248с. : іл. — (Серія "Нормативна база підприємства"). — Бібліогр.: с. 184. — ISBN 966-7961-21-4.Методичні вказівки до виконання розділу "Автоматизація виробничих процесів" у дипломному проекті для студентів спеціальностей: 7.091709 "Технологія зберігання, консервування та переробки молока", 7.091704 "Технологія бродильних виробництв і виноробства", 7.091706 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" денної та заочної форм навчання / Нац.ун-т харчових технологій / Григорій Ф. К. (уклад.), Василь Д. К. (уклад.). — К. : НУХН, 2003. — 25с. — Бібліогр.: с. 18-19.Молоко. Молочные продукты и консервы молочные : изд. офиц. - М. : Гос. ком. СССР по стандартам, 1989. - 447 с.Молочный консультант: [О ДСТУ на масло сливочное и спрэды] // Молокопереробка . - 2006 . - № 8 . - С.18-20.Научные и практические аспекты совершенствования традиционных и разработки новых технологий молочных продуктов : сб. науч. тр. междунар. конф., посвященной 90-летию Вологод. гос. молочнохозяйст. академии им. Н.В.Верещагина / Вологодская гос. молочнохозяйст. академия им. Н.В.Верещагина. — Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2001. — 224с. : рис.Одарченко А. М. Товарознавство молочних товарів : навч. посібник / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2007. — 336c. — Бібліогр.: с. 333-335. — ISBN 978-966-7885-87-9.Осадчий В. П. Діелектричні методи та засоби вимірювального контролю складу і якості молочних продуктів : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 2001. — 19 с.Осадчий Василь Петрович. Діелектричні методи та засоби вимірювального контролю складу і якості молочних продуктів : дис ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 2001. — 188арк. — Бібліогр.: арк.: 169-179.Остроумова Т. А. Химия и физика молока : лаб. практикум для спец. 271100 - "Технология молока и молочных продуктов" / Остроумова Т. А., Уманский М. С., Вождаева Л. И. / Кемеров. техн. ин-т пищевой пром-сти. — Кемерово, 2001. — 76 с. — Библиогр.: с. 73-74. — ISBN 5-89289-127-5.Панов В. П. Формула расчета энергетической ценности масла и пасты масляной из коровьего молока // Молочное дело . - 2006 . - № 12 . - С. 66Поляк А. Л. Рынок сухого молока и масла // Молочная промышленность. - 2011 . - № 1. - С.28-32Полянский К. К. Общая технология молочной отрасли. Лабораторный практикум : Учеб. пособие / Полянский К. К. Глаголева Л. Э. ; Воронеж. гос. технологич. академия. — Воронеж, 2001. — 79с. — Библиогр.: с. 78-79. — ISBN 5-89448-127-9.Полянский К. К. абораторный практикум по технологии продуктов городских молочных заводов : Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению подготовки дипломированных специалистов 655900 - Технология сырья и продуктов животного происхождения (спец. 271100 - "Технология молока и молочных продуктов") / Полянский К. К., Голубева Л. В. ; Воронеж. гос. технологич. академия. — Воронеж, 2001. — 76 . : табл. — Библиогр.: с. 67. — ISBN 5-89448-123-6.Пономарева Т. М. Масло, сыр и все из молока. - Ростов н/Д. : Феникс, 2000 . – 352 с.Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока: ДНАОП 1.8.20-1.05-99 / Комітет по нагляду за охороною праці України. — К. : Основа, 1999. — 173с.Про національний стандарт "Масло вершкове. Технічні умови": [Остання редакція] // Молокопереробка . - 2006 . - № 8 . - С.22-26.Продукти молочні для дитячого харчування. Методи аналізу : зб. Стандартів : ГОСТ 30627.1-98, ГОСТ 30627.2-98, ГОСТ 30627.3-98, ГОСТ 30627.4-98, ГОСТ 30627.5-98, ГОСТ 30627.6-98, ГОСТ 30648.1-99, ГОСТ 30648.2-99, ГОСТ 30648.3- 99, ГОСТ 30648,4-99, ГОСТ 30648.5-99, ГОСТ 30648.6-99, ГОСТ 30648.7-99 / А. М. Грінь (упоряд.). — Офіц. вид. — Л. : НІЦ"Леонорм", 2003. — 162с. : іл. — (Державні стандарти України, міждержавні стандарти). — ISBN 966-7426-96-3.Производство молока и молочных продуктов в Украине за 12 месяцев 2009 года

// Молокопереробка . - 2010 . - № 2 . - С. 22-35.Рашевська Т. О. Наукове обгрунтування технології і формування наноструктури вершкового масла функціонального призначення з рослинними харчовими добавками : автореф. дис ... д-ра техн. наук : 05.18.04 / Нац. ун-т харчових технологій. — К., 2007. — 49 с.Рашевська Т. О. Наукові основи технології і формування наноструктури вершкового масла з рослинними харчовими добавками : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.16 / Рашевська Т. О. ; Нац. ун-т харчових технологій. — К., 2010. — 49 с.Рогожин В. В. Биохимия молока и молочных продуктов : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. 110305 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции". — СПб. : ГИОРД, 2006. — 316 с. — (Современная учебная, техническая и научная литература). — Библиогр.: с. 314-316 (52 назв.). — ISBN 5-98879-019-4.Рудавська Г. Б. Молочні та яєчні товари : підручник / Рудавська Г. Б., Тищенко Є. В. ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. — К. : Книга, 2004. — 392 с. : рис., табл. — (Серія "Товарознавство"). — Бібліогр.: с. 355-356. — ISBN 966-8314-13-1.Сиваков В. М. Научные и практические основы производства сливочного масла с селеном [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.18.04 / В.М. Сиваков. - Улан-Удэ, 1997. - 17 с. : ил. - Библиогр.: с. 16-17.Мікробіологія молока та молочних продуктів: підручник для підгот. фахівців у вищих навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямами "Харчова технологія та інженерія", "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва", "Ветеринарна медицина" / В. Г. Скибіцький [та ін.] (ред.), В.В. Власенко (ред.) — Вінниця : Едельвейс і К, 2008. — 412с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 406-407. — ISBN 978-966-2150-37-7.
Технологія незбираномолочних продуктів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Скорченко Т. А. [та ін.] ; Нац. ун-т харчових технологій. — Вінниця : Нова Книга, 2005. — 261с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 259-261. — ISBN 966-8609-12-3.Смірнов В. С. Науково-технічні передумови раціонального використання електроенергії в технологічних процесах виробництва молочних продуктів : автореф. дис ... д-ра техн. наук : 05.20.02 / Нац. аграр. ун-т. — К., 2000. — 41 с.Смірнов В. С. Науково-технічні передумови раціонального використання електроенергії в технологічних процесах виробництва молочних продуктів : дис... д-ра техн. наук : 05.20.02 / Укр. держ. ун-т харчових технологій. — К., 2000. — 330 арк. — Бібліогр.: арк. 312-328.Соколов, С. А. Дослідження впливу високого тиску на вершкове масло // Обладнання та технології харчових виробництв. - Вип. 22. - 2009. - С. 414-418.Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. Т. 2: Масло коровье и комбинированное. - СПб. : ГИОРД, 2003 . - 336с.Терюшков В. П. Повышение использования молочного жира за счет оптимизации параметров маслоизготовителя [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.20.01) / В.П. Терюшков ; [Пенз. гос. с.-х. акад.]. - Пенза, 2003. - 16 с. : ил. - Библиогр.: с. 15-16.Технічна мікробіологія. Мікробіологія молока та молочних продуктів : метод. вказ. до вивч. дисципліни та виконання контрольних робіт для студ. спец. 6.091700 "Технологія зберігання, консервування та переробки молока" напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія" заоч. форми навч. / Нац. ун-т харчових технологій / Т. П. Пирог (уклад.). — К. : НУХТ, 2003. — 32с. — Бібліогр.: с. 32.Технология сливочного масла : учеб. пособие : [для вузов по направлению 655900 "Технология сырья и продуктов живот. происхождения" по специальности 271100 "Технология молока и молоч. продуктов" ] / Д. М. Фиалков [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации и др. - Барнаул ; Омск : Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2003. - 277,[2] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 277-278. - 450 экз. - ISBN 5-7568-0367-X.Терещенко О. А. Технологічне обладнання харчових виробництв : метод. вказівки до виконання лаб. роботи "Вивчення будови і роботи сепараторів молочної промисловості" для студ. спец. напрямів 0902 "Інженерна механіка" і 0917 "Харчова технологія та інженерія" денної та заочної форм навчання / Нац. ун-т харчових технологій ; О. А. Терещенко — К. : НУХТ, 2005. — 26 с. : рис. — Бібліогр.: с. 26.Тищенко Л. М. Дослідження складу та властивостей молочного жиру і вдосконалення технології вершкового масла : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Нац. ун-т харчових технологій. — К., 2009. — 22 с.Товарознавство молочних товарів . - К. : Професіонал, 2004. – 312 с.Украина: масло сливочное // Пищепром Украины . - 2008 . - № 18 . - С. 19-20Фиалков Д. М. Исследования влияния наличия в молоке антибиотика-пенициллина на качество и эффективность производства сливочного масла [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.18.04 / Д. М. Фиалков. - Углич, 1995. - 16 с. – Библиогр. 15.Фокина, Н. З. Нормы расхода сырья при выработке масла сливочного при бесцеховой и цеховой структурах производства // Молочная промышленность. - 2007. - № 9. - С.16-17
Шарафутдинов Г. С. Технология переработки, хранения и стандартизации продуктов животноводства : учеб. пособие для студ. с.-х. вузов / Шарафутдинов Г. С., Аскаров Р. Ш., Каримуллин Ф. В. ; Казанс. гос. сельскохозяйст. академия. — Казань : Изд-во Казанс. ун-та, 2000. — 176с. : рис. — Библиогр.: с.173.. — ISBN 5-7464-0474-8.Шидловская В. П. Органолептические свойства молока и молочных продуктов : справочник. — М. : КолосС, 2004. — 360 с. : рис., табл. — Библиогр.: с. 348-355. — ISBN 5-9532-0189-3.Шолудько Я. В. Обгрунтування параметрів аналізатора жирності молока відцентрового типу : автореф. дис. .. канд. техн. наук : 05.05.11 / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 17с. : рис.Шолудько Я. В. Обгрунтування параметрів аналізатора жирності молока відцентрового типу : дис... канд. техн. наук : 05.05.11 / Львів. держ. аграр. ун-т. — Л., 2003. — 193 арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 143-152.Шувалова Л. А. Структорно-функціональні моделі та методи інформаційної технології адаптивного управління технологічними процесами фасування: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Черкас. держ. технолог. ун-т. — Черкаси, 2008. — 20 с.Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки. Качество и безопасность : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений . – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2009. - 384 с.Яшин А. В. Снижение энергоемкости производства сливочного масла с обоснованием конструктивно-кинематических параметров маслоизготовителя : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.20.01 / А.В. Яшин ; [Пенз. ГСХА]. - Пенза, 2007. - 18 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-18.Производство сливочного масла : справочник / [Андрианов Ю. П. и др.] ; под ред. Ф. А. Вышемирского. - М. : Агропромиздат, 1988. – 302 с.

Схожі:

Наукова бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Наукова бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу
Родовища Кривбасу : реком бібліогр покажчик [Текст] / укл. О. В. Кисільова. – Кривий Ріг : Наукова бібліотека кну, 2012. 25 с
Наукова бібліотека iconІнноваційні методи роботи на допомогу виховному процесу внз нарада-семінар директорів бібліотек внз 3-4 рівня акредитації у донецьку
Наукова бібліотека Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Наукова бібліотека Луганського...
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека нук пропонує у лютому

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека нук пропонує у травні

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека умо напн україни працює по-новому
move to 1812-11607
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека
Судовые системы : учеб пособие / А. В. Александров. – Л. : Судпромгиз, 1954. – 376 с
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Наукова бібліотека iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи