Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Сторінка2/9
Дата28.07.2012
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

*С5 Т18 Танчин, І. З. Соціологія [Текст] : навч. посіб. / І. З. Танчин. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К. : Знання, 2008. - 351с. - Бібліогр.: с. 329-341. - ISBN 978-966-346-479-4. – 1 прим.


*С5 Ч97 Черниш, Н. Й. Соціологія : підруч. за рейтингово-модульною системою навчання. — 5-те вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2009. — 468 с.- ISBN 978-966-346-597-5. – 1 прим.

У підручнику з позицій класичної і новітньої світової та української соціологічної думки подано змістовний виклад матеріалу відповідно до програми з соціології та вимог Міністерства освіти і науки України з урахуванням принципів Болонської декларації європейських університетів. Видання складено з двох теоретичних модулів, які містять знання про сучасне суспільство, суб'єктів соціального життя та головні сфери їхньої життєдіяльності. Після опанування матеріалів модулів передбачено перевірку засвоєння знань студентами за допомогою тестів, вправ, завдань різних груп складності, що здійснюється як протягом семестру, так і на іспиті чи заліку. Для набуття навичок і вмінь організації та проведення соціологічних досліджень розроблено відповідний практикум, участь у якому дозволить студентам виконувати самостійні дослідницькі проекти. Це уможливить з'ясування рейтингу кожного студента, що розраховують на основі пікали ECTS.

Призначено для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами соціологічної науки.


Статистика

*С6 С78 Статистика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Б. Кушнір [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. гос-ва та природокористув. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 208 с. - Бібліогр. : с. 200-202. - Термінолог. слов. : с. 184-199.-ISBN 978-966-364-782-1. – 1 прим.


С6 Є71 Єріна, А. М. Теорія статистики [Текст] : практикум / А. М. Єріна, З. О. Пальян.-7-ме вид., стер. - К. : Знання, 2009. - 255 с. - ("Вища освіта ХХІ століття" ). - ISBN 978-966-346-538-8. – 1прим.


*Т3 К82 Кріль М. М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець XX — початок XXI ст.) : навч. посіб. — К. : Знання, 2008. — 284 с. - ISBN 978-966-346-410-7. - 1 прим.

У навчальному посібнику подано стислі нариси про країни Центрально-Східної Європи від останнього десятиліття XX ст. донині. Висвітлено найважливіші проблеми, загальні закономірності та специфічні особливості їх державно-політичного розвитку, соціально-економічних змін, основні напрями зовнішньої політики. Значну увагу приділено причинам ліквідації авторитарних і тоталітарних структур влади. Розглянуто актуальні проблеми, пов'язані зі становленням і розвитком державності народів, які її не мали або втратили з розвитком історичних подій. Проаналізовано актуальні питання національно-культурного життя лужицьких сербів як бездержавного народу.


Історія України

*Т3(4Укр) Г65 Гончарук, П. С. Історія України з найдавніших часів до початку XX століття : навч. посіб. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 528 с. – 10 прим. - ISBN 978-966-364-770-8. – 1 прим.

Навчальний посібник об'єднує 27 лекцій з історії України з найдавніших часів до XX століття.

Лекції обумовлені тривалим досвідом роботи автора в школах та нищих навчальних закладах, особливостями власної методики викладання лекційних матеріалів, появою нових трактовок вченими тих чи інших історичних проблем.

У посібнику передбачені обов'язкові елементи вузівської лекції. Кожна тема розповідає про джерела, які покладені в основу її розкриття, стан висвітлення проблеми в наукових працях. Видання буде корисним для викладачів вузів всіх рівнів акредитації, ліцеїв, гімназій, середніх шкіл, студентів та учнів.


*Т3(4Укр) Г91 Греченко, В. А. Історія України. Модульний курс [Текст] : навч. посіб. / В. А. Греченко. — X. : Торсінг плюс, 2009. — 384 с. — (Серія «Переходимо до Болонської системи»). - ISBN 978-966-404-887-0. – 1 прим.

Посібник укладений за кредитно-модульною системою, відповідно до навчальної програми дисципліни «Історія України» Концептуально за методичним забезпеченням він істотно відрізняється від інших подібних видань. Посібник написаний на матеріалі лекцій, які читалися автором у кількох навчальних закладах України. Науково-методичний апарат, складений до кожного з модулів окремо, включає перелік знань та вмінь, висновки, контрольні запитання, фонд тестових завдань і рекомендовану літературу.

Зміст посібника дозволяє використовувати його як студентам коледжів, інститутів, академій та університетів при вивченні даної дисципліни, так і старшокласникам при вивченні «Історії України» та при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.


^ Т3(4УКР) Ж56 Женщины Донбасса. Фотоальманах 2009 г.[Текст] / ред. В. Новоселов. -Донецк, 2009. - 204 с. – 6 прим.


Т3(4Укр) Н35 Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні [Текст] / ред. кол.: В. Ющенко [та ін] ; Укр. ін-т нац. пам'яті. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. - 1000 с. : іл. - ISBN 978-966-355-024-4. - 2 прим.

1. Исторические науки - Научные издания - История Украины - 1932-1933 гг.

2. История Украины - Научные издания - 1932-1933 гг.


*Т5К84 Крупник, Л. О. Історія України: формування етносів, нації, державності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Крупник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т внутріш. справ. - К. : Центр учбової літератури , 2009. - 216 с. - Бібліогр. в кінці тем. - Термінолог. слов.: с. 203-213. - ISBN 978-966-364-729-6. – 1 прим.


*Т5 Х-78 Хоптяр, Ю. А. Етнологія : навч. посіб. / Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2008. - 160 с. - ISBN 978-966-1638-08-1. – 1 прим.

Запропоноване видання рекомендується широкому загалу: вчителям та викладачам, студентам, учням загальноосвітніх шкіл, усім, кому небайдужий етнічний процес у світі взагалі і в Україні зокрема. Доступність та логічність викладу, чіткий понятійний апарат сприятимуть кращому засвоєнню навчального матеріалу з етнології, що відповідає навчальній програмі.


Економіка. Економічні науки

У Г65 Гончаров, С. М. Тлумачний словник економіста [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір ; за ред. С. М. Гончарові ; М-во освіти і науки України , Нац. ун-т вод. гос-ва та природокористув. - К. : Центр учбової літератури , 2009. - 262 с. - ISBN 978-966-364-783-8. - 10 прим.


У 0-75 Осовська, Г. В. Економічний словник / Осовська Г. В. та ін. К. :Кондор, 2009. - 358 с. - ISBN 966-351-131-1. – 1 прим.

Словник містить велику кількість найбільш поширених у різних галузях економіки та бізнесу слів, економічних термінів, словосполучень. Особливу увагу приділено визначенням у менеджменті та маркетингу. Словник призначений для фахівців у сфері управління та економіки, а також усім, хто прагне зрозуміти закони управління та економіки в ринкових умовах, теорії та на практиці: студентам, аспірантам, викладачам, бізнесменам, а також спеціалістам які працюють у різних сферах економіки.


У С99 Сававко, М. С. Основи економічної інформатики : навч. посіб. / Сававко М. С, Пасічник Т. В.. – Л. : "Магнолія 2006", 2008 р. - 236 с. - ISBN 966-8340-72-8. – 1 прим.

Перша книга навчального підручника складається з двох розділів. У першому розділі розглянуто лише основні найбільш важливі поняття та складові інформатики та комп'ютерної техніки. Другий розділ присвячений математичному моделюванню і програмуванню.

Опис математичного моделювання цієї книги базується на засадах математичного програмування. Поряд із класичною задачею лінійного програмування розглянуто задачі за умов ризику та невизначеності. Наведено приклади розв'язування цих задач на комп'ютері.

Посібник перш за все спрямований на студентів економічного профілю і здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук.

Може бути корисний науковим співробітникам, аспірантам і студентам, які спеціалізуються в галузі моделювання і програмування.


*У01 А34 Ажнюк, М. О. Основи економічної теорії : навч. посіб. / Ажнюк М.О., Передрій О.С. — К. : Знання, 2008. — 368 с. — (Вища освіта XXI століття). - ISBN 978-966-346-574-6. – 1 прим.

У навчальному посібнику розглядаються такі загальні проблеми економічної теорії як виробництво, економічна система, власність, товарне виробництво, гроші; основні мікроекономічні проблеми — підприємство, підприємництво, заробітна плата, фонди підприємств, витрати виробництва та кредитна система. Значне місце віднедено також макроекономічним проблемам — ринковим відносинам, конкуренції і монополії, відтворенню та економічному зростанню.

Посібник може бути корисним студентам навчальних закладів різного рівня, які вивчають економічну теорію і всім, хто цікавиться цією наукою.


*У01 К72 Костюк, В. С. Економічна теорія : навч. посіб. / Костюк В. С, Авдрющенко А. М., Борейко I. П. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 282 с.. - ISBN 978-966-364-764-7. – 10 прим.

Навчальний посібник підготовлено згідно з основними вимогами програми курсу «Економічна теорія», затвердженої і рекомендованої Міністерством аграрної політики для аїрарних вищих навчальних закладів II - IV рівнів акредитації з напрямів підготовки фахівців „Агрономія" та „Харчові технології і інженерія". Навчальний посібник складається з теоретичної та практичної частий, що полегшує вивчення предмета економічної теорії. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів.


У01 Э40 Экономическая теория: политэкономия : учебник / Под ред. В.Д. Базилевича. — М.: Рыбари. - К. : Знання, 2009. — 870 с. – 1 прим. - ISBN 978-5-93763-010-0 ("Рыбари", Россия) - ISBN 978-966-346-552-4 ("Знання", Украина). – 1 прим.

Это учебник нового поколения. Его наиболее важные особенности: системный и энциклопедический характер изложения законов и категорий экономической теории, глубокий анализ, взвешенность оценок и выводов, оригинальность и лаконичность изложения материала. Учебник содержит необходимые таблицы, рисунки, графики, глоссарий, вопросы для самоконтроля уровня усвоения теоретического материала и обеспечивает возможность использования новейших образовательных технологий, в частности дистанционных методов обучения, компьютерных технологий организации учебного процесса.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений. Книга будет полезной также научным работникам, руководителям и служащим государственных учреждений, работникам коммерческих структур, всем, кто стремится овладеть экономической теорией.


*У02 Л63 Лісовицький, В. М. Історія економічних вчень : навч. посіб. - 3-тє вид. випр. та доп.. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 240 с. - ISBN 978-966-364-784-5. – 1 прим.

В навчальному посібнику в історичній послідовності простежується процес розвитку економічної думки з стародавніх часів до наших днів.

Розкриваються характерні особливості методології та теоретичного арсеналу різних шкіл та напрямів економічної науки, з'ясовується внесок представників різноманітних наукових течій у формування і розвиток економічної теорії. Особливої уваги приділено аналізу сучасних економічних концепцій.

Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів та всіх, хто цікавиться історією економічної науки.


*У03 Л17 Лазаревич, М. В. Економічна історія : навч. посіб. — К. : Знання, 2008. — 431 с. - ISBN 978-966-346-506-7. – 1 прим.

У навчальному посібнику на основі новітніх досягнень висвітлюються головні питання історії економіки України та провідних країн світу від найдавніших часів і перших цивілізацій до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та лаконічною формою його подання. Наводяться також тематика і плани семінарських занять, короткий словник історико-економічних термінів і одиниць міри, перелік типових запитань для підготовки до іспиту, список рекомендованої літератури. Це робить посібник зручним у користуванні й доступним для кожного студента.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, усіх, хто цікавиться історією економіки України і світу.


У012 В75 Воробйов, Є. М. Економічна теорія. Модульний курс [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Воробйов. — X. : Торсінгплюс, 2009. — 320 с. — (Серія «Переходимо до Булонської системи»). - ISBN 978-966-404-885-6. – 1 прим.

Пропонований навчальний посібник включає матеріал з 21 теми і містить питання економічної теорії, що вивчаються студентами ВНЗ. У його структурі, крім традиційних розділів, — вступ до економічної теорії, загальні основи ринкової економіки, мікро- і макроекономіка, міжнародна економіка, — є окремі теми з політичної економіки.

Матеріали книги призначені для студентів неекономічних факультетів, де курс економіки є нормативним, але не базовим. Посібник є своєрідним конспектом загального курсу «Економічної теорії*, який можна використовувати для повторення і закріплення знань перед заліком чи іспитом.

Навчальний посібник стане у нагоді не лише студентам вищих навчальних закладів, а й учням середніх шкіл, а також тим, хто самостійно вивчає економічну теорію.


*У012.1 М59 Мікроекономіка : підруч. / За ред. В.Д. Базилевича. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 679 с. — (Класич. універ. підруч.). - ISBN 978-966-346-523-4 (м'яка обкладинка). – 1 прим.

У підручнику на системній основі розглядаються сучасні теорії мікроаналізу, складні категорії та тенденції розвитку мікроекономіки. Ґрунтовно висвітлюються теоретичні основи економічної поведінки, очікувань суб'єктів господарювання, механізм прийняття оптимальних рішень економічними агентами, визначаються умови рівноваги на різних типах ринків та умови максимізації фірмами своїх цільових функцій залежно від конкретної структури ринку та стану економічної кон'юнктури. Розкриваються взаємовідносини ринкового і бюджетного секторів економіки, закономірності адаптації суб'єктів господарювання до умов функціонування в транзитивній економіці, особливості функціонування ринків ресурсів та процес формування факторних доходів. У поданні матеріалу автори спираються на нові методичні підходи, до кожного розділу додаються необхідні таблиці, схеми, графіки, навчальний тренінг тощо. Все це робить підручник інформаційно насиченим і доступним, сприяє якісному засвоєнню студентами кожної теми.

Для студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також аспірантам, викладачам, науковцям, підприємцям, керівникам підприємств і установ.

*У012.1 П94 Пилипенко, В. Б. Мікроекоиоміка. Практикум : навч. посіб. [для студ. вищ.навч. закл.] / В. В. Пилипенко, Н. М. Пилипенко. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 298 с. - ISBN 978-966-364-806-4. - 1 прим.

У навчальному посібнику подано завдання, питания, проблемні ситуації, задачі та тести з основних тем мікроекопоміки. Розглядаються поведінка людини як споживача благ, так і підприємця; теоретичні основи функціонування ринкового механізму і процес взаємодії економічних агентів на ринках споживчих благ та ресурсів; досягнення рівноваги як на окремих ринках, так і загальної; принципи прийняття оптимальних рішень економічними агентами залежно від ринкових структур, ступеня поінформованості; інституцюнальні аспекти функціонування ринкової економіки.

Для студентів економічних спеціальностей, викладачів та всіх читачів, яких цікавлять проблеми функціонування ринкової економіки на мікрорівні.


*У012.2 Б17 Базилевич, В. Д. Макроекономіка: підруч. / Базилевич В. Д., Базилевич К. С, Баластрик Л. О / За ред. В.Д. Базилевича. — 4-те вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 743 с. — (Класич. універ. підруч.). – 1 прим. - ISBN 978-966-346-421-3 (тверда палітурка) ISBN 978-966-346-484-8 (м'яка обкладинка)

У підручнику висвітлено найважливіші особливості функціонування та розвитку макроекономічних систем, показано соціальну зумовленість виникнення відомих нині теоретичних концепцій з макроекономіки, їхні сильні сторони та обмеженість, узагальнено здобутки світової та вітчизняної макроекономічної науки. Кожна суттєва макроекономічна проблема розглядається всебічно, з позицій різних економічних шкіл та напрямів. Особлива увага приділяється кейнсіанству та неокласичним підходам до економічного аналізу. У додатках наводяться таблиці з основними макроекономічними показниками розвитку економіки України в роки незалежності.

Підручник розрахований насамперед на студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, підприємцям, керівникам підприємств і установ, державним службовцям усіх рівнів та гілок влади.


*У012.2 З-15 Задоя, А. А. Макроэкономика : учебник / Задоя А. А., Петруня Ю. Е. — 3-е изд., перераб. и доп. — К. : О-во "Знання", КОО, 2008. — 381 с. — (Высш. образов. XXI века). - ISBN 978-966-620-265-2. – 1 прим.

В учебнике раскрываются наиболее важные принципы, закономерности и особенности экономической жизни общества. Значительная часть материала посвящена таким макроэкономическим проблемам, как динамика национального производства, безработица, инфляция, достижение общего равновесия. Рассмотрены экономическая роль государства, действие финансовых, монетарных и других инструментов государственного регулирования экономики. По структуре и содержанию книга соответствует нормативной дисциплине "Макроэкономика", изучаемой студентами экономических специальностей.

Для студентов высших учебных заведений. Книга может быть полезна экономистам-практикам, всем, кто интересуется проблемами экономики.


*У012.2 К95 Кучерявенко, І. А. Макроекономіка [Текст] : практикум : навч. посіб. / І. А. Кучерявенко. - 3-тє вид., стер. - К. : Вікар, 2008. - 239 с. - Бібліогр. : с. 238-239. - ISBN 978-966-7131-94-4. – 1 прим.


*У050 Г91 Гриньова, В. М. Державне регулювання економіки : підруч. / Гриньова В. М., Новікова М. М. — К. : Знання, 2008. — 398 с. — (Вища освіта XXI століття). - ISBN 978-966-346-485-5. -1 прим.

У підручнику розглянуто найважливіші теоретичні засади державного регулювання за основними напрямами національної економіки. Висвітлено складові системи державного регулювання, розкрито взаємозв'язки цілей, завдань, функцій, процесу, методів, принципів, інструментів та ресурсного забезпечення макроекономічного регулювання. При викладенні матеріалу акцент зроблено на необхідності забезпечення збалансованого макроекономічного розвитку як найважливішого чинника регулювання в динамічних умовах господарювання. Обґрунтовано шляхи забезпечення державними органами влади макроекономічного розвитку та послідовного зростання добробуту населення. Теоретичний матеріал доповнено статистичними даними, що характеризують досягнутий рівень економічного та соціального розвитку України. До кожної теми додаються контрольні запитання і завдання. У кінці книги наведено список рекомендованої літератури.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників установ державної влади, які здійснюють регулювання національної економіки.


^ Економіка. Управління економікою

*У050 Г98 Гевко, І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підруч..— К. : Кондор, 2009. — 187 с. - ISBN 978-966-351-235-8. – 1 прим.

"У підручнику викладені питання теорії вироблення та прийняття управлінських рішень: розробки, прийняття та реалізації рішень, моделювання й технології їх вироблення, впливу різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів, що мають вплив на управління. Широко розглянуто й проаналізовано різноманітні методи прийняття управлінських рішень, зокрема евристичні, аналітичні, економічні, математичні, багатопланові, графічні, методи прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. Також широко представлено методи та показники оцінки рішень; організацію і контроль їх виконання.

Підручник призначений для студентів спеціальності «Менеджмент організацій», екстернів, слухачів факультетів підвищення кваліфікації, викладачів вищих навчальних закладів.

Книга може бути корисна усім, хто цікавиться проблемами ефективного управління організаціями.


*У050 Д81 Дудник, I. М. Вступ до загальної теорії систем. — К.: Кондор, 2009.— 205 с.- ISBN 978-966-351-193-1. – 1 прим.

Висвітлюються наріжні положення загальної теорії систем як міждисциплінарної методології: зародження системних уявлень, ознаки та властивості систем, еволюція та механізми функціонування, класи та типи систем, системоутворюючі процеси та чинники, особливості системного підходу та системного аналізу, застосування системних принципів в управлінській діяльності. Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців у галузі економіки, менеджменту, географії, екології.


*У050 М77 Монастирський, Г. Л. Теорія організації : навч. посіб. — К. : Знання, 2008. — 319 с. - ISBN 978-966-346-480-0. - 1 прим.

У посібнику розглядаються найважливіші аспекти теорії організації. Зокрема, розкриваються її предмет, завдання, теоретико-методологічні засади організації як системи, процесу та об'єкта управління. Висвітлено принципи і методи створення ефективної організації, організаційного проектування, формування оптимальної структури організації, забезпечення високої організаційної культури. Розкрито особливості застосування інформаційно-аналітичних технологій у діяльності організації. Посібник устаткований тестовими завданнями, питаннями для самоконтролю засвоєних знань і списком рекомендованої літератури. За змістом посібник відповідає освітньо-професійним програмам підготовки магістрів за спеціальністю "Адміністративний менеджмент" та бакалаврів за напрямом "Менеджмент".

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також аспірантам, науковцям і менеджерам-практикам.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи