Наукова бібліотека icon

Наукова бібліотека
НазваНаукова бібліотека
Сторінка4/6
Дата28.07.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

*У24 О-92 Охорона праці : навч. посібник / За ред. В. Кучерявого. – Л. : Оріяна-Нова, 2007. - 368 с. - ISBN 978-966-2128-02-4. – 10 прим.

У навчальному посібнику подаються нормативно-правові та організаційні засади охорони праці, висвітлюються основи техніки безпеки праці, виробничої гігієни і санітарії та пожежної безпеки.

Для студентів вищих навчальних закладів.


^ Економіка. Фінанси

*У26 В61 Вовчак О. Д. Банківська справа : навч. посіб. / Вовчак О.Д., Рущишин Н.М.. – Л. : Новий Свіг-2000, 2008. - 560 с. - ISBN 978-966-418-059-4. -1 прим.

Підготовлений навчальний посібник знайомить зі змістом навчальної дисципліни "Банківська справа". Посібник включає теоретичний виклад тем курсу відповідно до навчальної програми. Для більш ефективного засвоєння студентами програмного матеріалу в кінці кожної теми наведено плани семінарських занять, питання для самостійного вивчення, тематику рефератів, тестові завдання, список рекомендованої літератури.

З метою набуття практичних навичок з курсу у навчальному посібнику з кожної теми передбачені навчальні завдання. Посібник включає термінологічний словник ключових понять і термінів. У додатках поміщені зразки основних документів, що використовуються у банківській справі.

Для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки "Економіка і підприємництво", аспірантів, фахівців в галузі банківської справи, фінансів, фінансового посередництва, слухачів післядипломної освіти.


*У26 В 61 Вовчак О. Д. Банківський нагляд : навч. посіб. / Вовчак О. Д., Скаско О. І., Стасів A. M. - 2-ге вид. – Л. : Новий Світ, 2007. - 472 с. – 1 прим.

Навчальний посібник з дисципліни "Банківський нагляд" дає можливість ознайомитись з навчальною програмою курсу та теоретичним викладом кожної теми. З метою активізації самостійної роботи студентів та навчально-методичного забезпечення вивчення дисципліни у посібнику до кожної теми наводяться плани семінарських занять, завдання для самостійного оволодіння матеріалом, тематика рефератів для набуття навичок науково-дослідної роботи, тестові завдання для перевірки знань та список рекомендованої літератури. Посібник містить навчальні завдання для набуття практичних навичок, термінологічний словник ключових понять та термінів, питання для підсумкового контролю та критерії оцінювання знань.


*У26 Г12 Гавриленко, Н. В. Податкова система : навч. посіб. – Л. : Новий Світ-2000, 2007. - 328 с. - ISBN966-418-036-X. -1 прим.

Викладено механізм оподаткування юридичних і фізичних осіб в Україні; розкрито вплив податків на обсяги та ефективність виробництва. Порівнюються вітчизняні податки і зарубіжні системи оподаткування підприємницької діяльності. Посібник містить рекомендації щодо методики вирішення практичних типових задач, які допоможуть студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці.


*У26 Г12 Гавриленко, Н. В.Податкова система: практикум : навч. посіб. - Л. : Новий Світ - 2000, 2008. - 352 с. - ISBN 966-418-057-0. – 1 прим

Викладено механізм оподаткування юридичних і фізичних осіб в Україні; розкрито вплив податків на обсяги та ефективність виробництва. Порівнюються вітчизняні податки та зарубіжні системи оподаткування підприємницької діяльності. Посібник містить рекомендації щодо методики вирішення практичних типових задач, які допоможуть студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці.


У26 К21 Карась, П. М. Цінні папери в системі корпоративного управління : навч. посіб. / Карась П. М., Прямков О. Ю., Сотниченко Л. Л. – Л. : Новий Світ-2000, 2007. - ISBN 966-418-032-7 "Новий Світ-2000". – 1 прим.

Навчальний посібник структурно виконай згідно з навчальними програмами дисциплін "Ринок цінних паперів" і "Корпоративне управління". Він містить основні визначення, які вивчаються в цьому курсі, економічні показники ефективності управління пакетами акцій, дохідності цінних паперів, методичне забезпечення оцінки ефективності управління. Наведено типові операції акціонерних товариств на ринку цінних паперів.

Може бути корисним для студентів усіх економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів економічних факультетів вищих навчальних закладів, а також фахівців фондового ринку.


^ У26 К90 Куліш, Л. Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у запитаннях і відповідях. — К., 2007. — 80 с. – 1 прим.

Популярна книга для керівників банківських установ. Подано стислу інформацію про способи й механізми провадження соціально відповідального бізнесу, конкретні поради й рекомендації щодо розробки, планування та реалізації корпоративних соціальних програм.

Основний текст написав віце-президент «Української ліги зі зв'язків із громадськістю», керівник медіа-департаменту Українського освітнього центру реформ Андрій Куліш. Українські приклади надав відділ соціально-іміджевих проектів Департаменту комунікацій та зв'язків із громадськістю Надра Банку.


*У26 М95 Михайловська, І. М. Гроші та кредит практикум : навч. посіб. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 312 с. - ISBN 966-418-048-3. – 1 прим.

Зміст навчального посібника відповідає тематиці, передбаченою галузевим стандартам вищої освіти України "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму «Економіка та підприємництво».

У навчальному посібнику подається система загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових, кредитних та валютно-фінансових відносин, механізму їх функціонування, впливу на розвиток макроекономічних процесів, змісту і сутті грошової, кредитної та валютної політики.

Теоретичний матеріал доповнено задачами та прикладами розв'язання типових задач, а також тестовими питаннями для конгролю знань студентів.

Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, викладачів, наукових і практичних працівників.


*У26 О-54 Олійник, А. В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах : навч. посіб. / А. В.Олійник, В. М.Шацька. - Л. : Новий Світ-2000, 2007. - 436 с. - ISBN 966-7827-85-2. – 1 прим.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні основи побудови і функціонування сучасних інформаційних систем і технологій у фінансових установах. Для студентів навчальних закладів вищих рівнів акредитації, фахівців в галузі інформаційних технологій, фінансів та банківської справи.


^ Економіка підприємства

*У29 В61 Вовчак, О. Д. Інвестування : навч. посіб. – Л. : Новий Світ -2000, 2008. - 544 с. - ISBN 966-418-017-3. – 1 прим.

Навчальний посібник знайомить з програмним матеріалом навчальної дисципліни "Інвестування". Посібник включає навчальну програму, теоретичний виклад тем курсу, термінологічний словник ключових понять і термінів, питання підсумкового контролю, основні нормативні документи з інвестування.

Для більш ефективного засвоєння студентами програмного матеріалу в кінці кожної теми наведено плани семінарських занять, питання для самостійного вивчення, тематику рефератів, тестові завдання, список рекомендованої літератури.

Для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки "Економіка і підприємництво", аспірантів, фахівців в галузі інвестування, фінансів, банківської справи, слухачів післядипломної освіти.


*У29 З12 Заблоцький, Б. Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності : навч. посіб. – Л. : Новий Світ. - 2000, 2007. - 456 с. - ISBN 966-418-020-3. – 1 прим

У посібнику розкрито основи формування та тенденції розвитку інновацій, взаємозв'язки інновацій із результатами виробництва, особливості інноваційної політики, фінансування, стимулювання інновацій. Висвітлено роль держави, сутність моніторингу, ризиків та проблеми інноваційної діяльності в Україні.

Подано заліково-кредитне планування дисципліни, структуру лекційних, семінарсько-практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи студента. Запропоновано тестування й оцінювання знань студента в процесі поточного і підсумкового контролю. Уміщені в посібнику тематичні ситуаційні завдання й задачі сприятимуть глибшому засвоєнню взаємозв'язків інновацій та ефективності економіки, формуванню інноваційного мислення, активізації розробки і впровадження інновацій у виробництво.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, фахівців, які займаються проблемами інноваційного інвестування.


У29 Т19 Тарасенко, Т. В. Досвід упровадження урядових програм інноваційного розвитку / Т. В. Тарасенко, С. І. Архієреїв. — X. : Золоті сторінки, 2007. —96 с. - ISBN 978-966-400-081-6. – 1 прим

Монографія містить аналіз урядових програм інноваційного розвитку розвинених та транзитивних країн з оглядом їх окремих елементів в умовах сучасного процесу глобалізації. В роботі розглянуті характерні риси впровадження урядових програм інноваційного розвитку в Україні, визначені шляхи використання зарубіжного досвіду при розробці інноваційної політики України в умовах пост трансформаційної ринкової економіки.

Рекомендовано науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам.


*У290-21 A 23 Практикум з маркетингу (збірник тестів, задач та завдань) : навч. посіб. – Л. : Новий Світ- 2000, 2008. - 496 с. - ISBN 978-966-418-053-2. – 1 прим.

Навчальний посібник з практичних занять охоплює теми навчальних програм з дисциплін '"Маркетинг", "Міжнародний маркетинг", "Маркетинг послуг», "Інфраструктура товарного ринку" і у ньому викладено методологічні та практичні аспекти організації маркетингової діяльності підприємства, тобто: основи маркетингу, менеджмент, товарну та цінову політики, комунікаційні системи та аспекти промислового маркетингу, з урахуванням світового та вітчизняного досвіду.

Навчальний посібник призначений для студентів і спеціалістів, що працюють у сфері маркетингової діяльності та усіх, кого цікавлять питання ринкової діяльності.


У290-21 А30 Адизес, И. Управление жизненным циклом корпорации / Пер. с англ. под науч. ред. А. Г. Сеферяна. — СПб. : Питер, 2008. — 384 с.: ил. — (Сер. «Теория менеджмента»). - ISBN 978-5-469-01523-9. – 1 прим.

На протяжении многих лет Ицхак Адизес является признанным гуру в области менеджмента. Он известен как автор уникальной и действенной методологии, которая применяется для оптимизации и повышения эффективности деятельности организаций.

Описанию данной методики и посвящена эта книга. Все организации, как живые организмы, имеют жизненный цикл, стадии которого проявляются по мере роста и старения в предсказуемых и повторяющихся шаблонах поведения. На каждой стадии развития организация сталкивается с уникальным набором задач. И от того, насколько успешно руководство осуществляет перемены, необходимые для здорового перехода с одной стадии на другую, зависит успех организации.

Книга переведена на 14 языков; на русском языке публикуется впервые. Рекомендуется руководителям всех уровней, бизнесменам, практикам и преподавателям менеджмента, а также всем, чьи интересы связаны с управлением изменениями и повышением эффективности работы организаций.


У290-21 Е40 Економічна діагностика : навч. посіб. / Косянчук Т. Ф., Майорова Н. І., Швид В. В. – Л. : Новий Світ - 2000, 2007. - 452 с. - ISBN 966-418-054-9. – 1 прим.

В навчальному посібнику розглядається сутність, завдання та методи діагності економічного стану суб'єктів господарювання в ринковому середовищі. Докладно розглядаються методики діагностики конкурентоспроможності, управлінської діяльності фінансово-економічного стану підприємства, комп'ютерна діагностика. Наведені конкретні приклади, розглядаються практичні ситуації в діяльне підприємств, використовується зарубіжний досвід діагностичних досліджень.

Навчальний посібник містить перелік питань для перевірки знань самопідготовки, тематику рефератів з кожної теми, а також розрахункові ситуаційні завдання для проведення діагностики економічного стану підприємства.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей слухачів шкіл бізнесу, викладачів та інших читачів, яких цікавлять проблеми економічної діагностики сучасних підприємств в ринкових умовах господарювання


^ У290-21 К16 Как найти и удержать лучших сотрудников / пер. с англ. -— М. : Альпина Бизнес Букс, 2008.— 2-е изд. - 213 с.— (Сер. «Классика Harvard Business Review»). - ISBN 978-5-9614-0744-0. - 1 прим.

Заполучить в компанию ценного сотрудника нелегко, но еще труднее его удержать. Современные выпускники школ бизнеса столь хорошо образованны и нацелены на успех, что способны справиться практически с любой работой. Но будут ли они за нее держаться? Каким образом остановить решивших уволиться сотрудников, в подготовку которых фирма вложила столько сил и средств? Как избежать ошибок в решении такай стратегической и, возможно, самой важной задачи организации, как правильный подбор кадров? Как строить отношения с сотрудниками-миллионерами, которые могут вообще нигде не работать?

Предлагаемая подборка статей посвящена животрепещущей теме: как нанять и удержать ценные кадры в условиях высокой конкуренции на рынке труда.

Книга будет интересна не только руководителям и сотрудникам кадровых агентств, но и массовому читателю.


*У290-21 К17 Калайта, Т. В. Контролікг : навч. посіб. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 252 с. - ISBN 978-966-418-0464. – 1 прим.

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до програми з дисципліни "Контролінг", яка входить до обов'язкового переліку курсів навчання студентів спеціальності "Менеджмент організацій". Розглянуто увесь комплекс питань, пов'язаних з процесом управління діяльністю підприємства: організація служби контролінгу, планування, розроблення бюджетів, аналіз і контроль відхилень фактичних результатів діяльності від планових, вироблення оптимальних управлінських рішень. З метою кращого засвоєння матеріалу посібник містить комплекс практичних завдань, тестів і запитань для перевірки знань.

Навчальний посібник може бути використаний у процесі самостійного вивчення дисципліни "Контролінг" студентами усіх форм навчання.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів відділень після дипломної освіти, викладачів, менеджерів, працівників економічних служб підприємств.


^ У290-21 К68 Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект : монография / под общ. ред. д.э.н., проф. И. Ю. Беляевой, д.э.н., проф. М. А. Эскиндарова. - М. : КНОРУС, 2008. - ISBN 978-5-390-00045-8. – 1 прим.

В настоящее время усилилось внимание к проблемам социально ответственного поведения бизнеса, его роли в социально-экономическом развитии. Компании, чтобы обеспечить конкурентоспособность, поддерживают свой имидж, работают над улучшением деловой репутации, осуществляют свою деятельность па основе принципов социальной ответственности.

Монография подводит итоги важного этапа исследования ученых Финакадемии корпоративной социальной ответственности как стратегической цели компании, позиционирующей себя на глобальных рынках, работающей над улучшением своей деловой репутации. В монографии анализируется лучшая международная и российская практика реализации концепции КСО, делается попытка определить роль государства и показать его влияние на распространение принципов социально ответственного поведения, доказывается необходимость взаимодействия бизнеса и властных структур для решения социальных проблем в России.

Монография может быть полезна специалистам-практикам, представителям властных структур, экспертам, консультантам, аспирантам и исследователям с области управления социальной ответственностью и формирования деловой репутации.


У290-21 К80 Крехівський, О. В. Входження підприємства в ринок : метод. посіб. для пром. п-в. — К. : Фенікс, 2008. — 80 с. – Відповід. ред. д-р економ. наук В. Г. Чирков. - ISBN 978-966-651-534-9. – 1 прим.

Методичний посібник підготовлений ДП «Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень» Міністерства промислової політики України на базі робіт, виконаних співробітниками інституту в 2003-2006 роках на замовлення Антимонопольного комітету України.

Методичний посібник призначений для практичного застосування промисловими підприємствами та їхніми асоціаціями для аналізу стану ринку збуту продукції та обґрунтування рішення про входження в ринок.


*У290-21 Л92 Левицька, Е. В. Менеджмент підприємств за кризових умов : навч. посіб. –Л., 2007. - 176 с. - ISBN 966-418-034-3. -1 прим.

Навчальний посібник присвячений актуальній сучасній тематиці - управлінню підприємством за кризових умов. В умовах конкуренції менеджер повинен володіти методами профілактики кризових ситуацій і вміти організувати санацію підприємства. Автор виділяє особливості і відмінності в управлінні підприємствами в кризовому стані і пропонує підходи по виведенню його з кризи в процесі санації.

Навчальний посібник призначений для студентів і підприємців.


У290-21 М14 Майстер, Дэвид. Истинный профессионализм / Дэвид Майстер ; Пер. с англ. — 2-е изд. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. — 228 с. - ISBN 5-9614-0175-8. – 1 прим.

В этой книге Дэвид Майстер раскрывает понятие «истинного профессионализма» применительно к людям и организациям, чьей профессией является решение проблем клиентов. В книге рассмотрены три составные части «истинного профессионализма» — отношение к делу, отношения с сотрудниками и отношения с клиентами. Наряду с рассмотрением множества случаев из практики автор дает методики для оценки и повышения уровня профессионализма.

Книга предназначена руководителям, партнерам и сотрудникам фирм, оказывающих профессиональные услуги, а также частным консультантам.


У290-21 К76 Коэн Дэн С. Суть перемен: путеводитель. Инструменты и тактика руководства преобразованиями в компании / Пер. с англ. — М. : ЗАО «Олимп—Бизнес», 2007. — 320 с. - ІSBN 5-9693-0052-7. – 1 прим.

Книга, написанная главой компании Deloitte Consulting LLC Дэном С. Коэном в развитие бестселлера «Суть перемен», вооружает читателей конкретными инструментами, шаблонами, советами и идеями, которые позволят им успешно осуществить устойчивые преобразования в своих компаниях. Кроме того, подробно раскрываются задачи, стоящие перед командами реформаторов-лидеров, предлагаются вопросники для определения проблем и выявления недостатков в организации и рассказывается о том, как закрепить преобразования в компании.

Это ценное практическое пособие адресовано генеральным директорам, руководителям и менеджерам — всем, кто столкнулся с необходимостью организационной трансформации. Книга будет также полезна преподавателям и студентам.


У290-21 Д99 Дятлов, А. Н. Общий менеджмент: Концепции и комментарии : учебник / А. Н. Дятлов, М. В. Плотников, И. А. Мутовин. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. — 400 с. - ISBN 978-5-9614-0427-2. – 1 прим.

Книга знакомит с основными концепциями общего менеджмента, рассказывая о развитии и современном состоянии этой управленческой дисциплины. Подробно описаны и прокомментированы классические модели и теоретические построения в области управления, а также современные разработки и новейшие тенденции в этой сфере. Изложены и детально рассмотрены взгляды наиболее известных в мире специалистов в области менеджмента. Анализ теории сопровождается многочисленными примерами, практическими рекомендациями и тестами.


У290-21 П18 Парахина, В. Н. Стратегический менеджмент : учебник / В. Н. Парахина, Л. С. Максименко, С. В. Панасенко. — 4-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2008. — 496 с. - SBN 978-5-390-00061-8. – 1 прим.

Обобщены результаты исследований и практический опыт преподавания стратегического менеджмента в России. Актуальность изучения проблем стратегического управления определена происходящими в отечественной экономике рыночными переменами. Курс стратегического менеджмента является основополагающим для формирования у руководителей и специалистов знаний и умения видеть перспективы развития организации, определять ее миссию и цели, находить варианты реализации принятых стратегических решений. Комплексно рассматриваются все стороны стратегического менеджмента организации, приводятся примеры практического применения стратегий на российских и зарубежных предприятиях.

Представленный материал полностью соответствует Государственному образовательному стандарту по специальности «Менеджмент организации», дисциплина «Стратегический менеджмент».

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для экономистов и менеджеров организаций.


У290-21 П99 Пятенко, С. В. Книга генерального директора / С. В. Пятенко. — 2-е изд., стер. — М. : Омега-Л, 2008. — 348 с. : ил. : табл. - ISBN 978-5-370-00620-3. – 1 прим.

Книга генерального директора «Экономико-правовой школы ФБК». С. В. Пятенко основана на отечественном и зарубежном опыте. Автор рассматривает практические вопросы, с которыми сталкивается современный руководитель. Как работать генеральным директором? Как рационализировать процесс принятия решений? Как управлять персоналом на разных стадиях развития бизнеса? Как управлять конфликтами? Как спланировать развитие карьеры? Ответы на эти вопросы читатель найдет в книге. Для руководителей-практиков и всех, кто стремится подняться по карьерной лестнице.


У290-21 Р35 Рейдер, P. Бенчмаркинг как инструмент определения стратегии и повышения прибыли / пер. с англ. А.Л. Раскина ; под науч. ред. Т. В. Даниловой. — М. : РИА «Стандарты и качество», 2007. — 248 с. ил. — (Сер. Деловое совершенство). - ISBN 978-5-94938-049-9. – 1 прим.

В книге подробно, в доступной форме изложены основные принципы внутреннего и внешнего бенчмаркинга. В ней вы найдете ответы на вопросы, как выбрать ориентиры для бенчмаркинга на основе изучения деятельности компаний, собрать бенчмарк итоговую информацию, внедрить образцы передового опыта, взаимодействовать с партнерами по бенчмаркингу и составлять отчеты о его результатах.

Она содержит рекомендации по применению бенчмаркинга в качестве инструмента для обеспечения непрерывного совершенствования компаний, выработки стратегии обретения конкурентных преимуществ и преобразования успешной компании в предприятие мирового класса.

Книга предназначена для руководителей высшего и среднего звена, специалистов консалтинговых фирм, маркетологов, преподавателей и студентов высших учебных заведений, а также для специалистов по совершенствованию систем менеджмента качества.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Наукова бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Наукова бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу
Родовища Кривбасу : реком бібліогр покажчик [Текст] / укл. О. В. Кисільова. – Кривий Ріг : Наукова бібліотека кну, 2012. 25 с
Наукова бібліотека iconІнноваційні методи роботи на допомогу виховному процесу внз нарада-семінар директорів бібліотек внз 3-4 рівня акредитації у донецьку
Наукова бібліотека Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Наукова бібліотека Луганського...
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека нук пропонує у лютому

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека нук пропонує у травні

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека умо напн україни працює по-новому
move to 1812-11607
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека
Судовые системы : учеб пособие / А. В. Александров. – Л. : Судпромгиз, 1954. – 376 с
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Наукова бібліотека iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи