Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Сторінка1/9
Дата28.07.2012
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень бібліотеки

Квітень - 2009 р.

Виконавець:


Подгорна Ірина Петрівна,

зав. сектором

/Тел. 95-34-44/


Донецьк-2009


Зміст 1. Природничі науки 3

 2. Біологічні науки 4

 3. Енергетика 5

 4. Радіоелектроніка 5

 5. Харчові виробництва.

Товарознавство харчових продуктів 6

 1. Товарознавство 7

 2. Соціологія 7

 3. Статистика 9

 4. Економіка. Економічні науки 10

Управління економікою 13

Бухгалтерський облік 14

Аудит 17

Економіка праці 18

Фінанси 19

Страхування 25

Економіка підприємства 25

Економіка промисловості 32

Економіка торгівлі 33

Історія гостинності і туризму 34

 1. Світова економіка 35

 2. Політичні науки 37

 3. Держава і право 38

 4. Военна наука 43

 5. Освіта 43

 6. Філологічні науки 44

 7. Філософські науки 46

 8. Психологія 47

 9. Видання викладачів ДонНУЕТ 49Бюлетень нових надходжень за квітень 2009 р.


Прим. (*-навчальна література, який надано

гриф Міністерства освіти і науки України)


Природничі науки

*БП 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. X. Пономарьов, І. В. Донцова. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 126 с. - ISBN 978-9G6-364-856-9. – 1 прим.

У посібнику викладено історію розвитку генної інженерії, її суть, механізм, завдання, обсяги виробництва і продаж трансгенних культур, продуктів харчування, компанії, то їх виробляють, ставлення до трансгенних продуктів у світі і в Україні, як потенційно небезпечних, законодавче регулювання поводження з генетично мо­дифікованими організмами (ГМО) та використання їх в Україні, інших державах, порядок проведення досліджень ГМО на якість і біобезпеку, методи визначення генетично модифікованих інгредієнтів у продовольчій сировині і харчових продуктах.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів Ш і IV рівній акредитації за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво», а також буде корисним у роботі спеціалістів фірм, торговельних підприємств, споживачам.


*В1 В23 Ващук, Ф. Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення: навч. Посіб. / Ващук Ф.Г., Лавер О.Г., Шумило Н.Я. — К. : Знання, 2008.— 368 с.— (Вища освіта XXI століття). - ISBN 978-966-346-455-8. – 1 прим.

У посібнику розглядаються задачі варіаційного числення, теорії оптимального управління, знаходження екстремумів нелінійних функцій без обмежень, задачі математичного програмування, задачі динамічного програмування, трьох індексні транспортні задачі, сіткові графи та транспортні задачі на транспортних сітках. На початку кожного розділу посібника наводяться необ­хідні теоретичні відомості (означення, теореми, формули). Велика увага приділяється розв'язанню прикладних та практичних задач, які розглядаються на всіх етапах — від постановки до одержаного результату з перспективою їх подальшого розв'язання на ЕОМ. Для студентів вищих навчальних закладів природничого та технічного напрямів, економічних спеціальностей; магістрів та науково-педагогічних працівників, які цікавляться проблемами постановки, дослідження та розв'язання задач оптимізації.


*В3 К24 Курс загальної фізики : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Кармазін В.В., Семенець В.В. - К. : Кондор, 2009. - 786 с. - ISBN 978-966-351-210-5. - 1 прим.

Навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу фізики для вищих навчальних закладів. В посібнику розглянуто всі розділи фізики, які вивчають у вузах: механіка, коливання, спеціальна теорія відносності, молекулярна фізика та термодинаміка, електромагнетизм, хвилі, оптика, квантова оптика, квантова механіка, елементи статистичної фізики та основи фізики атомного ядра. Наприкінці кожного розділу наведеш численні контрольні запитання, які дають можливість звернути увагу на головні положення теми, а також здійснити самоконтроль рівня засвоєння матеріалу. Всі розділи містять вправи та задачі.


*В11 С25 Свердан, П. Л. Вища математика. Математичний аналіз і теорія ймовірностей : підруч. — К.: Знання, 2008. — 450 с. - ISBN 978-966-346-411-4. – 1 прим.

У підручнику викладено теорію границь, диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегральне числення, моделювання процесів диференціальними рівняннями, теорію ймовірностей, основи математичної статистики. Значну увагу приділено практиці розв'язання типових задач, аналізу і графічному представленню результатів. Подано завдання для самоконтролю, вправи для аудиторної та домашньої робіт, а також додаток. Частину матеріалу висвітлено для аналізу фармацевтичної та медико-біологічної інформації.

Призначено для студентів, аспірантів та науковців за напрямами навчання та досліджень у галузях медицини, біології, фармації, хімії, економіки, педагогіки, агротехнології, соціології.


Біологічні науки

*Е Г 91 Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природа: навч. посіб. / В. Грицик , Ю. Канарський, Я. Бедрі. — К. : Кондор, 2009. - 292 с. - ISBN 978-966-351-214-3. – 1 прим.

У посібнику висвітлено систематизований матеріал з екології, соціоекології та охорони навколишнього середовища. Розглядаються особливості структури навколишнього середовища людини та основні антропогенні впливи людської діяльності на довкілля. Викладено основні поняття і принципи екології як науки про взаємодію живих організмів і їх сукупностей між собою та з навколишнім середовищем. Розглянуто проблеми і перспективи охорони природи з точки зору сучасної екологічної парадигми. Приділено увагу як проблемам глобальної екології, так і проблемам взаємодії людини й довкілля в Україні.

Посібник розрахований на студентів середніх і вищих навчальних закладів технічного й гуманітарного профілю, де викладають­ся курси "Екологія", "Соціоекологія", "Охорона природи", вчителів, викладачів, інженерно-технічних працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації.


*Е К45 Кіцно, В. О. Основи радіобіології та радіоекології: навч. посіб. / В. О. Кіцно, С. В. Поліщук, І. М. Гудков — 2-е вид. — К. : «Хай-Тек Прес», 2009. - 320 с. - ISBN 978-966-2I43-01-0. – 1 прим.

Укладено на основі робочих програм для природничо-біологічних спеціальностей з розділів загальної, сільськогосподарської, лісогосподарської та ветеринарної радіобіології. Містить відомості з дозиметрії та радіометрії продукції сільського та лісового господарства та інших об'єктів навколишнього середовища. Наведено теми самостійних і лабораторних робіт та розглянуто порядок їх виконання. Дається методика вирішення завдань з прогнозування накопичення радіонуклідів в рослинах, в організмах тварин, в продукції рослинництва, тваринництва та лісокористування. Включено перелік орієнтовних контрольних тестів, список рекомендованої навчальної літератури.

Дня засвоєння теоретичного курсу і виконання лабораторних занять студентами вищих навчальних закладів освіти III—IV рівнів акредитації.


*Е П64 Потіш, Л. А. Екологія : навч. посіб. — К. : Знання, 2008. — 272 с. — (Вища освіта XXI століття). - ISBN 978-966-346-457-2. – 1 прим.

Навчальний посібник укладений з використанням досвіду викладання дисциплін "Загальна екологія" та "Основи екології". У ньому розкриті базові питання класичної та сучасної екології, зокрема її фундаментальних підрозділів: вчення про фактори навколишнього середовища, демекологію, біоценологію, екосистемологію та біогеоценологію, глобальну екологію. Кожен розділ міс­тить перелік контрольних питань у вигляді тестів.

Окремою частиною є "Лабораторний практикум з екології", який охоплює п'ятнадцять лабораторно-практичних занять та семінарів. Адресується студентам, викладачам вищих навчальних закладів освіти, а також вчителям та учням загальноосвітніх шкіл, де факультативно читається ця дисципліна. Сподіваємося, що посібник зацікавить також інженерно-технічних працівників та спеціалістів інших напрямків.


*Е Ф50. Фізична екологія : навч. посіб. / Новоселецький М. Ю., Лико Д. В,. Панасюк А. Л., Тищук. В.І. - К. : Кондор. - 2009. - 480 с. – 1 прим.

У навчальному посібнику висвітлені основні положення та терміни з екологічної фізики, які розкривають зміст фізичних процесів і явищ, що протікають у природі та їхній вплив на біосферу.

Посібник підготовлений за кредитно-модульною системою згідно з вимогами галузевого стандарту освіти з екології в Україні та на основі навчальної програми варіативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія» Він включає навчальні елементи (модулі), до яких подано мінімально необхідний лекційний матеріал (теоретичне ядро), розміщено повноцінні задачники з текстами задач для довгострокового завдання за темами кожного навчального елемента та прикладами розв'язання, списки тестових запитань для поточного (предметно-елементного) і модульного контролю, інструкції до виконання лабораторних робіт тощо. Посібник адресований для студентів, науковців, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів.


*Е26 В20 Васюкова, Г. Т. Екологія : підруч. / Васюкова Г. Т., Грошева O. I. - К. : Кондор, 2009. — 524 с. - ISBN 978-966-351-260-0. - 1 прим.

Запропонований підручник охоплює найважливіші проблеми загальної та сучасної екології. Він охоплює найважливіші проблеми сучасної екології. Розглянуті основні проблеми, які виникли у взаємовідносинах людини і природи в індустріальний період розвитку цивілізації та можливі шляхи їх подолання.

Розглянуто: демографічний вибух XX сторіччя і урбанізацію, екологічні процеси змін навколишнього середовища, економічні наслідки забруднення та його вплив на стан біосфери і здоров'я людей, питання раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища, умови подальшого функціонування системи «Суспільство — природа» і взаємодій різних системи всесвіту.


Енергетика

*З1 С17 Самохвалов, B. C. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2008. — 224 с. - ISBN 978-966-364-734-0. – 1 прим.

У навчальному посібнику розглянуто основні принципи енергозбереження за рахунок використання вторинних енергетичних ресурсів. Значну увагу звернуто на економічну ефективність енергозбереження. Наприкінці кожного розділу запропоновано контрольні запитання, що в значній мірі сприяє самостійному опануванню навчального матеріалу, а практичні приклади дозволяють краще освоїти методики економічної ефективності від впровадження енергозберігаючих заходів.

Навчальний посібник розрахований для студентів технічних вищих закладів, інженерно-технічним працівникам промислових підприємств і проектно-конструкторських організацій завдяки наявності в додатку великого обсяг}' додаткової інформації.


Радіоелектроніка

*З973 В65 Войтюшенко, Н. М. Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Войтюшенко, А. І. Останець. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 564 с. - ISBN 978-966-364-825-5. – 1 прим.

Навчальний посібник містить матеріал за базовим курсом інформатики і комп'ютерної техніки для користувачів персональних комп'ютерів, що відповідає нормативній програмі Міністерства науки і освіти України. У нього сходять інформаційні, технічні і програмні основи ПК, основні зведення і матеріал по одержанню навичок роботи з операційною системою Windows, сервісними й офісними програмами, мережними ресурсами, основи алгоритмізації базових обчислювальних процесів, основні зведення і матеріал по одержан­ню навичок роботи з об'єктно-орієнтованою мовою Visual Basic, приклади використання Visual Basic у додатках Microsoft Office.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних і технічних спеціаль­ностей усіх форм навчання, ідо освоюють базовий курс комп'ютерної підготовки.


Харчові виробництва. Товарознавство харчових продуктів

*Л80 З-33 Запольський, А. А. Екологізація харчових виробництв [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл.: присвяч. 75-річчю нац. ун-ту харч. технологій / А. К. Запольський, А. І. Українець. - К. : Вища школа., 2005. - 423 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-642-294-8. - 5 прим.


*Л80-9 С95 Сирохман, І. В. Товарознавство м'яса і м'ясних товарів [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Сирохман, Т. М. Лозова ; М-во освіти і науки України / Львів. комерц. акад. - 2-е вид. перероб. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 378 с. -Бібліогр. : с. 373-375 . - ISBN 978-966-364-787-6. – 1 прим.


*Л80-9 С95 Сирохман, I. В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. — К. : Центр учбової літератури, 2009. - 544 с. - ISBN 978-966-364-803-3. – 1 прим.

Навчальний посібник розрахований на підготовку спеціалістів і магістрів спеціальностей «Товарознавство і комерційна діяльність», «Експертиза товарів і послуг», «Товарознавство і експертиза в митній справі» з спеціальної дисципліни, вивчення якої передбачено у навчальних закладах ІІІ і IV рівнів акредитації. Він також може бути використаний студентами, які спеціалізуються на технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення, біотехнології біологічно-активних речовин. У навчальному посібнику розглянуті проблеми функцій їжі, інгредієнтний склад функціональних продуктів, проблеми створення і виробництво цих продуктів, зв'язок між використаними харчовими і біологічно активними добавками, споживними властивостями продуктів. Розглянуто функціональні властивості природних і продуктів переробки зерна. Значна увага приділена характеристиці асортименту хлібобулочних, кондитерських виробів, молочних, жирових, м'ясних і рибних товарів функціонального спрямування. Посібник включає новітні досягнення науки і техніки щодо проектування продуктів функціонального призначення та їх використання.

Частину матеріалу можна адресувати широкому колу читачів.


*Л86 Р78 Ростовський, В. С. Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів : навч. посіб. – К. : Ліра-К, 2009. – 574 с. – 1 прим.

Вперше пропонованому в Україні навчальному посібнику викладена комплексна технологія виробництва борошняних кондитерських виробів. Описана технологія виготовлення і прикрашання борошняних кондитерських виробів, дана характеристика інвентарю, викладені склад та властивості сировини та допоміжних матеріалів для виробництва кондитерських виробів, технології їх приготування. Представлені відомості про дієтичні вироби і вироби дитячого асортименту. Дана характеристика харчових інфекцій і отруєнь, показана необхідність дотримання умов виробництва і зберігання, термінів придатності виробів, досліджена система стандартизації і сертифікації продукції, основні види контролю виробництва і якості готової продукції. Наведені вимоги до організації кондитерського цеху, безпеки та охорони праці.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, також він буде корисний працівникам кондитерської промисловості і системи громадського харчування, широкому кругу читачів, які цікавляться виготовленням борошняних кондитерських виробів.


Л92 Я66 Янчева, М. О. Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м'яса та м'ясопродуктів : навч. пос. / Янчева М. О., Пешук Л. В., Дроменко О. Б — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 304 с. - ISBN 978-966-364-765-4. – 1 прим.

У навчальному посібнику розглянуто фізіологічні функції, будову, склад, фізико-хімічні та біохімічні властивості тканин м'яса. Особливу увагу приділено основним закономірностям процесів та змінам, що відбуваються з м'ясом після забою тварин, під час зберігання та під виливом біологічних і фізико-хімічних факторів. Надано основні фізичні властивості м'яса і м'ясопродуктів.

Навчальний посібник рекомендовно для студентів, які навчаються за соціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса». Він може бути корисним широкому колу фахівців м'ясопереробної галузі.


Л99 Т97 Технологія продукції ресторанного господарства. Полтавська кухня / Капліна Т. В., Білоусько О. А., ІШаповал Н. І. та ін. : навч. посіб. - К. : Центр учбової літ., 2008. - 280 с. - ISBN 978-966-364-743-2. – 5 прим.

Викладено основи технології продукції ресторанного господарства, фізико-хімічні, біохімічні та технологічні зміни при оброблянні сировини та напівфабрикатів. Подано асортимент сировини, що використовується у закладах ресторанного господарства, вимоги до її якості. Вперше проведено історико-етнографічні дослідження полтавської кухні. Представлено сучасний асортимент фірмових страв полтавської кухні.


Товарознавство

*М2-9 З-89 Зрезарцев, М. П. Товарознавство непродовольчих товарів : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Зрезарцев, В. М. Зрезарцев, В. П. Параніч — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 328 с. — ISBN 978-966-364-849-1. - 1 прим.

Посібник підготовлений у відповідності з програмою напрямку підготовки «Товарознавство і торгівельне підприємництво» і розкриває основні властивості непродовольчих товарів, наводить їх маркування, призначення, умови використання, транспортування та зберігання. Це дозволить розпізнавати асортимент продукції та товарів, визначати якість продукції та основні дефекти, визначати доцільність та ефективність їх використання.

Головна мета вивчення курсу «Комерційне товарознавство» - оволодіти знаннями, необхідними для вирішення практичних завдань у сфері товарообігу основних груп непродовольчих товарів. Посібник розрахований на студентів усіх форм навчання.


Соціологія

*С5 В97 Вербець, В. В. Соціологія : навч. посіб. / Вербець В. В, Субот О. А., Христюк Т. А. - К. : КОНДОР, 2009. - 550 с. - ISBN 978-966-351-222-8. - 1 прим.

Посібник містить основні аспекти соціологічних знань. В ньому в доступній формі викладені історія розвитку соціологічної думки у світі та в Україні, основи загальнотеоретичної соціології, розкрито зміст окремих галузевих соціологічних теорій, розроблена теорія і методика соціологічних досліджень.

Посібник рекомендується студентам вищих учбових закладів, як денної так і заочної форми навчання. Може бути корисним для пошукувачів, абітурієнтів викладачів соціології, всім, хто цікавиться соціологічними знаннями та переймається проблемами суспільства.


*С5 К56 Ковалівко, Н. В. Основи соціальної стратифікації [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Ковалівко ; М-во освіти і науки України. - Л. : Магнолія 2009. - 328 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-2025-06-4. -1 прим.

Методологічні засади соціологічного аналізу процесів соціальної трансформації розкрито на підставі цілої низки досліджень стратифікаційних процесів в українському суспільстві, з'ясовано їхню специфіку та підходи щодо їхнього вивчення.

На підставі багаторічних досліджень на регіональному різні (здійснених автором в рамках держбюджетних тем, що реалізовані кафедрою соціології економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка) аналізуються саціально-стратифікаційні утворення (прошарки) в соціальній структурі міста Львова, а також специфіка соціальної ідентифікації та ідентифікаційні практики, життєві стратеги та стиль життя виділених прошарків, проблеми соціальної маргінальності та бідності в регіональному вимірі.


*С5 Н95 Нестул, О. О. Соціологія: практикум. Модульний вариант [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, С. Ж. Верезомська ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спож. кооперації .- К. : Центр учбової літератури, 2009. - 272 с. - Дод. : с. 266-269. - Бібліогр. в кінці тем. - ISBN 978-966-364-835-4. – 1 прим.


*С5 С69 Соціологія : навч. посіб. / За ред. С.О. Макеева. - 4-те вид., перероб. і доп. — К. : Т-во "Знання", КОО, 2008. — 566 с. — (Вища освіта XXI століття). - ISBN978-966-620-267-6. – 1 прим.

У навчальному посібнику висвітлюються основні теми курсу соціології, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Матеріал посібника умовно поділяється на три частини: історія соціологічної думки, сучасні соціологічні теорії, організація та проведення соціологічного дослідження. Четверте видання перероблене і доповнене трьома новими розділами: "Ґендерні відносини", "Світ, що глобалізується", "Якісні дослідження в сучасній соціології".

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів. Він буде корисним також фахівцям (соціологам, викладачам філософії, історії, інших гуманітарних дисциплін), всім, кого цікавлять проблеми пізнання суспільного життя.


*С5 С69 Соціологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Воловин, М. І. Горлач, В. Г. Кремень та ін. - 6-те вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 808 с. - ISBN 978-966-364-831-6. – 1 прим.

Підручник «Соціологія» - систематизований виклад курсу основ соціології. Викладено основні положення про суспільство як соціальну систему. Розглядаються питання соціології політики, соціології особи, механізми соціальної діяльності поведінки особи, соціальної структури та політичної системи в Україні, соціологія економіки, соціологія міста, села, а також висвітлюються основні положення соціології способу життя, вільного часу та засобів .масової інформації. Викладено основні положення теорії і практики соціологічних досліджені..

Підручник написано на основі класичних джерел соціології га праць відомих сучасних вітчизняних і зарубіжних соціологів з урахуванням навчальних програм і навчальних посібників із соціології провідних університетів США, Німеччини, Англії, Франції і Росії. Використано досвід викладання соціології в університетах Киева, Львова, Харкова, Одеси та в інших навчальних закладах України.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи