Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Сторінка4/9
Дата28.07.2012
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

*У26 Б97 Бечко, П. К. Податковий менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. К. Бечко, Н. В. Лиса. — К. : Центр учбової літератури, 2009. - 288 с. - ISBN 978-966-364-828-6. -1 прим.

У посібнику систематизовані теоретичні та методологічні основи функціонування податкового менеджменту. Посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Податковий менеджмент».

Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників фінансових служб, фінансових менеджерів та широке коло читачів.


*У26 Б97 Бечко, П. К. Основи оподаткування [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. К. Бечко, О. А. Захарчук ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. аграр. ун-т. – К. : Центр учбової літератури, 2009. - 168 с. - Бібліогр.: с. 163-167. - Глосарій: с. 147-162. - ISBN 978-966-364-829-3. – 1 прим.


*У26 В20 Васюренко, О. В. Банківські операції : навч. посіб. — 6-те вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 318 с. — (Вища освіта XXI століття) . – 1 прим. - ISBN 978-966-346-319-3

У посібнику розглянуто основні етапи розвитку і сучасний стан банківських систем розвинутих країн світу та України, організаційну будову, функції й операції Національного банку України, сутність і види банків та банківських операцій. Висвітлено порядок створення, реєстрації й ліцензування комерційних банків, механізм здійснення кредитно-інвестиційної діяльності банків та порядок проведення операцій з обслуговування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів, сутність та види конверсійних операцій банків на валютному ринку, механізм управління валютною позицією банку. Особлива увага приділяється аналізу новітніх підходів до здійснення банківських операцій. Шосте видання посібника перероблене і доповнене.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, працівників фінансово-банківської системи.


*У26 В61 Вовчак, О. Д. Кредит і банківська справа : підруч. / Вовчак, О. Д., Рущишин Н. М., Андрейків Т. Я. — К. : Знання, 2008. — 564 с. - ISBN 978-966-346-588-3. – 1 прим.

У підручнику популярно висвітлено актуальні питання кредиту і банківського бізнесу в умовах ринкової економіки. Вміщено розширену тематику, що стосується характеристики суті кредиту і кредитних відносин, його функцій, призначення позичкового процента, механізму кредитування, структури та основних принципів організації банківської справи в Україні, механізму здійснення банківських операцій та послуг, підходів до оцінки та регулювання діяльності банків в Україні.

Призначено як для студентів вищих навчальних закладів, слухачів післядипломної освіти, так і для викладачів, аспірантів, економістів, банкірів І фінансових інституцій, а також для усіх, хто цікавиться розвитком та функціонуванням банківсько-кредитної сфери та економічним життям держави.


*У26 В61 Вовчак, О. Д. Платіжні системи : навч. посіб. / Вовчак О. Д., Шпаргало Г. Є., Андрейків Т. Я. — К .: Знання, 2008. — 341с. - ISBN 978-966-346-584-5. – 1 прим.

У навчальному посібнику розглянуто суть та концепції функціонування платіжних систем, їх технологічну інфраструктуру та заходи захисту, специфіку дії зарубіжних платіжних систем. Проаналізовано шляхи подальшого розвитку електронних міжбанківських розрахунків в Україні. Також вміщено програму курсу, плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи, термінологічний словник, тести, завдання для практичних занять, тематику рефератів, питання підсумкового контролю та список літератури.

Призначено для студентів і викладачів економічних спеціальностей, магістрів, аспірантів, фахівців у галузі фінансів і банківської справи, всіх, хто цікавиться національного банківською системою, бере активну участь у її розбудові.

*У26 В97 Венгер, В. Б. Фінанси : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Венгер. — К. : Центр учбової літератури, 2009. - 432 с. - ISBN 978-966-364-802-6. – 1 прим.

У навчальному посібнику розглянуто основні розділи дисципліни «Фінанси» відповідно до вимог освітпьо-професійної програми за напрямом «Економіка і підприємництво».

Розкрито теоретичні засади функціонування й розвитку фінансів, складові фінансової системи держави, форми і види фінансових ресурсів, фінансовий механізм, систему управління державними фінансами в Україні. Надано характеристику бюджетної системи та бюджетної політики. Запропоновано напрями реалізації бюджетної політики. Значну увагу приділено сутності податків, податковій політиці і податковій системі держави. Запропоновано напрями вдосконалення адміністрування податків в Україні. Розглянуто структуру доходів і видатків державного бюджету, місцеві фінанси, фінансовий ринок, управління державним боргом, цільові фонди фінансових ресуїкіін, їх роль у фінансовій системі. Навчальний матеріал доповнюється схемами і питаннями для перевірки знань, тестами та відповідями до них.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, що вивчають дисципліну «Фінанси».


*У26 К23 Карлін, M. I. Бюджетна система України : навч. посіб. — К. : Знання, 2008. — 428 с. — (Вища освіта XXI століття). - ISBN 978-966-346-489-3. – 1 прим.

У навчальному посібнику аналізуються структура бюджетної системи України, доходи і видатки бюджетів різних рівнів. Значну увагу приділено з'ясуванню особливостей фінансування бюджетних установ та організацій різних видів (навчальних закладів, лікувальних установ, органів державної влади тощо). Для кращого засвоєння студентами викладеного матеріалу у посібнику наведені приклади розрахунків за кодами витрат кошторисів різних бюджетних установ нашої країни. За змістом і методикою подання матеріалу посібник відповідає програмі нормативного курсу "Бюджетна система України" і сучасним стандартам освіти.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Фінанси". Книга може бути використана також студентами інших спеціальностей, які вивчають курси "Фінанси", "Податкова система України", "Бюджетний менеджмент".


*У26 К62 Колесников, О. В. Історія грошей та фінансів : навч. посіб. - 2-ге вид. випр. та доп. Навч. нос. Колесников О. В., Бойко Д. І., Коковіхіна О. О. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 140 с.- ISBN 978-966-364-747-0. – 10 прим.

У навчальному посібнику розглядаються особливості розвитку грошей та фінансів починаючи з часів античності і до сьогодення. Особлива увага приділена грошам і фінансам існуючим у різні часи на землях сучасної України.

Для, студентів викладачів, фінансистів та всіх хто цікавиться данною теорією.

ІЛ. 38, бібліогр.: 70 назв.


*У26 К71 Косова, Т. Д. Аналіз банківської діяльності : навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 486 с. - ISBN 978-966-364-687-9. – 5 прим.

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні основи та прикладні аспекти аналізу банківської діяльності, наводяться контрольні запитання, тести і практичні завдання, глосарій. Виробці практичних навичок аналізу банківської діяльності сприятиме наведення фінансової звітності реального банку, статистичних показників діяльності банківської системи України і фрагменти найбільш важливих нормативних документів. Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, банківських працівників.


*У26 Л96 Лютий, І. О. Банківський маркетинг : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Лютий, О. О. Солодка. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 776 с. - ISBN 978-966-364-881-1. – 1 прим.

Авторами приділено значну увагу питанням позиціонування та посилення інноваційної активності комерційного банку в умовах невизначеності та ризику. Детально розглянуто аспекти організації маркетингу в банку, показники ефективності маркетингової діяльності. Викладення теоретичного матеріалу пов'язане з практичними завданнями аналітичного спрямування з використанням програмного забезпечення, прикладами діяльності сучасних комерційних банків України. Сприяє ефективному вивченню сутності, цілей та засад маркетингу в банку, методів досліджень ринку банківських продуктів і послуг, освоєнню інструментів маркетингу в банківській діяльності. Дозволяє набути вміння реалізовувати системний підхід до розробки та реалізації маркетингової стратегії банку.

Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вуиів, банкірів.


*У26 О-61 Оподаткування населення : навч. посіб. / А. В. Бодюк, С. П. Дусяк, B. C. Дубель, C. I. Кривенко. - К. : Кондор, 2009. -202 с.. - ISBN 978-966-351-237-2. – 1прим.

Описана чинна система оподаткування фізичних осіб у розвитку і законодавчому тлумаченню її положень. Розкрито механізм справляння податку з доходів фізичних осіб, визначення податкового кредиту, податкових соціальних пільг для населення. Висвітлено оподаткування населення державним митом, власників транспортних засобів і суб'єктів підприємницької діяльності. Розкрита методика контролю, аналізу і прогнозування внесення населенням платежів до бюджету.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих економічних закладів.

*У26 П44 Податковий менеджмент : підручник / Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В.. — К. : Знання, 2008. —525 с. - ISBN 978-966-346-501-2. – 1 прим.

У підручнику розкриваються теоретичні та методичні засади податкового менеджменту, особливості його практичної реалізації на рівні держави і підприємства. Визначено місце і роль податкового планування, регулювання, адміністрування податкового обліку і контролю в системі державного і корпоративного податкового менеджменту. Особлива увага приділяється організаційним основам здійснення податкового менеджменту. За змістом підручник відповідає програмі навчальної дисципліни "Податковий менеджмент".

Для студентів, які навчаються за спеціальністю "Оподаткування" та іншими спеціальностями напряму "Економіка і підприємництво", аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям і економістам-практикам, діяльність яких пов'язана з податковим менеджментом.


*У26 П85 Прядко, В. В. Історія грошей і кредиту : підруч. / Прядко В. В., Сайко М. М. - К.: Кондор, 2009. - 508 с. - ISBN978-966-351-221 – 1 прим.

У +даному підручнику у відповідності з навчальною програмою викладена історія виникнення, розвитку функціонування грошового обігу, кредиту і кредитних закладів від їх виникнення до кінця XX ст.


*У26 У61 Унинець-Ходаківська, В. П. Ринок фінансових послуг. : підруч. / Унинець-Ходаківська В. П., Вихор О. І., Лятамбор О. А. — К. : Кондор, 2009. — 484с. - ISBN 978-966-351-251-8 – 1 прим.

Підручник висвітлює сутність основних фінансових категорій і відносин, що виникають між суб'єктами ринку фінансових послуг, а також механізми і організаційні структури, які забезпечують функціонування сфери фінансових послуг.

Зміст підручника відповідає програмі "Ринок фінансових послуг", що є нормативною навчальною дисципліною циклу професійної підготовки магістрів та спеціалістів. Для студентів, викладачів економічних факультетів і вищих навчальних закладів Ш-IV рівня акредитації.


*У26 Ф59 Финансы : сборник комплексных задач, тестов и ситуаций : учебное пособие / Под ред. А. П. Вожжова. — 3-е изд., стер. — К. : Знання, 2008. — 269 с. — (Высшее образование XXI века). - ISBN 978-966-346-465-7. – 1 прим.

Предлагаемое учебное пособие — одно из первых отечественных практических пособий, предназначенных для изучения финансовых дисциплин по специальности "Финансы". В издание вошли тесты, комплексные задачи и ситуации, а также методические указания по их решению. По тематике сборник включает задания по финансовому анализу и финансовому менеджменту как на предприятиях финансово-кредитной сферы, так и в организациях нефинансового сектора.

Учебное пособие рассчитано, прежде всего, на студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Финансы". Книга будет полезной также преподавателям вузов, специалистам, руководителям предприятий и организаций, чья профессиональная деятельность связана с управлением финансами.


*У26 Ф59 Фінанси: курс для фінансистів : навч. посіб. / за ред. B. I. Оспіщева. — К. : Знання, 2008. — 567 с. - ISBN 978-966-346-473-2. – 1 прим.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади функціонування й розвитку фінансів, складові фінансової системи держави, форми і види фінансових ресурсів, фінансовий механізм, системи управління державними фінансами в Україні та державах із розвинутою ринковою економікою. Розглядаються бюджетна система та бюджетна політика, структура доходів і видатків державного бюджету, місцеві фінанси, управління державним боргом, соціальні позабюджетні фонди, їх роль у фінансовій системі. До кожної теми додається практикум, до складу якого входять план семінарського заняття, теми рефератів, тести, контрольні запитання, задачі та практичні завдання. Навчальний посібник відповідає нормативній програмі курсу "Фінанси".

Розраховано на студентів економічних факультетів, які навчаються за спеціальністю "Фінанси". Книга буде корисною також викладачам та аспірантам.


*У26 Ф59 Фінанси : підруч. / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. — К. : Знання, 2008.—611 с. - ISBN 978-966-346-477-0. – 1 прим.

У підручнику викладено теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань "Економіка і підприємництво". Розкрито історичні етапи становлення і розвитку фінансів та фінансової науки, сутність фінансів як економічної категорії та їх роль у процесі суспільного відтворення. Розглянуто особливості функціонування фінансової, бюджетної та податкової систем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики. Ґрунтовно висвітлено зміст і призначення фінансів суб'єктів господарювання, міжнародних фінансів, фінансового і страхового ринків, фінансів домогосподарств. По-новаторськи охарактеризовано фінансову безпеку держави, механізм державного кредиту та функціонування соціальних позабюджетних фондів. Значну увагу приділено характеристиці фінансових систем зарубіжних країн. Матеріали підручника допоможуть студентам зрозуміти причинно-на-слідкові зв'язки радикальних змін, що відбувалися і відбуваються в економіці України.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів і установ, всіх, хто бере активну участь у зміцненні економічної могутності держави Україна.


*У26 Ф98 Фещенко, Л. В. Бюджетна система України : навч. посіб. / Фещенко Л. В., Проноза П. В., Кузьминчук Н. В. - К. : Кондор, 2008. - 440 с. - Мова укр. - SBN 978-966-351-192-4. - 1 прим.

Міністерством освіти і науки України. Містить теоретичні основи вивчення бюджету як інструменту реалізації соціально-економічної політики, оскільки він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплюючи при цьому кожну юридичну та фізичну особу. Подано системне розуміння історичних процесів, становлення та розвитку бюджетної системи України. Розглянуто нормативно-правові акти та інструктивні матеріали для забезпечення комплексного розуміння основ бюджетного законодавства. Надано систематизацію етапів розвитку бюджетної системи України. Значну увагу приділено фінансуванню державою соціальної сфери, соціального захисту та соціального забезпечення населення; а також державного управління, економічної діяльності, науки, державного боргу. Для студентів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, а також фахівців фінансової та кредитної сфери.


*У268 Х76 Хомутенко, В. П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності : навч, посіб. Хомутенко В. П., Немченко В. В., Луценко I. С. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 474 с. - ISBN 978-966-364-791-3. – 1 прим.

У навчальному посібнику головна увага зосереджена на розгляді сутності фінансів зовнішньоекономічної діяльності і їх ролі в інтеграційних процесах. Для цього у посібнику розглядаються проблеми системи управління фінансами зовнішньоекономічної діяльності, механізм митного регулювання та валютно-фінансовий механізм ЗЕД, фінансово-кредитні умови зовнішньоекономічних угод та оподаткування, зовнішні позики суб'єктів реального сектору економіки та платіжний баланс як макроекономїчний індикатор ефективності зовнішньоекономічної діяльності країни, а також багато інших актуальних питань, пов'язаних вступом України до СОТ.

Посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, на всіх, хто цікавиться питаннями зовнішньоекономічної діяльності.


^ Економіка. Страхування

*У27 Б97 Безугла, В. О. Страхування : навч. посіб. / Безугла В. О., Постіл І. І., Шаповал Л. П.. – К. : Центр учбової літератури, 2008. - 5S2 с. - .ISBN 978-966-364-750-0. – 5 прим.

Навчальний посібник складено відповідно до освітньо-професійної програми дисципліни «Страхування». В ньому розглянуті загальні принципи, функції та фінансово-економічна технологія страхової діяльності, особливості тарифної та цінової стратегії страхової компанії та умови забезпечення її фінансової стабільності.

Теоретичний матеріал подаііо у вигляді схем, графіків та таблиць. Викладення основних положень супроводжується стислим описом історії формування певної концепції. До кожної з запропонованих тем додаються питання для самоперевірки, тести та задачі, які можуть бути використані студентами є процесі поточної роботи й викладачами для проміжної та підсумкової перевірки знань студентів.

Книга призначена як для самостійного вивчення матеріалу, так і в якості навчального посібника для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання.


*У28 Г16 Галушкіна, Т. П. Економіка природокористування : навч. посіб. – Х. : Бурун Книга, 2009. - 480 с. - ISBN 978-966-S942-28-0. – 1 прим.

Мета навчального посібника -дати сучасне поглиблене розуміння системних теоретико-методологічних уявлень щодо забезпечення екологозбалансованого природокористування в умовах ринкових відносин.

Посібник спрямований на підвищення рівня професійної освіти та обізнаності щодо моделей раціонального природокористування в умовах реалізації національної стратегії розвитку України.

Адресований студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, фахівцям.


^ Економіка. Економіка підприємства

*У29 Д13 Давидовим, І. Є. Управління витратами : навч. посіб. — К. : Центр учбової літератури, 2008. - 390 с. - ISBN 978-966-364-762-3. – 10 прим.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи управління витратами як складники комплексної системи менеджменту підприємств і організацій в умовах ринкової економіки. Дана детальна характеристика витрат стосовно сьогоднішніх умов господарювання та їх класифікація. Розкрито суть і особливості планування, нормування, прогнозування витрат та калькулювання собівартості як найважливіших складових елементів системи управління витратами.

Висвітлено практичні аспекти методики управління витратами в розрізі їх окремих видів. Показано вплив на управління витратами вітчизняних і зарубіжних систем і методів обліку затрат на виробництво. Охарактеризовані сучасні способи контролю за формуванням собівартості продукції.

Посібник розрахований па студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Менеджмент організацій», «Економіка підприємства» та практичних працівників, сферою діяльності яких с витрати виробництва.


^ У29 Е40 Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство. – Тернопіль : Вид. Терно-граф, 2008. - 424 с. – 1 прим.

Узагальнено досвід організації аитирейдерських заходів в умовах підприємств і підприємницької діяльності як України, так і країн СНД. У монографії, яка має ознаки навчально-методичного посібника, в доступній формі з використанням схем та іншого ілюстративного матеріалу розкрито першопричини і природу виникнення такого негативного явища, як рейдерство, за приведеною класифікацією висвітлюються методи та технологія захоплення майна, які мали місце у практиці, запропоновано скономіко-правові засоби захисту від рейдерського захоплення підприємства і його майна.

Розраховано на студентів і викладачів вищих та середньо-спеціальних навчальних закладів економічного спрямування, а також усіх, хто займається і цікавиться питаннями економічної безпеки та майнового захисту підприємств і підприємницької діяльності.

*У29 Е40 Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / В, Л. Ортинський, І. С. Керницький та ін.. - К. : Правова єдність, 2009. - 544 с. - Бібліогр.: с. 535-539. - ISBN 978-966-2183-12-2 (Алерта). - ISBN 978-966-373-523-8 (КНТ). - ISBN 978-966-364-845-3 (ЦУЛ). – 1 прим.

Викладено основи, систему, завдання, структуру економічної служби безпеки підприємств, організацій та установ. Висвітлено питання недобросовісної конкуренції, захисту комерційної таємниці, ділової (корпоративної) розвідки, інформаційної безпеки тощо. Відповідно до програми курс складається з вісімнадцяти лекційних занять. Для глибшого засвоєння знань подано контрольні запитання.

Для студентів, курсантів, аспірантів економічних та юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців у галузі безпеки підприємств, працівників правоохоронних органів та практичних працівників фінансово-економічної сфери, для власників та керівників комерційних структур, керівників і менеджерів служб безпеки цих структур, а також інших осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність.


*У29 І-20 Іванов, В. Б. Потенціал підприємства : наук.-метод. посіб. / Іванов В. Б., Кохась О. М., Хмелевськии С. М. - К. : Кондор, 2009. - 300 с. - ISBN 978-966-351-226-6. – 1 прим.

Сучасна категорія в економіці - потенціал підприємства. Це додатковий рівень кількісної та якісної оцінки підприємства. Він є необхідним та вагомим важелем в сучасних тенденціях розвитку економіки, її інтеграції та глобалізації.

Науково-методичний посібник призначений для менеджерів, економістів та інженерів відділів підприємств. Рекомендується студентам при курсовому та дипломному проектуванні.


*^ У29 М14 Майорова, Т. В. Інвестиційна діяльність : підруч. / [Т. В. Майорова]. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 472 с. - ISBN 978-966-364-883-5. – 1 прим.

У підручнику «Інвестиційна діяльність» автором висвітлюються найсуттєвіші характеристики процесу інвестування у національній економічній системі.

Розглядаються методологічні основи інвестування; структура інвестиційного ринку; специфіка фінансових, реальних, інноваційних та іноземних інвестицій; зміст та етапи розробки інвестиційних проектів, атакож методи їх оцінки; методи та вартість фінансової та забезпечення інвестиційної діяльності;макроекономічне регулювання інвестиційних процесів.


*У29 К85 Кривов'язюк, І. В. Підприємство в умовах ринку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Київ: "КОНДОР", 2009. - 840 с. - ISBN 978-966-351-170-2. – 1 прим.

Навчальний посібник розкриває теоретичні та прикладні аспекти поведінки підприємства в умовах ринку. Визначено зміст підприємства як організаційно-правової форми господарювання, розкрито внутрішній економічний механізм, його функціонування, особливості приватизації державних підприємств в Україні, основні види діяльності— виробнича, зовнішньоекономічна, діяльність на ринку цінних паперів і на ринку нерухомості. Особливу увагу приділено питанням антикризового управління підприємства.

Матеріали навчального посібника вирізняє своєрідність структури представлених матеріалів, теоретико-методичного обґрунтування напрямків, що стосуються діяльності підприємства.

До кожного розділу додається перелік ключових понять і термінів, практикум, контрольні запитання й список рекомендованої літератури. Книга призначена для викладачів та студентів вищих економічних навчальних закладів і факультетів за напрямком "Економіка та підприємництво". Буде корисна й всім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з економіки та менеджменту підприємства.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи