Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
Сторінка2/9
Дата28.07.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Історія


^ 16. *Т3 Г61 Голованов, С. О. Всесвітня історія : навч. посіб. - 2-е вид. / Голованов С. О. - К. : Каравела, 2009. — 296 с. - ISBN 966-8019-53-9 - 1 прим.

Історія, як жодна інша наука чи навчальна дисципліна, сприяє інтелектуальному розвитку, поповненню ерудиції, поширенню кола поглядів. Не випадково історія як навчальна дисципліна входить до навчальних планів усіх гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Даний посібник являє собою курс лекцій з дисципліни "Всесвітня історія" для студентів неісторич-них факультетів. Він охоплює історичний розвиток людства від часів виникнення людини і людського суспільства до нашого часу. Зміст лекцій побудовано з урахуванням сучасного стану історичних знань. Матеріал кожної лекції супроводжується тестами і запитаннями для самоконтролю.Для студентів вищих навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться історією.

^

Економічні науки


17. *У Г60 Голіков, А. П. Економіко-математичнє моделювання світогосподарських процесів : навч. посіб. — 3-є вид., перероб. і доп. / Голіков А. П. - К. : Знання, 2009. — 222 с. - ISBN 978-966-346-551-7 - 1 прим.

У посібнику висвітлюються основні методи і прийоми економіко-математичного моделювання, іцо можуть бути використані для дослідження й планування зовнішньоекономічних операцій у світогосподарських процесах. Особлива увага приділяється методам одновимірного та багатовимірного аналізу для визначення та оцінки зв'язків у світогосподарських процесах, їх класифікації, прогнозування. Посібник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, схемами, запитаннями і завданнями для самоконтролю засвоєних знань. У кінці книги наводиться список рекомендованої літератури.Для студентів, які навчаються за спеціальностями "Міжнародні економічні відносини", "Міжнародна економіка", "Країнознавство". Книга буде корисною також аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів.

18. *У01 М86 Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. В. Мочерний, О. А. Устенко. — 3-е вид., стер. — К. : Академія, 2009. — 504 с. – (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-275-4 – 1 прим.

У третьому виданні посібника висвітлено загальні основи економічного розвитку; теоретичні проблеми мікро- та макро-економіки; основні закони і закономірності становлення і функціонування світового господарства та особливості залучення до цього процесу народного господарства України. Значну увагу приділено розкриттю сутності й еволюції основних економічних категорій, законів, закономірностей і тенденцій, чинників впливу на розвиток різних економічних систем, тенденцій розвитку перехідних економік. Аргументують теоретичний матеріал факти зі світової та вітчизняної економічної політики і практики.Для студентів вищих навчальних закладів.

19. * У01 О-71 Орехівський, Г. А. Тестово-словниковий практикум з економічної теорії : навч. посіб. – 2-е вид. / Орехівський Г. А. – К. : Каравела, 2009. – 216 с. – ISBN 966-8019-68-7 – 1 прим.

Коротко викладені основи економічної теорії в енциклопедично-довідковій формі. Запропоновано 600 тестових питань і 2400 варіантів відповідей на них, що дозволяє власними зусиллями отримати і перевірити свої знання дисципліни відповідно до модульно-рейтингової системи підготовки фахівців (ECTS).Посібник рекомендований студентам вищих навчальних закладів для позааудиторної інтерактивної підготовки.

20. * У012.2 К84 Круш, П. В. Макроекономіка та її регулювання : навч. посіб. / Круш П. В. –К. : Каравела, 2009. – 424 с. – ISBN 978-966-8019-95-1 – 1 прим.

У навчальному посібнику висвітлюються питання сучасного макро-економічного розвитку національних економік та проблеми їхнього регулювання. У центрі уваги перебувають базові та сучасні макро-економічні категорії, що відображають загальні результати економічної діяльності національної економіки та особливості її взаємодії зі суб’єктами світового господарства. Предмет макроекономіки розкривається на основі аналізу механізму функціонування ринкової системи та впливу основних сучасних суб’єктів регулювання (ринку, держави, суспільства, міжнародних економічних організацій і корпорацій) на макроекономічні процеси. Пропонований посібник є узагальненням надбань зарубіжної та української макроекономічної науки, враховує загальноцивілізаційні закономірності розвитку економічних систем та особливості сучасного стану економіки України.Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців та всіх тих, хто цікавиться проблемами національної економіки та механізмом ЇЇ функціонування.

21. *У012.3 С13 Савченко ,А. Г. Макроекономіка : підручник. – 2-е вид., без змін. / Савченко А. Г. – К.: КНБУ, 2009. — 441 с. – ISBN 966-574-781-9 – 1 прим.

У підручнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. У центрі уваги перебувають такі категорії, як валовий внутрішній продукт, безробіття, інфляція та ін., які відображують загальні результати економічної діяльності країни. Предмет макроєкономіки розкривається на основі аналізу механізму функціонування ринкової системи та впливу економічної політики держави на макроекономічні процеси. Методологічну базу підручника становлять загальновизнані теорії: класична, ксйнсіамська, монетаристська та ін. Теоретичні положення ілюструються таблицями, графіками, алгебраїчними формулами.Для студентів економічних спеціальностей, а також викладачів, державних службовців і політиків, які цікавляться проблемами макроєкономіки.

22. У04 Р96 Регіональна економіка : навч. посіб. – 2-е вид. змін, і доп. / за ред. Я. Б. Олійника. — К. : КНТ, 2008 - 444 с. – ISBN 978-966-373-422-4 (КНТ)ISBN 978-966-8721-84-9 (Видавець Фурса С.Я.) – 1 прим.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи регіональної економіки, виявлено сутність потенціалу розвитку регіону та оцінено основні його складові, розкриті фінансово-бюджетнї відносини. Проаналізовано стан та перспективи розвитку економіки регіонів України, розглянута регіональна економічна політика та підходи до управління регіональним розвитком.Рекомендовано студентам, аспірантам та викладачам економічних і географічних спеціальностей, усім, хто цікавиться регіональною економікою.

23. *У049(4укр) П97 Петрига, О. М. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : навч.-метод, посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Петрига. — К. : Персонал, 2009. — 302 с. : іл. — Бібліогр. : с. 296-299. – ISBN 978-966-608-990-1 – 1 прим.

У пропонованому навчальному посібнику подано теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, розкрито територіальну і галузеву структуру народногосподарського комплексу, проаналізовано етап і визначено основні напрями розвитку регіональної економіки в умовах ринкових відносин, а також окреслено основні завдання ефективного використання природних, науково-виробничих і людських ресурсів регіонів України.Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів денної і заочної форм навчання, а також для фахівців і тих, хто самостійно вивчас економічні дисципліни з метою підвищення кваліфікації.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
Л10-9 С95 Сирохман І. В, Товарознавство пакувальних товарів І тари : підручник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. — К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук січень 2012 р
Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 640 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи