Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського icon

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Скачати 49.33 Kb.
НазваДонецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Дата17.03.2013
Розмір49.33 Kb.
ТипДовідка

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека


Послуги у готелях м. Донецьк

Тематична бібліографічна довідка


Замовник – Волощенко О. В. студ. з курса ФРГБ

Виконавець – Гербер Т. Г.


Донецьк

2012
Аветисова, А. О.

Моніторинг ринку послуг готельного господарства Донецької області

//Торгівля і ринок України . - Вип. 29 . - 2010. - С. 188-193.У9(4УКР) Т60
Бельтюкова, И. "Инна Тур" - в первой десятке? //Турбизнес . - 2011 . - № 13. - С.60.
Васильєва, І. І. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг : робоча навч. прогр. [з дисц. галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напрямку підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа " заоч. форма навч. на 2011-2012 навч. р.]. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ
Васильєва, О. О. Організація санаторно-курортного господарства : конспект лекцій для студ. ден. і заоч. форм навч. напрям підготов. - 140101 "Готел.-ресторан. справа" спец. - 8.140101, 7.140101 "Готел.-ресторан. справа". - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ
Виноградова , О. В. Особливості формування ринку праці у сфері туризму //Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів . - 2010. - С. 168-171. Ч48 П78
Гостеприимный город //Гостиничный и ресторанный бизнес . - 2011 . - № 3. - С.8-11.
Жмулина, Д. Особенности договорных отношений гостиницы с индивидуальными гостями. Часть 1. Информирование //Гостиничное дело . - 2011 . - № 12. - С.40-43.
Кондратович, З. Насколько доволен ваш гость: методика оценки //Гостиничное дело . - 2011 . - № 12. - С.36-39.
Кривошей, В. В. Класифікація послуг підприємств ресторанного господарства на сучасному етапі розвитку господарювання //Вісник ДонНУЕТ. Серія: Економічні науки . - 2011 . - № 4 ( 52). - С. 220-228.
Крилова, Л. В. Сервис в ресторанном и гостиничном хозяйстве : конспект лекций для студ. дн. и заоч. форм учебы направления подготовки 140101 "Гостинично-ресторанное дело" спец. 7.14010101 "Гостиничное и ресторанное дело". - Донецк:[ДонНУЭТ], 2012. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Круль, Г. Я. Основи готельної справи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - [Донецьк:ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ
Кучин, С. П. Туристична діяльність в Україні як сфера розваг (проблеми та перспективи розвитку) //Інвестиції: практика та досвід . - 2012 . - № 1. - С. 67-70.
Лутай, А. П. Інформаційні технології у готельному і ресторанному бізнесі : конспект лекцій для студ. спец. 6.140101 ден. та заоч. форм навч.. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ
Мальська, М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник : затверджено М-вом освіти і науки України. - [Донецьк:ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ
Мальська, М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : підруч. затв. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. нав. закл.. - К.:Центр учб. л-ри, 2012. - 472 с. У43 М21
Мировой гостиничный рынок. Обзор цен //Гостиничный и ресторанный бизнес . - 2011 . - № 3. - С.26-31.
Мунiн Г. Проблеми i засоби активiзацiї iнвестицiйної дiяльностi в готельному бiзнесi України (на прикладi мiста Києва) //Економiст . - 2001 . - № 2. - С.30-31.- (Проблеми реформ)Нечаюк, Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : рекомендовано М-вом освіти і науки України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - [Донецьк:ДонНУЕТ, 2012]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ
Организация СПА-центра при гостинице //Гостиничное дело . - 2011 . - № 8. - С.46-53.
П’ятницька , Н.О. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : Підруч.. - [Донецьк:ДонНУЕТ, 2012]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ
Панасюк, К. А. Основи туризмознавства : курс лекцій для студ. ден. і заоч. форм навч. напрямку підготов. 6.140103 "Туризм". - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ
Птахив, С. Евро-2012: почем ночь переспать? //Украинский туризм . - 2012 . - № 1. - С.86-87.
Рожкова, Е. В. Инновационные услуги: понятие, виды, отличительные черты

//Менеджмент в России и за рубежом . - 2011 . - № 6. - С.3-8.
Сергачев, В. Качество как принцип //Турбизнес . - 2011 . - № 16. - С.6.
Скоробогатова, Т. Н. К вопросу о применении традиционной и сервисной логистики в туризме //Логистика: проблемы и решения . - 2011 . - № 6. - С.40-45.
Стельмах, О. А. Організаційно-економічні засади розвитку спортивного туризму в Україні : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.03 - Економіка та упр. нац. госп-вом : [захист дис. 10.04.12]. - Донецьк, 2012. - 20 с. Ч51я031 С88
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу : монографія. - К., 2010. - 596 с. У43 С83
Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі : у 2 ч. : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю Харк. держ. ун-ту харчування та торгівлі, 17 жовт. 2007 р. - Ч. 1. - Х., 2007. - 290 с. Л80 С83
Топольник, В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві : метод. вказівки (з прогр.) до вивч. курсу, викон. контрол. роботи і контрол. завдань для студ. заоч. форми навч. напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа". - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010. - 104 с. У431-803 Т58
Топольник, В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві : робоча навч. прогр. [з дисц. (модулю) для студ. напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" ден. форми навчання на 2011/2012 навч. р.]. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ
Топольник, В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві : Курс лекцій для студ. ден. і заоч. форми навч. спец. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа". - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ
Хвилер, Я. Сетевое гостеприимство: проблемы и перспективы //Турбизнес . - 2011 . - № 10. - С.12-15.
Хорозова, М. Время для новых решений //Гостиничный и ресторанный бизнес . - 2011 . - № 3. - С.42-43.
Шамян, А. С. Маркетингові особливості туристичного продукту

//Інвестиції: практика та досвід . - 2012 . - № 2. - С. 59-61.
Шепелєва, С. В. Організація готельного господарства : рекоменд. М-вом освіти і науки України в якості навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2011. - 497 с. У43 Ш98


Схожі:

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconРейтингова оцінка результатів всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. В олімпіаді беруть участь студенти...
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Від 23. 12. 2008 року №1188 “Про проведення Всеукраїнської олімпіади 2009-2011 років” на базі Донецького національного університету...
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconДонецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconП одрібнювальне обладнання
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconХарчові концентрати
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconНпукова бібліотека
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи