Інформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р
Сторінка1/6
Дата28.07.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень в бібліотеку ДонНУЕТ

Жовтень – листопад 2009 р.

Виконавець:Салатинська М. В. ,


провідний бібліотекар

/ Тел. 95-34-44/


Донецьк-2009
ЗмістФізико-математичні науки 3

Науки про Землю 3

Біологічні науки 3

Загальні праці з техніки 3-4

Харчові виробництва 4-6

^ Товарознавство непродовольчих товарів 6-8

Сільске господарство 8-9

Гігієна харчування 9

Соціальні науки 9-10

Економічні науки 11-14

Фінанси 14

Економіка підприємства 14-17

підприємництво 17-18

Економіка промисловості 18

Економіка торгівлі 18-21

Туризм 21-29

Ресторанне господарство 29-30

Міжнародна економіка 30

Економіка України 30

Держава і право 30-31

Правознавство 31-33

Вища освіта 34

Філологічні науки 34-36

Релігієзнавство 36

Філософські науки 36-38

Видання викладачів ДонНУЕТ 38-44

Електронні документи 45-48


^ Прим. (* - навчальна література, якій надано

гриф Міністерства освіти і науки України)


Фізико-математичні науки

1. * В11 К48 Клепко, В. Ю. Вища математика в прикладах і задачах : навч. посіб. - 2-е вид. / Клепко В. Ю., Голець В. Л. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 594 с. - ISBN 978-966-364-928-3. - 3 прим.

Навчальний посібник містить задачі та приклади до всіх розділів вищої математики відповідно до програми загального курсу вищої математики для студентів економічних спеціальностей. Наведено необхідний довідковий матеріал, розв'язування типових прикладів і задач, набори прикладів і задач для практичних занять та самостійної роботи студентів.

2. *Г5/6 К64 Кононський, О. І. Фізична і колоїдна хімія : підручник / Кононський О. І. – К. : Центр учбової літератури, 2009.- 312 с. - ISBN 978-966-7417-98-5 (Білоцерківський національний аграрний університет); ISBN 978-966-364-921-4 (Центр учбової літератури). - 3 прим.

У першій частині розглядається будова речовин, їх агрегатний стан (гази, рідини, тверді речовини), основи хімічної термодинаміки і термохімії, розчини, хімічна кінетика і каталіз, основи електрохімії, активна реакція водних розчинів.

У другій частині викладені методи приготування і очищення колоїдних розчинів, наводяться дані про поверхневі явища і адсорбцію, молекулярно-кінетичні, оптичні та електрокінетичні властивості колоїдних розчинів, стійкість і коагуляцію колоїдних розчинів, розчинів високомолекулярних сполук, гелів, грубодисперсних систем, поверхисво-активних колоїдних речовин.


Науки про Землю

3. Д8 С83 Страны и регионы мира: экономико-политический справочник. - 3-е изд. / под ред. А. С. Булатова. -М. : Проспект, 2009. - 704 с. - ISBN 978-5-3900444-7. - 1 прим.

Справочник содержит информацию о странах, территориях, регионах и субрегионах мира. Калсдая страна, территория, регион и субрегион описаны по стандартным схемам, с помощью кото рых освещены экономика, политическое устройство, демографическая ситуация и социальное положение.

Для абитуриентов и студентов, обучающихся по специальностям «Экономика», «Мировая экономика», «Международные отношения», «Регионоведение», а также читателей, интересующихся зарубежной экономикой и политикой.


Біологічні науки

4. Е К64 Гусейнов, А. А., Биохимия и молекулярная биология : словарь терминов / А. А. Гусейнов, А. А. Апресян, Р. Г Коничев — М. : Дрофа, 2008. - 359, [9] с. : ил. - (Биологические науки : Словари терминов). - ISBN 978-5-358-01213-4 .- 2 прим.

Словарь является уникальным в ряду отечественных изданий подобного рода. В нем представлено около тысячи терминов и понятий, наиболее часто используемых в биохимии и молекулярной биологии. Большинство из них проиллюстрировано схемами и рисунками.

Для студентов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений с профильным обучением биологии, медицине, химии, биотехнологии, экологии, а также для научных работников — биохимиков и молекулярных биологов.


Загальні праці з техніки

5. Ж6 Н25 Нанотехнологія та її інноваційний розвиток : монография / В. С. Пономаренко, Ю. Ф. Назаров, В. П. Свідерський, І. М. Ібрагімов.- X. : ІНЖЕК, 2008.- 280 с. - ISBN 978-966-392-193-8. – 4 прим.

Викладено основні поняття нанотехнології і принципи моделювання нано-систем. Розглянуто методи аналізу, формування І складання наноструктур. Наведено відомості про наноструктуры матеріали, вживані у виробництві технічних виробів. Представлено конкретні методи та результати нанорозмірної обробки деталей у машинобудуванні. Дано опис деяких перспективних нанопристроїв.


Харчові виробництва

6 Л80-9 Г77 Гранаткина, Н. В. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами : учеб. пособие для нач. проф. образования / Н. В. Гранаткина. — 3-е изд., испр. и допол. — М. : Академия, 2009. — 240 с. - (Ускоренная форма подготовки). - SBN 978-5-7695-6077-4 . - 1 прим.

Изложены теоретические основы товароведения, приведены классификация и характеристика продовольственных товаров. Рассмотрены показатели качества, дефекты, условия и сроки хранения товаров, организация торговли и основные виды торгового оборудования.В 3-е издание внесены исправления и дополнения, связанные с введением в действие с I января 2009 г. новых нормативных документов на продовольственные товары.

Для ускоренной подготовки продавцов продовольственных товаров. Может быть использовано при других формах обучения.

7 Л80-9 К14 Казанцева, Н. С. Товароведение продовольственных товаров : учебник / Н. С. Казанцева. — 3-е изд. — М. : Дашков и К', 2009. — 400 с. - ISBN 978-5-394-00212-0. - 2 прим.

Учебник составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и действующей программой по предмету «Товароведение продовольственных товаров».В книге рассматриваются вопросы качества, стандартизации, сертификации товаров, приведены сведения о химическом составе, свойствах, маркировке, хранении по всем группам продовольственных товаров. Теоретические сведения соответствуют современным требованиям.К теоретическому материалу прилагаются тесты и контрольные ответы в соответствии с уровнем усвоения согласно Государственному стандарту.

Для студентов колледжей и вузов экономических специальностей, учащихся лицеев, училищ. Может быть полезен практическим работникам.

8 Л80-9 К28 Касторных, М. С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов: учебник / М. С. Касторных, В. А. Кузьмина, Ю. С. Пучкова. — 3-е изд., доп. — М. : Дашков и К, 2009. — 328 с. - ISBN 978-5-91131-826-0. - 1 прим.

В учебнике приведены сведения по составу, свойствам и классификации жиров, в том числе растительных и животных, поскольку они играют большую роль а рационе питания человека. Подробно рассмотрены такие продукты, как молоко, сметана, творог, сливки, сыры; их пищевая ценность и химический состав. Для каждого вида продукта описана экспертиза его качества.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)".


9. Л80-9 К64 Коник, Н. В. Товароведение продовольственных товаров: учебное пособие / Н. В. Коник. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с. -(ПРОФИль). - ISBN 978-5-98281-108-0 ISBN 978-5-16-002977-1. - 3 прим.

Рассматриваются теоретические основы товароведения, факторы, обеспечивающие сохранение качества и количества товаров, их потребительская ценность, классификация и ассортимент. Особое внимание уделяется методам оценки качества. Содержание пособия соответствует требованиям государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Для студентов средних и высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Товароведение», «Коммерция» и «Технология общественного питания».


10. Л80-9 К71 Коснырева, Л. М. Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Л. М. Коснырева, В. И.Криштафович, В. М. Позняковский. — 4-е изд., стер. — М. : Академия, 2008. — 320 с. - ISBN 978-5-7695-5124-6ю. - 1 прим.

Рассмотрена товароведная характеристика мяса убойных животных и птицы, субпродуктов, колбасных изделий и мясных копченостей, консервов, мясных полуфабрикатов, куриных яиц и яичных продуктов. Описаны способы холодильной обработки мяса. Особое внимание уделено формированию качества мясных продуктов в процессе производства, а также изменению их потребительских свойств при хранении. Приведены классификация и характеристика ассортимента основных групп мясных продуктов, требования к их качеству, экспертиза качества мяса и мясных товаров .Во 2-е издание внесены исправления и дополнения, касающиеся изменений в технологии производства мясных товаров по состоянию на 1 июля 2006 г.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)», преподавателей, аспирантов, работников торговли.

11 Л80-9 Н62 Никифорова, Н. С. Товароведение продовольственных товаров. Практикум : учеб. пособие для нач. проф. образования / Н. С.Никифорова. — 3-е изд., стер. — М. : Академия, 2009. - 128 с. - ISBN 978-5-7695-6345-4. - 2 прим.

В практикум включены тесты нескольких уровней, контрольные вопросы, карточки-задания, позволяющие самостоятельно и на занятиях проверить знания по химическому составу, хранению и консервированию пищевых продуктов. Практикум соответствует теоретическому курсу «Товароведение продовольственных товаров».

Для учащихся образовательных учреждений начального профессионального образования.

12 Л80-9 Р41 Репников, Б. Т. Товароведение и биохимия рыбных товаров : учеб. пособ. / Б. Т. Репников. — М. : Дашков и К, 2009. — 220 с. - ISBN 978-5-394-00484-1. - 5 прим.

В учебном пособии рассмотрены направления переработки рыбного сырья и нерыбных морепродуктов, а также их потребительская ценность и характеристика химического состава. Приведен технологический ассортимент основных групп рыбных товаров. Описаны процессы формирования, сохранения и оценки их качества.

^ 13 *Л80-9 Т50 Товарознавство. Продовольчі товари : навч посіб.— К. : Кондор, 2010. - 730 с. - ISBN 978-966-35I-302-7. - 50 прим.

Навчальний посібник є курсом з товарознавства усіх груп продовольчих товарів. В ньому наведено відомості про класифікацію різних товарних груп, основи виробництва, асортимент і умови зберігання. Також подано питання для контролю знань, тести та ситуації до розділів.

14 Л80-9 Т50 Товароведение и экспертиза продовольственны товаров: Лабораторный практикум / под ред. В. И. Криштофович.— 2-е изд. — М. : Дашков и К, 2009. — 592 с.- I SBN 978-5-394-00547-3. - 1 прим.

В лабораторном практикуме изложены методические указани. по проведению экспертиз и оценке качества различных групп продо вольственных товаров. Указаны материальное обеспечение каждой работы, подробные методики проведения исследований качества про довольственных товаров по органолептическим и физико-химическим показателям, приведены ситуационные задачи.

Для студентов высших учебных заведений.

15 Л80-9 Т50 Товароведение и экспертиза потребительских товаров : учебник - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 752 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003476-8. - 1 прим.

В учебнике изложены предмет и задачи, теоретические основы товароведения, классификация, химический состав, пищевая ценность отдельных групп товаров. Даны современные особенности технологии отечественных и импортных продуктов. Особое внимание уделяется сертификации и проведению экспертизы товаров растительного и животного происхождения.

16. Л80-9 Ч48 Товароведение и экспертиза кондитерских товаров : учебник / И. П. Чепурной. — 5-е изд. — М. : Дашков и К, 2009. — 416 с. - ISBN 978-5-394-00169-7. - 1 прим.

В учебнике дается полная характеристика и особенности классификации кондитерских товаров, описываются факторы, формирующие и сохраняющие их качество.Впервые приводятся методологические подходы к проведению экспертизы кондитерских товаров с использованием как современных методов анализа, так и оригинальных экспресс-методов.

Для студентов, изучающих дисциплину "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров", а также для аспирантов, исследователей и широкого круга читателей, интересующихся данной группой товаров.

17. Л94 Г83 Григорьев, А. А. Введение в технологию отрасли. Технология рыбы и рыбных продуктов / Григорьев А. А., Касьянов Г. И. - М. : КолосС, 2008. — 112 с. : ил. — (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 978-5-9532-0604-4. – 2 прим.

Приведены требования, предъявляемые на современном этапе к выпускнику высших учебных заведений, получившему квалификацию инженера-технолога рыбной промышленности по специальности «Технология рыбы и рыбных продуктов». Описаны организация и развитие производственного потока как системы технологических процессов. Дана общая характеристика основных технологических процессов обработки рыбы на промысловых судах и береговых рыбоперерабатывающих предприятиях. Приведены сведения о комплексной переработке сырья, принципах малоотходной и безотходной технологии, проблемах сохранения пищевой и биологической ценности сырья при обработке. Показана многогранность специальности «инженер-технолог рыбной промышленности».

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Технология рыбы и рыбных продуктов».

18. Л95 Т38 Крусь Г. Н. Технология молока и молочных продуктов / Г. Н. Крусь, А. Г. Храмцов, 3. В. Волокитина, С. В. Карпычев; под ред. А. М. Шалыгиной. — М. : КолосС, 2008. — 455 с. : ил. — (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 978-5-9532-0599-3. - 2 прим.

Описаны технологии молока, сливок, напитков, кисломолочных продуктов, мороженого, продуктов детского питания, масла и сыра. В каждой группе рассмотрены особенности технологии продуктов нового ассортимента.

Системно изложены вопросы промышленной переработки вторичных сырьевых ресурсов молочной отрасли АПК — обезжиренного молока, пахты и молочной сыворотки.Показано современное состояние молочной промышленности. Уделено внимание основным направлениям расширения ассортимента путем создания продуктов с использованием сырья немолочного происхождения, вкусоароматических веществ, продуктов лечебно-профилактического назначения.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Технология молока и молочных продуктов».


Товарознавство непродовольчих товарів

19. М2-9 Л99 Ляшко, А. А. Товароведение и экспертиза культтоваров. Товары для эстетического и интеллектуального развития : учеб. пособ. / А. А. Ляшко, А. П. Ходыкин. — 2-е изд. — М. : Дашков и К, 2009. — 298 с. - SBN 978-5-394-00108-6. - 1 прим.

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по специальности «Товароведение и экспертиза товаров».

В нем рассмотрены товары народных художественных промыслов, ювелирные изделия, часы, игрушки, книги, товары для творчества и делопроизводства. Отражена классификация, потребительские свойства, факторы, формирующие качество и ассортимент, современные требования к качеству.

Для студентов высших учебных заведений, преподавателей, а также специалистов по товароведению и экспертизе товаров.

20. М2-9 T50 Товароведение потребительских товаров : учеб. пособ. — ИНФРА-М. : 2008. - 384 с. : ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0359-9 - (ИД «ФОРУМ» ) - ISBN 978-5-16-003303-7 (ИНФРА-М). - 5 прим.

В учебном пособии рассматриваются основные группы потребительских товаров непродовольственного назначения, включая изделия из пластмасс, бытовые химические, парфюмерно-косметические, мебельные, силикатные, строительные и металлохозяйственные, бытовые электротехнические, текстильные, швейные и трикотажные, кожевенно-обувные, пушно-меховые, галантерейные, электронные бытовые и ювелирные товары, а также игрушки и средства оргтехники.Приведены данные о характеристике этих товаров, этапах их производства, классификации, потребительских свойствах, направлениях формирования ассортимента и методиках оценки качества.

Пособие подготовлено в соответствии с программой среднего профессионального образования и предназначено для студентов, специалистов торговли, предпринимателей, связанных с решением проблемы обеспечения рационального ассортимента и качества продукции.

21. М2-9 Т50 Ляшко, А. А . Товароведение, экспертиза и стандартизация : уебник / Ляшко А. А. , Ходыкин — М. : Дашков и К, 2009. — 668 с. - ISBN 978-5-91131-583-2. - 1 прим

В учебнике изложены общетеоретические вопросы товароведения, экспертизы и стандартизации, а также рассмотрены классификация, ассортимент, потребительские свойства, показатели качества, требования к качеству однородных групп непродовольственных товаров.Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности "Маркетинг".Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Маркетинг", "Коммерция", "Реклама", "Менеджмент" и другим экономическим специальностям, а также для практических работников, чья деятельность связана с товароведением и экспертизой товаров.

22. М2-9 Т50 Дзахмишева, И. Ш. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных товаров : учеб. пособ. / И. Ш Дзахмишева, С. И. Бадаева, М. В. Блиева, Р. М. Алагирова / под общ. ред. проф. И. Ш. Дзахмишевой. — 2-е изд. — М. : Дашков и К, 2009. — 346 с. - ISBN 978-5-394-00177-2. - 1 прим.

В учебном пособии приведены современные представления о швейных, трикотажных и текстильных товарах и их классификации. Даны краткая характеристика ассортимента и потребительских свойств, методы формирования рациональной структуры ассортимента товаров, правила приемки товаров, стандартизации, сертификации, контроля, оценки качества, конкурентоспособности и экспертизы. Рассмотрены понятия идентификации и фальсификации швейных, трикотажных и текстильных товаров.Для студентов специальности «Товароведение и экспертиза товаров» высших учебных заведений, работников торговли и специалистов легкой промышленности.

23. М2-9 Ч57 Чечик, А. М. Товароведение и экспертиза товаров культурно-бытового назначения : учебник / А. М. Чечик. — 3-е изд., испр. и доп. —М. : Дашков и К, 2008. - 536 с. - ISBN 978-5-394-00107-9. - 1 прим.

В учебнике изложены сведения о наиболее сложных группах товаров культурно-бытового назначения — музыкальных, радиоэлектронных и фототоваров.Приводятся сведения об устройстве, принципе действия, классификации ассортимента, потребительских свойствах и экспертизе названных групп.Для студентов товароведных факультетов вузов. Может быть полезен студентам, обучающимся по специальностям "Коммерция", "Маркетинг", а также учащимся товароведных отделений техникумов и практическим работникам.

24. М5-9 Б53 Беседин, А. Н. Товароведение и экспертиза меховых товаров : учебник для вузов / А. Н. Беседин, С. А. Каспарьянц, В. Б. Игнатенко. — М. : Академия, 2007.— 208 с. : ил. - ISBN 978-5-7695-2942-9 – 1 прим.

Рассмотрены состояние и перспектива развития мирового и российского рынков меховых товаров. Описано строение меховой шкурки, дана характеристика ассортимента пушно-мехового сырья и полуфабрикатов, потребительские свойства, показатели качества. Изложены основные технологические операции обработки пушно-мехового сырья, показано их влияние на формирование потребительских свойств меха. Приведены особенности моделирования, конструирования и изготовления меховой продукции, раскрыта сущность товароведной экспертизы качества меховых товаров. Даны рекомендации по эксплуатации, уходу и хранению меховых изделий.Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезен аспирантам, преподавателям, научным и практическим работникам мехового бизнеса.

25. М5-9 M12 Магомедов, Ш. Ш. Товароведение и экспертиза обуви : учебник / Ш. Ш. Магомедов. — 4-е изд. — М. : Дашков и К, 2009. — 380 с. - ISBN 978-5-394-00311-0. – 1 прим.

Настоящий учебник представляет собой систематизированный курс товароведения обуви, написанный по программе спецкурса для студентов вузов, обучающихся по специальности "Товароведение и экспертиза товаров", В нем рассматривается современный подход к классификации обуви, приведена структура потребительских свойств и ценности кожаной обуви и даются методы оценки (экспертизы) качества обуви на основе научно-технической информации последних лет.Для студентов и всех практических работников, чья деятельность связана с товароведением, экспертизой и проблемой конкурентоспособности обуви.

26. М5-9 Х60 Хлудеев, К. Д. Товароведение и экспертиза кожевенного сырья / Хлудеев К. Д., Гордиенко И. М. - М. : КолосС, 2008. — 303 с. : ил. — (учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 978-5-9532-0620-4. - 1 прим.

Приведены понятия о кожевенном сырье, его ресурсах, рассмотрены классификация, строение, химический состав и основные свойства шкур в зависимости от особенностей развития животных. Рассмотрены влияние предубойного содержания, способов и техники убоя скота и снятия шкур на качество кожевенного сырья, послеубойные изменения шкур под действием автолизных процессов, микрофлоры, некоторых химических и физико-механических факторов, технология обрядки, консервирования шкур, пороки, стандартизация, приемка, сортировка, хранение, упаковка, транспортирование кожевенного сырья, качество и пути его повышения, а также товароведение отдельных видов кожевенного сырья.Изложены сведения о технике установления основных показателей, необходимых для экспертных заключений по кожевенному сырью.Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза товаров» (в сфере производства и обращения непродовольственных товаров и сырья) по квалификации товаровед-эксперт.


Сільське господарство

27. П Д99 Дячук, Т. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов : справочник / под ред. В. Н. Кисленко. — М. : Колос, 2008. - 365 с. : ил. - ISBN 978-5-9532-0471-2. - 1 прим.

Приведены классификация водных животных, их морфологическая характеристика, технологические требования, предъявляемые к рыбе и другим гидробионтам. Рассмотрены правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы свежей клинически здоровой, свежей при заразных болезнях и после всех видок ее переработки, а также раков и ракообразных. Изложены методы определения возбудителей паразитарных заболеваний рыбы и других водных животных и их ветеринарно-санитарная экспертиза при гельминтозах. Рассмотрены пороки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.Для студентов ветеринарных вузов, ветеринарных специалистов—экспертов пищевых продуктов животного происхождения, а также может быть полезна инженерам-технологам рыбоперерабатывающих производств.


Гігієна харчування

28. * Р123 Н95 Нелепа, А. Є. Гігієна І санітарія підприємств ресторанного господарства : навч. посіб. для студентів спеціальності 6.091711 "Технологія харчування" дн. і заоч. форм навчання / Нелепа А. Є., Ванханен В. Д., Литко С. Б. ; під ред. проф. В. Д. Ванханена. – Донецьк : ДонНУЭТ, 2009. - 212 с. - ISBN 978-966-385-143-3. - 75 прим.

У навчальному посібнику приведені основні задачі, які стоять перед гігієною харчування як наукою і харчовою санітарією, як підгалуззю профілактичної медицини. Розглянуті фактори зовнішнього середовища і розгляггуто їх вплив на стан здоров'я споживачів і співробітників підприємств ресторанного господарства, якість продуктів харчування. Викладені санітарно-гігієнічні вимоги до транспортування, приймання, кулінарній обробці харчових продуктів, збереження, відпуску і прийому готової їжі. Показано значення виконання вимог санітарного режиму для забезпечення безпечної в санітарному відношенні роботи підприємств ресторанного господарства. Розглянуті захворювання, які передаються з їжею і їхня профілактика.Призначено для студентів спеціальності 6.091711 'Технологія харчування" Може бути Використано студентами спеціальності 7.090221 «Обладнання переробних і харчових виробництв» і спеціальності 7.050301 «Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність»


Соціальні науки

29. С5 Г29 Гейл, К. Мода и текстиль : рождение новых тенденций / Колин Гейл, Ясбир Каур ; пер. с англ. Т. О. Ежов ; науч. ред. Т. В. Кулахметова. — Минск : Гревцов Паблишер, 2009. — 240 с. - ISBN 978-985-6569-39-8. – 1 прим.

Среди всех метаморфоз, которым была подвержена мода за всю историю человечества, неизменным остается одно: текстиль является основной составляющей моды. Колин Гейл и Ясбир Каур разъясняют природу отношений текстиля и индустрии моды, рассматривают области их успешного взаимодействия.

30. С5 К12 Кавамура, Ю. Теория и практика создания моды / Юнийя Кавамура ; пер. с англ. А. Н. Поплавская ; науч. ред. А. В. Лебсак-Клейманс. — Минск : Гревцов Паблишер, 2009. — 192 с. - ISBN 978-985-6569-40-4. - 1 прим.

Создание одежды вовсе не означает, что она автоматически становится модной, а модельер, ее создавший, — принимается обществом. Мода создается не отдельным индивидуумом, а командой специалистов, занятых в модном производстве, а потому мода — это результат коллективной деятельности.Автор предлагает детальный анализ практики модельеров как создателей материального воплощения моды, журналистов, редакторов и рекламодателей, которые вносят свой вклад в производство, поддержание и распространение моды; исследует роль потребителей в принятии обществом той или иной моды и то, как они используют моду в качестве символа.«Теория и практика создания моды» предназначена для студентов, изучающих социологические дисциплины, и будет крайне полезна для тех, кто исследует дизайн моды и бизнес-аспекты моды, такие как мерчандайзинг и маркетинг, поскольку в ней описываются процессы, в которых участвуют модельеры и специалисты, непосредственно связанные с модой.Данное издание открывает новый подход к моде, демонстрирующий взаимодействие отдельных людей и целых институтов в создании культуры моды и обеспечении ее существования.

31. С5 К78 Кравченко, А. И. Краткий социологический словарь. — М. : Проспект, 2009. — 352 с. - ISBN 978-5492-00435-5. - 5 прим.

В словаре в доступной форме раскрываются как традиционные, таки новые ключевые понятия отечественной и зарубежной социологии. Он содержит статьи об основных социологических дисциплинах, идеях ведущих социальных теоретиков современности, методах и подходах к изучению общества, о его современном состоянии.Автор-составитель стремился дать не только краткую, но и наиболее часто употребляемую интерпретацию терминов, отражающую устоявшееся научное знание.

^ 32. С5 С69 Соціологічна енциклопедія / уклад. В. Г. Городяненко — К. : Академвидав, 2008. — 456 с. - (Серія «Енциклопедія ерудита»). - SBN 978-966-8226-67-0. - 1 прим.

«Соціологічна енциклопедія» репрезентує в поняттях і термінах суть, історію і структуру соціологічного знання, розуміння суспільства як складної і динамічної соціальної системи, особливості функціонування соціальних інститутів, буття соціальних спільностей, спільнот, груп та індивідів. У ній представлено основні напрями, течії, школи, теорії соціологічної науки, специфіки, методику прикладних соціологічних досліджень, надбань класиків соціологічної науки і провідних вітчизняних учених.Містить 1042 статті.


Історичні науки

^ 33. Т3 Д18 Данилов, А. А. Краткий исторический словарь / Данилов А. А. - М. : Проспект, 2009. —256 с. - ISBN 978-5-392-00433-1. - 1 прим.

Словарь содержит статьи обо всех основных событиях отечествен­ной истории, политических и военных деятелях, повлиявших на ее ход. Разработанный в соответствии с требованиями современных государственных стандартов по истории России, он охватывает период от начала правления династии Рюриковичей до вступления Д. Медведева в должность президента.Словарь сочетает в себе академичность и краткость изложения, а алфавитный порядок расположения статей позволяет быстро найти нужную информацию и делает справочник удобным для повторения пройденного и поиска нового материала.ской историей.

^ 34. Т3 Д69 Дорошко, М. Країнознавство. Країни СНД : навч. noci6 / Дорошко М. К. : МАУП, 2007. - 286 с. - ISBN 966-608-701-4. - 5 прим

У пропонованому посібнику на основі широкого комплексу історичпих, дипломатичпих, політико-правових, економіко-статистичних, природно-географічних, демографічиих, культуролопчних матеріалів подано країнознавчу характеристику держав, що утворилися внаслідок розпаду Радянського Союзу i які входять доСНД. Для студентов, аспірантів викладачів вищих навчальних закладів,

^ 35. Т3(Укр) У45 Сліпушко О. М. Україна. Енциклопедичний словник / Сліпушко О. - К. : Аконіт, 2008. — 768 с. - ISBN 978-966-8001-48-2. - 3прим.

Енциклопедичний словник "Україна" містить терміни, поняття, назви, імена з історії, географії, літератури, економіки, фінансів, мистецтва, культури, політики та інших сфер життя, котрі стосуються буття українського народу протягом X — XXI століть. До складу ви­дання введено ті терміни, назви, поняття, імена, котрі дають змогу представити цілісний образ України як держави з багатими історичними та культурними традиціями, а також репрезентують її географію, економіку, політичне життя. Також видання містить низку імен видатних діячів України з різних сфер життя від X до XXI століття.Головна мета енциклопедичного словника "Україна" — представити історичне минуле і сучасне Української держави. Галузі "історія", "література", "географія", "біологія" укладено відповідно до існуючих навчальних програм середніх і вищих навчальних закладів України. Галузі "економіка", "фінанси", "політика" укладено відповідно до сучасних умов, аби представити політичний І фінансово-економічний розвиток України на сучасному етапі.Енциклопедичний словник "Україна" розрахований на широке коло читачів. У ньому враховано кращі традиції укладання енциклопедій, тлумачних словників, галузевих довідників. Це універсальна книга для вашої бібліотеки.Автор-упорядник даного видання — Оксана Сліпушко, кандидат філологічних наук, доцент Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона — автор і упорядник ряду книг з історії української літератури. Лауреат премії Президента України для вчених (2007) та премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету ім. Т. Шевченка (2006).


Економіка
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р
В11 К48 Клепко, В. Ю. Вища математика в прикладах І задачах : навч посіб. 2-е вид. / Клепко В. Ю., Голець В. Л. К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень жовтень 2010 р
Основы информационного менеджмента: учеб посо­бие / A. B. Костров. 2-е изд., перераб и доп. — М.: Финан­сы и статистика; инфра-м,...
Інформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Жовтень 2010 року
В1 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб наук праць]. Фізико-математичні науки. №660. Львів, 2009....
Інформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Жовтень 2010 року
В1 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб наук праць]. Фізико-математичні науки. №660. Львів, 2009....
Інформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Листопад
Л80-9 Б64 Бірта, Г. О. Товарознавча характеристика продукції свинарства : навч посіб. / Бірта Г. О. К. Цул, 2011. 144 с. Isbn 97S-966-364-882-8...
Інформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Листопад
Л80-9 Б64 Бірта, Г. О. Товарознавча характеристика продукції свинарства : навч посіб. / Бірта Г. О. К. Цул, 2011. 144 с. Isbn 97S-966-364-882-8...
Інформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р iconДокументи
1. /Бюлетень-листопад-березень2012/bibliot.rtf
2. /Бюлетень-листопад-березень2012/biol.rtf
Інформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Листопад 2010 року
Л80 Т38 Технологии пищевых производств / под ред. А. П. Нечаева. — М. КолосС, 2008. — 768 с ил. — (Учебники и учебные пособия для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи