Формування особистості в процесі історічного розвитку соціума icon

Формування особистості в процесі історічного розвитку соціума
Скачати 81.21 Kb.
НазваФормування особистості в процесі історічного розвитку соціума
Дата29.07.2012
Розмір81.21 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека


Формування особистості в процесі історічного розвитку соціума


Тематична бібліографічна довідка


Виконавець: Подгорна І. П.


Донецьк

2008
Корсунський С.А.

Суперечливість прагматичної відповідеості та моральної гідності у соціально-філософській доктрині Н.Мак'явеллі

//Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Філософія, політологія . - 2004 . - № 66-67 . - С.47Данилова, В.С.

Философское обоснование концепции нообиогеосферы: Социальная философия

//Вестник Московского университета. Серия 7. Философия . - 2004 . - № 2 . - С.50-64Леньшин, В.П.

Системный подход в исследовании воздействия как социального феномена: Социальная философия

//Вестник Московского университета. Серия 7. Философия . - 2004 . - № 2 . - С.64-75Скородумова, О.Б.

Виртуальная личность и свобода (к проблеме социокультурных истоков понимания свободы в Интернете)

//Вестник Московского университета. Серия 7. Философия . - 2004 . - № 2 . - С.75-96Бледный, С.Н.

Язык как фактор манипулятивного управления массовым сознанием в социальной философии А.А.Богданова: Социальная философия

//Вестник Московского университета. Серия 7. Философия . - 2004 . - № 3 . - С.86-97Ю

С21 Саух П. Ю.

Філософія . - К., 2004 . - 256с.Ю

Г91 Григор'єв В. Й.

Філософія . - К.:Центр навч. л-ри, 2004 . - 248с.Ю6

В44 Вілков В. Ю.

Людина і світ . - К.:Центр навч. л-ри, 2004 . - 352 с.Ю

Ф 56 Філософія . - Х.:Прапор, 2004 . - 736с.Прядко И.А.

Морально-етичні критерії особистості у філософському трактаті І. Гізеля "Мир з богом чоловіку"

//Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Філософія, політологія . - 2004 . - № 68-69 . - С.36-38Преображенская, Н.М.

Философские аспекты миграционных процессов: Социальная философия

//Вестник Московского университета. Серия 7. Философия . - 2004 . - № 5 . - С.76-90Ю

Ф56 Философия : курс лекций : учеб. пособие для студ. вузов . - М.:ВЛАДОС, 2004 . - 384с.Ю9

Д 67 Донченко Е.А.

Фрактальная психология. Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни . - К.:Знання, 2005 . - 323с.Щекин Г.

Законы социального развития и управления: Вступление

//Персонал . - 2005 . - № 3 . - С.63-67Мотрошилова, Н.В.

Идеи единой Европы: философские традиции и современность

//Вопросы философии . - 2004 . - № 11 . - С.3-18Ю6

Д 75 Дрожжина, С.В.

Культурна політика сучасної полікультурної України: соціально-філософський та правовий аспекти : монографія . - Донецьк, 2005 . - 196с.Ю6

І-73 Інтелект. Особистість. Цивілізація : темат. зб. наук. праць із соціально-філософ. проблем . - Донецьк, 2005Ю6

І-73 Інтелект. Особистість. Цивілізація . - Вип. 3 . - Донецьк, 2005 . - 323с.Ю

В17 Вандишев, В. М.

Філософія. Екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. для студ. вузів . - К.:Кондор, 2005 . - 474с.Ю

Б 94 Бучило Н. Ф.

Философия . - СПб:Питер, 2004 . - 428с.Ю6

Ф56 Філософський словник соціальних термінів . - К.; Х.:"Р.И.Ф.", 2005 . - 672с.Ю

Ф56 Философия . - М.:Гардарика, 2005 . - 828с.Ю6

S 47 Sententiae . - Вінниця, 2005 . - 308с.Скалацький В.М.

Інформаційне суспільство: нові тенденції розвитку

//Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Філософія, політологія . - 2005 . - № 73-№ 75 . - С.100-103Ізергіна М.С.

Метацикл моди: етносфера як супорт акратичного смислу

//Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Філософія, політологія . - 2005 . - № 73-№ 75 . - С.136-139Никифорова Л.А.

Людина в епоху раціоналізації

//Вісник ДонДУЕТ . - 2005 . - № 2 . - С.30-38Ю6

К90 Культурология . - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004 . - 319с.Ю6

К66 Кормич Л. І.

Культурологія (історія і теорія світової культури XX століття) . - Х.:Одіссей, 2004 . - 304с.Ю

К28 Касьян В. І.

Філософія. Відповіді на питання екзаменаційних білетів . - К.:Знання, 2005 . - 333с.Ю

П97 Петрушенко, В. Л.

Філософія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівні акредитації . - Л.:Новий Світ-2000, 2006 . - 506с.Ю6

І -73 Інтелект. Особистість. Цивілізація : Темат. зб. наук. праць із соціально-філософ. проблем . - Вип. 4 . - Донецьк, 2006 . - 303с.Ю

П44 Подольська, Є. А.

Філософія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Центр навчальної літератури, 2006 . - 704с.Ю6

З-96 Зибцев, В. М.

Господарський менталітет України: теорія, історія та сучасний стан . - Донецьк, 2005 . - 176с.Ю6

С69 Соціальні виміри буття. Читання присвяченні пам'яти вченого-гуманіста М.І.Туган-Барановського : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів. (Квітень 2006р.) . Вип. 2 . - Донецьк, 2006 . - 257с.Козачинська , В.В.

У "міжтіні" Танатоса ( ще одна спроба осмислення смерті )

//Філософська думка . - 2007 . - № 1 . - С. 15-35Суковата, В.

Політики маскулінносі та влади у радянській та пострадянській культурі

//Філософська думка . - 2007 . - № 1 . - С. 36-59Бьолер, Д.

Ідея та обов'язковість відповідальності за майбутнє

//Філософська думка . - 2007 . - № 1 . - С. 117-134Ю

В17 Вандишев, В. М.

Філософія. Екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Кондор, 2006 . - 474 с.Киселев, Г.С.

Мир человека: тупиковая ветвь эволюции ?

//Вопросы философии . - 2007 . - № 4 . - С.9-23Ю

Г93 Губар, О.М.

Філософія: інтерактивний курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Центр учбової літератури, 2007 . - 416с.Ю6

П78 Проблема людини в сучасній філософії : монографія . - Донецьк, 2008 . - 219с.Ю

П97 Петрушенко, В. Л.

Філософія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації . - Л.:"Магнолія плюс", 2008 . - 506с.Ю6

К90 Культура и экономика : материалы междунар. научно-практ. конф., 20-21 марта, Донецк, Украина . - Донецк, 2008 . - 401с.Ю

В24 Введение в философию : кредитно-модул. курс (учебно-метод. пособ. для студ.-заоч.) . - К.:"Центр учебной литературы", 2008 . - 272с.Ю

В85 Вступ до філософії : кредитно-модул. курс (навч.-метод. посіб. для студ.-заоч.) . - К.:"Центр учбової літератури", 2008 . - 256с.Ю6

К90 Мацука, А.В.

Власть и право: проблемы взаимоотношений в процессе построения правового государства

//Культура и экономика . - 2008 . - С. 69-71Ю6

І-73 Камарали, А.В.

Информационная цивилизация и ее место в истории человечества

//Інтелект. Особистість. Цивілізація . - Вип. 5 . - 2007 . - С. 101-109Ю

Щ99 Щерба, С. П.

Філософія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:Кондор, 2007 . - 452 с.Ю6

І-73 Інтелект. Особистість. Цивілізація. Вип.2 . - Донецьк, 2004 . - 217с.Ю9

Д 67 Донченко Е.А.

Фрактальная психология. Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни . - К.:Знання, 2005 . - 323с.Аугустинавичюте А.

Социон

//Психология и соционика межличностных отношений . - 2005 . - № 3 . - С.24-34Аугустинавичюте А.

Социон

//Психология и соционика межличностных отношений . - 2005 . - № 4 . - С.19-31Свирень Н.

Высшее учебное заведение как социально-культурная система: от концепции к практике

//Персонал . - 2005 . - № 6 . - С.66-70Розумний М.М.

Політична структуризація українського суспільства

//Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Філософія, політологія . - 2005 . - № 73-№ 75 . - С.54-57Камаралі Г.В.

Вплив комп'ютерної революції на становлення та розвиток інформаційної цивілізації

//Вісник ДонДУЕТ . - 2005 . - № 2 . - С.23-30Коваленко, В.

Пріоритетний напрям профілактики економічної злочинності - підвищення життєвого рівня населення

//Право України . - 2006 . - № 6 . - С.51-55Скринник, З.

Формування грошової комунікації як фактор раціоналізації людського життя

//Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Філософія, політологія . - 2006 . - №76-79 . - С. 200-203Дрожжина, С.В.

Місце мультикультуралізму в сучасному українському соціумі

//Вісник ДонДУЕТ . - 2006 . - № 2 . - С.78-84Дейнека, В.М.

Проблеми соціолінгвістики в контексті українських реалій

//Вісник ДонДУЕТ . - 2006 . - № 2 . - С.176-184Федоров, А.В.

Этический анализ процессов функционирования медиа в социуме и медиатекстов на занятиях в студенческой аудитории

//Инновации в образовании . - 2007 . - № 12 . - С. 73-90Ю6

К90 Культура и экономика : материалы междунар. научно-практ. конф., 20-21 марта, Донецк, Украина . - Донецк, 2008 . - 401с.Ю6

К90 Давыденко, Э.Н.

Историко-экзистенциальный анализ культуры

//Культура и экономика . - 2008 . - С. 42-45Кораблінова, І. А.

Корпорація як перехідна форма розвитку капіталу

//Вісник ДонДУЕТ . - 2007 . - № 4(36) . - С. 30-38

Ч48

Н34 Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття . - Модернізація освіти. Кн.3 . - К., 2004 . - 943с.

Ю6

І-73 Інтелект. Особистість. Цивілізація : темат. зб. наук. праць із соціально-філософ. проблем . - Донецьк, 2005

Ю6

І-73 Інтелект. Особистість. Цивілізація . - Вип. 3 . - Донецьк, 2005 . - 323с.

Іздебська В.

Елемент ідеалу в соціокультурних орієнтаціях сучасного студентства як рівень духовного розвитку

//Вісник Книжкової палати . - 2006 . - № 1 . - С.32-34Выполнила: Подгорная И.П.

Схожі:

Формування особистості в процесі історічного розвитку соціума iconВ., Рябченко Л. О. Формування економічної свідомості І ставлення до грошей у процесі соціалізації особистості постановка проблеми
Роші та ставлення до них у залежності від особливостей їхнього входження у світ дорослих. У процесі особистісного розвитку І соціалізації...
Формування особистості в процесі історічного розвитку соціума iconПедагогічні умови формування творчої особистості підлітка в сучасній загальноосвітній школі
Теризовано творчість як важливу передумову змін у навчально-виховному процесі сучасної школи; розкрито сутність поняття «творча особистість»;...
Формування особистості в процесі історічного розвитку соціума iconШапран Ю. О. Формування духовності учнів у навчально- виховному процесі. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості
У статті розкривається зміст поняття «духовність», а також розглядаються важливі аспекти проблеми формування духовності. Обґрунтовується...
Формування особистості в процесі історічного розвитку соціума iconТараріна Олена м. Луганськ особливості розвитку демократичної кульури студентської молоді
...
Формування особистості в процесі історічного розвитку соціума iconОксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики
Й, демократичній Україні, спонукають до реформування системи освіти, яка має забезпечити умови для розвитку І самореалізації кожної...
Формування особистості в процесі історічного розвитку соціума iconПсихологія особистості
«індивід», «особистість», «індивідуальність». Структура особистості. я-концепція, її складові, формування та вплив на поведінку особистості....
Формування особистості в процесі історічного розвитку соціума iconПрограма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка
Педагогіка розглядає І виявляє найбільш ефективні умони для всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі навчання й виховання....
Формування особистості в процесі історічного розвитку соціума iconПрограма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка
Педагогіка розглядає І виявляє найбільш ефективні умони для всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі навчання й виховання....
Формування особистості в процесі історічного розвитку соціума iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології
Тема лекції: «патологія формування особистості. Розумова відсталість та затримка розвитку. Психопатії. Патохарактерологічний розвиток...
Формування особистості в процесі історічного розвитку соціума iconНаталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції»
Національна доктрина розвитку освіти проголосила необхідність створення умов для розвитку особистості та її творчої реалізації, що...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи