Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Сторінка5/9
Дата28.07.2012
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

*У29 M 94 Микитюк, П. П. Інноваційна діяльність: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. П. Микитюк. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 392 с. - ISBN 978-966-364-804-0. – 1 прим.

У посібнику розкрито і систематизовано структуру, основні тенденції та особливості форм та методів активізації інноваційної діяльності, фінансування, стимулювання і ефективність інновацій. Висвітлено роль держави, сутність ризиків та шляхи вдосконалення механізму інноваційного розвитку в Україні.

Запропоновано тестування її оцінювання знань студента в процесі поточного і підсумкового контролю. В посібнику вміщено тематичні задачі, які сприятимуть глибшому засвоєнню взаємозв'язків інновація та ефективності економіки, формуванню інноваційного мислення, термінологічний словник та інші додатки.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів вузів, підприємців і керівників-практиків, які займаються проблеми інноваційної діяльності.


*У29 П85 Економіка підприємства : навч. посіб. — 5-тевид. стер. — К .: Вікар, 2008. - 219 с. - (Вища освіта XXI століття). - ISBN 978-966-7131-95-1. – 1 прим.

У посібнику розглядається підприємство як суб'єкт господарювання в умовах ринкової економіки. Розкриваються сутність виробничих фондів підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання. Значна увага приділяється проблемам організації праці, використання трудових ресурсів, інноваційним процесам на підприємстві, оцінці фінансово-економічних результатів його діяльності. Наводяться практичні рекомендації, спрямовані на забезпечення оптимальних параметрів функціонування підприємства.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, викладачів економічних дисциплін, спеціалістів підприємств, а також інших зацікавлених осіб.


*У29 Х20 Харів, П. С. Економіка підприємства : збірник задач і тестів: навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 357 с. — (Вища освіта XXI століття). - ISBN 978-966-346-461-9. – 1 прим.

У пропонованому посібнику наводяться задачі з курсу "Економіка підприємства", формули, необхідні для розв'язання задач, приклади розв'язку типових задач і тести для контролю засвоєння теоретичного матеріалу. До задач і тестів подаються відповіді. Книга також містить словник основних понять і термінів. Третє видання навчального посібника перероблено і доповнено відповідно до вимог Болонського процесу, зокрема додано тести для формування білетів з підсумкового (іспити) та залишкового (ККР) контролю рівня знань.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної освіти та курсів підвищення кваліфікації, а також викладачів.


*У290-21 В92 Виноградський, М. Д. Управління персоналом. / Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. - 2-ге видання : навч. посіб. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 502 с. - ISBN 97S-966-364-766-1. – 5 прим.

У навчальному посібнику з курсу «Управління персоналом» послідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань планування, організації та технології управління персоналом, управління діловою кар'єрою, оцінки результатів діяльності працівників організації. Особлива увага приділена соціальному партнерству та ефективності управління персоналом,


*У290-21 Д13 Давидович, I. Є. Контролінг : навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2008.—552 с. - ISBN 978-966-364-759-3. – 10 прим.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Контролінг» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» напряму підготовки 0502 «Менеджмент». Він охоплює усі теми, які передбачені типовою програмою. У ньому розглянуто суп. контроліпгу, Його роль і значення в економічній діяльності підприємств, місце в системі управління. Охарактеризовані об'єкти контролінгу, його види та методичний інструментарій. Значна увага відведена організації управлінського обліку в системі контролінгу.

Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент організацій», аспірантів, викладачів вузів економічного профілю.


*У290-21 Д64 Должанський, І. 3. Бізнес-план: технологія розробки. Навчальний посібник. Должанський І. 3., Загорна Т. О. - 2-ге вид. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 384 с. - ISBN 978-966-364-790-6. – 1 прим.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти розробки бізнес-плану як аналітичного документа, що формує пріоритети розвитку підприємства, враховуючи накопичений міжнародний та вітчизняний досвід. Послідовно розкриваються сутність та структура бізнес-плану, методичні підходи до розробки основних розділів. Викладені специфічні особливості бізнес-планування як управлінської технології па основі пророблення маркетингових рішень, розглянуто специфіку розробки різних бізнес-планів з урахуванням характеру діяльності, оцінки рівня ризику.

Практична сторона посібника містить приклади реальних бізнес-проектів для ознайомлення, всебічного аналізу та детального пророблення.


*У290-21 Б17 Базілінська, О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посіб. [для сгпуд. вищ, павч. закл.] / О. Я. Базіліиська. — К. : Центр учбової літератури, 2009. - 328 с. - ISBN 978-966-364-848-4. – 1 прим.

Пропонований посібник за структурою та логікою відповідає типовій програмі дисципліни «Фінансовий аналіз». Теоретичний матеріал підпорядкований вивченню основних методів, прийомів та моделей фінансового аналізу. В центрі уваги - аналіз активів та джерел формування капіталу підприємства, умови фінансової стійкості підприємства, дослідження ліквідності, рентабельності та ділової активності підприємства, визначення інвестиційної привабливості підприємства, побудова моделей прогнозування ймовірності банкрутства.

Контрольні питання, наведені після кожної теми, охоплюють всі головні проблеми курсу. Опрацювання тестів та практичних завдань, які розроблені до кожної теми, дає можливість у процесі вивчення тем встановити зворотній зв'язок, отримати уявлення про рівень засвоєння навчального матеріалу.


*У290-21 К66 Корж, М. В. Маркетинг : навч. пос. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 344 с. - ISBN 978-966-364-760-9. – 10 прим.

У посібнику викладені основні питання курсу „Основи маркетингу". Розглянуті проблеми розвитку маркетингової системи на сучасному підприємстві. Приведені різноманітні підходи до товарної, марочної, конкурентної політики у маркетингу. Висвітлені головні напрямки та елементи маркетингового направлення.

Для студентів економічних та інженерних спеціальностей, слухачів системи післядипломної освіти і спеціалістів.


^ У290-21 К731 Котельніков, Д. І. Управління підприємством. Словник-довідник юридичних термінів. – К : Кондор, 2009. – 227 с. - 1 прим.

Конфліктні ситуації у договірних стосунках часто виникають внаслідок різного тлумачення відомих і широковживаних управлінських термінів. Словник містить більше 2500 термінів з менеджменту, що визначені законодавством України. Тому він є корисним бізнесменам, менеджерам, юридичним особам, студентам, викладачам, державним службовцям та пересічним громадянам, яки мають справу з діловими паперами та договірними, розпорядчими та виконавчими документами, яки відображають взаємини між окремими особами та організаціями.


^ У290-21 М15 Македон, В. В. Бізнес-планування : навч. посіб. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 236 с.- -ISBN 978-966-364-775-3. – 5 пррим.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання формування, обгрунтування та аналізу бізнес-планів в сучасних умовах господарювання. Розкрито методику розробки бізнес-плану, питання організації фінансово-господарської діяльності підприємства. Посібник дає можливість професійно підготувати бізнес-план та організувати фінансово-господарську діяльність підприємства. Посібник розраховано на студентів економічних спеціальностей за програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також студентів інших спеціальностей. Посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, менеджерам підприємств різних форм власності та спеціалістам, які займаються бізнес-плануванням на підприємстві.


*У290-21 О-75 Осовська, Г. В. Менеджмент організацій. Для самостійного вивчення: навч. посіб. / Осовська Г. В., Осовський О. А. — К.: Кондор, 2009. — 378 с. - ISBN 978-966-351-239-6. – 1 прим.

Ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства і його працівників. Ці вимоги диктуються не тільки могутньою ринковою конкуренцією і високими стандартами якості товарів, що випускаються підприємством, а й необхідністю гнучкої реакції фірми на ринкові і виробничі ситуації, які швидко змінюються.

Успіх підприємства багато в чому залежить від здатності менеджера - керівника передбачити можливі ситуації на підприємстві і па цій основі змінювати структуру виробництва й управління, вводити у виробництво нові види продукції правильно планувати їхні обсяги, інвестиції і прибуток для досягнення найбільшого ефекту. Тому в навчальному посібнику особлива увага приділена системному управлінню організацією, конкурентній політиці організації та її діагностиці. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів економічних вузів і факультетів, аспірантів.


*У290-21 П37 Свінцицька, О. М. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. - 2-е вид., перероб. і доп. — К. : Кондор, 2009. — 264 с. - ISBN 978-966-351-252-5. – 1 прим.

У навчальному посібнику висвітлюються теоретико-методологічні основи планування як основної функції управління підприємством. Цим самим планування показано вихідним регулюючим процесом забезпечення ефективного розвитку народного господарства України і реалізації її економічної політики.

Навчальний посібник може стати провідником у вивченні планування як науки, оволодінні як теоретичними, так і практичними навиками роботи у цій галузі і допоможе бажаючим досягти успіху у розробці планів в усіх напрямках господарської діяльності підприємства та успішно їх реалізовувати. Показник призначений для студентів, аспірантів, керівників усіх рівнів та ділових людей.


*У290-21 П58 Попович, П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : підруч. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 630 с. — (Вища освіта XXI століття). - ISBN 978-966-346-471-8. – 1 прим.

У підручнику розкриваються теоретичні основи економічного аналізу, мета і завдання системи управління виробництвом. Наводиться методика аналізу виробничого потенціалу, витрат на виробництво продукції, фінансових результатів та інших показників. Уперше у вітчизняній практиці висвітлено питання організації операційного аналізу. Розглянуто методи аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості, ліквідності, ефективності використання оборотного капіталу. Розкрито методологічні засади аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарської діяльності.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, економістам-практиками, підприємцям, керівникам підприємств і організацій.


*У290-21 С42 Скібіцький, О. М. Антикризовий менеджмент : навч. посіб. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 568 с. - ISBN 978-966-364-763-0. – 1 прим.

У навчальному посібнику подані основні матеріали для вивчення нормативної дисципліни „Антикризове управління підприємством". Висвітлюються питання сучасної теорії та практики управління кризовими ситуаціями в підприємствах виробничої сфери, торгівлі та сфери послуг, питання управління спросом, змінам та стратегії використання людського потенціалу. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів з економіко-підприємницьких спеціальностей, викладачів та менеджерів.


*У290-21 С42 Скібіцький, О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Скібіцький . — К. : Центр учбової літератури, 2009. - 408 с. - ISBN 978-966-364-813-2. – 1 прим.

У навчальному посібнику подані основні матеріали для вивчення нормативних дисциплін «Управління інноваціями» та «Управління інвестиціями». Базовий професійний курс управління інноваційною та інвестиційною діяльністю, охоплює проблеми оформлення інноваційних проектів, аналізу попиту на науково-технічну продукцію, оцінки ефективності інновацій та інвестицій.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів з економіко-підприємницьких спеціальностей, аспірантів, викладачів, керівників науково-дослідних організацій і менеджерів.


*У290-21 Ч96 Чучка, І. М. Інтерактивний маркетинг : навч. посіб. / Чучка І. М., Студеняк І. П. —- К. : Кондор, 2009. — 122 с. - ISBN 978-966-351-184-9. – 1 прим.

Навчальний посібник складений у відповідності до вимог програми із дисципліни "Інтерактивний маркетинг" для вищих навчальних закладів і призначена для студентів — майбутніх інженерів-економістів, що працюватимуть в області міжнародних економічних відносин та маркетингу.


*У290-80 Б76 Божкова, В. В. Реклама та стимулювання збуту: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. — К. : Центр учбової літератури, 2009. - 200 с. - ISBN 978-966-364-870-5. – 1 прим.

Актуалізація використання комунікаційних інструментів в Україні закономірна, адже підтверджена досвідом економічно розвинутих країн світу. Але, їх планування і застосування, особливо на вітчизняному ринку, потребує специфічних знань і вмінь. Стимулювання збуту стає все більш важливою складовою комплексу маркетингових комунікацій. З огляду на те, що ефективність заходів зі стимулювання збуту значно вища за ефективність від прямої реклами, а витрати на порядок менші, вітчизняні виробники все частіше і з успіхом їх застосовують.

Навчальний посібник може бути цікавим рекламістам, маркетологам, викладачам, аспірантам і студентам зі спеціальності «Маркетинг».


*У290-93 А35 Азаренкова, Г.М. Фінанси підприємств : навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко P.M. — 3-тєвид., випр. і доп. — К. : Знання-Прес, 2009. — 299 с. - ISBN 978-966-311-073-8. – 1 прим.

За змістом навчальний посібник відповідає програмі курсу "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей. У посібнику розкривається зміст таких тем: фінанси підприємств, організація фінансової, діяльності, формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств, організація грошових розрахунків і кредитування підприємств, організація оборотних коштів і відтворення основних фондів, фінансове планування, аналіз фінансового стану, проведення фінансової санації підприємств. До кожного розділу додаються контрольні запитання, тести та практичні завдання.

Розраховано насамперед на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним також викладачам, аспірантам, спеціалістам-практикам, підприємцям, керівникам підприємств.


^ У290-93 Б61 Білик, М. Д. Фінанси підприємств: практикум. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 196 с. - ISBN 978-966-364-745-6. – 5 прим.

Завдання для практичних занять складено відповідно до структури курсу за освітньо-професійною програмою підготовки - „Економіка і підприємництво", „Фінанси", „Банківська справа", „Економічна статистика", „Бухгалтерський облік", „Облік і аудит", „Біржова діяльність", „Комерційна діяльність". Завдання можуть використовуватись при підготовці фахівців і з інших спеціальностей.

Навчальний посібник призначено як для проведення аудиторних практичних занять, так і для самостійної роботи студентів. Книга буде особливо корисною для студентів, які навчаються заочно, оскільки до кожного завдання наведено методичні вказівки, в яких зазначено нормативні документи, алгоритми розрахунку тощо.


*У290-93 К56 Коваленко, Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. — 3-тє вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. — 483 с. — (Вища освіта XXI століття).. - ISBN 978-966-346-464-0. – 1 прим.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи фінансового менеджменту підприємств, розкриваються його сутність, економічна природа та механізм реалізації. Значна увага приділяється змісту основних фінансових політик, фінансовим методам і важелям, сучасному інформаційному забезпеченню управлінських фінансових рішень. На конкретних прикладах розглядаються стратегія і тактика управління окремими аспектами фінансової діяльності підприємства. За змістом посібник відповідає програмі з дисципліни "Фінансовий менеджмент".

Для студентів економічних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів. Книга буде корисною також бізнесменам, фінансовим директорам, працівникам фінансово-економічних служб та менеджерам підприємств.


У290-93 К73 Котельников, Д. І. Управління фінансами. Словник- довідник юридичних термінів. / Д. І. Котельніков, М. Д. Несторенко. - К. : "Кондор", 2009. - 160 с. - ISBN 978-966-351-253-2. -1 прим.

Словник містить 1210 термінів широковживаних у фінансовому менеджменті, юридичне тлумачення яких визначено ПО чинними законодавчими актами України. Словник призначено для бізнесменів, державних службовців, економістів, студентів, викладачів і пересічних громадян, які мають справи із фінансовими документами та справами.


*У290-93 К89 Кузьменко, Л. В.. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Кузьменко Л. В., Кузьмін В.В., Шаповалова В. М. – Херсон : Олді-плюс, 2009. - 256 с. - ISBN 966-7914-72-0. – 1 прим.

У посібнику розглянуто цілий ряд питань, пов'язаних з управлінням фінансами підприємства в ринкових умовах господарювання. Велику увагу приділено механізму формування фінансових ресурсів основного та оборотного капіталу, управлінню грошовим оборотом і прибутком підприємства, фінансовому плануванню та інвестиційній діяльності Окремі теми присвячені проблемам оцінки та мінімізації фінансових ризиків прогнозування і уникнення банкрутства При написанні учбового посібника автори прагнули по максимальній мірі використовувати положення системного підходу, згідно з яким предмет, який вивчається, представляє собою систему знань з їх логічними зв'язками, послідовністю, направленістю . Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів.


У290-93 Ф53 Філіна, Г. I. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 320 с. - ISBN 978-966-364-771-5. – 1 прим.

У пропонованому навчальному посібнику фінансова діяльність суб'єкта господарювання розглядається як комплексне управління капіталом. Управління формуванням капіталу представлено на основі вибору джерел формування власного капіталу виходячи з економічної доцільності та прав власників, розгляду та об'рунтування джерел зовнішнього фінансування виходячи з особливостей кожного з них. Фінансування активів підприємств розглядається по групах активів, кожна з яких потребує специфічних джерел фінансування. Особливе місце у навчальному посібнику займають питання фінансового планування за традиційними технологіями та технологією бюджетування.


У292 В18 Варналій, З.С Мале підприємництво:основи теорії і практики. - 4-те вид., стер. — К. : Т-во "Знання", КОО, 2008. — 302 с ISBN 978-966-620-266-9. - 1 прим.

Розглядається комплекс проблем, пов'язаних зі становленням і розвитком малого підприємництва в Україні. Досліджуються теоретичні засади й економічна природа малого підприємництва, його місце і роль у структурі ринкової економіки, тенденції та особливості розвитку в Україні. Значна увага приділяється питанням державної підтримки малого підприємництва, аналізу соціально-економічних наслідків розвитку малого підприємництва в Україні. Розкривається технологія заснування власної справи.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, представників органів державної влади та місцевого самоуправління, народних депутатів України та підприємців.


У292 Ч97 Череп, А. В. Діяльність підприємств промислово-фінансових груп харчової промисловості в ринкових умовах господарювання : монографія. / Череп А. В., ПоготаГ. Д., Брутян К. С. - К. : Кондор, 2009. - 304 с. - ISBN 978-966-351-225-9. - 1 прим.

Автори монографії пропонують свій погляд на питання створення та функціонування промислово-фінансових груп, аналізу організаційно-економічної діяльності промислово-фінансових груп. Запропоновані шляхи підвищення ефективності організаційного та економічного механізму діяльності об'єднань в Україні.


*У298 З63 Зінь, Е. А. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підруч. / Зінь Е.А., Дука Н.С. / За ред. д.е.н., професора Е. А. Зіня. — К.: Видавництво «Кондор», 2009. — 432 с. - ISBN 978-966-351-241-9. – 1 прим.

Підручник підготовлений відповідно до типової програми викладання дисципліни. В підручнику розкривається сутність предмету, зміст та завдань дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»; наведена характеристика об'єктів та суб'єктів цього виду діяльності, національних та міжнародних органів регулювання, а також зміст методів регулювання. Значна увага приділена висвітленню форм виходу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на зовнішній ринок та особливостей діяльності підприємств з іноземним капіталом. Розкрита організація міжнародних перевезень та організація діяльності митних служб України. Дається зміст правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, розкрито характер неправомірних дій та відповідальності за скоєні правопорушення.

Призначений студентам вищих навчальних закладів за напрямами підготовки «Менеджмент», може бути використаний студентами інших напрямів підготовки, зокрема, економічної, правової, обліково-аналітичної, організаційно-технологічної, а також викладачами, аспірантами, працівниками органів державного управління та місцевого самоврядування.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи