Научная библиотека icon

Научная библиотека
НазваНаучная библиотека
І.В.Багрова
Дата29.07.2012
Розмір59.8 Kb.
ТипДокументи

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского


Научная библиотека


ЭКОНОМИКА ТРУДА


Тематическая библиографическая справка


Заказчик: Полонский А. Н.

Исполнитель: Пасынкова Г. И.


Донецк

2007 1. Багрова Інна Василівна Нормування праці: Навч.посіб.для студ.вищ.навч.закл./ І.В.Багрова.-К.: Центр навч.літ.,2003.-212 с.-ISBN 966-8253-48-5.

 2. Богиня Дем'ян Петрович Основи економіки праці[Текст]: навч. посіб. для вузів/ Д.П. Богиня, О.А. Грішнова.-2-е вид., стер.-К.: Знання-Прес,2001.-313с.-ISBN 966-7767-11-6: 16грн.80коп.

 3. Богоявленська Юлія В'ячеславівна. Економіка та менеджмент праці[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський.-К.: Кондор,2005.-332с.-Бібліогр.:с.324-329.-ISBN 966-7982-77-7.

 4. Буряк Петро Юрійович. Економіка праці й соціально-трудові відносини[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ П. Ю. Буряк, Б.А. Карпінський, М.І. Григор'єва; Львів. держ. фін.-екон. ін-т.-К.: ЦНЛ,2004.-440с.-Бібліогр.:с.428-431.-ISBN 966-8568-14-1: 25,00 грн.

 5. Веснин Владимир Рафаилович. Практический менеджмент персонала[Текст]: пособие по кадровой работе/ В.Р. Веснин.-М.: Юристъ,2001.-496с.-Библиогр.:с.491-495.-ISBN 5-7975-0105-8: 26грн.33коп.

 6. Владимирова Людмила Павловна. Экономика труда[Текст]: учеб. пособие/ Л.П. Владимирова.-Изд. 2-е, перераб. и доп.-М.: Изд. Дом "Дашков и К",2002.-300с.-Библиогр.:с.293-294.-ISBN 5-8316-0023-8: 11грн.29коп.

 7. Генкин Борис Михайлович Экономика и социология труда: Учеб.для вузов.-2-е изд.,испр.и доп.-М.: НОРМА-ИНФРА.М,2000.-412с.-17грн.78коп.

 8. Генкин Борис Михайлович Экономика и социология труда[Текст]: учеб. для студ. вузов/ Б.М.Генкин.-Изд. 4-е, перераб. и доп.-М.: НОРМА-ИНФРА.М,2002.-416с.: табл.-Библиогр.:с.378-386.-ISBN 5-89123-691-5 (НОРМА: 29грн.03коп..-ISBN 5-16-001205-2 (ИНФА-.

 9. Грішнова Олена Антонівна. Економіка праці та соціально-трудові відносини[Текст]: підручник/ О.А. Грішнова.-К.: Знання,2006.-559с.-Слов.: с. 508-535.- Бібліогр. в кінці гл.-ISBN 966-346-195-0.

 10. Дзюба Світлана Григорівна. Нормування праці[Текст]: навч. посіб./ С. Г. Дзюба, І.Ю. Гайдай; ДНТУ.-Донецьк,2004.-133с.-Термінолог. слов. : с.112-115.- Бібліогр.:с.117-122.-ISBN 966-8278-86-0.

 11. Дзюба Світлана Григорівна. Экономика труда и социально-трудовые отношения[Текст]: учеб. пособие для вузов/ С. Г. Дзюба; под ред. Ф.Е. Поклонского; ДонНТУ.-Донецк: ООО "Юго-Восток",2003.-552 с.-Библиогр. : с.527-550.-ISBN 966-8278-57-7.

 12. Дмитренко Генадий Анатольевич. Мотивация и оценка персонала[Текст]: учеб. пособие для вузов/ Г.А. Дмитренко, Е.А. Шарапатова, Т.М. Максименко; МАУП.-К.,2002.-248с.: ил.-Библиогр.:с.240-244.-ISBN 966-608-143-1: 22грн.30коп.

 13. Економіка праці і соціально-трудові відносини[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ А.В. Мерзляк [та ін.]; під ред. Є.П. Михайлова; ЗІДМУ.-К.: Центр навч. літ.,2005.-240с.-Библиогр.: с.229-235.-ISBN 966-364-059-6.

 14. Економіка праці і соціально-трудові відносини[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.М. Ковальов [та ін.]; за ред. В.М. Ковальова; Донбаська держ. машинобудівна акад. -К.: Центр навчальної літератури ,2006.-256с.-Бібліогр.: с. 252-255.-ISBN 966-364-267-Х.

 15. Есинова Нина Игоревна. Экономика труда и социально-трудовые отношения[Текст]: учеб. пособие для вузов/ Н. И. Есинова.-К.: Кондор,2003.-464с.: табл.+Прил.(25с.).-с.459-460.-ISBN 966-7982-15-7.

 16. Єрьоменко Віктор Олександрович. Основи нормування праці[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. О. Єрьоменко, Г.О. Коваленко, В.С. Рижиков; Донбаська держ. машинобудівна акад.-К.: Центр навчальної літератури,2006.-192с.-Бібліогр.: с. 189.-ISBN 966-364-176-2.

 17. Єсінова Ніна Ігорівна. Економіка праці та соціально-трудові відносини[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Н. І. Єсінова.-К.: Кондор,2004.-432с.: табл.+Дод.(26с.).-с.425-426.-ISBN 966-7982-41-6.

 18. Завіновська Галина Терентіївна. Економіка праці[Текст]: навч. посіб./ Г.Т. Завіновська; ред. Н.Г. Царик; Київ. нац. екон. ун-т.-К.: КНЕУ,2000.-200с.: табл.-18грн.00коп.

 19. Завіновська Галина Терентіївна. Економіка праці[Текст]: навч.посіб./ Г.Т.Завіновська; КНЕУ.-К.,2003.-300с.-ISBN 966-574-466-6: 18грн.00коп.

 20. Законодавство України про працю (станом на 1 листопада 2004 р.)[Текст]: зб. нормат.-прав. актів.-К.: Вид-во "Істина",2005.-344с.-ISBN 966-7613-02-Х.

 21. Заработная плата[Текст]: сб. нормат. док. (с изм. и доп. по сост. на 1 февр. 2002 г.)/ сост. В.Г. Сировец.-Х.: ООО "Конус",2002.-192с.-ISBN 966-7636-26-7.

 22. Калина Алла Васильевна. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности)[Текст]: учеб.пособие/ А.В. Калина; под ред.И.В.Хронюк; МАУП.-3-е изд., перераб. и доп.-К.,2001.-312с.: ил.-ISBN 966-608-098-2: 17грн.60коп.

 23. Карпіщенко Олексій Іванович. Економіка праці та соціально-трудові відносини[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. І. Карпіщенко.-Суми: ВТД "Університетська книга",2006.-264с.-Бібліогр.: с.261-263.-ISBN 966-680-286-4.

 24. Кодекс законів про працю України. Закон України про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Текст]: за станом на 25 берез. 2006 р.-Х.: "Одіссей",2006.-160с.-(Сер. "Закон України").-ISBN 966-633-483-6.

 25. Кодекс законов о труде Украины[Текст]: научно-практ.комментарий/ под ред.И.Н. Пахомова.-Изд.3-е, доп. и перераб.-Х.: Одиссей,2003.-864с.-ISBN 966-633-191-8.

 26. Козловский Виталий Владимирович. Заработная плата и результативность труда[Текст]/ В.В. Козловский; под ред. Э.А. Лутохиной.-Мн.: Навука і тэхніка,1990.-71с.-Библиогр.:с.70.-0,35 руб.

 27. Колосницына Марина Григорьевна. Экономика труда[Текст]: учеб.пособие для студ.бакалаврата экон.вузов/ М.Г. Колосницина.-М.: ИКЦ "Академкнига",2003.-240с.-(Экономика и управление).-ISBN 5-94628-102-Х.

 28. Колот Анатолій Михайлович. Мотивація персоналу[Текст]: підручник/ А.М. Колот; КНЕУ.-К.,2002.-337с.-Бібліогр.:с.328-330.-ISBN 966-574-412-7: 24грн.

 29. Корнилова Елена Владиславовна. Экономика труда и социально-трудовые отношения[Текст]: тесты и задания для самост. работы студ. экон. спец. днев. и заоч. формы обучения/ Е.В. Корнилова, С.М. Баранцева; ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, каф. экономики предприятия.-Донецк,2004.-31с.-с.30-31.

 30. Крушельницька Ольга Володимирівна. Управління персоналом[Текст]: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук.-К.: Кондор,2003.-296с.-Библиогр.:с.292-293.-ISBN 966-8251-02-4: 24грн.

 31. Махсма Марія Борисівна. Економіка праці та соціально-трудові відносини[Текст]: навч. посіб./ М.Б.Махсма; Європ. ун-т.-К.,2002.-163с.-ISBN 966-7942-95-3: 10грн.40коп.

 32. Недрянко Ангелина Алексеевна Мотивация труда на предприятии[Текст]: учеб.пособие для студ.экон.спец.днев. и заоч.формы обучения/ Недрянко А.О, Корнилова Е.В.; ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, каф. экономики предприятия.-Донецк,2003.-63 с.-с.62-63.

 33. Оплата праці в бюджетних установах[Текст]: збірник/ сост. О.В. Ситяшенко.-К.: НВФ "Освіта",2005.-552 с.-Перелік док. за вид.: с. 541-544.

 34. Оплата труда: вопросы и ответы[Текст]/ сост. М. Бойцова.-Х.: Фактор,2002.-108с.-ISBN 966-95757-9-6: 5,00 грн..-ISBN 966-8262-01-8.

 35. Павленко Н.С. Организация труда и заработная плата.В 2 т.Т.1: Практ.пособие.-Х.: Фактор,2001.-276с.-16грн.00коп.

 36. Павленко Н.С. Организация труда и заработная плата.В 2 т.Т.2: Практ.пособие.-Х.: Фактор,2001.-356с.-18грн.00коп.

 37. Панжар Е. А. Экономика труда и социально-трудовые отношения[Электронный ресурс]: конспект лекций для студ. заоч. и днев. формы обуч. экон. спец./ Е. А. Панжар; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. экономики предприятия.-Донецк,2006.-1 дискета .-Систем. требования: ПК с процессором; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана .

 38. Пасічник В. Г. Організація виробництва[Текст]: навч.-метод. посіб. для студ. вузів/ В. Г. Пасічник, О.В. Акіліна; Ін-т муніцип. менедж. та бізнесу.-К.: Центр навчальної літератури,2005.-248с.+Дод.(103с.).-Бібліогр.: с. 245-246.-ISBN 966-364-028-6.

 39. Петрович Й. М. Організація виробництва (практикум)[Текст]: практикум для студ. вищ. навч. закл./ Й. М. Петрович, Г.М. Захарчин, С.О. Буняк; за ред. Й.М. Петровича.-К.: Центр навч. л-ри,2005.-336с.-Бібліогр.:с.331-333.-ISBN 966-364-010-3: 25,00 грн.

 40. Пироженко О. Формы оплаты труда.-Х.: Фактор,2002.-68с.: табл.-7грн.20коп.

 41. Подоровская Майя Михайловна. Организация труда[Текст]: конспект лекций/ М.М. Подоровская; МАУП.-К.,2001.-112с.: ил.+Прил.(11с.).-Библиогр.:с.108-110.-ISBN 966-608-114-8: 5,90 грн.

 42. Рощин Сергей Юрьевич. Экономика труда (экономическая теория труда)[Текст]: учеб. пособие для вузов/ С.Ю. Рощин, Т.О. Разумова; МГУ им. М.В.Ломоносова.-М.: ИНФРА-М,2000.-400с.-Библиогр.:с.392-393.-ISBN 5-16-000146-8: 15грн.84коп.

 43. Теоретические и практические основы организации заработной платы[Текст]: монография/ В.Н. Гончаров [и др.].-Донецк: ООО "Лебедь",2005.-248с.-ISBN 966-508-282-5.

 44. Труд и заработная плата[Текст]/ ООО "Универсал-Бизнес".-К.: Б-ка Главбуха,2003.-336с.-29грн.

 45. Труд и социальное развитие[Текст]: словарь/ Е.В. Белкин [и др.]; гл. ред. Е.С. Строев.-М.: ИНФРА-М,2001.-266с.-ISBN 5-16-000272-3.

 46. Управління персоналом фірми: Навч. посіб./ В.І.Крамаренко, Б.І.Холод, М.М.Нагорська та ін.; Під ред.Крамаренко В.І., Холода Б.І.-К.: ЦУЛ,2003.-272с.: табл.-ISBN 966-690-033-7.

 47. Храмов Василь Олегович. Основи управління персоналом[Текст]: навч.-метод. посіб./ В.О. Храмов, А.П. Бовтрук; МАУП.-К.,2001.-112с.-Бібліогр.:с.109.-ISBN 966-608-086-9: 8грн.

 48. Цветаев Валерий Михайлович. Управление персоналом[Текст]: учеб.пособие/ В.М. Цветаев.-СПб.: Питер,2002.-192с.: ил.-ISBN 5-272-00081-1: 8грн.80коп.

 49. Чапек В.Н. Экономика труда[Текст]: учеб. пособ. для студ. экон. спец. вузов/ В.Н. Чапек, Д.В. Максимов.-Ростов н/Д: Феникс,2005.-349с.-(Сер. Высшее образование).-ISBN 5-222-06651-7.

 50. Чернов Віталій Іванович. Нормування праці[Текст]: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ В.І. Чернов, Є.І. Оленич; за ред. Є.І. Оленич; КНЕУ.-К.,2000.-148с.+Дод.(29с.).-Бібліогр.:с.114.-ISBN 966-574-113-6.

 51. Шкатулла Владимир Иванович. Настольная книга менеджера по кадрам: Задачи и структура кадровой службы. Три вида оценки персонала в организации. Программа развития персонала. Управление человеческими ресурсами в условиях глобализации экономики[Текст]/ В. И. Шкатулла.-3-е изд., изм. и доп.-М.: НОРМА,2003.-992с.-ISBN 5-

 52. Экономика труда и социально-трудовые отношения.-М.,1996.-623с.

 53. Экономика труда: социально-трудовые отношения[Текст]: учеб. для студ. вузов/ К.Х. Абдурахманов [и др.]; ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова; Рос. акад. гос. службы при правительстве РФ.-М.: Экзамен,2004.-736с.-Библиогр.: с.722-727.-ISBN 5-94692-879-1.

 54. Экономика труда: социально-трудовые отношения[Текст]: учеб. для студ. вузов/ К.Х. Абдурахманов [и др.]; ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова; Рос. акад. гос. службы при правительстве РФ.-М.: Экзамен,2004.-736с.-Библиогр.: с.722-727.-ISBN 5-94692-879-1.

Схожі:

Научная библиотека iconДонбасский государственный техничнский университет научная библиотека справочно-библиографический отдел резка металлов ножницами рекомендательный библиографический указатель ( 1987-2006) алчевск, 2007
Резка металлов ножницами: рекомендательный библиографический указатель (1987-2006) / составитель: Боровенская Е. А.; Научная библиотека...
Научная библиотека iconНаучная библиотека
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
Научная библиотека iconФотоконкурс в библиотеке
С 15 мая по 1 сентября 2013 г. Научная библиотека Донгту проводит фотоконкурс «Я + книга = любовь»
Научная библиотека iconДонбасский государственный техничнский университет научная библиотека справочно-библиографический отдел резка металлов ножницами рекомендательный библиографический указатель ( 1987-2006) алчевск, 2007
move to 1932-4246
Научная библиотека iconМеталлургия чугуна и стали
Металлургия чугуна и стали: Библиографический указатель литературы [Текст] /сост. И. В. Протазанова. – Кривий Рог : Научная библиотека...
Научная библиотека iconНаучно-вспомогательный библиографический указатель
В 2-х т. Т. Социально-гуманитарные науки. Естественные науки. Технические науки / сост. Е. А. Боровенская (зав отд.), Д. А. Анохіна,...
Научная библиотека iconПресс-релиз 25. 04. 2012
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова состоится выставка «Растения-символы в христианских традициях: из коллекций,...
Научная библиотека iconРекомендательный библиографический указатель
Наука в Украине: рекомендательный библиографический указатель (1990-2006) / [составитель: Боровенская Е. А.]; Научная библиотека...
Научная библиотека iconРекомендательный библиографический указатель
Наука в Украине: рекомендательный библиографический указатель (1990-2006) / [составитель: Боровенская Е. А.]; Научная библиотека...
Научная библиотека iconНаучно-вспомогательный библиографический указатель
Донгту (1997-2007 гг.) : научно-вспомогательный библиографический указатель. В 2-т. Т горное дело. Металлургия / сост. Е. А. Боровенская...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи