Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Сторінка8/9
Дата28.07.2012
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

*Ш141.4 Г16 Галузинська, Л. І. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк ; М-во освіти і науки України . - К. : Знання, 2008. - 430 с. - Дод. : с. 395-427. - Бібліогр.: с. 428-430. - ISBN 978-966-346-522-7. – 1 прим.


*Ш141.4 Д69 Дороз, В. Ф. Методика викладання української мови у вищій школі : навч. посіб. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 176 с. - ISBN 978-966-364-738-8. - 5 прим.

Навчальний посібник спрямований на допомогу викладачам методики та магістрантам вищих навчальних закладів в організації вивчення навчального курсу «Методика викладання української мови у вищій школі».

У посібнику подано навчальну програму з методики викладання української мови у вищій школі (загальні положення; розподіл навчального часу за модулями; зміст лекційного курсу, практичних і лабораторних занять; теми, винесені на самостійне опрацювання; систему семестрового контролю й оцінювання теоретичної та практичної підготовки магістрантів), Програму та методичні рекомендації щодо організації педагогічної практики та методичні рекомендації щодо написання магістерської роботи.

Для викладачів, керівників педагогічної практики, магістрантів філологічних факультетів.


Ш141.4 О-54 Олійник, О. Культура мовлення : навч. посіб. / Олійник О. , Шинкарук В. - К. : Кондор, 2008.—296 с.- SBN 978-966-351-199-3. – 1 прим.

Чи знайдеться така людина, котрій хоч би раз у житті не довелося писати, скажімо, заяви? Та ні, такого бути не може. Бо ж чого тільки нам не доводиться складати на письмі — і заяви, і автобіографії, і розписки, і доручення, і довідки, і таке інше. Тож чи не ліпше починати вчитися цьому, сидячи ще за шкільного партою, і, звісно, за допомогою всезнаючого Президента їжака.

Мета посібника — сприяти активному запровадженню ділового (усного та писемного) мовлення у різних сферах державного та господарського спілкування. Нині пропонується користуватися всім — і юним школярам, і студентам, і серйозним діловим людям.


*Ш143.21 Б72 Бовіна, Г. I. Практикум з англійської мови : посібник з практики усного та писемного мовлення (англійською мовою) для студентів І курсу немовних ВНЗ. — К : Центр учбової літератури, 2008. — 528 с. - ISBN 978-966-364-707-4. – 3 прим.

Посібник являє собою систематичний курс, зорієнтований на подальше вдосконалення набутих у середній школі навичок усного та писемного мовлення з англійської мови, на поглиблене навчання читанню, письму та репродуктивній мовленнєвій діяльності, за всіма лексико-тематичними розділами нормативної програми з практики усного та писемного мовлення І курсу немовних ВНЗ.

Рекомендовано студентам І курсу немовних ВНЗ усіх спеціальностей денного та заочного відділень, а також широкого загалу осіб, що бажають покращити свої знання з англійської мови.

Велику користь цей посібник може принести також підприємцям, бізнесменам та іншим особам, які працюють в сфері міжнародного бізнесу та відносин.


*Ш143.21 Б83 Борщовецька, В. Д. Англійська мова : навч. посіб. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 154 с. - ISBN 978-966-364-731-9. – 3 прим.

Матеріал посібника містить зразки автентичних англомовних наукових статей для перекладу, україномовних статей для реферування англійською мовою, приклади тестів з граматики, лексики, читання, а також приклад резюме англійською мовою з питань наукового дослідження і фаху.

До посібника включені додатки, що містять перелік навчального матеріалу, передбаченого програмою, титульний аркуш реферату, приклади оформлення бібліографічного опису, алгоритми реферування прочитаного, кліше для реферування текстів наукового характеру англійською мовою, зразок екзаменаційних запитань та відібраний лексичний мінімум з латини, що зустрічається в науковій англомовній літературі. Посібник містить також мовленнєвий матеріал для розвитку усного та писемного мовлення в ситуаціях наукового спілкування.

Призначається для студентів ВНЗ, викладачів, аспірантів, здобувачів та наукових співробітників, які мають складати кандидатський іспит з англійської мови.


*Ш213 Ф55 Філоненко, С. О. Усна народна творчість : навч. посіб. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 416 с. - ISBN 978-966-364-744-9. – 3 прим.

У посібнику подається навчально-методичний комплекс із дисципліни «Усна народна творчість» для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Українська мова і література», адаптований до умов навчання за кредитно-модульною системою.

Пропонується філологам (студентам, аспірантам, викладачам), усім, хто цікавиться українським фольклором.


Філософські науки

*Ю О-75 Основи філософський знань : підруч. / Горлач М. Л., Кремень В. Г., Ніколаєнко С. М., Требін М. П. та ін. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 1028 с. - ISBN 978-966-364-726-5. -5 прим.

У підручнику автори не тільки намагалися реалізувати ідеї пізнання світу і особи, але й виходили із того, що філософія — форма суспільної свідомості, що має свою специфіку, предмет, категорії і методи пізнання.

Підручник ставить за мету надати допомогу всім, хто цікавиться сучасним становищем і розвитком філософії, логіки, естетики, основ релігієзнавства, розкрити специфіку філософських підходів до вирішення різних актуальних проблем сучасності.


*Ю К99 Кислюк, К. В. Філософія. Модульний курс [Текст] : навч. посіб. для студ. / К. В. Кислюк. - X. : Торсінг плюс, 2009. — 416 с. — (Серія «Переходимо до Болонської системи»). - ISBN 978-966-404-884-9. – 1 прим.

Посібник укладено відповідно з принципами кредитно-модульної системи. Він містить теоретичний матеріал із модулів «Філософія», «Релігієзнавство», «Логіка», кожен з яких раніше традиційно викладався як окрема навчальна дисципліна. Тематичну структуру відповідних модулів узгоджено а рекомендованими переліками тем Державних стандартів вищої освіти для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентів різних спеціальностей. До кожного модуля розроблено власний науково-методичний апарат (перелік знань та вмінь, висновки, контрольні запитання, фонд тестових завдань, словник ключових понять й термінів, рекомендовану літературу).

Навчальний посібник з модульного курсу «Філософія» розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.


Ю Ф56 Філософія [Текст] : підруч. / О. П. Сидоренко [та ін.] ; за ред. О. П. Сидоренка ; М-во освіти і науки України. - К. : Знання , 2009. - 891с. - ("Вища освіта ХХІ століття" ). - Дод.: с. 808-847. - Бібліогр.: с. 887-891. - ISBN 978-966-346-559-3. – 1 прим.


*Ю4 К64 Конверський А. Є. Логіка (традиційна га сучасна) : підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 536 с. - ISBN 978-966-364-735-7. – 5 прим.

Підручник складається із двох книг: «Традиційна логіка» і «Сучасна логіка». У першій книзі «Традиційна логіка» у систематизованому, дидактично витриманому стилі розкривається метод логіки, аналізуються основні форми і закони мислення.

Значна увага приділяється логічному аналізу природної мови, який підводить до розуміння побудови формалізованої логічної мови, а також забезпечує емпіричну основу для опису висновків і доведень у межах спеціальних формалізованих мов.

У другій книзі «Сучасна логіка» розглядаються передумови виникнення сучасної логіки, обґрунтовується поділ класичної логіки на логіку висловлювань і логіку предикатів, здійснюється типологія і аналіз формально-логічних теорій у межах логіки висловлювань і логіки предикатів. Ця книга містить також досить детальний опис витоків некласичної логіки, аналіз канонічних систем багатозначної логіки. На підставі логіко-філософського аналізу в ній характеризуються підрозділи системи модальної логіки.Запропонований підручник сприятиме прищепленню елементів культури мислення, а також підвищенню інтересу до сучасної логічної науки.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів.


*Ю6 П85 Прилуцька, А. Є. Культурологія. Модульний курс [Текст] : навч. посіб. / А. Є. Прилуцька, В. М. Корабльова. — X., 2009. — 288 с. — (Серія «Переходимо до Болонської системи»). - ISBN 978-966-404-886-3. -1 прим.

Посібник укладений за кредитно-модульною системою. Він включає модулі «Культурологія», «Етика», «Естетика», кожен з яких традиційно викладався як окрема навчальна дисципліна. Тематичну структуру відповідних модулів узгоджено з рекомендованими переліками тем Державних стандартів вищої освіти для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», студентів різних спеціальностей. Науково-методичний апарат, складений до кожного з модулів окремо, включає перелік знань та вмінь, висновки, контрольні запитання, фонд тестових завдань і рекомендовану літературу.

Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів.


*Ю6 К90 Культурологія / Гриценко С. П., Кондратюк Л. ГО. та iн.] ; за ред. Т. Б. Гриценко. - [2-ге вид.]. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 392 с. - ISBN 978-966-364-810-1. – 1 прим.

Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку.

Подано тести до розділів, «Тести для визначення рівня знань студентів» за трьома модулями, запитання і завдання для самоконтролю та списки рекомендованої літератури до основих розділів.

Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання, усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.


Ю8 П97 Петрушенко, О. П. Словник з естетики [Текст] / О. П. Петрушенко. - Л. : Магнолія 2006,2009. - 353 с. - (Вища освіта в Україні). - Темат. покажч.: с. 299-306. - Покажч. імен: с. 307-352.-ISBN 966-2025-00-6.. -1 прим.


Психологія

*Ю9 Б86 Бочелюк В. Й. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч. посіб. — К. .: Центр учбової літератури, 2008. — 360 с. - ISBN 978-966-364-721-0. – 2 прим.

У навчально-методичному посібнику розкрито соціально-психологічне визначення науки, сутність, роль, функції науки й наукових досліджень у суспільному житті, їх взаємозв'язок із практикою. Розглянуто основні поняття, зміст і функції науки, форми її організації та управління. Представлено методологічні основи наукового дослідження в галузі психології. Висвітлено питання організації та проведення наукового дослідження і його інформаційного забезпечення. Розглянуто особливості творчої праці в дослідницькій діяльності, етичні норми і цінності науки.

Навчально-методичний посібник розкриває особливості організації та проведення психологічних наукових досліджень, написання та оформлення наукових робіт, правову сутність інтелектуальної власності.

Посібник призначено для викладачів, студентів, магістрів та аспірантів.


*Ю9 Ж86 Жуков, С. М. Історія психології : навч. посіб. / Жуков С. М., Жукова Т. В. – 2 вид., доп., випр. та перероб. — К. :Кондор, 2009.-232 с . - ISBN978-966-351-217-4. – 1 прим.

Історія психології — одна зі складних галузей психологічної науки. Вона містить велику кількість інформації, пов'язаної із загальною історією розвитку людства, його культури і, нарешті, з самою психологією. Даний посібник треба розглядати як додатковий матеріал, що вносить більшу ясність, визначеність в послідовний розвиток пси­хології як науки. Його можна б було назвати: „Забуті та пропущені сторінки історії психології", його галузей психологічної науки. Посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів- практиків психологічного фаху, а також усіх, хто цікавиться психологією.


*Ю9 Г52 Главацька, О. Основи самовиховання особистості : навч.-метод. посіб. — Тернопіль, 2008. — 206 с. - ISBN 978-966-351-187-0. – 1 прим.

Навчально-методичний посібник написаний згідно з вимогами організації навчального процесу в кредитно-трансферній системі. У посібнику міститься програма навчальної дисципліни з чітким поділом на залікові кредити, змістові модулі, розрахунок бюджету' часу на лекції, семінарські та лабораторні заняття, самостійну та індивідуальну роботу, список основної та додаткової літератури, критерії оцінювання знань та умінь.


^ Ю9 П14 Пальм, Г. А. Загальна психологія : навч. пос. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — ISBN 978-966-364-773-9. – 3 прим.

У навчальному посібнику «Загальна психологія»- подано сукупність теоретичних і експериментальних досліджень, що виявляють найбільш загальні психологічні закономірності, теоретичні принципи і методи психології, її основні поняття і категоріальний склад.

Навчальний посібник та мультимедійний курс до нього утворюють повний комплекс дидактичних матеріалів, призначених для самостійної роботи. Цей комплекс може також використовуватися для проведення лекційних та практичних занять з дисципліни «Загальна психологія».


*Ю9 Ф55 Філоненко, М. М. Психологія спілкування : підруч. — К. : Центр учбової літератури, 2008. - 224 с. - ISBN 978-966-364-740-1. – 5 прим.

У підручнику охоплено широке коло психологічних проблем спілкування. Висвітлюються теоретичні та методологічні аспекти процесу спілкування, шляхи його оптимізації. Особливу увагу приділено специфіці міжособистісного спілкування в професіях типу «людина-людина», а саме — звертається особлива увага на психологічні аспекти спілкування в медичній та педагогічній галузях суспільного життя. Підібрано й адаптовано комплекс психотехнічних вправ, що дають можливість певною мірою ефективно спілкуватися, запобігати конфліктам, оптимізувати діяльність. Містяться психологічні вправи і запитання, комплекс психодіагностичного інструментарію, короткий термінологічний словник.

Підручник адресований студентам гуманітарного та медичного профілю. Ним можуть користуватися також усі, хто бажає отримати практично орієнтовані психологічні знання, вміння та навички діагностики, прогнозування, регуляції міжособистісних відносин у реалізації своєї професійної діяльності — вчителям, викладачам вищої школи, медсестрам, лікарям, менеджерам та ін.


*Ю9 Я14 Яблонко, В. Я. Психолого - педагогічні основи формування особистості : навч. посіб. - К. : Центр учбоної літератури, 2008. - 220 с. - ISBN 978-966-364-704-3. – 3 прим.

У навчальному посібнику розкрито важливі психолого-педагогічних проблем формування особистості у процесі навчання і виховання. Значну увагу приділено теоретико-методологічному аналізу основних концепцій психології та типології особистості вітчизняних і зарубіжних психологів. Автор обстоює важливу думку про необхідність розробки комплексної методології викладання предметів психолого-педагогічного циклу: загальної психології, психології особистості, психодіагностики, педагогіки, педагогічної та вікової психології з урахуванням концептуальних поглядів вітчизняних /С. Л. Рубинштейна, К. К. Платонова, О. В. Петровського, Р. С. Нємова, Б. С. Братуся та ін./ так і зарубіжних /3. Фрейда, К. Юнга, Е. Берна, А. Адлера, А. Маслоу, Р. Ассаджолі та ін./ учених. Узагальнено експериментальні дослідження в галузі формування творчих здібностей учнів, розкрито закономірності та шляхи оптимізації адаптації студентів у вузі, подано психологічний і порівняльний аналіз основних концепцій навчання, розкрито психологічний зміст процесу професійного навчання. Призначений для студентів вузів, педагогів і всіх, хто цікавиться проблемами психології особистості, її формування в педагогічному процесі та професійному навчанні.


*Ю9 Г93 Губко, О.Т. Основи зоопсихологи : навч. посіб. / За ред. С. І. Болтівця. – К. : Світогляд, 2006. - 190 с. - ISBN 966-8837-11-8. – 1 прим.

У навчальному посібнику системно викладено основні етапи виникнення та становлення науки про психіку тварин, предмет і методи зоопсихологи.

На основі узагальнення великого масиву експериментального матеріалу, автор висвітлив основні психічні процеси і властивості психіки тварин. Для студентів та викладачів психологічних, біологічних, ветеринарних і зоотехнічних факультетів вищих навчальних закладів України, всім, хто цікавиться вивченням психіки тварин у її взаємозв'язках зі світом природи і людини.


*Ю97 П97 Петрушенко, В. Л. Філософія : підруч. - 4-те вид., випр. і доп. – Л. : "Магнолія 2006", 2009. - 506 с.– 2 прим.

Підручник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика увага в книзі приділена філософії історії, особистості, культури та науки. Підручник побудовано у відповідності з учбовою програмою курсу, він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного.

Призначений для студентів і аспірантів, широкого кола зацікавлених філософією.


^ Видання викладачів ДонНУЕТ

 1. *У292 А22 Аветисова, А. О. Основи підприємницької і управлінської діяльності[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. І-ІІ ступеня спец. "Технологія харчування"/ А. О. Аветисова, Ю. Ю. Юрченко, Л. І. Пупченко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Краматор. технікум.-Донецьк: [ ДонНУЕТ],2009.-184 с.-Бібліогр.: с. 180-181.-ISBN 978-966-385-106-8. – 10 прим.

 2. *У431 А19 Аветисова, Антонина Александровна. Экономика ресторанного хозяйства[Текст]: учеб. для студ. высш. учеб. завед. / А. А. Аветисова; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Туган-Барановского .-Донецк: [ДонНУЭТ],2008.-317 с.-На обл. 2007 г. изд.- Библиогр.: с. 316-317.-ISBN 978-966-385-049-8. – 200 прим.

 3. У422-803 А35 Азарян, Олена Михайлівна. Організація і технологія торгівлі [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Азарян, Е. М. Локтєв, В. П. Оліфіров; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008. - 644 с. - Бібліогр.: с. 641-642.- Корот. термінолог. слов.: с. 614-640.-ISBN 978-966-8965-20-3. - 40 прим.

 4. *У431 А22 Аветисова, А. О.Економіка підприємств різних типів[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. І-ІІ ступеня акредитації спец. "Технологія харчування"/ А. О. Аветисова, Т. С. Халімовська, Ю. Ю. Юрченко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Краматор. технікум.-Донецьк: [ ДонНУЕТ],2009.-160 с.-Бібліогр.: с. 159-160.-ISBN 978-966-385-105-1. – 10 прим.

 5. ЗБМ20550 Гамолина, Ася Кивовна. Русский язык. Задания для самостоятельной работы (обучение устному говорению и чтению)[Текст]: метод. указ. для иностран. студ. подгот. ф-та / А. К. Гамолина, И. Н. ферябов; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. лингводидактики .-Донецк: [ДонНУЭТ],2008.-35 с. – 20 прим.

 6. У290-21 А77 Аптекар, Савелій Семенович.Інвестиційний менеджмент[Текст]: метод. вказ. для провед. семінар. і практ. занять студ. спец. 7.050201 "Менедж. орг." ден. та заоч. форми навч. з урахуванням вимог КМСОНП / С. С. Аптекар, Ю. В. Вербицька; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. інвестиц. менедж. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-34 с.-Бібліогр.: с. 32-34. – 40 прим.

 7. У422 Б20 Балабанова, Людмила Веніамінівна.Маркетинг торговельного підприємства[Текст]: навч. посіб./ Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетинг. менедж., Ін-т економіки і упр. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-620 с.-Бібліогр.: с. 613-620.- Глосарій в кінці розд. . – 100 прим.

 8. *У26 Б98 Бюджетна система[Текст]: інтегрований навч. комплекс (посіб., електронна навч. система на компакт-диску) / Л. О. Омелянович, В. С. Левченко, О. В. Хістєва [та ін.]; під ред. Л. О. Омелянович; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-237 с.-Бібліогр.: с. 231-236.- Глосарій: с. 216-230.-ISBN 978-966-385-091-7. – 132 прим.

 9. ЗБМ20250 Ветров, Володимир Миколайович. Комп'ютерне моделювання закладів ресторанного господарства[Текст]: метод. вказівки для провед. лаб. роботи на тему "Проектування складських приміщень" для студ. ден. та заоч. форм навч. спец. 8.091711 "Технологія харчування"/ В. М. Ветров; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва .-Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2008.-24 с.-Бібліогр.: с. 23. – 40 прим.

 10. ЗБМ20290 Васильєва, Олена Олександрівна.Організація виробництва[Текст]: метод. вказівки (за програмою) до вивч. курсу, викон. контр. роботи для студ. заоч. форми навч. спец. 6.051701 "Технологія харчування"/ О. О. Васильєва, М. М. Левченко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-53 с.-Дод. в кінці метод вид. . – 35 прим.

 11. ЗБМ20964 Войтюшенко, Наталія Миколаївна. Інформаційні технології розв'зання задач обліку, аналізу, аудиту[Текст]: метод. вказ. для провед. лаб. занять і самост. роботи студ. спец. 8.050106 ден. і заоч. форми навч. з дисц. "Компьютер. системи обробки облік.-екон. інформації" / Н. М. Войтюшенко, О. В Цибулько ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. обліку і фінансів, Ін-т обліку і фінансів .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-48 с.-Дод.: с. 31-47.- Бібліогр.: с. 29-30. – 100 прим.

 12. У290-21Г22
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи