Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Сторінка3/9
Дата28.07.2012
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

*У050 М95 Міхасюк, І. Р. Державне реіулювання економіки : підруч. – Л. : «Магнолія 2006», 2008.-220 с. – 3 прим.

У підручнику-, з врахуванням останніх наукових розробок зарубіжних та вітчизняних вчених розглядаються сутність, цілі і завдання державного регулювання економіки, теоретичні основи формування та реалізації стратегії соціально-економічної політики держави, методи впливу держави на соціально-економічні процеси, методологія соціально-економічного прогнозування та планування економічного і соціального розвитку.

Розрахований на студентів ВИЗ напрямку 05.01 - «Економіка і підприємництво». Може бути корисним викладачам, науковцям, економістам-практикам, бізнесменам, для всіх, хто цікавиться основами державного регулювання економіки.


Економіка. Бухгалтерський облік

* У052 А92 Атамас, П. Й. Управлінський облік : навч. посіб. - 2-ге вид. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 440 с. - ISBN 97S-966-364-769-2. – 10 прим.

У навчальному посібнику наводиться конспективно зміст окремих тем управлінського обліку та методика розрахунків, що може слугувати базою для вирішення практичних завдань. Кожна тема включає, крім тексту лекції, питання для самоперевірки, контрольні тести, практичні завдання. До типових практичних завдань подано рішення. Це дасть змогу самостійно опановувати окремі методики і контролювати рівень самопідготовки.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, але може бути корисним практичним працівникам, які цікавляться питаннями управлінського обліку.


*У052 Б94 Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Уклад. Г. О. Партін [та ін.] ; М-во освіти і науки України . - Л. : Магнолія 2006,2009. - 264 с. - ISBN 966-8340-60-4. – 1 прим.


*У052 Б 94 Бухгалтерський облік : навч. посіб. / за заг. ред. Вериги Ю. А. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 396 с. - ISBN 978-966-364-708-1. – 5 прим.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи бухгалтерського обліку та методика обліку основних засобів, нематеріальних актинів, довгострокових та поточних фінансових інвестицій, запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів, власного капіталу, довгострокових та поточних зобов'язань, витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства, а також питання основ побудови змісту та методики складання фінансової звітності на діючих законодавчих та нормативно-правових актів.

Посібник призначено для самостійного вивчення дисципліни за кредптно-модульшю системою організації навчального процесу студентами вищих навчальних закладів. Він може бути корисним також слухачам курсів під нищення кваліфікації, учням коледжів та технікумів, бухгалтерам, фінансистам, економістам, менеджерам, а також усім, хто цікавиться загальною методикою бухгалтерського обліку на підприємстві.


*У052 В67 Волкова, I. А. Фінансовий облік – 2 : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. А. Волкова. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 224 с. - ISBN 978-966-364-815-6. – 1 прим.

Навчальний посібник «Фінансовий облік - 2» написаний відповідно до нового плану рахунків і містить системний виклад організації та методології бухгалтерського фінансового обліку.

Окремі теми розкривають специфіку фінансового обліку матеріальних витрат, витрат на оплату праці, витрат па підготовку та освоєння виробництва, інших загальновиробничих та загальногосподарських витрат.

В кінці посібника наведено перелік використаних джерел, які допоможуть та спростять процес вивчення дисципліни.

Посібник може бути рекомендований студентам вищих навчальних закладів, а також може бути корисним бухгалтерам —.практикам, аулиторам, фінансистам, підприємцям і слухачам, всім, хто цікавиться фінансовим обліком.


*У052 В 97 Верига, Ю. А. Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. А. Верига, Г. І. Зима. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 656 с. - ISBN 97S-966-364-801-9. - 1 прим.

В навчальному посібнику наведено нормативно-]іравові документи, які регламентують ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та коментар до Плану рахунків, щодо класифікації рахунків бухгалтерського обліку, зв'язок їх з Балансом і Знітом про фінансові результати; зв'язок рахунків бухгалтерського обліку з регістрами бухгалтерського обліку журнальної та книжково-журнальної форм обліку. Коментар до Інструкції про застосування Плану рахунків включає типову кореспонденції рахунків з розшифруванням змісту господарської операції, а до положень (стандартів) бухгалтерського обліку наведено їх перелік, інформація про внесення змін і доповнень до них, та призначення кожного положення.

Навчальний посібник буде корисний для студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачам навчальних закладав та працівникам бухгалтерського обліку.


*У052 З14 Загородній, А. Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики : підруч. Загородній А. Г., Партии Г. О., Пилипенко Л. М. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2009. — 422 с. - ISBN 978-966-346-527-2. – 1 прим.

У підручнику розкриваються теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку. Висвітлюються принципи, предмет, методи та методичні прийоми бухгалтерського обліку, технології відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках, сутність, призначення та форми первинної документації, облікової реєстрації, формування облікової політики підприємства та складання бухгалтерської звітності відповідно до національних Положень (стандартів) обліку.

Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації і перекваліфікації. Підручник може бути корисним також для бухгалтерів, керівників підприємств і організацій, працівників фінансових і економічних служб, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію.


*У052 К84 Крупка, Я. Д. Облік у будівництві : підруч. / Крупка Я. Д., Задорожний З.В., Мельник P.O. — К.: Знання, 2008. - ISBN 978-966-346-427-5. - 1 прим.

У підручнику розглядаються питання методики та організації обліку на підприємствах будівельного комплексу. Викладено особливості будівельного виробництва та їх вплив на організацію обліку. Розкриваються методика та організація обліку ресурсів підприємства, господарських процесів, капіталу та зобов'язань, порядок складання фінансової звітності. Подаються основні нормативні акти, що стосуються обліку і звітності, схеми документального оформлення операцій, розкривається послідовність складання облікових регістрів у будівельній галузі. Підручник побудовано відповідно до програм курсів "Фінансовий облік" і "Бухгалтерський облік у будівництві".

Для студентів економічних спеціальностей, слухачів Інститутів післядипломної освіти, працівників підприємств будівельного комплексу, які займаються обліком.


*У052 Л84 Лукашова, І. О. «Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності»: Навчальний посібник для студентів денного і заочного відділень спеціальностей «Облік і аудит» та «Міжнародна економіка». – Л. : Магнолія 2006, 2009. - 288 с. - ISBN 978-966-2025-63-7. – 50 прим.

Навчальний посібник «Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності» відображаг специфіку зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємництва. У посібнику розглядається купівля-продаж товарів (робіт, послуг) за іноземну валюту, порядок розрахунків з державними і не державними установами, укладання й підписання зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Матеріал надано у вигляді змістових модулів та тем.

Навчальний посібник відповідає структурі іа змісту програми курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності» та призначений для студентів спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси» та «Міжнародна економіка» усіх форм навчання. Може бути використано слухачами факультету післядипломноїосвіти та фахівцями з економіки й менеджменту


*У052 Л92 Лень, В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посіб. / Лень В. С, Нехай В. А. — К. : Центр учбової літератури, 2009. - 256 с.- ISBN 97S-966-364-778-4. – 10 прим.

У посібнику розкрито основні поняття про бухгалтерський облік, аналіз та аудит, окремі питания з історії їх виникнення як наук, а також основні завдання, які практично розв'язують практикуючі бухгалтери та аудитори. Враховуючи, що посібник призначено для студентів першого курсу, в ньому розкриті загальні питання наукової' організації праці та навчання, засвоєння яких дозволить студентам скласти особисту програму навчання, а по його завершенні належним чином організувати власну роботу та роботу підлеглих.

Корисним навчальний посібник буде і абітурієнтам, які можуть ознайомитись з основними вимогами до професії бухгалтера та зробити обгрунтований вибір майбутньої професії.


*У052 О76 Остап'юк, М. Я. Історія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Остап'юк М. Я., Лучко М.Р., Даньків Й. Я. — 2-ге вид., виправл.і доповн. —К. : Знання, 2009. — 278 с. — (Вища освіта XXI століття). - ISBN 978-966-346-526-5. – 1 прим.

У навчальному посібнику розкриваються історичні аспекти виникнення і розвитку обліково-правової спадщини у світі та Україні від найдавніших часів до XX ст., зокрема виникнення і розвитку господарського обліку, подвійної бухгалтерії, формування бухгалтерського обліку як науки, становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні, а також господарського обліку виробництва і торгівлі в Галичині, на Буковині та Закарпатті в дорадянський період.

Навчальний посібник розрахований на студентів, що навчаються за програмою підготовки магістрів з економіки та підприємництва у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за напрямом підготовки "Економіка, комерція та підприємництво" з фаху "Облік і аудит", викладачів вищих навчальних закладів, фахівців у галузі бухгалтерського обліку та історії економічних учень.


*^ У052 С49 Сльозко, Т. М. Організація обліку : навч. посіб. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 224 с. - ISBN 978-966-364-749-4. – 5 прим.

У посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання з організації бухгалтерського обліку на підприємствах. Посібник складається з передмови, загальних положень, трьох розділів опорного конспекту лекцій та завданії для самостійної роботи магістрів (спеціалістів) денної та заочної форми навчання. їх виконання дозволить майбутнім фахівцям не лише глибоко засвоїти теоретичний матеріал, а й набути практичних навичок у організації облікового процесу на підприємстві.

Посібник розрахований на спеціалістів та магістрів, які вивчають дисципліну "Організація обліку" на завершальному етапі вивчення бухгалтерського обліку, буде корисним викладачам цієї дисципліни для забезпечення учбового процесу та бухгалтерам-практикам.


*У052 С89 Сук, Л.К. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Сук Л. К., Сук П. Л. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 507 с. — (Вища освіта XXI сто­ліття). - ISBN 978-966-346-372-8. – 1прим.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу "Бухгалтерський облік". У ньому висвітлюються суть, предмет і метод бухгалтерського обліку, система рахунків, подвійний запис, документація та інвентаризація, принципи, технологія і організація бухгалтерського обліку господарських процесів, основи фінансової звітності. Логічно обґрунтовано бухгалтерські процедури, враховано вимоги чинного законодавства, застосування Плану рахунків та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Посібник буде корисним також слухачам інститутів післядипломної освіти, курсів підвищення кваліфікації, учням коледжів, бухгалтерам, фінансистам, економістам, менеджерам, аудиторам, тим, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.


*У052 Ш35 Швець, В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. — 3-тє вид., перероб. і доп.— К. : Знання, 2008. — 535 с. - ISBN 978-966-346-348-3. – 1 прим.

Підручник написано відповідно до програми навчальної дисципліни "Теорія бухгалтерського обліку" для студентів економічних спеціальностей. У ньому розкриваються основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідне для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлюються теоретичні положення предмета, методу, техніки та організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, питання історії розвитку, гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів.


^ Економіка. Аудит

*У053 К92 Купалова, Г. Л. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. — К. : Знання, 2008. — 639 с. - ISBN 978-966-346-497-8. – 1 прим.

У навчальному посібнику висвітлено сутність, значення, науково-методологічні основи здійснення, особливості організації та інформаційного забезпечення економічного аналізу, історичні етапи його становлення і розвитку. Значне місце відведено методиці комплексного економічного аналізу, традиційним методам детермінованого та стохастичного факторного аналізу, методу оптимізації показників, евристичним методам, функціонально-вартісному аналізу, а також питанням пошуку резервів підвищення ефективності господарської діяльності. Поряд із традиційними питаннями курсу велика увага приділяється новим підходам і методам економічного аналізу, що випливають із потреб ринкової економіки.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям та економістам-практикам.


*У053.6 І-20 Іванова, Н. А. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / Іванова Н. А., Ролінський О. В. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 216 с. - ISBN 978-966-364-746-3. – 10 прим.

У навчальному посібнику розглянуто методику аудиту необоротних активів, грошових коштів, виробничих запасів, витрат діяльності, фінансової звітності; сучасні нормативи, аспекти функціонування аудиту в Україні. Посібник включає: методичні рекомендації, тести, ситуаційні завдання, контрольні завдання для самостійної роботи.

Призначено для студентів економічних вузів і спеціальностей, викладачів, аспірантів, аудиторів, бухгалтерів та всіх тих, хто цікавиться цією тематикою.


*У053.3 О-75 Основи аудиту : навч. посіб. / С. І. Дерев'янко, С. О. Олійник, Н. П. Кузик, О. М. Ганяйло. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 328 с. - ISBN 978-966-364-727-2. - 10 прим.

У навчальному посібнику стисло викладено матеріал для самостійного вивчення курсу „Основи аудиту" відповідно до освітньо-професійних програм та на базі Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів видання 2006 р. і Закону України „Про аудиторську діяльність" від 14.09.2006 p. №140-V.

Практична частина містить комплекс завдань, спрямованих на закріплення знань студентів з теорії і практики аудиту. В посібнику по кожній темі представлені тестові завдання для перевірки знань студентів. Розрахований для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.


У053.3. У74 Усач, Б.Ф. Контроль і ревізія : підруч. — 7-ме вид., перероб. і доп. — К. : Знання-Прес, 2008. — 263 с. - ISBN 978-966-311-059-2. – 1 прим.

У підручнику викладено систему організації і методику контрольно-ревізійної роботи в умовах реформування обліку та фінансової звітності, застосування нового Плану рахунків і національних Стандартів бухгалтерського обліку. За змістом підручник відповідає програмі курсу "Контроль і ревізія" для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Облік і аудит". Окремі теми присвячено висвітленню загальнонаукових і власне методичних прийомів фінансово-господарського контролю. Запропоновано методику ревізії з використанням комп'ютерів.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, слухачів інститутів післядипломної освіти, широку аудиторію практичних працівників контрольно-ревізійного, аудиторського, юридичного, податкового і фінансового профілів.


^ Економіка праці

*У24 К29 Катрелко, Л. А. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум : навч. посіб. / Катрелко Л. А., Кіт Ю. В., Пістун І. П. - 3-тє вид., перероб. і допов. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. ~ 540 с. - ISBN 978-966-680-431-3. -1 прим.

Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів збереження здоров'я та працездатності працівників, відомості з питань пожежної безпеки та практикум.

Наведено теми і плани проведення практичних занять, даються розширені методичні рекомендації та нормативні документи, контрольні питання, теми рефератів.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам, спеціалістам з охорони праці.


*У24 Г85 Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підруч. / О. А. Грішнова. — 4-те вид., оновлене. — К. : Знання, 2009. — 390 с. - ISBN 978-966-346-546-3. – 1 прим.

Підручник написано на новій концептуальній основі, що враховує орієнтацію України на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки та створення спільного економічного, інформаційного й освітнього простору Європи. Повно і доступно висвітлено всі теми, передбачені програмою нормативного курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини". Крім того, у підручнику подано матеріал, що розкриває проблеми людського розвитку, людського капіталу, самореалізації людини на ринку праці. Наведений матеріал сповнений ідеями пріоритету соціальної орієнтації економічного розвитку та поєднання навчання у ВНЗ із науковими дослідженнями.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, аспірантам, науковцям, спеціалістам у галузі економіки праці та управління соціально-трудовими відносинами.


*У24 Е40 Екопоміка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, В. М. Островорхов та iн.; За ред. Є. П. Качана. — К. : Знання, 2008. —407 с.- ISBN 978-966-346-492-3. – 1 прим.

У посібнику розкриваються теоретичні основи та практичні методи дослідження соціально-економічних і виробничих відносин на ріпні підприємств та організацій. Значну увагу приділено питанням формування та функціонування соціально-трудових відносин на основі соціального партнерства, регулювання попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, проблемам інтеграції соціально-трудових відносин України із системою відносин, визнаною Міжнародною організацією праці.

Для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також економістам-практикам, яких цікавлять питання економіки, організації, нормування праці та управління персоналом.


^ Економіка. Фінанси.

*У26 А28 Адамик, Б. П. Інформаційні технології у банківській сфері [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик, І. С. Литвин, В. О. Ткачук. - К. : Знання, 2008. - 351 с. - Дод. в кінці посі.- Глосарій : с. 320-328. - ISBN 978-966-346-359-9.. - 1 прим.


*У26 А47 Алексеев, I. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / Алексеев I. В., Колісник М. К. — К .: Знання, 2009.—253 с. - ISBN 978-966-346-595-1. – 1 прим.

У навчальному посібнику висвітлено суть і функції таких категорій, як гроші, кредит, зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу, потоків, ринку та систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин. Подано основні теоретичні положення стосовно вивчення коленої теми, запитання для самоконтролю, тести, задачі, список рекомендованої літератури, термінологічний словник, додатки. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства та практики його застосування в Україні.

Призначено для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також практичних працівників промислового і фінансово-кредитного сектору економіки.


*У26 Б68 Благун, I. Г. Фінанси : навч. посіб. / Благун I. Г., Сорока Р. С, Єлейко І. В. – Л. : "Магнолія-2006", 2008. - 314 с. - ISBN 966-2025-17-0 . – 1 прим.

У навчальному посібнику для самостійного вивчення курсу "Фінанси" висвітлено сутність фінансів, їх функції та роль, розглянуто фінансову систему, фінансову політику і фінансовий механізм. Значна увага при­ділена таким темам, як доходи і видатки державного бюджету, податкова система, місцеві фінанси, цільові державні фонди, фінансовий ринок, міжнародні фінанси та ін. Зручна структура посібника (конспект лекцій, плани семінарських і практичних занять, питання для самостійного опрацювання, тестові завдання для закріплення матеріалу, термінологічний словник, тематика рефератів, список рекомендованої літератури) дає змогу легше засвоїти навчальний матеріал.

Розраховано для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, аспірантів, викладачів, працівників фінансової системи, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами функціонування та розвитку фінансів.


*У26 Б90 Буднік, М. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Мартюшева Л. С., Сабліна Н. В. – К., 2009. – 333 с. – 10 прим.

Навчальний посібник розроблений згідно програми курсу « Фінансовий ринок », затвердженої Міністерством освіти і науки України як для вищих навчальних закладів.

Розглянуті питання функціонування фінансового ринку, оцінені всі варіанти інвестицій для забезпечення інвесторам ефективного вкладення коштів та своєчасного їх вилучення з процесу інвестування.

Для студентів економічних спеціальностей.


*У26 Б97 Бережна, Л. В. Економіко-математичні методи та моделі в фінансах / Бережна Л. В., Снитюк О. Х. – К. : Кондор, 2009. - 301 с. - ISBN 978-966-351-231-0. – 1 прим.

У навчальному посібнику розглядаються принципи і методи моделювання та управління фінансовими процесами. Наведена класифікація економіко-математичних методів та моделей. Запропоновані методи і моделі розв'язання задач, пов'язаних з бюджетними процесами, банківською діяльністю, страхуванням, податками.

У посібнику вміщено методичні поради з кожної теми, що передбачають висвітлення теоретичного матеріалу, наявність переліку питань для самоконтролю, тем рефератів, тестових завдань та завдань на контрольну роботу. Наведено багато типових прикладів.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів. Посібник буде корисним для аналітиків фінансових установ.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи