Філософія освіти icon

Філософія освіти
Скачати 181.92 Kb.
НазваФілософія освіти
Дата29.07.2012
Розмір181.92 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського


Наукова бібліотека


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ


Тематична бібліографічна довідка


Замовник:

Виконавець: Пасинкова Г. І.


Донецьк

2011


З фонду бібліотеки ДонНУЕТ


 1. Алексеева,Л.П. Категории нравственности и образованности в творческом наследии И.А.Ильина/ Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина//Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования.- 2006.-№ 7 . - С.1-51.

 2. Аллагулов,А. М. Теоретико-методологические основы образовательной политики в России/ А. М. Аллагулов//Высшее образование сегодня.- 2009.-№ 11 . - Б.м.,Б.р. - С.69-72 . - Бібліогр. в кінці ст.- Обоснованы теоретико-методологические основы образовательной политики в России, показана актуальность постановки проблемы для теории и практики управления современной системой образования. На основе междисциплинарного анализа трактовки термина "образовательная политика" в научных публикациях определена сущность данного понятия. Обосновано методологическое значение философии образования для изучения данного понятия. Выявлены принципы генезиса образовательной политики в России.

 3. Андрущенко,В. Філософія освіти в сучасній Україні: стан і перспективи розвитку/ В. Андрущенко, В. Лутай//Вища освіта України.- 2004.-№ 4 . - С.5-12.

 4. Андрущенко,В. Філософія освіти в постболонському просторі//Вища освіта України.- 2006.-№ 1 . - С.5-6.

 5. Андрущенко,Віктор Філософічність освіти: теорія, методологія, практика/ В. Андрущенко//Вища освіта України.- 2008.-№ 4 . - Б.м.,Б.р. - Бібліогр.: с. 11.- Філософію здавна називають "наукою наук". І хоча таке визначення містить у собі значне перебільшення, як кажуть, "кожна наука, що досягає рівня осмислення власних підвалин розвитку", стає філософією, все ж "диму без вогню не буває". В силу своєї унікальної природи й суспільного статусу як методологічної і світоглядної платформи будь-якого пізнання і практики філософія справді забезпечує всезагальне наукобачення і науковчення, що дозволяє з певною мірою наближення погодитись із запропонованим визначенням.

 6. Андрущенко,Віктор Філософічність освіти: теорія, методологія, практика/ В. Андрущенко//Вища освіта України.- 2009.-№ 4 . - Б.м.,Б.р. - С.10-18 . - Бібліогр.: с. 11.- Філософію здавна називають "наукою наук". І хоча таке визначення містить у собі значне перебільшення, як кажуть, "кожна наука, що досягає рівня осмислення власних підвалин розвитку", стає філософією, все ж "диму без вогню не буває". В силу своєї унікальної природи й суспільного статусу як методологічної і світоглядної платформи будь-якого пізнання і практики філософія справді забезпечує всезагальне наукобачення і науковчення, що дозволяє з певною мірою наближення погодитись із запропонованим визначенням.

 7. Батракова,С. Становление педагога как "человека культуры"/ С. Батракова//Аlma mater.- 2008.-№ 3 . - С. 24-27.

 8. Белоконев,Г. Философия и педагогика/ Г. Белоконев, Г. Зинченко//Аlma mater.-2005.-№ 1 . - С.3-7.

 9. Богомолов,С.И. Инженер ХХI века:Личность и профессионал в свете гуманизации и гуманитаризации высшего технического образования . - Х.: Рубикон,1999 . - 512с. Ю2 И 62

 10. Верніков,Марат Філософія освіти і культура: рефлексія над буттям Роду: [рецензія]/ М. Верніков//Вища школа.-2008.-№ 5 . - Б.м.,Б.р. - Рец. на кн.: Черепанова С.О.. Філософія родознавства. -. - К.: Знання, 2007. - 460 с.

 11. Волков,А. А. Интегративно-аксиологический подход к созданию систем дистанционного образования. Педагогические инновации с использованием IT-технологий в образовательном процессе МГТУ им. Н.Э. Баумана/ А. А. Волков, С. А. Гастев//Дистанционное и виртуальное обучение.- 2009.-№ 5 . - Б.м.,Б.р. - Бібліогр. в кінці ст.- Создание виртуального представительства в региональных филиалах МГТУ им. Н.Э. Баумана и наполнение ресурсов Портала учебными материалами, в частности, по избранным главам химии в виде электронного учебника послужило основой для реального внедрения элементов открытого дистанционного образования в практику учебного процесса МГТУ в 2002-2003 гг., что существенно упростило учебную работу среди студентов старших курсов на факультете Приборостроения.

 12. Гайдук,Л. Упровадження методів проблемно-діалогічного навчання/ Л. Гайдук//Освіта. Технікуми, коледжі.-2007.-№ 4 (№ 19) . - С. 20-22.

 13. Герасимова,Ельвіра Миколаївна Філософія загальнокультурного контексту постмодерністської концепції освіти/ Е. М. Герасимова//Вища освіта України.- 2007.-№ 2 . - Б.м.,Б.р. - Бібліогр. в кінці ст.- Національна освіта вирішує проблему культурної самосвідомості людини в сучасному світі, вибір цінностей, з якими особистість себе ототожнює. В процесі входження до світового культурного простору перед людиною постає питання ідентичності, тотожності самому собі, і тому певному типу культури має відповідати оригінальна освітня модель.

 14. Гершунский,Борис Семенович. Философия образования для ХХI века . - М.: Совершенство,1998 . - 607с. Ч30/49 Г42

 15. Гофрон,А. Різні погляди на Європу і проектування освітніх концепцій//Вища освіта України.- 2005.-№ 1 . - С.37-44.

 16. Гофрон,Б. Консервативна і ліберальна філософія освіти та проблема нерівності в ній//Вища освіта України.-2004.-№ 4 . - С.30-35.

 17. Гусинский,Эрнст Натанович Введение в философию образования . - М.: Логос,2000 . - 224с. Ю2 Г96

 18. Давидов,Павло Використання національної філософії в освітній політиці вищої школи України/ П. Давидов//Освіта і управління.-2009.-№ 3/4 . - Б.м.,Б.р. - С.169-174 . - Бібліогр. в кінці ст.- У статті аналізуються сучасний стан освітньої політики вищої школи України та перспективи його вдосконалення на підґрунті національної педагогіки. Зокрема, розглядаються можливість застосування педагогічної спадщини Бориса Грінченка для відродження духовності та національної ментальності, а також питання формування національно свідомої інтелігенції під час навчання у вищих навчальних закладах.

 19. Д'юї,Д. Демократія і освіта[Текст]/ Д. Д'юї; пер. з англ. І. Босак [та ін.] . - Л.: Літопис,2003 . - 294с. - ISBN 966-7007-67-6. Ч30/49 Д92

 20. Кiпень Екзистенцiалiстсько-феноменологiчнi iдеї у фiлософiї i практицi освiти//Вiсник ДонДУЕТ. Сер. Гуманiтарнi науки.-2001.-N 3 . - С.68-74.

 21. Колин,К. Феномен информации и философские основы информатики//Аlma mater.- 2004.-№ 11 . - С.33-38.

 22. Колпакова,Марианна Юрьевна Аксиологические основания психологической практики/ М. Ю. Колпакова//Вопросы психологии.- 2007.-№ 5 . - Б.м.,Б.р. - Бібліогр. в кінці ст.- Анализируется проблема взаимовлияния культуры и психологической практики, социальное значение психологической практики, обусловленное ценностными основаниями психологических направлений. Психологическая практика рассматривается как обусловленная определенными культурными изменениями, в свою очередь, содействующая стабилизации этих изменений.

 23. Конверський,А.Є. Філософська освіта як чинник становлення світоглядної культури/ А.Є. Конверський, Р.А. Черноног//Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Філософія, політологія.- 2006.-№№ 81/83 . - С.86-88.

 24. Корецька,А.І. Освіта як загальнолюдська цінність//Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Філософія, політологія.-2004-2004.-№ 66-67 . - С.46-47.

 25. Леонова,О. Образовательное пространство как педагогическая реальность//Аlma mater.- 2006.-№ 1 . - С.36-40.

 26. Лутай, Владлен Розробка сучасної філософії освіти на засадах синергетики/ В. Лутай//Вища освіта України.- 2009.-№ 1 . - Б.м.,Б.р. - Бібліогр. в кінці ст.- У статті здійснений аналіз ролі синергетики у вирішенні ряду найгостріших суперечностей сучасності, в тому числі і у галузі освіти. Однак робиться висновок про те, що реалізація синергетичної парадигми у вирішенні актуальних проблем сучасного людства потребує ще великої роботи, насамперед щодо розробки теорії синергетичної діалектики.

 27. Мануйлов,Ю. О стихии, стихийности и стихиальности в образовании//Аlma mater.- 2004.-№ 10 . - С.11-14.

 28. Проблема формування цілісного світогляду у вищій школі/ В. Мироненко//Освіта і управління.-2008.-№ 1 . - С. 67-70.

 29. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. У 3 кн.[Текст]/ Авт.-упоряд.: В. Литвин, В. Андрущенко, А.Гуржій та ін.; за заг. ред. В. Литвина . - К.: Навч. книга,2004 . - ISBN 966-7943-31-3. Ч48 Н34

 30. Кн.2: Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення.-2004.-672с.+Дод. (157с.).-ISBN 966-7943-33-Х (Кн.2)

 31. Павлидис,П. Личность в постмодернистском восприятии. К противоречиям современного образования//Инновации в образовании.- 2005.-№ 6 . - С.55-64.

 32. Пазенок,Віктор Сергійович. Філософія[Текст ]: навч. посіб./ В. С. Пазенок . - К.: Академвидав ,2008 . - 280 с. - (Альма-матер ) . - Бібліогр.: с. 276-279 . - ISBN 978-966-8226-56-4. Ю П12

 33. Пасічник,Ігор Аксіологічні обрії психології особистості: [рецензія]/ І. Пасічник//Психологія і суспільство.-2009.-№ 4 . - Б.м.,Б.р. - С.248-250 . - Рец. на кн.: Карпенко З. С.. Аксіологічна психологія особистості. -. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. - 512 с.

 34. Проблеми освіти[Текст]: наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти . - К.,1998 -. Ч48 П78

 35. Розин,В.Опыт гуманитарного исследования и преподавания//Аlma mater.- 2005.-№ 6 . - С.28-37.

 36. Романенко,М. Становление философии образования на пересечении философии и педагогики//Персонал.- 2004.-№ 6 . - С.50-53.

 37. Романенко,М. Употребление понятия "парадигма" в философии образования//Персонал.- 2004.-№ 5 . - С.51-54.

 38. Романовский,А. Г. Формирование конкурентноспособного специалиста как стратегическая задача философии современного образования/ А. Г. Романовский//Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія.- 2008.-№ 3 . - С. 3-9.

 39. Салов,Ю.И. Феномен практической иллюзии в образовательной системе//Стандарты и мониторинг в образовании.- 2005.-№ 2 . - С.38-42.

 40. Сикорская,Л. Волонтерство как аксиологическая составляющая высшего образования/ Л. Сикорская//Аlma mater.- 2006.-№ 11 . - Б.м.,Б.р. - Бібліогр. в кінці ст.

 41. Современные инновационные технологии в высшем образовании[Текст]: материалы Межвуз. регион. науч.-метод. конф., Симферополь, 15-16 янв. 2004/ редкол.: В.А. Беспалов(пред.), И.Е. Мельник; Европ. ун-т . - К.,2004 . - 215с. Ч48 С56

 42. Стрілько,Валентин Аксіологічні інтереси і мотиви навчальної діяльності школярів/ В. Стрілько//Освіта і управління.-2009.-№ 2 . - Б.м.,Б.р. - Бібліогр. в кінці ст.- Аксіологічні інтереси й мотиви навчальної діяльності школярів є основою розвитку пізнавальної діяльності особистості, формування її естетичних смаків і уподобань, світогляду, ставлення до дійсності. У статті обґрунтовується необхідність активізації мотиваційної сфери особистості, актуалізується увага педагогів до використання надбань теорії і практики для поліпшення навчання й естетичного виховання школярів.

 43. Сухина ,И.Г. Аксиологическое понимание культуры/ И.Г. Сухина//Культура и экономика/редкол. Л. Н. Никитин [и др].-Донецк,2008 . - С. 102-105. Ю6 К90

 44. Сухова,Н.М. Освіта ХХІ століття і "діти-індіго"//Проблеми освіти. Вип. 35/ред.кол.: В.Г.Кремень та ін.-К.,2004 . - С.11-20.

 45. Терепищий,Сергій Філософські проблеми стандартизації вищої освіти в соціокультурних вимірах Нового та Новітнього часів/ С. Терепищий//Вища освіта України.- 2009.-№ 2 . - Б.м.,Б.р. - С.50-59 . - Бібліогр. в кінці ст.- У статті проаналізовано філософські проблеми стандартизації вищої освіти в соціокультурних вимірах Нового та Новітнього часів. Обгрунтовано зв'язок стандартизації вищої освіти з становленням, розвитком та занепадом національної держави. Показано залежність проблем стандартизації вищої освіти від вирішення суперечностей сьогодення.

 46. Терещенко,Ю. Генеза взаємозв'язку філософії з педагогікою//Вища освіта України.- 2004.-№ 4 . - С.25-29.

 47. Трушников,Денис Юрьевич Аксиологическая модель воспитания в инженерном вузе: (статья вторая)/ Д. Ю. Трушников//Высшее образование сегодня.- 2008.-№ 6 . - Б.м.,Б.р. - Бібліогр. в кінці ст.

 48. Узбек,К. М. Інтегративні процеси у вищій освіті України/ К. М. Узбек, І. Г. Жилякова//Вісник ДонДУЕТ.-2007.-№ 2(34) . - С. 126-132.

 49. Сухина,И. Г. Бытие человека как феномен культуры (Аксиологический аспект проблемы)/ И. Г. Сухина, Р. О. Левадный//Вісник ДонНУЕТ. Серія: Гуманітарні науки.-2008.-№ 2 (№ 38) . - С. 70-75 .

 50. Фадеев,Г.Н. Интегративно-аксиологический подход к созданию систем дистанционного образования/ Г. Н. Фадеев, А. А. Волков, С. А. Гастев//Дистанционное и виртуальное обучение.- 2008.-№ 11 . - Б.м.,Б.р. - Бібліогр. в кінці ст.

 51. Фадеев,Г. Н. Интегративно-аксиологический подход к созданию систем дистанционного образования/ Г. Н. Фадеев, А. А. Волков, С. А. Гастев//Дистанционное и виртуальное обучение.- 2009.-№ 3 . - Б.м.,Б.р. - Бібліогр. в кінці ст.- Для построения порталов, сайтов и других интегрированных систем, ориентированных на развитие дистанционного образования важно выявить иерархию нормативных методико-дидактических материалов. Интегративный комплекс нормативных методико-дидактических материалов позволяет аксиологически подойти к выбору иерархических уровней принятых в обиходе методико-дидактических материалов.

 52. Фадеев,Г.Н. Интегративно-аксиологический подход к созданию систем дистанционного образования. Часть 2. Теоретические предпосылки/ Г. Н. Фадеев, А. А. Волков, С. А. Гастев//Дистанционное и виртуальное обучение.-2009.-№ 1 . - Б.м.,Б.р. - Бібліогр. в кінці ст.- Оптимизация решения задачи социально-прагматического заказа на внедрение информационных технологий в инженерное образование (в системе дистанционного обучения) с уходом от технократического мышления возможно с применением интегративно-аксиологического подхода к созданию обучающей среды. Поэтому в качестве второй публикации серии "Интегративно-аксиологический подход к созданию систем дистанционного образования" предлагался краткое изложение теории интегративно-аксиологического подхода, адаптированной к поставленной в первой части педагогической задачи.

 53. Формування нової філософії здоров'я засобами освіти/ Ю.М. Гавриленко, В.О. Гаврилюк, А.О. Міненок, В.О. Коваль//Проблеми освіти. Вип. 35/ред.кол.: В.Г.Кремень та ін.-К.,2004 . - С.165-171.З фонду Національної бібліотеки Укрїни


Бахтін Микола Іванович. Філософія підготовки робітничих кадрів засобами освіти в умовах становлення ринкових відносин: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.10 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 18с.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ч461.351 + Ю6*148:430
Шифр зберігання книги в НБУВ: РА367529


Бойко Анжела Іванівна. Філософія модернізації освіти в системі ринкових трансформацій: світоглядно-філософський аналіз: автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.10 / Бойко Анжела Іванівна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 31
Шифр зберігання книги в НБУВ: РА370827


Бойко Анжела Іванівна. Філософія модернізації освіти в системі ринкових трансформацій. Світоглядно-філософський аналіз: [монографія] / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К. : Знання України, 2009. — 379с. — Бібліогр.: с. 370-375. — ISBN 978-966-316-255-3.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ч30 в2:Ю2 + Ю252:Ч30
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА719584


Калюжна Вікторія Юріївна. Філософія освіти американського Просвітництва: [монографія] / Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка. — Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2008. — 206c. — Бібліогр.: с. 167-198 (427 назв). — ISBN 978-966-2905*-36-6.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ч30 в2:Ю2 + Ю3(7США)5
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА695985


Лутай Владлен Степанович. Філософія сучасної освіти: Навч. посібник / Український ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти. — К. : Центр " Магістр-S" Творчої спілки вчителів України, 1996. — 256с. — ISBN 5-7707-9355-4.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ю252:Ч30
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА566697


Радіонова І. О.. Сучасна американська філософія освіти та виховання: тематичні поля та парадигмально- концептуальні побудови / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х. : ХДПУ, 2000. — 206с. — ISBN 966-7542-50-5.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ю3(7США)6-652 + Ю252:Ч30 + Ч33(7СОЕ)
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА602033


Радіонова Ірина Олександрівна. Сучасна американська філософія освіти та виховання: еволюційні тенденції та інтерпретаційні можливості: Автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2002. — 36с.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ю3(7США)6 + Ч33(7СОЕ)
Шифр зберігання книги в НБУВ: РА317257


Романенко Михайло Ілліч. Філософія освіти: історія і сучасність. — Д. : Промінь, 2001. — 178с. — Бібліогр.: с.171-178. — ISBN 966-7549-07-0.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ч33(0) + Ч30 в2:Ю + Ч111.156 + Ю252:Ч30
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА618390


Філософія освіти в сучасній Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Філософія сучасної освіти та стан її розробки в Україні", 1-3 лютого 1996 р. / НАН України / В.П. Андрущенко (ред.) — К., 1997. — 544с. — ISBN 5-7763-9014-1.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ч30 я431(4УКР) + Ч30 в2:Ю2 + Ю252:Ч30
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА574390
32.

Філософія освіти і педагогіка: цінності культури. Комуінікативний етикет: Україна, Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія / Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка; Педагогічний коледж Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка / Світлана О. Черепанова (ред.). — Л., 2007. — 392c. — ISBN 978-966-384-067-3.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ч314 я73 + Ю783 я73 + Т52(0)-7 я73 + Ш12-937.3
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА687943


З фонду Російської національної бібліотеки


Барзукаева, Рамиса Ахметовна.   Философия образования В. В. Розанова : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филос.н. : Спец. 09. 00.03 / Барзукаева Рамиса Ахметовна ; [Твер. гос. ун-т]. - Тверь, 2004. - 17 с. ; 21 см.   Библиогр.: с. 17 (3 назв.) и в подстроч. примеч. - 100 экз. Шифр хранения: 2004-4/33686

Беликов, Владимир Александрович.    Философия образования личности: деятельностный аспект / В.А. Беликов. - Москва : ВЛАДОС, 2004. - 356 с. : ил. ; 20 см.   На 4-й с. обл. авт.: Беликов В.А., д.п.н., проф. - Библиогр.: с. 312-333 (408 назв.). - 1000экз. - ISBN 5-691-01301-7 (в обл.). Шифр хранения: 2005-3/28565 2005-3/28565

Буйко, Татьяна Николаевна.   Философия образования: традиция и дисциплинарный статус : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д.филос.н. : Спец. 09.00.08 / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т философии. - Минск, 2002. - 38 с. ; 20 см. Шифр хранения: 2003-4/18279

Быковская, Елена Федоровна.   Философия образования в социокультурной динамике : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. филос.н. : Спец. 09.00.11 / Быковская Е.Ф. ; [Ин-т философии и права Объед. ин-та истории, филологии и философии СО РАН]. - Новосибирск, 2002. - 22 с. ; 20 см.   Библиогр.: с. 21-22 (8 назв.) и в подстроч.прим. - 100 экз. Шифр хранения: 2002-А/19039 2002-А/19039

Воронова, Елена Николаевна.   Философия образования в духовной культуре России (вторая половина ХIХ - начало ХХ вв.) : автореферат диссертации на соискание ученой степени к.филос.н. : специальность 09.00.13 / Воронова Елена Николаевна ; [Ленингр. гос. ун-т им. А.С. Пушкина]. - Санкт-Петербург, 2004. – 14 с. ; 21 см.   Библиогр.: с. 14 (4 назв.). Шифр хранения: 2007-4/19215

Гершунский, Борис Семенович.   Философия образования для ХХI века = The philosophy of education for the XXI century : (В поисках практ.-ориентир. образоват. концепций) / Б.С. Гершунский ; Рос. акад. образования, Ин-ттеории образования и педагогики. - [2-е изд.]. - М. : ИнтерДиалект+, 1997. - 697 с. ; 20 см.    На 695 с. авт.: Гершунский Б.С., акад. Рос. акад. образования, д.п.н., проф. - Рез. на англ. яз. - Библиогр. в прим.: с. 649-694. – Список работ авт.: с. 695. - Авт. раскрыт по кн. – 500 экз. - ISBN 5-89520-001-Х. Шифр хранения: 97-3/6932

Гершунский, Борис Семенович.   Философия образования для ХХI века : [Учеб. пособие для самообразования] / Б.С. Гершунский. - [2-е изд. перераб. и доп.]. - М. : Пед. о-во России, 2002. - 508,[3] с. ; 20 см.   На 3-й с. авт.: Гершунский Б.С. - акад. Рос. акад. образования, д.п.н., проф. - Рез. на англ. яз. - Библиогр. в прим.: с. 473-508. - Др. произведения авт. на 3-й с. - С автогр. авт. -автограф. - Авт. по кн. - 3000 экз. - ISBN 5-93134-172-2. Шифр хранения: 2002-3/27008 2002-3/27008

Заборская, Марина Григорьевна.    Философия образования: типологический подход / М.Г. Заборская ; С.-Петерб. гос. ун-т пед. мастерства, Ин-т телевидения, бизнеса и дизайна (Нев. ун-т). - СПб. : СПБГУПМ, 2003. - 380,[1] с. ;21 см.   Библиогр.: с. 355-381 (466 назв.). - 1000 экз.- ISBN 5-7434-0319-8. Шифр хранения: 2004-3/3690 2004-3/3690 Л2 Ч30/З-125 Л1 Ч30а-я/З-125

Заборская, Марина Григорьевна. Философия образования как социокультурный феномен : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филос. наук : специальность 09.00.11 <Соц. философия> / Заборская Марина Григорьевна ; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена]. - СПб., 2005. - 49 с. ; 21 см.   Библиогр.: с. 45-49 (28 назв.). - 100 экз. Шифр хранения: 2006-4/8022

Зыков, Михаил Борисович.   Социальная философия образования / М.Б. Зыков ; Моск. ин-т нац. и регион. отношений. - Москва : Граница, 2008. - 431 с. ; 21 см.   Библиогр.: с. 372-400. - 500 экз. - ISBN 978-5-9933-0003-0. Шифр хранения: 2008-3/30793 2008-3/30793

 Комплексный подход к изучению человека : сб. тр. лаб. "Философия образования" и каф. Философии БГПУ / М-во образования и науки Рос. Федерации, Барнаул. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. : С. А. Ан, В. В. Маркин]. - Барнаул : Изд-во БГПУ, 2005. - 235, [1] с. ; 20 см.    Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 5-88210-316-9 (в обл.).   ББК Ю216я43

Крашнева, Ольга Евгеньевна.    Философия образования : (социально-филос. анализ предметной обл.) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филос.н. : спец. 09.00.11 / Крашнева Ольга Евгеньевна ; [Рост. гос. ун-т]. - Ростов-на-Дону, 2005. - 26 с. ; 21 см. 2005-4/30577 Шифр хранения: 2005-4/30577

Кузнецова, Альвина Яковлевна (канд. пед. наук, д-р филос. наук).   Гуманистическая философия образования: естественнонаучный взгляд / А.Я. Кузнецова ; М-во образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2004 (Изд-во СО РАН). - 154, [1] с. ; 24 см.   Библиогр.: с. 145-154 (202 назв.) и в подстроч. примеч. - 100 экз. - ISBN 5-7692-0662-4 (в обл.). Шифр хранения: 2004-7/4051 2004-7/4051

^ Макарова, Нина Ивановна.   Насилие - ненасилие в современном образовании (или педагогика ненасилия как философская проблема) / Н.И. Макарова, Н.В. Наливайко ; отв. ред. А.Ж. Жафяров ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права, М-во образования и науки, Новосиб. гос. пед. ун-т, НИИ философии образования. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2004 ( Изд-во Сиб. отд. РАН). - 260,[3] с. ; 20 см. - (Серия трудов "Философия образования" ; Т. 10).   200 экз. - ISBN 5-7692-0651-9. Шифр хранения: 2005-3/8051 2005-3/8051

Малышевский, Александр Федорович.    Философия образования : Человек в предлагаемых обстоятельствах культуры. Детство / А. Ф. Малышевский. - СПб. : Иван Федоров, 2001. - 301,[ 2] с. : схем. ; 21 см.    3000 экз. - ISBN 5-87685-047-0. Шифр хранения: 2002-3/8849 2002-3/8849 Л2 Ю25/М-207

^ Наливайко, Нина Васильевна.Философия образования: формирование концепции = Philiosophy of education: formation of the concept : монография / Н.В. Наливайко ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права, М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2008. - 269 с. ; 20 см. - (Приложение к журналу "Философия образования" ; т. 29).    Авт. также на англ. яз.: N.V. Nalivaiko. - Библиогр.: с. 244-266. - 1000 экз. - ISBN 978-5- 7692-0972-7.   ББК Ю252:Ч30,0+Ч30в2:Ю252,0

Паршиков, Владимир Иванович.    Философия образования в России как объект комплексного исследования : Автореф. дис. На соиск. учен. степ. д.филос.н. : Спец. 09.00.11 / Паршиков Владимир Иванович ; [Новосиб. гос. педагог. ун-т. НИИ философии образования]. - Барнаул : Б.и., 2002. - 33 с. ; 21 см.   Библиогр.: с.32-33 (20 назв.). Шифр хранения: 2004-4/23090

Паршиков, Владимир Иванович.   Философия образования в России как объект комплексного исследования : автореферат диссертации на соискание ученой степени д.филос.н.: специальность 09.00.11 / Паршиков Владимир Иванович ; [Алтайс. гос. ун-т]. - Новосибирск, 2003. - 34 с. : ил. ; 21 см.   Библиогр.: с. 33-34 (22 назв.) и в подстроч. прим. Шифр хранения: 2006-4/36936

Порублева, Наталия Владимировна.   Философия образования о проблеме свободы / Порублева Н.В., Сергеева Т.Б. ; М-во образования Рос. Федерации, Сев.-Кавк. гос. техн. ун-т. - Ставрополь : СевКавГТУ, 2003. - 129 с. ; 20 см.   Библиогр. в примеч.: с. 123-128. - Авт. по кн. - 500 экз. - ISBN 5-9296-0153-4. Шифр хранения: 2003-3/30451 2003-3/30451

Сандакова, Людмила Гармаевна.   Философия образования: гуманитарная информационно-технологическая модель / Л. Г. Сандакова. - М. : Спутник+, 2002. - 153 с. ; 21см.   Библиогр.: с. 139-152 (210 назв.) и в подстроч. примеч. - Авт. раскрыт по кн. - 50 экз. - ISBN 5-93406-453-3. Шифр хранения: 2003-3/9283 2003-3/9283

Сандакова, Людмила Гармаевна.   Философия образования: гуманитарная информационно-технологическая модель / Л.Г.Сандакова ; М-во образования Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т. - 2-е изд. - Улан-Удэ : БГУ, 2003. - 144, [1] с. ; 20 см.   Рез. на англ. яз. - Библиогр.: с. 136-144 (210назв.). - 500 экз. - ISBN 5-85213-676-Х. Шифр хранения: 2004-3/2177 2004-3/2177

^ Седова, Елена Евгеньевна.Философия образования С.И. Гессена в социокультурном контексте общественно-педагогического движения России и русского зарубежья первой половины XX века : монография / Е.Е. Седова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Воронеж. гос. пед. ун-т". - Воронеж : ВГПУ, 2006. - 124, [1] с. ; 21 см.    Библиогр.: с. 101-124. - авт. по кн. - ISBN 5-88519-424-6.   ББК Ю3(2)6-632+Ю252+Ч30в

Сильнова, Елена Ивановна.Философия образования: поиски выхода из антропологического кризиса : автореферат диссертации на соискание ученой степени к.филос.н. : специальность 09.00.11 / Сильнова Елена Ивановна ; [Сарат. гос. акад. права]. - Саратов, 2002. - 24 с. ; 20 см.    Библиогр.: с. 23-24 (7 назв.). Шифр хранения: 2006-4/36651

Соколков, Евгений Алексеевич.   Философско-методологические проблемы формирования личности специалиста в высшей школе : монография / Е.А. Соколков, Т.А. Рубанцова ; М-во образования и науки РФ, Федер. агентство по образованию, Новосиб. гуманит. ин-т. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2006. - 239 с. - (Приложение к журналу "Философия образования" ; т. 22).    Библиогр.: с. 239 (18 назв.) и в подстроч. примеч. - по кн. - 250 экз. - ISBN 5-7692-0894-5.   ББК Ч481.21+Ю216.21

Философия образования как философия человека: история и современность : материалы всерос. науч.-практ. конф. (27-29 сент., 2004 г.) / [отв. ред. М. П. Арутюнян]. - Хабаровск : Изд-во Хабар. гос. пед. ун-та, 2005. - 320 с. : табл. ; 21 см.   В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. Образования Хабар. гос. пед. ун-т. - Библиогр. в конце ст. -по эк. - 100 экз. Шифр хранения: 2005-3/37084 2005-3/37084   

^ Фомичева, Ирина Георгиевна.   Философия образования : Некоторые подходы к пробл. / И.Г. Фомичева ; Рос. гуманит. науч. фонд.- Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2004. - 142,[2] с. : ил. ; 21 см.   Библиогр.: с. 130-143 (250 назв.). - Авт. покн. - 800 экз. - ISBN 5-7692-0635-7. Шифр хранения: 2004-3/8547 2004-3/8547 Л1 Ч30а-я/Ф-766


Дисертації

Російська державна бібліотека (Санкт-Петербург) 19 док


Кожевникова, Маргарита Николаевна

   Философия образования в буддийской традиции :  : диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.11 / Кожевникова Маргарита Николаевна; [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т]      Санкт-Петербург , 2009 - 511 с.ил. -   Библиогр.: с. 397-419.

Возчиков, Вячеслав Анатольевич

   Философия образования и медиакультура информационного общества :  : диссертация ... доктора философских наук : 09.00.11 / Возчиков Вячеслав Анатольевич; [Место защиты: Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена]      Санкт-Петербург , 2007 - 413 с. -   Библиогр.: с. 365-413.

Заборская, Марина Григорьевна

   Философия образования как социокультурный феномен :  : диссертация ... доктора философских наук : 09.00.11      Санкт-Петербург , 2005 - 372 с. -   Библиогр.: с.326-372.

Крашнева, Ольга Евгеньевна

   Философия образования :  : Социально-философский анализ предметной области : диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.11      Ростов-на-Дону , 2005 - 179 с. -   Библиогр.: с.161-179.

Попова, Ольга Владимировна

   Философия образования В.В. Зеньковского :  : диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.03      Москва , 2005 - 150 с. -   Библиогр.: с.113-150.

Барзукаева, Рамиса Ахметовна

   Философия образования В.В. Розанова :  : диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.03      Москва , 2004 - 148 с. -   Библиогр.: с.145-148.

Бельский, Виталий Юрьевич

   Философия образования К.Д. Ушинского :  : диссертация ... доктора философских наук : 09.00.03      Москва , 2004 - 363 с. -   Библиогр.: с.354-363.

 Воронова, Елена Николаевна

   Философия образования в духовной культуре России :  : Вторая половина XIX - начало XX вв. : диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.13      Санкт-Петербург , 2004 - 256 с. -   Библиогр.: с.220-235.

Быковская, Елена Федоровна

   Философия образования в социокультурной динамике :  : диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.11      Новосибирск , 2002 - 173 с. -   Библиогр.: с. 155-173.

Паршиков, Владимир Иванович

   Философия образования в России как объект комплексного исследования :  : диссертация ... доктора философских наук : 09.00.11      Новосибирск , 2002 - 287 с. -   Библиогр.: с. 256-287.

Сильнова, Елена Ивановна

   Философия образования :  : Поиски выхода из антропологического кризиса : диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.11      Саратов , 2002 - 185 с. -   Библиогр.: с. 166-185.

Батлук, Олег Викторович

   Философия образования в Древнем Риме :  : диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.13      Москва , 2001 - 157 с. -   Библиогр.: с. 154-157.

Седова, Елена Евгеньевна

   Философия образования в педагогической концепции С. И. Гессена в социокультурном контексте первой половины XX века :  : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.01      Воронеж , 2001 - 180 с. -   Библиогр.: с. 153-171.

Кудишина, Анна Алексеевна

   Философия образования Л. Н. Толстого :  : диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.03      Москва , 2000 - 131 с.

Кванг Те Ким

   Теория рефлективного мышления Джона Дьюи и философия образования :  : диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.11      Санкт-Петербург , 1996 - 135 с. -   Библиогр.: с. 128-135.

Проскуровская, Ирина Дмитриевна

   Концептуальные основания философии образования :  : К пробл. онтол. обоснования пед. деятельности : диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.01      Томск , 1995 - 158 с. -   Библиогр.: с. 147-158.
Схожі:

Філософія освіти iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030102 «Релігієзнавство»
Філософія Середніх віків І доби Відродження, Нова філософія XVI – XVII ст., Сучасна світова філософія, Історія української філософії,...
Філософія освіти iconФілософія освіти як подолання тоталітаризму: гуманітарно-культуротворчий вектор
Ціль дослідження – філософія освіти у спектрі дискурсу влади. Онтологічно-ціннісного смислу набувають відносини “людина-освіта-влада”,...
Філософія освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю «філософія»
Філософія освіти iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства філософія господарювання
Філософія господарювання: Завдання І методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 2 курсу заочної форми...
Філософія освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філософія І методологія науки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія,спеціальністю...
Філософія освіти iconКурс другий
Світова філософія: Історія стародавньої філософії; філософія Середніх віків та доби Відродження
Філософія освіти iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ”
Грецька філософія та філософія Нового часу, римське право та християнське вчення про рівність всіх перед Богом як основа формування...
Філософія освіти iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ”
Грецька філософія та філософія Нового часу, римське право та християнське вчення про рівність всіх перед Богом як основа формування...
Філософія освіти iconМагістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія”
Основні історичні концепції історії філософії як специфічної форми наукового знання. Історія філософії І філософія. Значення історико-філософського...
Філософія освіти iconПрограма з навчальної дисципліни філософія історії укладач проф. Ящук Т.І.: Затверджено
Філософія історії.є базовою нормативною дисципліною для спеціальності філософія, що викладається на IIІ курсі (VIIІ триместр) в обсязі...
Філософія освіти iconФілософія (провідний викладач – к ф. н., доцент Гришанов І. В.) Модуль самостійної роботи І
Тема Загальна характеристика зехідноєвропейської філософії середньовіччя. Філософія європейського Відродження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи