Управління проектами icon

Управління проектами
Скачати 66.76 Kb.
НазваУправління проектами
Дата29.07.2012
Розмір66.76 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека


Управління проектами


Бібліографічна тематична довідка


Замовник: Чиречінський А. П.

Виконавець: Гербер Т. Г.


Донецьк

2011

У290-21

К 55 Кобиляцький, Л.С.

Управління проектами : навч. посіб. . - К., 2002 . - 200с.У290-21

Т 66 Тренев В.Н.

Управление человеческими ресурсами при реализации проектов. Методика и опыт . - М.:ПРИОР, 2002 . - 112с.У29

К 61 Колтынюк Б.А.

Инвестиционные проекты . - СПб.:Изд-во Михайлова В.А., 2002 . - 622с.У290-21

Б28 Батенко, Л.П.

Управління проектами : навч. посіб. . - К., 2003У290-21

Т 99 Тян Р.Б.

Управління проектами . - К.:Центр навч. літ., 2003 . - 224с.У050

М74 Модели управления проектами в нестабильной экономической среде . - Донецк:Юго-Восток, 2003 . - 292с.Тренев Н.

Управление проектами: что это такое

//Консультант директора . - 2000 . - № 9 . - С.21-25.- (Теория и практика менежмента)Тренев Н.

Системный подход к управлению проектами

//Консультант директора . - 2000 . - № 13 . - С.2-15.- (Теория и практика менеджмента)У290-21

К 95 Кучеренко В. Р.

Управління діловими проектами . - К.:Центр навч. л-ри, 2005 . - 280с.У290-21

Т19 Тарасюк, Г. М.

Управління проектами : навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Каравела, 2004 . - 344с.У290-21

Г 98 Гевко, І.Б.

Операційний менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Кондор, 2005 . - 228с.У290-21

П16 Пан, Л.В.

Управління проектами : навч.-метод. забезп. курсу : для студ. напряму підготов. 0501: Економіка та підприємництво . - К.:Вид. дім "КМ Академія", 2004 . - 139с.У290-21

П 80 Прокопчук, Л.О.

Стратегический менеджмент : учеб. для студ. вузов . - СПб.:Изд-во Михайлова В.А., 2004 . - 511с.У290-21

Г 29 Гейзлер, П. С.

Управление проектами : учеб. пособие для студ. вузов . - Мн:БГЭУ, 2005 . - 255с.У290-21

Т 76 Троцкий, М.

Управление проектами . - М.:Финансы и статистика, 2006 . - 304с.У290-21

В 67 Волков, А.С.

Инвестиционные проекты. От моделирования до рализации . - М.:Вершина, 2006 . - 256с.У290-21

К95 Кучеренко, В. Р.

Бізнес-планування фірми . - К.:Знання, 2006 . - 423с.У290-21

А 77 Аптекар, С.С.

Управління проектами : метод. вказівки для проведення семінар., практ. занять для студ. ден. та заоч. від-ня, спец.: 7.050104 "Фінанси", 7.050106 "Облік і аудит", 7.050108 "Маркетинг", 7.050201 "Менедж. орг." . - Донецьк, 2005 . - 35с.У290-21

А 77 Аптекар, С.С.

Управління проектами : метод. вказівки для проведення семінар., практ. занять для студ. ден. та заоч. від-ня, спец.: 7.050104 "Фінанси", 7.050106 "Облік і аудит", 7.050108 "Маркетинг", 7.050201 "Менедж. орг." . - Донецьк, 2005 . - 1 дискетаУ290-21

В97 Веретенников, В. І.

Управління проектами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл . - К.:Центр навчальної літератури, 2006 . - 280с.У290-21

Г98 Гевко, І.Б.

Операційний менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Кондор, 2007 . - 228с.Старинская, А.

Сага о проекте

//Управление компанией . - 2007 . - № 2 . - С.67-74У290-21

Б28 Батенко, Л.П.

Управління проектами : навч. посіб. . - К., 2005 . - 231с.У290-21

О-57 Омельяненко, Т.В.

Операційний менеджмент : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. . - К.:КНЕУ, 2007 . - 235с.У290-21я031

О-39 Огурцов, В. В.

Управління формуванням інформаційних ресурсів підприємства : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. : 08.06.01- економіка, орг. і упр. п-вами : захист 29.09.05 . - Х., 2005 . - 20с.У290-21

К56 Ковшун, Н. Е.

Аналіз та планування проектів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:"Центр учбової літератури", 2008 . - 344с.У290-21

А77 Аптекарь, С. С.

Управление проектами : метод. указания к практ. занятиям по дисц. "Управление проектами" с учетом требований КМС для студ. спец. 7.050107 днев. и заоч. форм обуч. . - Донецк:[ДонНУЭТ], 2008 . - 39 с.У290-21

А77 Аптекар, С. С.

Управління проектами : метод. вказ. для викон. контрол. робіт з дисц. "Управління проектами" з урахуванням вимог КМС для студ. спец. 7.050107 заоч. форми навч. . - Донецьк :[ДонНУЕТ], 2008 . - 1дискетаУ290-21

Б74 Богоявленська, Ю.В.

Проектний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Кондор, 2004 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM)У290-21

А77 Аптекарь, С. С.

Управление проектами : метод. указания к практич. занятиям по дисц. "Упр. проектами" с учетом требований КМС для студ. спец. 7.050107 днев. и заоч. форм обуч. . - Донецк:[ДонНУЭТ], 2008 . - 1 дискетаКалинина, Л.Ю.

Инструментальные средства реализации управления проектами

//Качество. Инновации. Образование . - 2008 . - № 6 . - С. 44-50У290-21

М95 Михайловська, О. В.

Операційний менеджмент : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. . - К.:Кондор, 2008 . - 550 с.У290-21

А77 Аптекар, С. С.

Управління проектами : метод. вказівки для викон. контр. робіт з дисц. "Упр. проектами" з урахуванням вимог КМС для студ. спец. 7.050107 заоч. форми навч. . - Донецьк, 2008 . - 26 с.У421

Е40 Економіка підприємств торгівлі : навч. посіб. для студ. спец. 8.050107 "Економіка підприємства" : [магістер. прогр.] . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 522 с.У290-21

В32 Верич, Ю. Л.

Управление проектами : конспект лекций для студ. спец. 7.050100 . - Донецк:[ДонНУЭТ], 2008 . - 1 дискетаКузнецова, Т.

Чемодан с проектами

//Управление компанией . - 2008 . - № 10 . - С. 12-18У290-21

Р15 Радкевич, Л. А.

Системы управления проектами на промышленном предприятии : монография . - Донецк:ДонНУЭТ, 2008 . - 158 с.У290-21

С42 Скібіцький, О. М.

Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:ЦУЛ, 2009 . - 404 с.У290-21

Л64 Литке, Х-Д.

Управление проектами . - М.:Омега-Л, 2007 . - 135 с.У052

Д94 Деньга, С. М.

Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу : монография : ч. 3. Організація екаунтингу в умовах мережевих комп'ютерних технологій обробки інформації . - Полтава:РВВ ПУСКУ, 2008 . - 455 с.У29

М94 Микитюк, П. П.

Інноваційна діяльність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Центр учбової літератури, 2009 . - 392 с.У290-21

У67 Управління проектами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Центр учб. л-ри, 2008 . - 168 с.У290-21

П24 Пейн, Э.

Руководство по СRM. Путь к совершенствованию менеджмента клиентов . - Мн:Гревцов Паблишер, 2007 . - 384 с.У26

Р85 Руководство по кредитному скорингу . - Мн.:Гревцов Паблишер, 2008 . - 464 с.У290-21

Н72 Новак, С.

Бизнес-инструменты для производственного предприятия: от основ до высшего пилотажа . - Мн.:Гревцов Паблишер, 2008 . - 496 с.Реут, Д. В.

Проектный подход как методологическая основа учебных занятий e-learning

//Дистанционное и виртуальное обучение . - 2009 . - № 5У290-21

Б89 Бредбери, Дэн

Как пасти кур. Нестандартное управление проектами . - М.:НТ Пресс, 2007 . - 256 с.У290-21

М97 Менеджмент для бакалаврів : У 2 т. : підруч. для вищ. навч. закл. . - Т. 2 . - Суми, 2009 . - 592 с.У29

Т67 Трикін, В. М.

Методи розрахунку економічної ефективності інвестицій : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Професіонал, 2009 . - 256 с.У290-21

Т19 Тарасюк, Г. М.

Управління проектами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Каравела, 2009 . - 320 с.Ч21

Х21 Харрингтон, Дж.

Совершенство управления знаниями. Искусство совершенствования управления знаниями . - М.:Стандарты и качество, 2008 . - 272 с.У29

Э40 Экономика предприятия (фирмы) : учеб. для студ. вузов, обучающих по экон. спец. . - М.:Инфра-М, 2008 . - 604 с.У290-21

К79 Креативные технологии управления проектима и программами : [монография] . - К.:Саммит-Книга, 2010 . - 768 с.У9(4УКР)

П84 Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:[СПД Павленко], 2010 . - 256 с.Заремба, П. О.

Менеджмент готельно-ресторанного господарства : курс лекций. Ч.1для студ. напряму підгот. 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ден. та заоч. форми навч. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM)У290-21

К95 Кучеренко, В. Р.

Управління проектами в підприємницьких структурах : навч. посіб. для екон. спец. вищ. навч. закл. . - Х.:Бурун Книга, 2010 . - 272 с.

Схожі:

Управління проектами iconВ. М. Бабаєв управління проектами
В. М. Бабаєв. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Управління проектами». – Харків: хнамг, 2006....
Управління проектами iconНавчально-наукового Інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти, спеціальностей «Управління проектами»
Спеціальностей «Управління проектами» та «Якість, стандартизація та сертифікація»
Управління проектами iconТексти лекцій “управління проектами”
Тексти лекцій «Управління проектами» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей: 050200 Менеджмент організацій,...
Управління проектами iconТексти лекцій “управління проектами”
Тексти лекцій «Управління проектами» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей: 050200 Менеджмент організацій,...
Управління проектами iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління проектами (управління it – проектами)»
Поняття інформації. Принципи роботи з інформацією. Персональний комп’ютер. Характеристики та можливості. Комп’ютерні мережі. Типи...
Управління проектами iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства управління проектами
Завдання І методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління проектами» (для студентів 4...
Управління проектами iconЛекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Менеджмент якості являється спеціалізованим видом управлінської діяльності. До таких спеціалізованих видів управлінської діяльності...
Управління проектами iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві
«Управління проектами», складена у відповідності з державним стандартом зі спеціальності. Попередній рівень освіти та (або) професійної...
Управління проектами iconКонспект лекцій з дисципліни «Управління спеціальними проектами в міському господарстві»
Конспект лекцій з дисципліни «Управління спеціальними проектами в міському господарстві» (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу...
Управління проектами iconКафедра управління
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни "Управління проектами" є іспит
Управління проектами iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві методичні вказівки для проходження науково-дослідної практики
Методичні вказівки для проходження науково-дослідної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 000003; 000003...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи