Донецький національний університет економіки І торгівлі icon

Донецький національний університет економіки І торгівлі
Скачати 225.45 Kb.
НазваДонецький національний університет економіки І торгівлі
Дата29.07.2012
Розмір225.45 Kb.
ТипДокументи


Донецький національний університет економіки і торгівлі

мені Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека


Управлінський облік


Тематична бібліографічна довідка


Виконавець: Пасинкова Г. І., зав. відділом


Донецьк

2008У290-93

Х 95 Хруцкий Валерий Евгеньевич

Внутрифирменное бюджетирование: Настольная кн. по постановке фин. планир./ В.Е.Хруцкий, Т.В.Сизова, В.В.Гамаюнов.-М.: Финансы и статистика,2003.-400с.: табл.+Прил. (39с.).-ISBN 5-279-02216-0.

ББК У290-93+У290-23
У052

Т 48 Ткач Виктор Иванович

Управленческий учет:международный опыт[Текст]/ В.И. Ткач, М.В. Ткач.-М.: Финансы и статистика,1994.-141с.: табл.: рис.-ISBN 5-279-01067-7: 400000крб.

ББК У052.011.2
У9(2)26

У 84 Уткин Эдуард Андреевич.

Финансовое управление[Текст]/ Э.А. Уткин.-М.: ЭКМОС,1997.-207с.-ISBN 5-89334-020-5.

ББК У290-93
У052

Д 76 Друри Колми.

Введение в управленческий и производственный учет[Текст]: пер. с англ./ К. Друри.-М.: Аудит; : ЮHИТИ,1994.-557с.+Прил.(39с.).-9грн.90коп.

ББК У052.011.2+У052.530
У052

Г 75 Грабова Ніна Микитівна.

Теорія бухгалтерського обліку[Текст]: навч. посіб./ Н.М. Грабова; під ред. М.В. Кужельного.-5-те вид., допов. і перероб.-К.: "А.С.К.",1998.-223с.-(Економіка. Фінанси. Право).-7грн.50коп.


ББК У052.00/09я7+У052.9(4УКР)я7
У052

S 65 Sizer John.

An insight into management accounting= Вопросы управленческого бухгалтерского учета.-3-d ed.-New York: Penguin books,1989.-494p.-28grn.90cop.
У 052

С 44 Скоун Тони

Управленческий учет. Как его использовать для контроля бизнеса[Текст]/ Т. Скоун; пер.с англ.под ред.Н.Д.Эриашвили.-М.: Аудит; : ЮНИТИ,1997.-179с.-ISBN 0-566-07483-4: 8грн.80коп..-ISBN 5-85177-036-8.

ББК У 052.011.2
У 052

У 67 Управленческий учет (с элементами финансового учета)[Текст]: пособ. для подгот. бухгалтеров-менеджеров, бухгалтеров-аналитиков; под ред. В. Палия, Р. Вандер Вила.-М.: ИНФРА-М,1997.-480с.-Прил.(13с.).-ISBN 5-86225-389-0: 14грн.

ББК У052.011.2я73+У 052.011.1я73
У052

С60 Соловьева Ольга Витальевна

Зарубежные стандарты учета и отчетности[Текст]: учеб.пособие/ О.В. Соловьева.-М.: Аналитика-Пресс,1998.-285с.: табл.-(Проф.б-ка бух и аудит.).-ISBN 5-7916-0015-1: 9грн.17коп.


ББК У052.0ц.я73
У052

С64 Сопко Василь.

Бухгалтерський облік[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. Сопко.-2-е вид., перероб. і допов.-К.: КНЕУ,1999.-500с.-18грн.


ББК У052.0я73
У 052

У 67 Управленческий учет[Текст]: учеб.пособие для вузов/ под ред.А.Д.Шеремета.-М.: ИД ФБК ПРЕСС,1999.-512с.-(Сер."Акад.бух.и менеджера").-ISBN 5-89240-029-8: 23грн.40коп.


ББК У 052.011.2я73
У052

К 26 Карпова Татьяна Петровна.

Управленческий учет[Текст]: учеб. для вузов/ Т.П. Карпова.-М.: Аудит; : ЮНИТИ,1998.-350с.-Библиогр.:с.326-329.-ISBN 5-238-00034-0: 20грн.17коп.


ББК У052.011.2я73+У052.9(2)229я73
У052

Р 18 Райан Боб.

Стратегический учет для руководителя[Текст]/ Б. Райан; пер. с англ. под ред. В.А. Микрюкова.-М.: Аудит; : ЮНИТИ,1998.-616с.-Библиогр.:с.608-611.-ISBN 0-03-099000-9: 21грн.12коп..-ISBN 5-85177-044-9.

ББК У052.011.2
У052

С32 Сердюк Вера Николаевна

Бухгалтерский учет[Текст]: учеб.-практ. пособие/ В.Н. Сердюк; ДонГУ.-Донецк: КИТИС,1999.-528с.-ISBN 966-7519-11-2: 15грн.


ББК У052.0я73
У052

Б 94 Бухгалтерский учет и аудит.500 вопросов и ответов[Текст]: для студ. вузов/ отв.ред.И.Полонская.-Ростов н/Д.: Феникс,1999.-448с.-10грн.30коп.


ББК У052.0я73+У053.31я73
У052

Г 15 Галимзянов Рустем Фауатович.

Как руководителю предприятия управлять своей бухгалтерий[Текст]/ Р.Ф. Галимзянов.-Уфа: Изд-во "Эксперт",1999.-288с.+Прил.(154с.).-ISBN 5-89427-008-1: 12грн.25коп.


ББК У052.011.2+У052.03+У290-212я73
У053

С74 Справочник по аудиту[Текст]/ под ред. Э.А. Уткина.-М.: Ассоц.авт.и издат."ТАНДЕМ",1999.-432с.-ISBN 5-88124-016-2.

ББК У053.3я2
У 052

Б 93 Бутинець Франц Францович

Бухгалтерський управлінський облік[Текст]: навч.посіб.для студ.вузів/ Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук; ЖІТІ.-Житомир: ПП"Рута",2000.-448с.: табл.-ISBN 966-7570-11-8: 20грн.00коп.

ББК У 052.011.2я73
У290-21я8

П 30 Петренко Світлана Миколаївна

Оперативний контролінг в системі управління підприємством[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук (08.06.02-П-во, менедж. та маркетинг)/ С.М. Петренко; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського.-Донецьк,2000.-19с.


ББК У290-212.5я8+У305.5я8+У305.85я8
У290-21я8

П 30 Петренко Світлана Миколаївна.

Оперативний контролінг в системі управління підприїмством[Текст]: дис. на здоб. наук. ступеня к. е. н. (08.06.02-Підприємництво, менедж. та маркетинг)/ С.М. Петренко; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського.-Донецьк,2000.-189с.


ББК У290-212.5я8+У305.5я8+У305.85я8
У052

П 91 Пушкарь Михайло Семенович

Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти)[Текст]: монографія/ М.С. Пушкарь; Терноп.акад.нар.госп.-Т.: Наук.думка,1999.-422с.+Прил.(22с.).-23грн.80коп.


ББК У052.00/09+У052(4УКР)+У290-21
У 052

Г 61 Голов Сергей Федорович.

Управленческий бухгалтерский учет[Текст]/ С.Ф. Голов.-К.: Сарби,1998.-383с.-(Verba magistri).-Прил.(14с.).-ISBN 966-95038-6-8: 26грн.70коп.


ББК У052.011.2
У052

Г 61 Голов Сергей Федорович.

Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі[Текст]: практ. посіб./ С.Ф. Голов, В.М. Костюченко.-К.: Лібра,2001.-840с.-Бібліогр.:с.836.- Алф. покажч.:с.837-839.-ISBN 966-7035-43-3: 50грн.00коп.


ББК У052.0я73+У052.0ц.я73
У052

Ш 37 Шевченко Игорь Георгиевич.

Управленческий учет для менеджеров[Текст]: учеб.-практ. рук./ И.Г. Шевченко.-М.: Экономика; : Эдвайзер,2001.-185с.-ISBN 5-282-02059-9: 19грн.15коп.


ББК У052.011.2я73
У052

Ч-49 Чернов Владимир Анатольевич.

Управленческий учет и анализ коммерческой деятельности[Текст]/ В.А. Чернов; под ред. М.И. Баканова.-М.: Финансы и статистика,2001.-320с.: ил.+Прил.(89с.): табл.-ISBN 5-279-02329-9: 17грн.10коп.


ББК У052.011.2я7+У422-24я7
У050

К 43 Кирсанова Мария Владимировна

Курс делопроизводства:Документационное обеспечение управления: Учеб.пособие для вузов/ Новосиб.гос.акад.экон. и упр.-4-е изд.,испр.и доп.-М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сиб.соглашение,2001.-296с.-ISBN 5-16-000356-8: 13грн.30коп.
У052

М 57 Миддлтон Дэвид.

Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений[Текст]: пер.с англ./ Д. Миддлтон; под ред.И.И.Елисеевой.-М.: Аудит; : ЮНИТИ,1997.-408с.+Прил.(4с.).-ISBN 5-85177-001-5.


ББК У052.526
Ч734

С 90 Суслова И.М.

Управленческий учет в библиотеке.(Библиотечная статистика:современное состояние,проблемы): Учеб.пособие для вузов и колледжей культуры/ МГУКИ.-2-е изд.,дораб.и значительно доп.-М.: ИПО Профиздат,2000.-128с.-(Сер."Современная б-ка";Вып.6).-ISBN 5-8823-033-8: 10грн.44коп.
У052

О-64 Організація бухгалтерського обліку[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; ЖІТІ.-2-ге вид., допов. і перероб.-Житомир: ПП "Рута",2001.-576с.+Дод.(39с.).-ISBN 966-7570-64-9: 21грн.

ББК У052.2я73
У 052

Я 62 Янковский Константин Петрович.

Управленческий учет[Текст]: учеб. для вузов/ К.П. Янковский, И.Ф. Мухарь.-СПб.: Питер,2001.-128с.: ил.-ISBN 5-318-00413-Х: 9грн.70коп.


ББК У 052.011.2я73
Ш147.11

Л 82 Лубеннікова Валентина Василівна.

Дидактичний додаток до навчального посібника М.Даніло, Ж.Л.Панфорні "Підприїмство і його управління:бухгалтерський облік і фінансові засоби"(серія "Зрозуміти світ бізнесу")/ ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського.Каф.інозем. мов.-Донецьк,2002.-23с.-Б.ц.
У052

С 34 Сигел Джоэл Дж.

Словарь бухгалтерских терминов[Текст]: пер. со второго англ. изд./ Джоэл Дж. Сигел, Джей К. Шим.-М.: ИНФРА-М,2001.-408с.-ISBN 5-16-000563-3: 52грн.16коп.


ББК У052я2
У290-21

К 60 Колесников Сергей Николаевич.

Инструментарий бизнеса : современные методологии управления предприятием[Текст]/ С.Н. Колесников.-М.: Статус-Кво 97,2001.-336с.-ISBN 5-8107-0036-5: 28грн.01коп.

ББК У290-212
У290-21

Р 32 Ревуцкий Леопольд Давыдович.

Производственная мощность, продуктивность и экономическая активность предприятия. Оценка, управленческий учет и контроль[Текст]/ Л.Д. Ревуцкий.-М.: Изд-во "Перспектива",2002.-240с.+Прил.(50с.).-ISBN 5-88045-061-9: 30грн.10коп.

ББК У290-24
У052

Б 73 Богатая Ирина Николаевна.

Стратегический учет собственности предприятия[Текст]/ И.Н. Богатая.-Ростов н/Д: Феникс,2001.-320с.+Прил.(56с.).-Библиогр.:с.240-260.-ISBN 5-222-01791-5: 17грн.27коп.
У052

Б 93 Бутинець Франц Францович.

Бухгалтерський облік і контроль: тести. В 2 ч.Ч 1[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Ф.Ф. Бутинець, І.І. Пилипенко, Л.В. Чижевська; під ред. Ф.Ф.Бутинця; Ін-т статистики, обліку і аудиту.-2-ге вид., допов. і перероб.-Житомир: ПП "Рута"; : ПП "Бутинець",2002.-384с.-ISBN 966-8059-02-6:


ББК У052.00/09я73+У053.32я73
У 052

М 71 Мишин Юрий Александрович.

Управленческий учет: управление затратами и результатами производственной деятельности[Текст]: монография/ Ю.А. Мишин.-М.: Дело и Сервис,2002.-176с.-ISBN 5-8018-0136-7: 31грн.46коп.


ББК У052.011.2
У052

П 22 Пашигорева Галина Ивановна.

Системы управленческого учета и анализа[Текст]: учеб. пособие/ Г.И. Пашигорева, О.С. Савченко.-СПб.: Питер,2002.-176с.: ил.-Библиогр.:с.171-173.-ISBN 5-94723-120-4: 7грн.90коп.


ББК У290-24я7+У052.011.2я7
У052

Г 75 Грабова Ніна Микитівна.

Теорія бухгалтерського обліку, 2001[Текст]: навч. посіб./ Н.М. Грабова; під ред. М.В. Кужельного.-6-те вид.-К.: "А.С.К.",2001.-272с.-ISBN 966-539-294-8: 10грн.50коп.


ББК У052.00/09я7+У052.9 (4УКР)я7
У052

О-64 Організація бухгалтерського обліку[Текст]: підручник/ Ф.Ф. Бутинець [та ін.]; за ред. Ф.Ф.Бутинця.-3-є вид., допов. і перероб.-Житомир: ПП "Рута",2002.-592с.+Дод.(27с.).-ISBN 966-8059-10-7: 24грн.


ББК У052.2я73
У052

Л 92 Лень Василь Степанович

Управлінський облік[Текст]: навч. посіб./ В.С.Лень.-К.: Знання-Прес,2003.-287с.: рис.,табл.-с.286-287.-ISBN 966-7767-96-5.


ББК У052.011.2я73
У290-21

П 19 Пасічник Володимир Григорович

Планування змін та реструктуризація підприємств: Конспект лекцій/ В.Г.Пасічник, О.В.Акіліна; Європ. ун-т.-К.,2003.-150с.: табл.+Дод. (30с.).-Бібліогр.:с.145.-ISBN 966-7942-72-4.


ББК У290-21я73
У052

К75 Кочетов В.А.

Управленческий учет[Текст]: учеб. пособие для студ. спец. "Учет и аудит"/ В.А.Кочетов, Э.А.Кудинов, Н.П.Бакеренко; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского; Каф. бух. учета.-Донецк,2003.-170с.-Библиогр.:с.168-169.


ББК У052.011.2я73
У052

И 24 Ивашкевич Виталий Борисович.

Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. для студ. вузов/ В.Б.Ивашкевич.-М.: Юристъ,2003.-618с.: табл.-Терминолог.слов.:с.543-551.- :с.539-542.-ISBN 5-7975-0540-1(в пер).


ББК У052.011.2я73
У290-21

Г 22 Гасило Олена Олександрівна.

Контролінг[Текст]: завдання та метод. рек. щодо викон. контрол. роботи для студ. заоч. від-ня повн. та скороч. форм навч. ФЕУМЕВ спец. "Менедж. орг."/ О.О. Гасило; ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. маркетинг. менедж.-Донецьк,2004.-56с.-с.53-55.


ББК У290-212.5р.я73
У052

Э 67 Энтони Роберт.

Учет: ситуации и примеры[Текст]: пер. с англ./ Р. Энтони, Дж. Рис; гл. ред. сер. Я.В. Соколов.-М.: Финансы и статистика,1993.-560с.-(Серия по бухгалтерскому учету и аудиту UNСТС).-ISBN 0-256-03570-9 (США).-ISBN 0-256-06674-4.-ISBN 5-279-00930-Х (Рос.).


ББК У052.0+У052.9(7СОЕ)
У052

М21 Маляревский Юрий Дмитриевич.

Учет в зарубежных странах[Текст]: учеб. пособие/ Ю. Д. Маляревский, О.В. Фартушняк, И.Ю. Пасичник; ХГЭУ.-Х.: ИД "ИНЖЭК",2003.-180с.-ISBN 966-8327-59-4.

ББК У052.9(2/8)я73
У052

Б94 Бухгалтерський управлінський облік[Текст]: підручник/ Ф.Ф. Бутинець [та ін.]; ЖІТІ.-Житомир: ПП"Рута",2002.-480с.: табл.-ISBN 966-8059-06-9.


ББК У052.011.2я73
У 052

Д 76 Друри К.

Введение в управленческий и производственный учет[Текст]: учеб. пособие для студ. вузов/ К. Друри; Под ред. Н.Д.Эриашвили.-М.: Аудит,1997.-560 с.

ББК У 052.011.2я73
У 052

Я 78 Яругова Алиция

Управленческий учет. Опыт экономически развитых стран[Текст]: пер.с пол./ А. Яругова; под ред. Я.В. Соколова.-М.: Финансы и стататистика,1991.-240 с.-ISBN 5-279-00439-1.


ББК У052.011.2+У052(2/8)
У290-93

С 47 Слав'юк Ростислав Анатолійович.

Фінанси підприємств[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Р. А. Слав'юк; М-во освіти і науки України.-3-е вид, перероб. і допов.-К.: Центр навч. л-ри,2004.-460с.-Бібліогр.:с.451-455.-ISBN 966-8253-98-1.


ББК У290-93я73
У290-21

Ц 94 Цигилик І. І.

Контролінг[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ І. І. Цигилик; Ін-т менедж. та економіки "Галицька Академія".-К.: Центр навч. л-ри,2004.-76 с.-ISBN 966-8365-62-04.

ББК У290-212.5я73
У290-21

Г 22 Гасило Елена Александровна

Контроллинг. Конспект лекций по дисциплине[Текст]: для студ. днев. и заоч. отд-ния полной и сокращен. форм обучения ФЭУМЭО спец. "Менедж. орг."/ Е.А. Гасило; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. маркетинг. менедж.-Донецк,2004.-127с.-Библиогр.: с.109-125.


ББК У290-212.5я73
У290-21

О-54 Оліфіров Олександр Васильович.

Інформаційний менеджмент[Текст]: навч. посіб. для асп., студ. екон. спец. ден. та заоч. форм навч. / О. В. Оліфіров; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. комп'ютер. технологій.-Донецьк,2004.-106с.+Дод.(19с.).-Бібліогр.: с.96-104.-5,05 грн.


ББК У290-212.2я73
У052

М 69 Михайлова Таісія Петрівна.

Фінансовий і управлінський облік[Текст]: навч.-метод. посіб. з вивч. дисц. для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит", 7.050105 "Банк. справа", 7.050104 "Фінанси" та слухачів ФПО ден. і заоч. форми навч./ Т.П. Михайлова; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. бух. обліку.-Донецьк,2004.-150с.+Дод.(10с.).-Бібліогр.:с.149.-5,35 грн.

ББК У052.011.1р.я73+У052.011.2р.я73
У052

К 75 Кочетов Владимир Алексеевич

Управленческий учет[Электронные ресурсы]: учеб. пособие для студ. спец. 7.050.106 "Учет и аудит" вузов/ В.А.Кочетов, Э.А.Кудинов, Н.П.Бакеренко; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. бух. учета.-Донецк,2003.-1 дискета.-Систем. требования: ПК с процессором.-Загл. с титул.


ББК У052.011.2я73
У26

С 25 Свинаренко Т.І.

"Бюджетний менеджмент"[Електронний ресурс]: курс лекцій для студ. ден. і заоч. форми навч. спец. 7.050104 "Фінанси", 7.050106 "Облік і аудит", 7.050105 "Банк. справа"/ Т.І. Свинаренко; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф.фінансів.-Донецьк,2004.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з

процесором; MS Windows 2000 .-Назв. з титул. екрану.


ББК У261.3я73
У052

Х79 Хорнгрен Ч. Т.

Бухгалтерский учет : управленческий аспект[Текст]/ Ч. Т. Хорнгрен, Д. Фостер; ред. Я.В. Соколов; пер. О.Д. Каверина, И.В. Романовский.-М.: Финансы и статистика,2003.-416с.-(Серия по бухгалтерскому учету и аудиту (UNCTC)).-ISBN 5-279-01212-2.


ББК У052.011.2
У052

Т93 Тымчина Лариса Ивановна.

Бухгалтерский учет в банках[Текст]: метод. указания по применению Плана счетов бух. учета комерч. банков Украины для студ. спец. "Финансы", "Банк. дело", "Учет и аудит" днев. и заоч. форм обучения/ Л.И. Тымчина; ДонГУЭТ им.М.Туган-Барановского, каф. бух. учета.-Донецк,2005.-152с.-Краткий слов. некоторых терминов: с.147-152.


ББК У052.526р.я73
У052

Т93 Тимчина Лариса Іванівна.

Бухгалтерський облік в банках[Текст]: метод. вказівки по застосув. Плану рахунків бух. обліку комерц. банків України для студ. спец. "Фінанси", "Банк. справа", "Облік і аудит" ден. та заоч. форми навч./ Л.І. Тимчина; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. бух. обліку.-Донецьк,2005.-144с.-Банк. слов. деяких


ББК У052.526р.я73
Ч48

С95 Система финансового менеджмента высшего учебного заведения[Текст]/ Ю.Г. Лысенко [та ін.]; под ред. Ю.Г. Лысенко, В.Н. Андриенко; ДНУ.-Донецк: Юго-Восток,2004.-602с.+1 электрон. опт. диск (CD-ROM).-Бібліогр.: с 598-600.-ISBN 966-8278-88-7.


ББК Ч484(4УКР)к4
У052

К 41 Кіндрацька Любомира Максимівна.

Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика[Текст]: монографія/ Л.М. Кіндрацька; КНЕУ.-К.,2002.-286с.+Дод.(73с.).-Бібліогр.: с. 205-211.-ISBN 966-574-336-8: 40грн.


ББК У052.526я7
У052

М69 Михайлова Таісія Петрівна.

Фінансовий і управлінський облік[Електронний ресурс]: курс лекцій для студ. екон. спец. та слухачів ФПО ден. і заоч. форм навч./ Т.П. Михайлова; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. бух. обліку.-Донецьк,2005.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; Windows 2000.- Заголовок з титул. екрану.


ББК У052.011.1я73+У052.011.2я73
У052

О-17 Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі[Текст]: матеріали міжнар. наук.-практ конф. (27-28 трав. 2004 р.)/ ред. кол.: Я.А. Гончарук (відп. ред.) [та ін.]; Львів. комерц. акад.; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка; Малопольська вища шк. екон. м. Тарнув (Польща).-Л.,2004.-398с.-ISBN 966-96-414-0-3.


ББК У052.0я54+У053.31я73
У290-21

Г22 Гасило Елена Александровна

Контроллинг[Электронный ресурс]: конспект лекций по дисц.: для студ. днев. и заоч. отд-ния полной и сокращен. форм обучения ФЭУМЭО спец. "Менедж. орг."/ Е.А. Гасило; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. маркетинг. менедж.-Донецк,2004.-1 дискета.-Систем. требования: ПК с процессором; Windows 2000.- Загл.


ББК У290-212.5я73
У052

Т93 Тымчина Лариса Ивановна.

Бухгалтерский учет в банках[Электронные ресурсы]: метод. указания по применению Плана счетов бух. учета комерч. банков Украины для студ. спец. "Финансы", "Банк. дело", "Учет и аудит" днев. и заоч. форм обучения/ Л.И. Тымчина; ДонГУЭТ им.М.Туган-Барановского, каф. бух. учета.-Донецк,2005.-

­Сторінка 2­

1дискета.-Систем. требования: ПК с процессором; Microsoft Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.- Электрон. версия печат. публ. 2005.


ББК У052.526р.я73
У052

Г 61 Голов Сергей Федорович.

Управленческий учет[Текст]: учеб. для студ. вузов по спец. "Учет и аудит"/ С. Ф. Голов.-К.: Либра,2004.-576с.+Прил.(47с.).-Библиогр.:574-575.-ISBN 966-7035-67-0.

ББК У052.011.2я73
У290-21

Г22 Гасило Олена Олександрівна.

Контролінг[Текст]: метод. рек. щодо вивч. дисц. для студ. ден. та заоч. від-ня повної та скороч. форм навч. ФЕУМЕВ спец. "Менедж. орг."/ О.О. Гасило, І.С. Фоломкіна; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, каф. маркетинг. менедж.-Донецьк,2005.-108с.-Бібліогр.:с.104-108.

ББК У290-212.5р.я73
У290-21

Г22 Гасило Елена Александровна.

Контроллинг[Текст]: метод. рек. к изучению темы: "Орг. упр. учета в системе контроллинга" для студ. днев. и заоч. отд-ния полной и сокращен. форм обучения ФЭУМЭО спец. "Менедж. орг."/ Е.А. Гасило; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. маркетинг. менедж.-Донецк,2005.-47с.-Библиогр.:с.44-46.


ББК У290-212.5р.я73
У052

Ч-97 Чернелевський Леонід Миколайович.

Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості[Текст]: навч. посіб. для студ. вузів/ Л. М. Чернелевський.-К.: Пектораль,2005.-364с.+Дод. (92с.).-Бібліогр.: с. 262-263.-ISBN 966-96307-4-6.


ББК У052.530я73+У052.011.2я73
У052

Х76 Хомин Петро Якимович.

Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку[Текст]: монографія/ П.Я. Хомин; ТАНГ.-Т.: Екон. думка,2004.-288с.-Бібліогр.:с.284-286.-ISBN 966-654-134-3.


ББК У052.07
У052

У67 Управлінський облік[Текст]: навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навч./ І.О. Лукашова [та ін.]; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, каф. бух. обліку.-Донецьк,2005.-155с.-Бібліогр.: с. 154.


ББК У052.011.2р.я73
У052

К88 Кудинов Э.А.

Управленческий учет[Электронные ресурсы]: курс лекций для студ. днев. и заоч. форм обучения спец. 7.050.106 "Учет и аудит"/ Э.А. Кудинов; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. бух. учета.-Донецк,2003.-1 дискета.-Систем. требования: ПК с процессором; Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.

ББК У052.011.2я73
У052

О-64 Організація бухгалтерського обліку[Текст]: навч. посіб. для спец. "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навч./ Ю.Д. Чацкіс [ та ін.]; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, каф. бух. обліку.-Донецьк,2005.-411с.+Дод.(40с.).


ББК У052.00/09я73
У290-21

О-54 Оліфіров О.В.

Інформаційний менеджент[Електронний ресурс]: навч. посіб. для асп., студ. екон. спец. ден. та заоч. форм навч.: [Електрон. посіб.]/ О.В. Оліфіров; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. комп'ютер. технологій.-Донецьк,2004.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000.-

Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2003.


ББК У290-212.2я73
У052

У67 Управлінський облік[Електронний ресурс]: навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навч./ І.О. Лукашова [та ін.]; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, каф. бух. обліку.-Донецьк,2005.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000.- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк.

ББК У052.011.2р.я73
У290-21

Г22 Гасило Олена Олександрівна.

Контролінг[Електронний ресурс]: метод. рек. щодо самост. роботи для студ. ден. та заоч. від-ня повн. та скор. форм навч. ФЕУМЕВ спец. "Менедж. орг."/ О. О. Гасило, І.С. Фоломкіна; ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. маркетинг. менедж.-Донецьк,2005.-2 дискети.-Систем. вимоги: ПК з процесором;


ББК У290-212.5р.я73
У290-21

Г22 Гасило Олена Олександрівна.

Контролінг[Електронний ресурс]: завдання та метод. рек. щодо викон. контрол. роботи для студ. заоч. від-ня повн. та скороч. форм навч. ФЕУМЕВ спец. "Менедж. орг."/ О.О. Гасило; ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. маркетинг. менедж.-Донецьк,2004.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором;


ББК У290-212.5р.я73
У290-21

Г 22 Гасило Олена Олександрівна.

Контролінг[Електронний ресурс]: метод. рек. щодо вивч. дисц. для студ. ден. та заоч. від-ня повної та скороч. форм навч. ФЕУМЕВ спец. "Менедж. орг."/ О. О. Гасило, І.С. Фоломкіна; ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, каф. маркетинг. менедж.-Донецк,2005.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000.- Заголовок з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2005 р.

ББК У290-212.5р.я73
У052

Л 88 Лишиленко Олександр Васильович.

Бухгалтерський управлінський облік[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О.В. Лишиленко; Акад. муніцип. упр.-К.: Центр навчальної літератури,2004.-254с.+Дод.(31с.).-ISBN 966-8365-80-1.


ББК У052.011.2я73
У052

А92 Атамас Петро Йосипович.

Управлінський облік[Текст]: навч. посіб. для студ вищ. нав. закл., за освіт.-проф. програмою бакалавра зі спец. "Облік і аудит"/ П. Й. Атамас; Дніпропетров. ун-т економіки та права.-К.: Центр навчальної літератури,2006.-440с.+Дод.(1с.).-Бібліогр.: с. 433.-ISBN 966-364-159-2.


ББК У052.011.2я73
У290-93

Г61 Головко Віктор Іванович.

Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. І. Головко, А.В. Мінченко, В.М. Шарманська; КНЕУ .-К.: Центр навчальної літератури,2006.-448с.-Бібліогр. в кінці розд.-ISBN 966-364-205-Х.


ББК У290-93я73+У290-24я73+У290-218я73

У290-21

Я 47 Яковлев Юрій Прокопович.

Контролінг на базі інформаційних технологій[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Ю. П. Яковлев; Херсон. екон.-прав. ін-т.-К.: Центр навч. л-ри,2006.-318с.-Бібліогр.:с.315-316.-ISBN 966-364-187-8.


ББК У290-212.5я73+У290-210.3я73
У26

З-14 Загородній А. Г.

Фінансово-економічний словник[Текст]/ А. Г. Загородній, Г.Л. Вознюк.-Л.: Львівська політехніка,2005.-714с.-ISBN 966-553-272-3.

ББК У26я21
У053

С 60 Соловьева Ольга Валерьевна.

Управленческий анализ в отраслях[Текст]: учеб. пособие/ О.В. Соловьева.-М.: Экономистъ,2006.-283с.: табл.+Прил.(33с.).-Библиогр.:с.239-242.-ISBN 5-98118-168-0.


ББК У053.101.12я73
У052

У67 Управлінський облік: концепції та засади[Текст]: матеріали навч. семінару для україн. викладач. економіки та бізнесу / Консорціум із удоскон.менедж.-освіти в Україні , сост. Л. Прохорова, О. Петрик, Л. Колісник.-К.,2001.-91с.


ББК У052.011.2я54+Ч484(4УКР)л0
У052

У67 Управлінський облік. Організація управлінського обліку на підприємствах: задачі та практичні ситуації. Ч.2[Текст]: матеріали навч. семінару для україн. викладач. економіки та бізнесу / Консорціум із удоскон.менедж.-освіти в Україні , сост. Л. Прохорова [та ін.].-К.,2001.-61с.


ББК У052.011.2я54+Ч484(4УКР)л0
У290-21

О-53 Оліфіров Олександр Васильович.

Інформаційний менеджмент[Електронний ресурс ]: навч. посіб. для асп., студ. екон. спец. ден. та заоч. форм навч./ О. В. Оліфіров; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. комп'ютер. технологій.-Донецьк,2004.-1дискета.-Бібліогр.: с.96-104.- Систем. вимоги: ПК з процесором; MS

ББК У290-212.2я73
У052

О-16 Обліково-аналітичні системи: глобальний і національний аспекти[Текст]: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 35-річ. каф. бух. обліку і аудиту, 16-17 трав. 2006р. / ред. С.М. Деньга [та ін.]; ПУСКУ.-Полтава,2006-.

Ч. 2.-2006.-156с.-ISBN 966-7971-34-1


ББК У052.0я54
У052

О-17 Облік у зарубіжних країнах[Текст]: конспект лекцій з дисц. для студ. спец. "Облік і аудит" ден. та заочн. форм навч. / ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. бух. обліку.-Донецьк,2004.-71с.-текст на рус. яз. .


ББК У052.9(2/8)я73
У052

К 66 Корецький М. Х.

Управлінський облік[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ М. Х. Корецький, Н.В. Дацій, Л.В. Пельтек.-К.: Центр учбової літератури ,2007.-296 с.-ISBN 966-364-406-0.

-- 1. Экономика.Бухгалтерский учет - Учебные издания для высш. шк.


ББК У052.011.2я73
У052

О-64 Организация бухгалтерского учета [Электронный ресурс ]: учеб. пособие для студ. спец. " Учет и аудит " днев. и заоч. форм обучения/ Е. Д. Чацкис [и др]; ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, каф. бух. учета .-Донецк,2006.-1 дискета +дод.(29 с.).-Библиогр.:с. 388.- Систем. требования : ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана .


ББК У052.0я73
У290-21

Г22 Гасило Олена Олександрівна.

Контролінг[Електронний ресурс ]: навч.- метод. рек. щодо самост. роботи студ. з дисц. в умовах КМСОНП (для студ. ден. і заоч. від-ня спец. "Менедж. орг.")/ О. О. Гасило; ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. маркетинг. менедж.-Донецьк,2006.-1 дискета .-Системат. вимоги: ПК з процесором; Microsoft Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2004 .


ББК У290-212.5р.я73
У052

Б94 Бухгалтерський облік[Електронний ресурс ]: навч.-практ. посіб. для студ. спец. "Облік і аудит", "Фінанси", "Банків. справа" ден. та заоч. форм навч.-Донецьк,2006.-1 дискета.-Систем. вимоги : ПК з процесором ; MS Windows 2000.- Назва з титул. екрану.


ББК У052.00/09я73
У052

Г20 Гарасим Петро Миколайович.

Курс управлінського обліку[Текст]: навчальний посібник / П. М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин.-К.: Знання,2007.-314с.-Бібліогр. : с. 312-314.-ISBN 966-346-258-2.

ББК У052.011.2я73
У052

Т80 Труш Володимир Євдокимович.

Управлінський облік[Текст]: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.Є. Труш, Т.М. Чебан, Н.Я. Стефанович; за ред. В.Є. Труша.-К.: Кондор,2007.-296 с.-Бібліогр.: с. 292-294.-ISBN 978-966-351-092-7.


ББК У052.011.2р.я73
Ч48

С40 Система финансового менеджмента высшего учебного заведения[Текст]/ Ю.Г. Лысенко [и др.]; под ред. Ю.Г. Лысенко, В.Н. Андриенко; ДНУ.-Донецк: Юго-Восток,2004.-602с.-Библиогр . : с. 598-600.-ISBN 966-8278-88-7.


ББК Ч484(4УКР)к я54
У290-21

П16 Панков Віктор Андрійович.

Контролінг і бюджетування фінансово- господарської діяльності підприємства[Текст]: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ В. А. Панков, С. Я. Єлецьких, Н. М. Михайличенко; Донбаська держ. машинобудівна акад.-К.: Центр учбової літературри,2007.-112с.-Бібліогр. : с. 105-109.-ISBN 966-364-415-Х.

ББК У290-212.5я73
У052

С91 Сухарев Петр Николаевич.

Финансовый учет и анализ деятельности предприятий: основы методологии и практики[Текст]: [научно-практ.пособие] / П. Н. Сухарев, Е. А. Назаренко, Л. А. Андрющенко, [под общ. ред. П. Н. Сухарева]; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. контроля и АХД .-Донецк,1999.-124с.-Прил. в конце кн. .- Библиогр.: с. 105-110.


ББК У052.4я73 +У290-24я73
У290-21

Г22 Гасило Олена Олександрівна.

Контролінг[Текст]: навч.-метод. рек. щодо самост. роботи студ. з дисц. в умовах КМСОНП (для студ. ден. і заоч. від-ня спец. "Менедж. орг.")/ О. О. Гасило; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. маркетинг. менедж.-Донецьк,2006.-65с.-Бібліогр.: с. 61-65.

ББК У290-212.5я73
Ч48

К26 Карпенко Ольга Василівна.

Управлінський облік: методика викладання у вищій школі[Текст]: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. В. Карпенко.-К.: Центр учбової літератури ,2007.-244с.-Дод. в кінці кн.- Бібліогр.: с. 206-211.-ISBN 978-966-364-517-9.


ББК Ч486.99я73+У052.011.2я73
У052

П18 Партин Галина Остапівна.

Управлінський облік/ Г. О. Партин, А. Г. Загородній.-2-ге вид. , випр. і допов. -К.: Знання,2007.-303с.-Дод. в кінці кн.- Бібліогр.: с. 278-280.-ISBN 966-346-286-8.


ББК У052.011.2я73


Схожі:

Донецький національний університет економіки І торгівлі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconПодання
...
Донецький національний університет економіки І торгівлі icon"Проблеми економіки й управління у промислових регіонах"
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Кафедра прикладної економіки
move to 0-20867356
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconДонецької обласної Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
...
Донецький національний університет економіки І торгівлі iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені М. Туган-Барановського

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи