Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Сторінка6/9
Дата28.07.2012
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Економіка промисловості

*У30 Г91 Гриньова, В.М. Організація виробництва : підруч. — К.: Знання, 2009. — 582 с.- ISBN 978-966-346-508-1. - 1 прим.

У підручнику розкриваються теоретичні та методичні основи організації виробництва на підприємстві (на прикладі галузі машинобудування). Особливу увагу приділено питанням організації виробничих і трудових процесів у первинних ланках підприємств, організації непотокового, потокового та автоматизованого виробництв, комплексній підготовці виробництва до випуску нової продукції. До кожної теми додаються контрольні запитання та завдання. У додатку наводяться рекомендації щодо виконання індивідуального навчально-дослідного завдання і список рекомендованої літератури.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне вдосконалювати свої знання в галузі організації виробництва.


*У31/39 M 58 Міжнародний агробізнес: навч. посіб. / За ред. І. Ю. Сіваченко. – К. : 2008. – 266 с.. -3 прим.

У навчальному посібнику розглядаються зміст і сутність понять "агробізнес" та "міжнародний агробізнес". З'ясовуються основні поняття продовольчого маркетингу, організаційної структури агробізнесу. Центральне місце займає характеристика міжнародної агро продовольчої системи, визначення основних тенденцій розвитку світового продовольчого ринку та місця на ньому України. Висвітлюється досвід функціонування міжнародного агробізнесу в окремих регіонах світу і в країнах з різним рівнем його розвитку. У навчальному посібнику вміщені тести, які вводяться в ЕОМ, індивідуальне завдання а також список рекомендованої літератури.

Призначається для студентів економічних вузів і факультетів.


^ Економіка торгівлі

*У422 М29 Марцин, B.C. Економіка торгівлі : підруч. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. —603 с. - ISBN 978-966-346-475-6. – 1 прим.

У логічній послідовності розкрито засадничі питання дисципліни: торгівлю в період розбудови ринкової економіки в Україні, органїзаціійно-економічні основи функціонування торгових підприємств. Окремим блоком подано питання для поглибленого вивчення розділів, серед яких запропоновано розширені тестові завдання, які повертають читача до вивченого матеріалу, тим самим сприяючи повторенню і належному засвоєнню кожної наступної теми.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


*У428 О75 Основи митної справи в Україні : підруч. / За ред. П.В. Пашка. — К.: Знання, 2008. — 651 с. — (Митна справа в Україні). - ISBN 978-966-346-483-1. – 1 прим.

У підручнику подаються основні відомості про історію митної справи, її роль та місце в сучасному житті України. Детально розглядаються основні режими митного контролю, порядок митних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України, засоби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил тощо. З урахуванням останніх нормативно-правових актів висвітлюються структура митних органів України, порядок нарахування митних платежів, умови застосування правил ІНКОТЕРМС в Україні. Всі матеріали підручника ґрунтуються на новітній нормативно-правовій базі: Митному кодексі України, що діє з 2004 р., УКТЗЕД, законах України та постановах Кабінету Міністрів України.

Для студентів вищих та спеціальних закладів освіти, працівників митниць, декларантів, керівників підприємств і організацій, підприємців, інших осіб, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, всіх, кого цікавлять питання діяльності Державної митної служби України.


Індустрія гостинності і туризму

*У43 П68 Правик, Ю. М. Маркетинг туризму : підруч. / Ю. М. Правик. — К. : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта XXI століття). - ISBN 978-966-346-490-9. – 1 прим.

У підручнику розглядаються теоретичні та методичні основи маркетингу туризму, особливості маркетингової політики туристичної компанії, сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму. Наведений матеріал відображає як традиційні уявлення та підходи до аналізу туристичного бізнесу, так і сучасні концепції вітчизняних і зарубіжних вчених, фахівців-практиків і дає можливість ознайомитися з новітніми теоріями та практикою туристичної діяльності, методами забезпечення її стабільного функціонування і розвитку. Це перший в Україні підручник із навчальної дисципліни "Маркетинг туризму", що відповідає сучасним стандартам освіти і вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Крім теоретичного матеріалу в підручнику наводяться навчальна програма, тести для перевірки та оцінки здобутих знань студентів і список рекомендованої літератури.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також фахівцям-практикам, що працюють у галузі туризму.


*У431 Р78 Ростовський, В. С, Барна справа : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. С Ростовський, С. М. Шаман. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 398 с. - ISBN 978-966-364-878-1. – 1 прим.

У зв'язку із західноєвропейською інтеграцією України та вступом до СОТ швидкого розвитку набуває в Україні туристична індустрія, курортна діяльність. Тому в багатьох вищих навчальних закладах, технічних та кулінарних училищах планується підготовка спеціалістів, бакалаврів із нової спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». У підручнику розглядаються питання організаційної структури барів в Україні, їх технічного оснащення, технології приготування коктейлів та напоїв, організації роботи барменів. Видання розраховане на підготовку менеджерів у галузі барної справи.


*У43 М26 Маркетинг турпродукту : підруч.— К. : Кондор, 2009. — 394 с. - ISBN 978-966-351-224-2. – 1 прим.

У підручнику розглянуті практичні та теоретичні питання маркетингової діяльності, принципи створення та формування туристичного продукту на основі маркетингової теорії і практики сучасного господарювання. У ньому розкриваються теоретичне поняття, специфіка та особливості в туризмі, обґрунтовується концепція формування маркетингового механізму розробки і прийняття рішень у системі туризму; розкриваються методологічні основи організації функцій маркетингу в туристичній діяльності, обґрунтовується необхідність використання сучасних методів маркетингової діяльності, а також розглядаються сучасна концепція маркетингу як філософії бізнесу, принципи, функції і види маркетингу.

У розділах описані такі функції маркетингу: маркетингові дослідження, розробка стратегії маркетингу, продуктова і цінова політика, політика просування і продажу туристичного продукту, комунікаційна політика, контроль маркетингової діяльності та ін.

Призначається для студентів, аспірантів, науковців і практиків, які займаються проблемами формування і розвитку ефективної системи туристичного продукту.


^ У43 T -87 Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку". - Тернопіль, "Терно-граф". - 2008 - 976 с. – 1 прим.

У книзі розкрито економічні механізми формування та особливості розвитку туризму в Україні. У контексті ефективного використання феноменальних історичних, природничо-рекреаційних, національно-етнографічних та патріотичних регіональних традицій України, запропоновано туристичні маршрути. Висвітлено соціально-психологічні витоки формування суспільної свідомості туристичними засобами. Описано передумови розвитку туристичної галузі в умовах становлення державності та у контексті вступу України до ЄС. Розкрито особливості виникнення приватного туризму. Охарактеризовано передумови створення обслуговуючої інфраструктури та її розвиток на сучасному етапі. Подано краєзнавчі, інформаційно-рекламні, фотоілюстративні матеріали для мандрівників за розмаїтними туристичними маршрутами, які побудовані за регіональним принципом.

Видання буде корисним не лише для учених, а й для студентів, широкого кола читачів, туристів і усіх тих, хто планує вкладати кошти у розвиток туристичного бізнесу на Україні, в розробку рекреаційного комплексу та мінерально-сировинних ресурсів.

Книга, що у вас в руках, є пробним виданням в сфері туризму. Автори усвідомлюють, що комплексно осягнути весь масив краєзнавчих, історичних, культурних, релігійних, економічних можливостей кожного краю, кожного регіону, кожної адміністративної одиниці неможливо. В книзі зроблено спробу узагальнити і представити для обговорення туристично-рекреаційний потенціал України. Автори будуть вдячні вам за додаткові відомості, які будуть враховані ними при підготовці 2-го видання.


У43 Х72 Холловей Дж.К. Туристический маркетинг : пер. с 4-го англ. изд. / Дж.К. Холловей. — К. : Знання, 2008. — 575 с. - 16 с. цв. ил. - ISBN 978-966-346-507-4 (рус.). - ISBN 0-273-68229-6 (англ.). – 1 прим.

Книга знакомит читателя с основами теории маркетинга и эффективными методиками его практической реализации в различных сферах индустрии туризма и путешествий. Это издание тщательно переработано и дополнено в соответствии с ситуацией, сложившейся сегодня на динамичном туристическом рынке. Особое внимание уделяется глобальному характеру туристической отрасли, что в полной мере раскрывается в последней части, которая состоит из 13 поучительных примеров из практики. В книге представлена подборка уникальных цветных иллюстраций, отражающих новые веяния в сфере организации рекламных кампаний и применения PR-технологий. Кроме того, читатель найдет обстоятельные ответы на большинство ключевых вопросов (брендинг, взаимосвязь с клиентом, охрана окружающей среды и поиск оптимальных каналов дистрибуции в условиях перманентной нестабильности).

Структура издания позволяет использовать его в качестве учебного пособия — в каждом разделе вы найдете план изучения материала, подборку практических примеров, перечень вопросов и тем для обсуждения. Информация изложена достаточно четко и доступно, поэтому она легко воспринимается студентами профильных факультетов ("Туризм", "Туристический сервис", "Маркетинг и деловое администрирование" и т. п.).


*У431-803 А87 Архіпов, В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Архіпов, В. А. Русавська. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 342 с- ISBN 978-966-364-867-5. – 1 прим.

У посібнику розкрито сутність організації процесу обслуговувашія в закладах ресторанного господарства різних типів, надана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної її передумови. Висвітлені основні правила подавання справ і напоїв, культури їх споживання. Охарактеризовані методи і форми обслуговування споживачів, які використовуються в закладах ресторанного господарства як повсякденно, так і при проведенні бенкетів та прийомів, здійсненні кейтерінгового обслуговування, створенні умов для розваг і відпочинку.

Матеріал, поданий з урахуванням вимог сучасного ресторанного бізнесу, дозволяє успішно засвоїти курс організації обслуговування в закладах ресторанного господарства.

Для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, керівників і працівників ресто-ранного господарства.


*У431-803 А87 Архипов В. В., Организация работы сомелье: учебное пособие [для студ. висш. учеб. зап.) / В. В. Архипов, В. Г. Крюковская. - К. : Центр учебной литературы, 2009. - 304 с. - Текст: рос.- ISBN 978-966-364-851-4. – 1 прим.

Данное учебное пособие содержит основные сведения в области технологии и организации работы с алкогольными напитками на предприятиях гостиничного и ресторанного сервиса, в частности, классификацию алкогольных напитков в зависимости от исходного сырья, отличительные особенности производства, хранения и потребления.. Включает информацию о правилах формирования винного ассортимента и составления карты вин в ресторанах и барах. Подробно рассматриваются также техники и технология обслуживания гостей.

Предназначено студентам специальностей: «Гостиничное хозяйство», «Гостинично - ресторанное дело», «Менеджер гостинично - ресторанного бизнеса», «Технология питания».


Світова економіка

*У5 М58 Міжнародна економіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Козак Ю. Г. . Лук'яненко Д. Г., Макогон Ю. В. та ін. ; За ред. Ю. Г. Козака, Д. Г. Лук'яненка, Ю. В. Макогона. - 3-тє вид. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 560 с. - ISBN 978-966-364-814-9. - 1 прим.

Підручник спрямований на активне засвоєння курсу «Міжнародна економіка» згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України. Він опробований упродовж 15 років. Це третє перероблене та доповнене видання першої оригінальної книги з міжнародної економіки українською мовою (1993 p.).

У ньому враховано накопичений протягом десятиліть досвід викладання курсу «International Economics» в університетах США та Західної Європи, проаналізовано сучасні закономірності розвитку та функціонування міжнародної економіки з урахуванням специфіки країн з перехідною економікою, насамперед України. Підручник містить ключові поняття, контрольні питання, теми доповідей і рефератів, тестові завдання до кожного розділу курсу, а також підсумкові контрольні питання та тестові завдання до курсу в цілому.

Для студентів економічних вузів та факультетів.


*У5 Г69 Горін, Н. В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. — К. : Знання, 2008. — 330 с. - ISBN 978-966-346-589-0. – 1 прим.

У посібнику розглянуто теоретичні основи та практичні аспекти формування і реалізації системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано методи державного регулювання зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Особливу увагу звернуто на механізм грошово-кредитного та валютного регулювання. Детально висвітлено причини та методи регулювання прямих і портфельних іноземних інвестицій, вказано способи оцінки їх обсягів.

Призначено для студентів та викладачів ВНЗ, фахівців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також тих, хто цікавиться проблемами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних економічних відносин.


Економіка України

У9(4Укр) П14 Паливода, К. В. Капітальні інвестиції на прикладі будівництва в Україні [Текст] : монографія / К. В. Паливода. - К. : Знання, 2009. - 711 с. - Дод. в кінці моногр.- Бібліогр.: с. 373-396.-ISBN 978-966-346-611-8. – 1 прим.


*У9(4Укр) Н35 Національна економіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедева В. К. та ін.; За ред. В. М. Тарасовича. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 280 с. - ISBN 978-966-364-811-8. – 1 прим.

У навчальному посібнику розглянуто етапи еволюції національної економіки, її сучасний зміст та основні структурні характеристики, закономірності функціонування та розвитку окремих складових національної економіки на мікро-, мезо-, макро- і мега- рівнях, напрями і механізми їх державного регулювання.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, державних службовців та підприємців.


*У9 (4Укр) Х76 Хомяков, В. І. Економіка сучасної України : навч. посіб.. / Хомяков В. І., Бакум I. B. - К. : Кондор, 2009. -426 с. - ISBN 978-966-351-230-3. – 1 прим.

Висвітлено особливості функціонування економіки сучасної України. Охарактеризовано загальні параметри класичної ринкової економіки та її сучасні трансформаційні варіанти. Запропоновано класифікацію основних типів перехідної економіки, характерних для постсоціалістичних країн. Сформульовано стратегічну мету розвитку України.

Видання призначене для студентів, аспірантів, викладачів економічних факультетів та економістів.


*У9(4Укр) Г91 Гринів, Ф. Л. Національна економіка: навч. посіб. – Л. : "Магнолія 2006"', 2009. -464 с. - ISBN 978-966-2025-41-5. – 1 прим.

У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. і на основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних статистичних даних та інших матеріалів авторами з'ясовано предмет, методологію та теорії національної економіки, проаналізовано розвиток української економіки до проголошення незалежності, розглянуто стратегію національної безпеки та структурні змінну вітчизняній економіці, визначено особливості формування конкурентного середовища, найважливіші механізми державного регулювання та перспективи моделі розвитку національної економіки України, досліджено її зовнішньоекономічну стратегію.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчаються за напрямом "Економіка і підприємництво", для викладачів, магістрантів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться проблемами національної економіки.


Політичні науки

*Ф0 Г98 Гелей, С.Д., Рутар СМ. Політологія : навч. посіб. — 7-ме вид., перероб. і доп. — К.: Знания, 2008. — 415 с. - ISBN 978-966-346-467-1. – 1 прим.

Висвітлено сутність та структурні рівні політики, окреслено взаємодію політики з іншими сферами суспільного життя, визначено механізми державного, регіонального та місцевого управління. З позицій сучасних методологічних підходів розкрито зміст, структуру та функції інститутів політичної і правової систем, різноманітних чинників функціонування політичного процесу, а також специфіку їх прояву в суспільних трансформаціях України. Особливу увагу приділено критеріям та факторам, які забезпечують демократичність та ефективність політичних систем. При підготовці посібника використано найновіші публікації вітчизняних та зарубіжних учених, власні дослідження авторів.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться політологією.


*Ф0 К97 Кирилюк, Ф. М. Новітня політологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 564 с. - ISBN 978-966-364-868-2. – 1 прим.

У навчальному посібнику висвітлено розвиток зарубіжних політичних вчень з кінця XIX до початку XXI ст. В основу покладено формування і конституювання інструментарію політології як наукової і навчальної дисципліни.

Його структура включає науково-методичиі рекомендації, основні поняття і категорії, питання до дискусій, теми рефератів і кваліфікаційних робіт та завдання для самостійної роботи студентів. Одним із головних його елементів є витяги з першоджерел до кожної теми підручника, а також список основної літератури.

Розрахований як навчальний посібник на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться політикою.


*Ф0 Ц98 Цюрупа, М. В. Основи сучасної політології : підруч. для студ. ВУЗів / Авт. кол. : Цюрупа М. В. та ін. - К.: Кондор, 2009. - 354 с. - ISBN 978-966-351-202-0. – 1 прим.

Підручник з основ сучасної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові політологічні погляди на засади формування та реалізації політики держави. У ньому розкривається зміст політологічних поглядів мислителів Сходу і Заходу, видатних політичних діячів сучасності на проблеми держави і влади; висвітлюються основи теорії політики, подається аналіз поточної світової та державної політики України останніх років, у тому числі модерної воєннної політики.

Підручник призначений для студентів Академії, ВНЗів, а також всім тим, хто цікавиться проблемами формування та реалізації сучасної політики держави.


Держава та право

Х62(4Укр) І-19 Іваницький, С. О. Судова влада та правоохоронні органи України : практикум. — 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Кондор, 2009. — 150 с. - ISBN 978-966-351-211-2 – 1 прим.

У практикумі розглянуто прикладні питання діяльності судової влади та правоохоронних органів, містяться практичні завдання різного ступеня складності, що можуть використовуватися під час аудиторної та самостійної роботи для закріплення набутих у ході навчального процесу теоретичних знань, для вироблення практичних навичок вирішення типових і нестандартних правових ситуацій, складання юридичної документації, самоконтролю та поглиблення знань.

Практикум розрахований на студентів, курсантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, практичних працівників суду та правоохоронних органів, широке коло зацікавлених читачів.


*Х62(4Укр)А31 Адміністративне право [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Остапенко [та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутріш. справ. - К. : Всеукраїнська асоціація видавців "Правовая єдність", 2008. - 533 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-2183-01-6. – 5 прим.


*Х62(4Укр) Г96 Гусарєв, С. Д. Теорія права і держави : навч. посіб. / Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. - К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 270 с. - ISBN 978-966-8533-97-6 (Алерта) ISBN 978-966-373-453-8 (КНТ) ISBN 978-966-364-716-6 (ЦУЛ). – 5 прим.

Посібник містить основні поняття з курсу теорії права і держави, які в цілому відображають структуру, обсяги і методику викладання навчальної дисципліни в коледжах, інститутах та юридичних факультетах навчальних закладів України.

Деякі визначення, класифікації та послідовності компонування матеріалу мають дискусійний характер. Крім того, в окремих навчальних закладах курс теорії права і держави може відображати ту чи іншу специфіку професійної підготовки юристів.

Розраховано на студентів вищих юридичних навчальних закладів, які готують фахівців за програмою бакалавра і магістра, на використання абітурієнтами при підготовці до вступу в юридичні навчальні заклади і учнями спеціальних юридичних класів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв системи Міністерства освіти і науки України.


Х629.341.3 А87 Архіпов, В. В. Судово-товарознавча експертиза товарів народного споживання та послуг . Теорія та практика : навч.-практич. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2008. -306 с. – 33 прим.

Розглянуто теоретичні і методологічні основи судово-товарознавчої експертизи, зокрема понятійний апарат, принципи, предмет і методи. Теоретично узагальнено та розроблено методологічні засади ідентифікаційної експертизи. Визначено структурно-технологічну послідовність її проведення і запропоновано методичне забезпечення для одержання відтворювальних, об'єктивних, адекватних результатів експертного дослідження. Проводиться аналіз помилок експертних досліджень, в якому використані результати оцінки висновків судових експертів товарознавців і власний досвід автора як експерта.

Видання розраховане на науковців, а також для студентів вищих учбових закладів, що навчаються за фахом «Товарознавство та експертиза товарів», викладачів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також практикуючих експертів-товарознавців в галузі судово-товарознавчих експертиз.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи