Наукова бібліотека icon

Наукова бібліотека
Скачати 211.48 Kb.
НазваНаукова бібліотека
Дата28.07.2012
Розмір211.48 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган - Барановського

Наукова бібліотекаВідділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень бібліотеки

Лютий-2009 р.

Виконавець: зав. сектором


Подгорна Ірина Петрівна

/Тел. 95-34-44/


Донецьк-2009


Зміст


Фізико-математичні науки С. 3

Біологічні науки С. 3

Загальна технологія машинобудування С. 3

Харчове виробництво С. 3

Економіка. Економічні науки С. 4

^ Економіка. Фінанси С. 5

Економіка підприємства С. 5

Економіка торгівлі С.8

Індустрія гостинності і туризму С. 8

Економіка галузей невиробничої сфери 9

Світова економіка С. 8

Економіка України С.9

Політичні науки С. 9

Держава і право С. 9

Філософські науки С. 10

Видання викладачів ДонНУЕТ С. 11


Прим. (* - навчальна література, який надано

гриф Міністерства освіти і науки України)


Нові надходження в бібліотеку за лютий місяць 2009 р.


Фізико-математичні науки

 1. * В17 М97 Медведєв, М. Г. Теорія ймовірностей та математична статистика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К. : Ліра-К, 2008. - 536 с. – 1 прим.


Біологічні науки

 1. *Е О-75 Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням : підруч. / за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника та к.е.н., проф. М. К. Шапочки. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. - 759 с. - ISBN 966-680-189-2. – 1 прим.

Матеріал, викладений у підручнику, присвячений основоположним аспектам екологічної діяльності. Розглянуто загальні питання екології, основні законодавчі засади природокористування в "Україні; економічні механізми і принципи управління в природокористуванні; проаналізовано інструментарій економічної оцінки природних ресурсів; досліджено економічну природу і вплив на екосистеми екологічних ризиків; запропоновано ефективні напрями вдосконалення механізмів та інструментів у природокористуванні в нових умовах господарювання.

Для викладачів і студентів усіх спеціальностей. Книга може бути використана спеціалістами та фахівцями неурядових організацій екологічного напряму.


 1. *Е А67 Аніщенко В.О. Основи екології : навч. посіб. - К. : Кондор, 2009. -148 с. - ISBN 978-966-351-222-8. -1 прим.

У підручнику викладені теоретико-методологій ні основи екології, розкриті питання управління процесом природо користування; значна увага приділена визначенню економічної ефективності впровадження природоохоронних заходів та оцінки економічних збитків від забруднення навколишнього природного середовища внаслідок господарської діяльності людини, а також окреслені головні правові основи в галузі охорони природи та раціонального використання природних ресурсів. Підручник розрахований для використання в навчальному процесі студентами, аспірантами і викладачами економічних факультетів вузів.


 1. Ж С88 Стуканов, В. А. Материаловедение : учеб. пособ. / В. А. Стуканов ; М-во образования и науки РФ . - М. : ИД Форум, Инфра-М, 2008. - 368 с. : ил. - (Профессиональное образование ). - Библиогр. : с. 361. - ISBN 978-5-8199-0352-0. - ISBN 978-5-16-003270-2. – 1 прим.


Загальна технологія машинобудування.

 1. К5/9 Шагун, В. И. Металлорежущие инструменты : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. - М. : Высшая школа, 2007 . - 423 с. – 1 прим.


Харчове виробництво

 1. Л80 П78 Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : з6. наук. праць / редкол. : О. І. Черевко (відпов, ред.) та ін.; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2006. - Вип. 1(3). - 453 с: іл., табл. – 1 прим.

Збірник містить статті з прогресивних технологій продуктів харчування, удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв. Розглядаються фізико-хімічні та математичні методи дослідження харчових продуктів, результати товарознавчих досліджень та експертизи, а також питання підвищення якості як продуктів харчування, так і непродовольчих товарів. Велику увагу приділено впровадженню новітніх інформаційних технологій . у навчальний процес та на підприємствах галузі.

Збірник розраховано на наукових та практичних працівників, викладачів вищої школи, аспірантів, магістрантів та студентів торговельних вищих навчальних закладів.


 1. Л80 С83 Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 40-річчю Харк. Держ. ун-ту харчування та торгівлі, 17 жовт., 2007 р. / редкол. : О. І. Черевко (відпов, ред.) та ін. ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - В 2 ч, 4.2. Х., 2007. - 279 с.;іл., табл. - ISBN 966-405-067-9. – 1 прим.

Друга частина містить тези доповідей досліджень у галузі гуманітарних наук. Розглянуто питання удосконалення форм управління і методів господарювання, а також обліку, контролю та аналізу господарської діяльності в ресторанному господарстві. Велику увагу приділено проблемам розробки і впровадження новітніх інформаційних технологій, а також дослідженням у галузі гуманітарних наук.

Розраховано на наукових та практичних працівників, викладачів вищої школи, аспірантів, магістрантів та студентів торговельних та економічних вищих навчальних закладів.


 1. *М3 М74 Мойсеенко, Ф. Л. Основи будови i комп'ютерного дизайну трикотажу : навч. посіб. / Мойсеенко Ф. Л., Кухонька. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 360 с. - ISBN 978-966-364-524-7.- 1 прим.

Приведено критичний аналіз існуючих класифікацій переплетень трикотажу та трикотажу окремих візерунчастих i комбінованих переплетень. Описані будова (структура), фактура та властивості трикотажу головних, похідних, візерунчастих та комбінованих переплетень. Розглянуті теоретичні основи та засоби автоматизованого проектування трикотажу, їx практичного використання. Проведено аналіз наукових poбіт, які виконані за останні 10 років.


 1. Р В42 Віддалені наслідки впливу іонізуючого випромінювання [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23-25 трав., 2007 р. : тези доп. / Ред. В. Г. Бебешко [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України ; Акад. медич. наук України. - К. : ЗАТ "НІЧЛАВА", 2007. - 322 с. - ISBN 966-8939-25-5. – 1 прим.


Економіка. Економічні науки

 1. У01 А87 Архієреєв С. І. За межами вибору між ефективністю та справедливістю: міжнародний підхід : монографія. / Архієреєв С. І., Зінченко Я. В. - X. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. - 172 с. - Укр., рос, англ. мовами. - ISBN 978-966-623-513-11. – 1 прим.

У монографії дасться теоретичне обґрунтування і проводиться емпірична верифікація моделі інвертованої С-образної залежності ефективності та справедливості. Доведено, що запропонована модель не тільки виходить за межі традиційного підходу до проблем взаємозв'язку справедливості та ефективності, але й набагато більше відповідає дійсності, ніж модель, побудована відповідно до класичного підходу. Аналіз міжнародних статистичних даних за допомогою моделі інвертованої С-образної залежності ефективності та справедливості дозволив знайти величину оптимальної величини нерівності, що відповідає максимальній економічній ефективності.

Для науковців і викладачів, аспірантів і студентів.


 1. У01 Б33 Башнянин, Г. Ефективність дерегуляції економічних систем перехідного типу: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Башнянин Г. Л., Третяк Г. С. — Л. : Львів. комерц. акад., 2008. — 502 с. - ISBN 978-966-8561-92-4. – 1 прим.

Досліджується ефективність дерегулятивних процесів в економіках перехідного типу. Здійснюється метрологічний аналіз де регулятивної еластичності економічних систем. Аналізується ефективність дерегулювання макроекономічних і мікроекономічних систем перехідного типу. Для науковців, економістів-практиків, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації.


 1. У01 Б82 Борисов, Е. Ф. Экономическая теория в вопросах и ответах : учеб. пособие. — М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-482-01944-3 – 1 прим.

Пособие призвано помочь студентам основательно изучить курс экономической теории, приобрести высококачественные знания и умение грамотно оценивать происходящие перемены в экономической жизни страны. Написанное в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования пособие раскрывает логику курса «Экономическая теория», освещает его основные вопросы и позволяет обобщать и излагать основные достижения ученых разных школ в свете современного состояния экономики.

Главная цель пособия — предоставление информации, которую можно использовать при самостоятельном освоении материала. Изложение материала в виде вопросов и ответов, включаемых в билеты, позволяет подготовиться к экзамену или зачету в предельно короткий срок.

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.


 1. У012.1 В39 Вечканов, Г. С. Микроэкономика / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 7 -е изд. – СПб : Питер, 2008. - 288 с. - (Завтра экзамен). - Библиогр. : с. 286-287. - ISBN 978-5-469-01011-1. - ISBN 5-94723-882-9. – 1 прим.
 1. У03 Л59 Райнер Лінднер. Підприємці і місто в Україні, 1860-1914 pp. (Індустріалізація і соціальна комунікація на Півдні Російської імперії) / за ред. О. М. Дошка. – К. : Донецьк : ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ», 2008. - 496 с. – 2 прим.

У дослідженні йдеться про підприємців і міста Півдня Російської імперії (територія нинішньої України). У другій половині XIX ст. із запізненням порівняно з Європою тут на перетині суворої державної ієрархії, економічної модернізації та міських спільнот, сформувалася нова соціальна група. Автор вивчає мотиви і форми суспільної практики етнічно гетерогенної групи в епоху індустріалізації. На основі соціально-історичного портрету городян-господарників із середовища розмаїтого світу міст показано форми суспільної комунікації та світ уявлень і символів підприємців. Історія міст, соціуму та економіки царської імперії й України в рамках історії культури соціального спрямування зливаються в єдине ціле.


 1. ^ У049(4Укр) Б39 Инвестиционный потенциал / Л. В. Беззубко, Е. М. Вольская. - Донецк, 2008.- 165 с.- 1 прим.

В книге раскрываются основные направления формирования, оценки и использования инвестиционного потенциала на уровне государства, регионов, областей и предприятий. Анализируются проблемы, которые возникают в процессе развития инвестиционного потенциала, предлагаются пути их решения, направления дальнейшего развития.

Монография представляет интерес для руководителей предприятий, специалистов органов государственного управления и местного самоуправления, студентов и аспирантов, научных работников.

Материалы монографии можно использовать в учебном процессе при преподавании дисциплин, которые связаны с изучением развития потенциала предприятий, областей, регионов и государства.

Экономіка. Фінанси.

 1. У26 M 13 Мазур, Ю. А. Модели динамики экономического роста с учетом налогового фактора : монография / ПЛИ Украины, Ин-т экономики пром-ти. - Донецк, 2007. - 100 с. - ISBN 978-У66-02-4564-8. – 4 прим.

В монографии представлен анализ моделей налогообложения в условиях эндогенного экономического роста с позиций различных подходов. С учетом опыта зарубежных и украинских ученых построена экономико-математическая модель, которая предполагает прямые и обратные связи влияния налогов на факторы производства и объемы ВВП. Обоснована необходимость изменений в структуре налогов с целью ускорения экономического роста в Украине. Разработаны практические рекомендации по дальнейшему совершенствованию налоговой системы Украины.

Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов экономических факультетов высших учебных заведений.


 1. *У26 О-75 Основи банківської справи : навч. посіб. / Іващенко В. В. и др. -К. : Кондор, 2008. - 150 с. – ІSBN 978-966-351-192-4. – 1 прим.

Згідно з програмою Міністерства освіти і науки України розглянуті основні питання діяльності Національного банку України та комерційних банків, відносин між суб'єктами банківської системи, державного регулювання ринку цінних паперів, взаємодії фондової біржі з банками і фінансовими організаціями. Описані принципи здійснення міжнародних розрахунків.

Для студентів вищих навчальних закладів.


 1. У268 М16 Макогон, Ю. В. Международные финансы : учеб. Пособие / Макогон, Ю. В., Н. А. Бударина — Донецк : Альфа-пресс, 2007. — 256 с.- ISBN 966-85I0-22-4. -1 прим.

В учебном пособии раскрывается мотивация и сущность международных финансов, их субъектов, среды, уровней и форм, особенностей развития. Рассматриваются принципы, объективные законы, эволюция теорий и современные модели взаимодействия национальных финансов. Основное внимание уделено международным валютным отношениям, международному валютному рынку, международному фондовому рынку, международной банковской деятельности, финансам транснациональных корпораций, управлению портфелем ценных бумаг.


^ Экономика підприємства

 1. У29 Б97 Інноваційний потенціал / Л. В. Беззубко, С. Є. Захаров, Н. М. Свєшнікова. - Донецьк, 2008.- 202 с. -1 прим.

У книзі розкриваються основні напрями формування, оцінки та використання інноваційного потенціалу на рівні держави, регіонів, галузей та підприємств. Аналізуються проблеми, що виникають у процесі розвитку інноваційного потенціалу, пропонуються шляхи їх вирішення, напрямки подальшого розвитку.

Монографія становить інтерес для керівників підприємств, галузей, фахівців органів державного управління та місцевого самоврядування, студентів та аспірантів, наукових працівників.

Матеріали книги можливо використовувати в навчальному процесі при викладанні дисциплін, які пов'язані з розвитком потенціалу підприємств, галузей, регіонів та держави.


 1. *У290-21 Б77 Бойко, И. И. Классический маркетинг и маркетинговые экспертные оценки : учеб. пособие. - К., 2008. - 302 с.- ISBN 978-966-351-074-3. – 1 прим.

Данное учебное пособие создано на основе лекций, прочитанных в ряде вузов экономического профиля. При составлении этого пособия автор руководствовался целью отобрать лишь наиболее ценные системные, классические элементы маркетинга с учётом того, что время уже совершило свой справедливый отбор, и сегодня часть материала из сложившейся за долгие годы области знаний, которую мы называем Маркетингом, потеряла свою новизну и актуальность. Вторая часть данной книги содержит краткое изложение простейших методик, дающих возможность проводить количественные экспертные оценки реального состояния рынка и состояния фирмы посредством расчёта рейтинга продуктов и участников рынка, а также позволяющих давать количественную оценку результатам маркетинговой деятельности фирмы.

Книга рассчитана на широкий круг экономистов; в том числе на учащихся экономических вузов и предпринимателей-практиков.


 1. У290-21 П12 Павлова, В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення : монографія. - Д. : Вид-во ДУЕП, 2006. - 276 с. - ISBN 966-7479-94-3.-1 прим.

У монографії розглядаються проблеми дослідження конкурентоспроможності підприємства, процеси формування конкурентних переваг на різних стадіях економічного розвитку та механізми розробки і реалізації конкурентоорієнтованої стратегії. Розглянуто категорії конкуренції і конкурентоспроможності в системі ринкових відносин, процеси формувати конкурентної переваги підприємства на різних стадіях економічного розвитку, систему критеріїв, факторів і показників оцінки конкурентоспроможності підприємства, базові стратегії як основу конкурентоорієнтованої стратегії розвитку підприємства, порядок обґрунтування вибору його конкурентоорієнтованої стратегії, механізми її формування і реалізації.

Монографія може бути корисною для науковців, викладачів, керівників, фахівців, які займаються проблемами стратегічного розвитку підприємств та розробкою конкурентних стратегій.


 1. У290-21 Х29 Хачванкян, В. В. Менеджмент, принципы эффективного управления предприятием : учеб.-практ. и науч. пособие. / Хачванкян В. В., Газарян А. З. – Донецк : ИД «Кальмиус». — 2007. - 492 с. – 2 прим.

Руководство современным предприятием требует знаний и навыков менеджмента как системы экономического управления предприятием. В книге рассматриваются функции, принципы, организационная структура предприятия. Особое внимание уделено искусству управления персоналом, в частности принципам поведения руководителя с подчиненными, формированию кадровой службы и регулированию социально-трудовых отношений, а также вопросам управления бизнесом на международном уровне. В приложении представлен интересный материал по истории предпринимательства в Донбассе и Украине.

Для руководителей предприятий, предпринимателей, практикующих менеджеров, коммерсантов, студентов, магистров, слушателей системы последипломного образования.


 1. *У290-21 С22 П. Сахарцева, П. Ризики економічної діагностики підприємства : навч. посіб. / О. В. Шляга ; за ред. П. Сахарцевої. - К. : Кондор, 2008. – 80 с. - ISBN978-966-351-092-0. – 1 прим.

Навчальний посібник розкриває методологічні та практичні аспекти визначення та оцінки ризиків економічної діагностики підприємств. Висвітлено актуальні питання сутності ризиків економічної діагностики функціонування підприємств, методології одержання необхідної інформації для оцінки ризиків, оцінки ризиків управлінської діяльності підприємства та його контролю, управління ризиками. Оцінка ризиків в діагностиці управлінської діяльності підприємств включає розробки авторів щодо оцінки ризиків операційної, інвестиційної, фінансової та збутової діяльності підприємств з наведенням практичних ситуацій та задач. В навчальному посібнику є широка практична база по усіх розглянутих в посібнику аспектах.

Для студентів і викладачів економічних вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним і для працівників виробничих підприємств, комерційних фірм і банків, страхових і податкових організацій.


 1. *У290-93 К89 Кузьмін, О. Є. Бюджетування на підприємстві / Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. : навч. посіб. - К., Кондор, 2008. - 312 с. - ISBN 978-966-351-188-7. – 1 прим.

У навчальному посібнику розглядається сутність бюджетування, етапи його реалізації, участь в системі управління підприємством. Висвітлено передумови та причини впровадження бюджетування на підприємствах, розкрито проблеми, пов'язані із його застосуванням. Докладно охарактеризовано механізми здійснення основних етапів бюджетування як управлінської технології (бюджетного планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання). Висвітлено зарубіжний досвід та виокремлено особливості здійснення бюджетування на вітчизняних підприємствах. Навчальний посібник містить також практикум з бюджетування на підприємствах, що дозволить повніше засвоїти теоретичну частину курсу.

Навчальний посібник рекомендується для студентів економічних спеціальностей напрямку " Економіка і підприємництво" при вивченні дисциплін "Управлінський облік" ("Контроллінг") та "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання", для аспірантів, викладачів, науковців, підприємців, менеджерів, економістів, фінансистів та Інших фахівців.


Економіка торгівлі

 1. У421 К53 Книга директора магазина. - 2-е изд., улучш. и доп. / под ред. С. В. Сысоевой. — СПб.; Питер, 2007. — 368 с.: ил. - ISBN 978-5-469-01306-8 5-469-01306-5. – 2 прим.

Что значит быть хорошим директором магазина? Что определяет его профессиональную компетентность?

«Книга директора магазина» — бестселлер среди изданий для представителей розничной торговли — написана консультантами но розничным технологиям и содержит обобщенный практический опыт, инструменты и технологии, которые были рекомендованы и успешно применены руководителями и сотрудниками розничных компаний. В этом издании вы найдете практические рекомендации по стратегическому маркетингу магазина, управлению ассортиментом и ценообразованию, мерчандайзингу, управлению персоналом и принципам работы с покупателями.

Книга рекомендуется руководящему составу розничных компаний, управляющим, администраторам, заведующим секциями и старшим продавцам отдельно стоящих или сетевых магазинов.


Індустрія гостинності і туризму

 1. У431 П32 Пивоваров, К. В. Экономические и организационные основы развития быстрого питания [Текст] : учеб. пособ. / К. В. Пивоваров ; Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плеханова. - М., 2005. - 159 с. - Библиогр. : с. 158.-ISBN 5-7307-0518-2. - 1 прим.


Економіка галузей невиробничої сфери

 1. У44/49 Р45 Реформирование жилищно-коммунального хозяйства: опыт и перспективы деятельности : монография. - Донецк, 2008 . - 200 с. – 1 прим.


Світова економіка

 1. *У5 М16 Международная экономика : учеб. пособие./ Ю. В. Макогон, B.C. Миронов, Н. А. Бударина. ; под ред, проф. Ю. В. Макогона. - Донецк, 2006. - 340 с. – 1 прим.

В учебном пособии раскрывается сущность и мотивация международных экономических отношений, ее субъектов, среды, уровней и форм, особенностей развития. Рассматриваются принципы, объективные законы, эволюция теории и современные модели международного экономического взаимодействия. Основное внимание уделено международной торговле товарами и услугами, движению капитала и рабочей силы, формированию мировой валютной системы и международным расчетам. В контексте доминирующих тенденций мирохозяйственного развития освещены процессы и тенденции развития международной экономической интеграции, формы и специфика международного бизнеса, пути и стратегий интеграции Украины в мирохозяйственное пространство.

Издание шестое, переработанное, дополненное.


 1. У5 Н34 Наукові доробки молоді - вирішенню проблем європейської інтеграції : зб. наук. статей. - В 2 т. Т. І. Х. : Континент, 2008. – 358 с. - ISBN 966-360-260-7. – 1 прим.

У збірнику подано наукові статті студентів вищих навчальних закладів України на загальну тему "Наукові доробки молоді - вирішенню проблем європейської інтеграції" за напрямками: "Світовий досвід і європейська практика інтеграції науки і освіти", "Актуальні проблеми прав людини, правової системи та держави. Екологічна безпека", "Соціально-економічні аспекти міжнародної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів", "Адаптація України до економічного європейського простору: розвиток фінансової системи та проблеми обліку, аналізу, аудиту та оподаткування підприємницької діяльності", "Банківська система України: шляхи удосконалення в контексті евроінтеграційних процесів", "Використання сучасних інформаційних технологій та економіко-математичних методів у вирішенні фінансово-економічних проблем".


 1. У5 H 34 Наукові доробки молоді - вирішенню проблем європейської інтеграції : зб. наук. статей. - В 2 т. Т. 2. Х. : Континент, 2008. – 502 с. - ISBN 966-360-260-7. - 1прим.

У збірнику подано наукові статті студентів вищих навчальних закладів України на запільну тему "Наукові доробки молоді - вирішенню проблем європейської інтеграції» за напрямками: "Світовий досвід і європейська практика інтеграції науки і освіти", "Актуальні проблеми прав людини, правової системи та держави. Екологічна безпека", "Соціально-економічні аспекти міжнародної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів", "Адаптація України до економічного європейського простору: розвиток фінансової системи та проблеми обліку, аналізу, аудиту та оподаткування підприємницької діяльності "."Банківська система України: шляхи удосконалення в контексті євроінтеграційних процесів", "Використання сучасних інформаційних технологій та економіко-математичних методів у вирішенні фінансо во-економічних проблем".


^ Економіка України

 1. У9(4Укр) П81 Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій / відпов. ред. канд. екон. наук Ю. В. Кіндзерський ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. - К. , 2007. - 408 с. . - ISBN 978-966-02-4449-8. – 1 прим.

Висвітлено нові теоретичні погляди на зміст промислового потенціалу. Дістали подальшого розвитку концептуальні підходи й практичні механізми політики його формування. Запропоновано методологію оцінки технологічної інноваційності промислового виробництва й розглянуто перспективи технологічних перетворень в економіці. Розроблено важелі ефективного управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах та її інфраструктурного забезпечення на основі активізації креативного ресурсу працівників. Показано зв'язок між рівнями інноваційного та організаційного розвитку економіки й обґрунтовано орієнтири та механізми стимулювання прогресивних організаційних перетворень в промисловості. Визначено напрями й важелі підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів для забезпечення структурно-інноваційних трансформацій в галузі.

Для працівників органів державного управління, науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю, усіх зацікавлених сучасною економічною політикою в Україні.


 1. У9(4Укр) Ф79 Формирование и использование инвестиционного и инновационного потенциала в регионе : монографія / В. В. Дорофиенко [и др.] ; Донбас нац. акад. стр-ва и архитектуры. - Донецк, 2008. - 204 с. - Прил.: с. 197-202. - Библиогр.: с. 192-196. - ISBN 978-966-2991-19-2. – 1 прим.


Політичні науки

 1. Ф2(4Укр) У45 Україна в 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку : експертна доповідь / [ авт. кол.: Я. Й. Грицак та ін.]. - К., 2007. - 256 с. – 1 прим
 1. Ф2(4Укр) У45 Україна експертна доповідь / [авт. кол.: Я. Й. Грицак та ін.] ; [за заг. ред. Ю. Г. Рубана]. - К. : [НІСД], 2008. - 256 с. - ISBN 966-554-114-5. – 1 прим.


Держава і право

 1. Х62(4УКР) Б77 Бойко, М. Д. Трудове право України : зразки документів, коментарі, роз'язнення : навч.-практ. посіб. / М. Д. Бойко. - Вид. 3-тє, допов. і перероб. -К. : Атіка,2008.-280 с. - Бібліогр.: с. 273.-ISBN 966-326-210-9. – 1 прим.
 1. *Х62(4Укр) Н63 Ніколенко, Л. М. Доказування в господарському судочинстві : навч. посіб. — Одеса : Фенікс; Суми: Університетська книга, 2007. - 415 с. - ISBN 978-966-438-000-8 (Фенікс). - ISBN 978-966-680-320-0 (ВТД «Університетська книга»). – 1 прим.

У навчальному посібнику на теоретичному і практичному рівнях розглядаються різні аспекти процесу доказування як одного з головних інститутів господарського судочинства із захисту прав суб'єктів господарювання.

Розрахований на викладачів і студентів вищих юридичних навчальних закладів, юристів-практиків — суддів, адвокатів, юрисконсультів, усіх тих, хто цікавиться процесом доказування у господарському судочинстві.


 1. Х62(4УКР) П68 Правовые тонкости хозяйственных договоров. - Х. : Фактор, 2006. - 528 с. – 1 прим.
 1. Ч48 Д54 Дні науки : зб. тез доп., 11-12 жовт. 2007 р. В 3 т. - Т. 1. - Запоріжжя, 2007. - 372 с. – 1 прим.
 1. *Ш141.4О-54 Олійник, О. Б. Ділове мовлення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Б. Олійник, В. Д. Шинкарук, Г. М. Гребницький.-К.: Кондор,2009.-262 с.-Бібліогр.: с. 260-261.-ISBN 978-966-351-201-3. – 1ё прим.
 1. Ш143.21 К30 Качалова К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич.-М.: ЛадКом ,2008.-720 с.-Прил.: с. 456-483.-ISBN 978-5-91336-008-3. т- 1 прим.


Філософські науки


 1. Ю О75 Основы философии : учеб. для сред. спец. учеб. завед. / В. П. Кохановский [и др.] ; отв. ред. В. П. Кохановский. - Изд. 6-е. - Ростов н/Д : Феникс , 2007. - 315 с. - Библиогр. в конце разд. - 1 прим.
 1. Ю9 С81 Столяренко Л. Д. Педагогическая психология : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Л. Д. Столяренко ; изд. 4-е.-Ростов н/Д Феникс, 2006. - 542 с. - (Высшее образование ). - Библиогр.: с. 535-538. - ISBN 5-222-09440-5. – 1 прим.
 1. Ю Ф56 Философия в вопросах и ответах: учеб. пособие / Е. В. Зорина, Н. Ф. Рахманкулова [и др.] ; под ред. А. П. Алексеева, Л. Е. Яковлевой.— М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 336 с. - ISBN 978-5-482-01779-1. – 1 прим.

Материал основного курса философии представлен в виде вопросов и ответов. Авторы, имеющие многолетний опыт преподавания философии — прежде всего в МГУ им. М. В. Ломоносова,— включили в данное пособие именно те вопросы, которые обычно задают студентам на экзамене для проверки адекватности и глубины усвоения курса. Приведенные формулировки вопросов являются модификациями вопросов экзаменационных билетов.

Для студентов и аспирантов нефилософских специальностей, а также всех, кто начинает изучать философию или просто интересуется ею.


Видання викладачів ДонНУЕТ


 1. У298 І-69 International Marketing[Text ]: textbook for students of HEI / O. M. Azaryan, O. O. Shubin, V. V. Dergachyova and others ; edited by O. M. Azaryan ; Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovchky(DonNUE.-K.: Studtsentr ,2008.-450 р.: tabies .-Literature: 439-449.- Glossary: 429-438.-ISBN 966-7530-44-2. – 20 прим.
 1. У29 Е40 Економіка й організація базових галузей промисловості [Текст] : навч. посіб./ С. С. Аптекар [та ін.] ; за ред. С. С. Аптекаря / Донец. нац. ун-т . –Донецьк : Альфа-Прес, 2007. - 304 с. - Дод. : с. 289-294. - Бібліогр. : с. 295-299.-ISBN 966-8510-29-1. – 1 прим.
 1. Л91 З-32 Заплетников Игорь Николаевич. Виброакустика машин очистки корнеклубнеплодов[Текст ]: монография/ И. Н. Заплетников, Ю. В. Жидков; М-во образования и науки Украины ; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Донецк : Норд-Пресс,2008. – 147 с. –10 прим.
 1. Л99 Л88 Лысенков, Л. П. Русское застолье. Готовим в горшочках по уникальным рецептам [Текст] / Л. П. Лысенков. - М. : Мой Мир, 2005. - 256 с. - Библиогр. : с. 245-246. - ISBN 3-86605-059-3.. – 1 прим.
 1. *У298 М58 Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. Б. Чернеги ; М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-2-ге вид., онов. і допов.-Л.: Магнолія 2006,2009.-592 с.-Глосарій : с. 569-580.- Бібліогр.: с. 581-591.-ISBN 978-966-2025-49-1. – 10 прим.
 1. Б П43 Погребняк Владимир Григорьевич. Естествознание для экономистов[Текст]: учеб. пособ. для студ. экон. спец. очной и заоч. формы обучения / В. Г. Погребняк, Ю. Б. Высоцкий, С. В. Горбань; М-во образования и науки Украины ; Донец. гос. ун-т економики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. экологии и физики .-Донецк: [ДонГУЭТ],2007.-302 с.-Библиогр.: с. 301-302. – 1 прим.
 1. Е6 Р98 Рябченко Николай Александрович. Аутэкология колорадского жука[Текст]: монография / Н. А. Рябченко, Н. И. Никитин, С. М. Лисицкая; под ред. Н. А. Рябченко; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского.-Д.: Пороги,2007.-172 с.-Библиогр. : с. 146-170.-ISBN 978-966-525-793-6.-1 прим.
 1. У052 А43 Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу й аудиту в умовах модернізації економіки[Текст]: матеріали Всеукр. студ. наук. конф., 21 березня 2008 р. Донецьк, Україна/ ред. кол.: О. О. Шубін [та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-349 с. – 1 прим.
 1. У290-21 М26 Маркетинг у третьому тисячолітті [Текст]: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених 15-16 травня 2008 р. У 3 т., 3 ч.-Донецьк,2008. – 3 прим.
 1. У290-21 М26 Маркетинг у третьому тисячолітті[Текст]: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених 15-16 травня 2008 р. У 3 т., 3 ч.-Донецьк,2008. – 3 прим.
 1. Ч48 П78 Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів[Текст ]: матеріали третьої Всеукр. наук.-практич. конф., 11 листоп. 2008 р. / [ред. кол.: О. О. Шубін та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-280 с. – 5 прим.
 1. *У5 Ч49 ^ Чернега Оксана Богдановна. Инновационная и научно-технологическая политика ЕС [Текст] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / О. Б. Чернега, В. С. Белозубенко; М-во образования и науки Украины ; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. междунар. экономики .-Донецк: [ДонНУЭТ], 2008.-200 с.-Прил. : с. 134-199.- Библиогр.: с. 126-133 .-ISBN 966-427-028-11. – 10 прим.
 1. *Ш141.4 М74 Мозговий Володимир Іванович.Ділова українська мова в державному управлінні [Текст]: Ч. 1: заг. курс / В. І. Мозговий; [голов. ред. О. Я. Анопрієнко] ; Донец. нац. техн. ун-т .-Донецьк,2005.-412 с.-Бібліогр.: с. 410-412.-ISBN 966-8248-07-4. – 1 прим.
 1. Ч48 З36 Застосування та удосконалення методики викладання математики [Текст]: матеріали ХІV регіонального наук.-метод. семінару / [відп. за вип. Н. М. Лавріненко] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008.-152 с. – 1 прим
 1. Ч48 З36 Застосування та удосконалення методики викладання математики [Текст]: матеріали ХІІІ регіонального наук.-метод. семінару / [відп. за вип. Н. М. Лавріненко] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.-Донецьк: [ДонНУЕТ],2007.-150 с.-1 прим.Схожі:

Наукова бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Наукова бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу
Родовища Кривбасу : реком бібліогр покажчик [Текст] / укл. О. В. Кисільова. – Кривий Ріг : Наукова бібліотека кну, 2012. 25 с
Наукова бібліотека iconІнноваційні методи роботи на допомогу виховному процесу внз нарада-семінар директорів бібліотек внз 3-4 рівня акредитації у донецьку
Наукова бібліотека Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Наукова бібліотека Луганського...
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека нук пропонує у лютому

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека нук пропонує у травні

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека умо напн україни працює по-новому
move to 1812-11607
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека
Судовые системы : учеб пособие / А. В. Александров. – Л. : Судпромгиз, 1954. – 376 с
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Наукова бібліотека iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи