Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Сторінка7/9
Дата28.07.2012
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Х62 (4Укр) П68 Правові тонкощі господарських договорів — X. : Фактор, 2006. - 528 с. - ISBN 966-312-470-9. – 1 прим.

У книзі розглянуто правові аспекти укладення господарських договорів між суб'єктами господарювання в Україні. У неї включено найцікавіші, найактуальніші та найпрактичніші статті, що публікувалися Видавничим будинком «Фактор» у газетах «Податки та бухгалтерський облік» і «Власне Діло» за цією тематикою протягом 2004 - 2006 років.

Книгу розраховано на широкий загал читачів: вона стане у пригоді як тим, хто тільки приступає до вивчення правових та економічних відносин, що виникають між суб'єктами господарювання, так і тим, хто добре їх знає і звернеться до цього видання для уточнення та поповнення своїх правових знань.


*Х62(4Укр) Б79 Болотіна, Н. Б. Трудове право України [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Болотіна. - К. : Знання, 2008. - 375 с. - Бібліогр.: с. 366-375. - ISBN 978-966-346-440-4. – 1 прим.


*Х62(4Укр) В97 Ведєрніков, Ю. А. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Ведєрніков, А. В. Папірна ; М-во освіти і науки України. - К. : Знання, 2008. - 333 с. -("Вища освіта ХХІ століття"). - ISBN 978-966-346-503-6. – 1 прим.


*Х62(4Укр) Г72 Господарське законодавство [Текст] : навч. посіб. / [авт.: В. Л. Ортинський [та ін.]]; за ред. В. Л. Ортинського. - К. : Знання, 2008. - 359 с. - Бібліогр. в кінці посіб. - ISBN 978-966-346-585-2. – 1 прим.


*Х62(4Укр) Г65 Гончаренко, О. М. Права людини в Україні [Текст] : навч. посіб. / О. М. Гончаренко. - К. : Знання, 2008. - 207 с. - Дод. в кінці посіб. - Бібліогр. : с. 201-204. - ISBN 978-966-346-474-9. – 1 прим.


Х62(4Укр) З17 Заіка, Ю. О. Українське цивільне право [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Заіка; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т внутріш. справ. - (2-ге вид., змін. і допов. ). - К. : Правова єдність , 2008. - 367 с. - Бібліогр.: с. 363-365. - ISBN 978-966-8533-98-3.-ISBN 978-966-373-359-3.-ISBN 978-966-364-717-3. – 3 прим.


Х62(4Укр) К57 Кодекс законів про працю України [Текст] : наук.-практ. коментар : із змінами та допов. станом на 15 серп. 2008 р. / І. В. Арістова [та ін.] ; за ред. О. О. Погрібного, М. І. Іншина, І. М. Шопіної. - К. : Правова єдність, 2008. - 456 с. - ISBN 978-966-2183-18-4. - ISBN 978-966-373-493-4. - ISBN 977-966-364-795-1. – 3 прим.


*Х62(4Укр) К67 Корнєєв, Ю. В. Земельне право : навч. посіб. / Корнєєв, Ю. В., Мацелик М. О. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 240 с. - ISBN 97S-966-364-767-8. – 3 прим.

Навчальний посібник з предмету "Земельно право" підготовлений на основі тематичного плану інавчальної програми курсу "Земельне право" та містить: програму курсу; розділи відповідно до тематики навчальної програми; перелік питань для самоконтролю і підготовки до практичних (семінарських) занять після кожної теми; тестові завдання для заліку; перелік питань, що виносяться на залік; ситуативні задачі; методичні рекомендації та завдання для домашньої контрольної роботи для студентів заочної форми навчання; словник - перелік основних понять земельно-правових відносин, список використаних джерел.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів що займаються вивченням питань земельного права, а також усіх бажаючих що зацікавлені в питаннях регулювання земельно-правових відносин.


*Х62(4Укр) М94 Мироненко, В. П. Сімейне право України [Текст] : підруч. [ для студ. вищ. навч. закл. ] / В. П. Мироненко, С. А. Пилипенко ; за заг. ред. В. П. Мироненко. - К. : Правова єдність, 2008. - 477 с. - Дод.: с. 451-467. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-2183-05-4. – 3 прим.


*Х62(4укр) П68 Правоведение [Текст] : учебник / А. И. Берлач [та ін.] ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т внутрен. дел. - К. : Правова єдність, 2008. -864 с. - Библиогр.: с. 844-852. - ISBN 978-966-8533-96-9. - ISBN 978-966-373-452-1. - ISBN 978-966-364-715-9.. – 5 прим.


*Х62(4Укр) С97 Семерак, О. С. Основи правознавства [Текст] : навч. посіб. / О. С. Семерак, І. О. Семерак. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Знання, 2008. - 480 с. - (Вища освіта ХХІ ст. ). - Бібліогр. : с. 472-479. - ISBN 978-966-346-573-9. - 1 прим.


*Х62(4Укр) Т93 Тимченко, С. М. Теорія державні права. Практикум для студентів юридичних спеціальностей / Тимченко С. М., Удовика Л. Г. -К. : Центр учбової літератури, 2008. — 248 с. - ISBN 978-966-364-741-8. – 5 прим.

Практикум підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. Враховуючи приєднання наяіональної системи вищої освіти до Болонського процесу, складовою якого виступає запровадження кредитно-модульної системи, особливого значення набуває здійснення належного контролю за якістю знань студентів. Для реалізації цього завдання розроблено тести і таблиці до кожної теми курсу.

Рекомендовано студентам юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантам і викладачам для перевірки якості та рівня знань з курсу теорії держави та права. Практикум може бути використаний при проведенні модульного контролю, для забезпечення дистанційного навчання і контролю.


^ Х62(4Укр) Ч97 Черевко, Г. В. Інтелектуальна власність : навч. посіб. — К. : Знання, 2008. — 412 с. - ISBN 978-966-346-583-8. – 1 прим.

У навчальному посібнику розкрито поняття інтелектуальної власності, визначено інституційно-правове поле її функціонування. Висвітлено зміст охорони авторського права, а також проаналізовано міжнародні та закордонні аспекти права інтелектуальної власності. У кінці кожного розділу вміщено питання, які допоможуть краще засвоїти поданий матеріал.

Призначено для підготовки магістрів у аграрних вищих навчальних закладах III—-IV рівнів акредитації із спеціальностей "Фінанси", "Облік і аудит", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент організацій", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Міжнародна економіка".


Х62(4Укр) В12 Вавринчук, М. П. Етнополітична безпека в системі національної безпеки України на етапі сучасного державотворення : монографія. — К. : Правова єдність, 2009. — 288 с. - ISBN 978-966-2183-33-7. – 1 прим.

Особливої актуальності для держави, суспільства у сучасних умовах набув етнополітичний фактор. Зумовлене це насамперед тим, що в кінці двадцятого століття набули безпрецедентної ескалації конфлікти нового типу — етнополітичні, які перетворилися на універсальний феномен і стали ще однією з проблем людства.

У монографії розкриваються суть, форми, способи, методи, принципові особливості забезпечення етнополітичної безпеки в системі національної безпеки України.

Це одне з небагатьох видань у вітчизняній літературі, в якому теоретико-методологічні засади та практичні аспекти етнополітичної безпеки держави досліджуються з позиції системного підходу.

Для науковців, працівників органів державної влади, студентів вищих навчальних закладів України, усіх тих, хто цікавиться проблемами забезпечення національної безпеки.


Х62(4Укр) К57 Колекс адміністративного судочинства України [Текст] : наук.-практ. коментар. / авт. кол.: О. А. Банчук [та ін.] ; за заг. ред. Р. О. Куйбіди ; Центр політико-прав. реформ.-. 2-ге вид., допов. - К. : Юстініан, 2009. - 973 с. - ISBN 978-966-8257-50-6.. – 1 прим.


*Х62(4Укр) К78 Кравчук, С. Й. Економічна злочинність в Україні. Курс лекцій : навч. посіб.— К. : «Кондор», 2009. — 282 с. - ISBN 978-966-351-236-5.. -1 прим.

В лекціях розкриті основні механізми виникнення економічної злочинності в Україні, визначено понятійний апарат, а також відокремлені проблеми її припинення. Головну увагу приділено виробленню законодавчих шляхів подолання економічної злочинності, розроблені конкретні пропозиції в її попередженні, а також заходи правоохоронних органів щодо правопорушників у сфері економіки.

Курс лекцій подано у науково-публіцистичній формі, який може мати інтерес не лише для науковців, працівників правоохоронних органів та студентів, але й для широкого загалу читачів.


*Х62(4Укр) О54 Олійник О. Юридична риторика. Теорія та практика : навч. посіб. / Олійник О., Молдован В. - К. : Кондор, 2009. – 1 прим. – 1 прим.

«Юридична риторика. Теорія та практика» — навчальний посібник, мета якого — гармонійне поєднання теорії і практики ораторського мистецтва. Щоб упевнено відстоювати та захищати права й інтереси людини й суспільства, слово правника має бути справедливим, переконливим. Цьому треба наполегливо вчитися, оволодівати та відшліфовувати прийоми ораторського мистецтва.

Для студентів вищих навчальних закладів.


*Х62(4Укр) Ф59 Фінансове право України : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін. - К.: Правова єдність, 2009. - 395 с. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Бібліогр.: с. 383-384. - ISBN 978-966-2183-11-5 (Алерта). - ISBN 978-966-373-490-3 (КНТ). - ISBN 978-966-364-792-0 (ЦУЛ). - 1 прим.

Розкрито зміст основних фінансово-правових понять і категорій. Відповідно до чинного законодавства висвітлено найактуальніші питання правового регулювання фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування, зокрема, бюджетного й податкового права, державного страхування, грошового обігу, банківської та валютної діяльності, ціноутворення. Матеріал навчального посібника викладено відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS).

Для викладачів і студентів юридичних та економічних вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів, практичних працівників підприємств і організацій.


*Х62(4Укр) Ц93 Цивільний процес України : академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - За ред. С. Я. Фурси. - К., 2009. - 848 с. - Серія «Процесуальні науки». -ISBN 978-966-8721-37-3 (серія). - ISBN 978-966-8721-86-3. - ISBN 978-966-373-506-1 (КНТ). – 1 прим.

У підручнику даються теоретичні основи цивільного процесу України. Оскільки джерелом науки є судова практика, тому з метою кращого засвоєння студентами теоретичного матеріалу запропоновано велику кількість прикладів із судової практики. Складні теоретичні питання демонструються студентам на наочному матеріалі -схемах.

Підручник розрахований на викладання навчальної дисципліни «Цивільний процес України».. Ця книга орієнтована насамперед на студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, проте стане у пригоді викладачам, аспірантам, здобувачам, іншим фахівцям у галузі права.


*Х629(Укр.) П44 Податкове право України: Кредитно-модульний курс : навч. посібник [для студ.вищ. навч. закл.] / Я. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін. ; за ред. Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенко. - К. : Правова єдність, 2009. - 485 с. - Бібліогр.: с 473-474. - ISBN 978-966-2183-13-9 (Алерта). - ISBN 978-966-373-510-8 (КНТ). - ISBN 978-966-364-812-5 (ЦУЛ). – 1 прим.

У навчальному посібнику здійснено системний аналіз основних понять та категорій, які застосовуються при регулюванні оподаткування. На підставі чинного законодавства висвітлені найактуальніші питання діяльності держави та органів місцевого самоврядування в галузі правового регулювання системи оподаткування в Україні. Значну увагу приділено кожному із інститутів Загальної та Особливої частини податкового права. Матеріал посібника викладений відповідно до вимог ECTS.

Навчальний посібник розрахований на викладачів і студентів юридичних та економічних ВНЗ, працівників фінансових органів, підприємств та організацій.


*Х9(2/8) Б 85 Історія держави і права зарубіжних країн : навч посіб. - 2-е вид. перероб. і доп. — К., 2008. – 730 с. – 1 прим.

Пропонована книга є другим, переробленим і доповненим, виданням опублікованого у 2004 р. навчального посібника, котрий призначайся для забезпечення навчання з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» у вищих закладах юридичної освіти III—IV рівня акредитації. Зберігаючи основні змістові характеристики попереднього видання (висвітлювання загальної історії держави і права на основі порівняльного та проблемно-хронологічного методів з урахуванням зв'язків з іншими навчальними дисциплінами, насамперед із теорією держави і права; застосовування нових підходів до періодизації історичного процесу державо- і правоутворення в зарубіжних країнах; детальнішого висвітлення історичних засад таких основних галузей права як конституційне, кримінальне, цивільне та суміжних з ним галузей права та ін.), автори водночас переробили й доповнили ту частину посібника, зміни котрої зумовлені дидактично-методичними потребами навчально-виховного процесу у зв'язку з приєднанням України до Болонської конвенції в галузі вищої освіти. Зокрема, змінена (укрупнена) колишня модульна побудова навчального матеріалу, доповнений джерельний (документальний) матеріал, додані тести для модульного контролю та перероблені деякі завдання для самостійної роботи. Новим у цьому виданні є наведений у додатках до нього комплекс навчально-методичних матеріалів, необхідних для організації навчального процесу за модульно-рейтинговою системою навчання.

Для викладачів, аспірантів і студентів (курсантів, слухачів) вищих юридичних навчальних закладів та факультетів.


Х91/93 Д21 Дахно, І. І. Міжнародне приватне право [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Дахно. - К. : Центр учбової літератури , 2008. - 316 с. - Дод. : с 280-281. - ISBN 978-966-364-761-6. - 5 прим.

У навчальному посібнику поміщено матеріал, якого немає в інших навчальних посібниках і підручниках з міжнародного приватного права. Виклад матеріалу виконано з метою задоволення не лише навчальних, а й практичних інтересів читачів. Подано зміст вітчизняних і російських підручників і посібників, нові нормативно-правові акти, коментуються положення Закону України «Про міжнародне приватне право». Посібник містить глосарій і тести.

Для студентів правничих навчальних закладів, факультетів міжнародних відносин, викладачів, доцентів і професорів, а також для широкого кола юристів-практиків, які задіяні у сфері міжнародного приватного права.


^ Х91/93 Ф76 Правові основи міжнародної економічної діяльності : навч. посіб. / Фомішин С. В., Шутак І. Д. – К. : Кондор, 2009.-454 с.- 1 прим.

В запропонованому до уваги читачів навчальному посібнику висвітлюються питання правових засад міжнародної економічної діяльності На основі аналізу міжнародно-правових актів розглядаються принципи міжнародного економічного права, характеризується правовий статус суб'єктів міжнародної економічної діяльності, з'ясовуються питання всеохоплюючої взаємодії їх в процесі міжнародного переміщення факторів виробництва, товарів та послуг.

Видання адресоване студентам і аспірантам юридичних та економічних спеціальностей вищих учбових закладів, слухачам шкіл бізнесу, науковим і господарським керівникам, працівникам державного апарату1.


Военна наука

*Ц69 Б97 Щедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності : навч. посіб.—К. : Кондор, 2009. -286 с. - ISBN 978-966-351-196-2. – 1 прим.

Загалом курс БЖД ґрунтується на знаннях інженерної психології, фізіологи людини, охорони праці, екології, цивільної оборони. БЖД має світоглядно-професійний характер. Курс БЖД призначений навчити усвідомлювати, що в центрі уваги має бути людина як головна цінність держави; ідентифікувати небезпечні і шкідливі чинники та створювати безпечні умови життєдіяльності людей на території держави; проектувати нову техніку і технологічні процеси згідно з сучасними вимогами екології та безпеки їх експлуатації з урахуванням стійкості функціонування об'єктів народного господарства та технічних систем; прогнозувати можливу обстановку і приймати адекватні рішення в умовах НС щодо захисту населення та персоналу об'єктів від можливих наслідків НС.


*Ц69 К95 Кучма, М. М. Цивільна оборона (цивільний захист) : навч. посіб. - 3-тє видання, випр. і доп. – Л. : "Магнолія плюс", 2009. - 360 с. – 1 прим.

Посібник відповідає навчальній програмі нормативної дисципліни "Цивільна оборона" для вищих закладів освіти І - IV рівнів акредитації, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Особливу увагу приділено питанням структури цивільної оборони України, її удосконаленню і розвитку, запобіганню і реагуванню на надзвичайні ситуації, анти терористичній готовності населення, засобам індивідуального захисту. Окремим розділом подано основні нормативно-правові матеріали з цивільної оборони України.

Може бути використаний як підручник на курсах підвищення кваліфікації вчителів, представників галузевих міністерств.


Ч23 Ш35 Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги [Текст] : учеб. пособ. / Г. Н. Швецова-Водка. - М. : Рыбари. - К. : Знання, 2009. - 487 с. - ISBN 978-5-93763-008-7.-ISBN 978-966-346-518-0. – 1 прим.


Освіта

*Ч31 К89 Кузьмінський, А. І. Педагогіка [Текст] : підруч. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - 3-те вид., випр. - К. : Знання-Прес, 2008. - 447 с.-Слов. термінів: с. 405-441.- Алф. покажч. : с. 441-447 .-ISBN 978-966-311-060-8. – 1 прим.


*Ч48 К84 Крушельницька, О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. — К. : Кондор, 2009. — 206 с. – 1 прим.- ISBN 966-7982-35-1.

У навчальному посібнику розглянуто історію становлення та розвитку науки, організацію та методологію наукових досліджень, вибір теми, збір інформації та надання основних рекомендацій щодо проведення наукових досліджень студентами. Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів, ас­пірантів та здобувачів, які займаються науковою роботою.


*Ч48 О70 Ординський, В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / В. Л. Ординський. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 472 с. - ISBN 978-966-364-820-0. – 1 прим.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичний доробок педагогіки вищої школи попередніх поколінь з новими поглядами й підходами до організації та здійснення павчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі в контексті Болонського процесу.

Посібник призначено для студентів, магістрів, аспірантів та науково-педагогічних працівників.


Ч48 Н73 Нові технології навчання [Текст ] : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищ. освіти. - К.,2003.. - Вип. 49: ред. кол.: Б. М. Жебровський (гол. ред.) [та ін.]; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти . - 2007. - 102 с. – 1 прим.


Ч48 П78 П78 Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти . - К., 1998. - Вип. 56 : ред. кол.: І. О. Вакарчук (гол. ред.) [та ін] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти . - 2008. - 106 с .- 1 прим.


Ч48 Н73 Нові технології навчання [Текст ] : наук.-метод. зб./ М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищ. освіти. - К., 2003.. - Вип. 54 : ред. кол.: О. П. Гребельник (гол. ред.) [та ін] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти . - 2008. - 105 с. - 1прим.


Ч48 П78 Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти . - К., 1998. - Вип. 51: ред. кол.: С. М. Ніколаєнко (гол. ред.) [та ін.] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти . - 2007. - 120 с. – 1 прим.


Ч48 П78 Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти . - К., 1998. - Вип. 53: ред. кол.: С. М. Ніколаєнко (гол. ред.) [та ін.] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти . - 2007. – 132 с. – 1 прим.


*Ч51 М21 Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Європа : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Мальська, М. 3. Гамкало, О. Ю. Бордун. — К. : Центр учбової літератури, 2009. - 224 с. - ISBN 978-966-364-834-7. – 1 прим.

Розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Європи: переважаючі види туризму, головні архітектурні і природні пам'ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти. Для студентів спеціальності 6050200 «Менеджмент організацій» та 6050400 «Туризм».


*Ч61 Н91 Низовий, М. А. Вступ до книгознавства : навч. посіб. — К.: Кондор, 2009. - 144 с. - ISBN 978-966-351-240-2. – 1 прим.

Курс „Книгознавство. Історія книги" належить до циклу провідних фундаментальних професійних навчальних дисциплін зі спеціальності 7.020102 „Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія". Обумовлено це тим, що, незважаючи на невпинно зростаюче поширення електронних засобів комунікації, книга залишається основною і найбільш поширеною формою створення та розповсюдження соціальної інформації. Навчальний посібник, що пропонується, присвячений першому, переважно методологічному розділу курсу, який названо, для більшої відповідності назви його змісту, „Вступом до книгознавства". Це означає, що в ньому розглядаються лише найголовніші теоретико-методологічні та організаційно-методичні проблеми книгознавства.


Філологічні науки

*^ Ш7 О-54 Олійник, О. Б. Риторика : навч. посіб. - К. : Кондор, 2009. - 170 с. - ISBN 978-966-351-224-2. – 1 прим.

У навчальному посібнику викладені основні питання класичної і сучасної риторики. Розглядаються основні проблеми культури та мистецтва мовлення. Особлива увага приділена аналізу проблем ораторського мистецтва і ділового спілкування, мовній культурі, метода підготовки різних видів публічних виступів, умінню вести конструктивний діалог і полеміку. Захопливо, наводячи та аналізуючи вислови блискучих ораторів і знаменитих діячів різних країн та епох, автор залучає читача до роздумів про самих себе, показуючи, як треба вчинити в певній ситуації та виражати свої думки. і все це у формі цікавих ігор, завдань і вправ.

Навчальний посібник стане в нагоді не лише викладачам І студентам, а й тим, хто індивідуально вивчає риторику, прагнучи досягнути успіху в житті.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи