Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
Сторінка8/9
Дата28.07.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Філософські науки


91. Ю Ф56 Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. HAH України Л. В. Губерського. — К. : Знання, 2009. — 621 с. — (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).ISBN 978-966-346-660-6 - 1 прим.

Ця хрестоматія — перший в історії освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлено фрагменти творів видатних вітчизняних і зарубіжних філософів (у відповідності до програми курсу "Філософія"), створений з урахуванням досягнень у сфері філософської культури. Фундаментальність хрестоматії забезпечується зосередженням уваги на основоположних ідеях філософії від доби античності до сьогодення, відображенням класичних теоретико-методологічних принципів, соціально-філософських доктрин, репрезентацією сучасного критичного, духовно-практичного змісту світової філософської думки.

^ 92. *Ю4 Р99 Ряшко, B. I. Логіка : навч. посіб. / Ряшко B. I. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 328 с. - ISBN 978-966-364-900-9 - 1 прим.

Навчальний посібник розроблений на основі програми вивчення логіки у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Підготовлений з метою надати теоретичну і методичну допомогу щодо подальшого поглиблення знань курсантами, студентами і слухачами.Його мста полягає у формуванні вмінь та павичок у застосуванні теоретичних положень логіки в майбутній професійній діяльності юриста. У посібнику широко застосовуються фрагменти з історії, художньої літератури та політичної практики, а також нормативно-правові акти чинного законодавства. Найбільш важливі проблеми формальної логіки тісно пов'язані з теоретичною І практичною діяльністю майбутніх працівників правоохоронних органів України. Навчальний посібник апробований автором у Львівському державному університеті внутрішніх справ та інших вищих навчальних закладах України.

Для курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів.

93. *Ю9 А73 Ануфрієва, Н. М. Соціальна психологія : навч.-метод. посіб. / Ануфрієва Н. М., Зелінська Т. М., Єрмакова Н. О. - К. : Каравела, 2009. - 216 с. - ISBN 978-966-8019-99-9 - 1 прим.

У навчально-методичному посібнику викладено загальні положення нормативного курсу соціальної психології, розкрито специфіку дослідження особистості в соціальній психології, проблем міжособистісних стосунків та спілкування у великих і малих групах. Розглядаються питання, пов'язані з перспективними напрямами досліджень у прикладній соціальній психології. Поданий діагностичний інструментарій і контрольні запитання сприятимуть активному і свідомому засвоєнню навчальної інформації.Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс соціальної психології.

94. *Ю9 314 Загальна психологія : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Отороднійчук . - К. : Каравела, 2009. - 464 с. - ISBN 978-966-96914-2-2 - 1 прим.

У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у тих напрямках, що визначають світовий рівень наукових досліджень. Також представлені ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі.Для студентів вищих навчальних закладів.

^ 95. *Ю9 Л88 Лисянська, Т. М. Педагогічна психологія : практ навч. посіб. / Лисянська Т. М. - К. : Каравела, 2009. - 224 с. - ISBN 978-966-2229-00-4 - 1 прим.

Метою навчального посібника є створення умов для закріплення знань з педагогічної психології, формування практичних навичок та умінь розв'язання психолого-педагогічних ситуацій, психологічного аналізу уроку, педагогічного спілкування, діагностики учіпня, вихованості учнів, особистості вчителя і його компетентності. Запропонований практикум складається з п'яти розділів, зокрема „Предмет, завдання і методи педагогічної психології", „Психологія учіння", „Психологія навчання", „Психологія виховання", „Психологія педагогічної діяльності й особистості вчителя". Кожен розділ тема містить питання для обговорення на практичному занятті, лабораторні та тестові завдання, запропоновано аналіз проблемних положень, опрацювання дефініцій, диспути, дискусії, конференції, дидактичні ігри.Посібник призначений для викладачів педагогічної психології, студентів, слухачів післядипломної освіти, вчителів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями навчання, учіння, виховання І вихованості.


усього примірників ..95

^

Видання викладачів ДонНУЕТ1. У431 А72Антонова, В. А.Ресторанный бизнес: механизм и эффективность управления стратегическим развитием : монография / В. А. Антонова ; М-во образования и науки Украины, Донец, нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2009. - 277 с.ISBN 978-966-385-137-2-5 прим.

Монография посвящена особенностям формирования стратегического управления развитием ресторанного бизнеса в современных трансформационных условиях. Научно обоснована и сформирована маркетинговая концепция стратегического развития с учетом конкурентоспособности предприятий. Предложен экономический механизм управления развитием, аргументирована эффективность развития ресторанного бизнеса в сфере услуг с учетом комплексного воздействия рычагов регулирования, мотивации в сочетании с принципами самоуправления. Разработаны оптимальные модели стратегического .3управления развитием и направления стратегического развития ресторанного бизнеса.

Предназначена для научных работников, аспирантов, руководителей и специалистов ресторанного бизнеса, занимающихся вопросами стратегического управления развитием, студентов.


2. У290-21 Б20 Маркетинг відносин в системі управління підприємством : монографія / Л. В. Балабанова, С. В. Чернишева / М-во освіти і науки України, Донец, нац. університет економіки і торгівлі Ім. М. Туган-Барановського, - Донецьк : ДонНУЕТ,2009,- 280 с. ISBN 978-966-385-152-5 - 5 прим.

Монографію присвячено теорії маркетингу відносин, методології його дослідження, удосконалюванню маркетингу відносин в системі управління підприємством на сучасному етапі розвитку економіки України. У ній розглянуто специфіку і проблеми управління маркетингом відносин, актуальність інтеграції маркетингу відносин в систему управління підприємством, розроблено методологію діагностики застосування маркетингу відносин. Особливу увагу приділено комплексній маркетинговій системі взаємодії підприємства та стратегіям управління маркетингом відносин.

Монографія призначена для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вузів, науковців, а також для підприємців і фахівців торгових підприємств, які займаються проблемами маркетингового управління.


3. У290-21 Б20 Балабанова, Л.В.Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств ]: монографія / Л.В. Балабанова, Ю.П. Митрохіна ; М-во освіти і науки України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі Ім. М Туган-Барановсвкого. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. - 245 с. - (Школа маркетингового менеджменту).ISBN 978-966-385-145-7 - 5 прим.

У монографії обґрунтовано концепцію стратегічного маркетингового управління збутом підприємств, зокрема визначено сутність збуту, стратегічного управління збутом і стратегічного маркетингового управління збутом, особливості і проблеми стратегічного маркетингового управління збутом, а також значення інтеграції інструментів стратегічного менеджменту і стратегічного маркетингу у сфері управління збутом. Запропоновано науково-методичні підходи до проведення дослідження цільового ринку підприємств на основі концепції' стратегічного STP-маркетингу, діагностики процесу стратегічного маркетингового управління збутом, оцінки ефективності стратегічного маркетин­гового управління збутом. Значну увагу в монографії приділено науково-методичним рекомендаціям щодо вдосконалення стратегічного маркетингового управління збутом підприємств: удосконалено комплексну систему стратегіч­ного маркетингового управління збутом і розроблено систему маркетингових стратегій управління збутом.


4. У290-21 Б20 Балабанова, Л. В.Управління реалізацією стратегій підприємства: маркетинговий підхід : монографія / Л. В. Балабанова, І. С Фоломкіна ; М-во освіти і науки України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М, Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. - 402 с -(Школа маркетингового менеджменту).ISBN 978-966-385-146-4- - 5 прим.

Монографію присвячено теоретичним і метолико-прикладним аспектам управління реалізацією стратегій підприємства та його вдосконаленню на основі маркетингового підходу.У монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо використання маркетингового підходу в управлінні реалізацією стратегій підприємства, обгрунтовано концепцію і розглянуто теоретичні основи маркетингового управління реалізацією стратегій підприємства, подано авторські розробки у сфері методологи дослідження практичних аспектів управління реалізацією стратегій підприємства. Значну увагу приділено науково-метсдичним рекомендаціям щодо вдосконалення реалізації стратегій підприємства на основі використання маркетингового підходу до управління, зокрема, оптимізації стратегічних маркетингових рішень під час реалізації стратегій, впровадженню комплексної системи маркетингового управління реалізацією стратегій, розробці збалансованої системи показників як ефективного інструменту реалізації стратегій нідприсме гва


5. Ч48 В68 Волокитіна, Л. О. Модернізація вищої освіти: маркетинговий аспект : монографія / Л. О. ВолокитІна; М-во освіти і науки України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2009.-178с.ISBN 978-966-3S5-139-6-5 прим.

Розглянуто теоретичні основи маркетингової діяльності вищого навчального закладу та концептуальні основи формування маркетингової системи надання освітніх послуг ВНЗ. Досліджено проблеми і шляхи інноваційного підходу щодо підвищення якості вищої освіти та її відповідності сучасним вимогам розвитку інформаційного суспільства та економіки знань. Особливу увагу надано вирішенню проблем післядипломної освіти, яка в умовах ринкової економіки набуває рис бізнес-освіти

Монографію призначено для студентів, аспірантів, магістрантів економічних спеціальностей та спеціалістів у сфері вищої освіти.


6. У431-571.14 Г12 Гавриленко, В. М.Основи промислового будівництва і санітарної техніки [Текст] : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Донец. ная. ун-т економіки і торгівлі їм. М Туган-Баранов с ького. Каф. орг. та упр. якістю ресторан, госп-ва ; В. М. Гавриленко, В. П. Оліфіров. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. - 296 сISBN 978-966-385-130-3- 30 прим.

Навчальний посібник призначений для самостійного вивчення "Основи промислового будівництва і санітарної техніки". Наведено основні будівельні матеріали й конструкції будівель підприємств ресторанного господарства, основи будівельного проектування та санітарної техніки.


7. С5Д75 Дрожжина, С.В.Мультикультуралізм як концептуальна модель та праксеологія розуміння сучасного українського соціуму: монографія /Міністерство освіти і науки України, Донец, нац. ун-т економіки І торгівлі ім.. М Ту ran-Баран овського. -Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. - 288 сISBN 978-966-385-147 - 5 прим.

У монографії обґрунтовано концептуальну модель мультикультуралізму та иоданоно праксеологічні виміри ЇЇ побудови в полікультурномуукраїнському соціумі і урахуванням неІмміїрантського характеру країни,розроблено мультикультурну парадигму як гносеолого-мето до логічну модель.Особливу увагу в монографії приділено формуванню категоріального каркасуконцептуальної схеми мультикультуралізму, дослідженню по л культурногосуспільства через розуміння його як ціннісно-смислової реальності соціальногобуття. Наведено комплекс підходів до формування сучасної національної ідеїкрізь призму мультикультуралізму. Терміни і поняття концептуальної схемимультикультуралізму подано з урахуванням специфіки полїкультурного

фрагментованого українського соціуму.Монографію призначено для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів, громадських та політичних діячів, державних службовців, всіх, хто займається педагогічною діяльністю, виховною роботою.


8. У290-21 М97 Менеджмент : підручник. (для схуд, технікумів ден. і заоч. форм навчання спец. "Товарознавство та комерц. діяльн.") / М-во освіти і науки України, Донец, нац. ун-т економіки І торгівлі їм. М. Туган-Бараповського, Каф. маркетинг, менедж. ; Л. В. Балабанова, Л. А. Полонська, К. В. Савельева, А. М. Германчук, О. О. Гасило. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. - 322 с -(Школа маркетингового менеджменту).ISBN-30 прим.

Навчальний підручник містить найістотніші теоретичні і методологічні положення з актуальних проблем менеджменту. У навчальному підручнику висвітлено сутність менеджменту, дана характеристика функцій управління підприємством; визначено основні етапи розвитку та концепції менеджменту, розглянуто їх характеристику; розкрито типи організацій і середовище їх функціонування; викладено основні моменти технології процесу управління; висвітлено питання групової динаміки І керівництва; розглянуто сутність інноваційного менеджменту, основні поняття і принципи інноваційної діяльності; висвітлено поняття, напрямки розвитку та особливості міжнародного менеджменту.


9. *Ю О-75 Основи філософії. Підручник. Інтегрований кредитно-модульний курс (для студентів нефілософських спеціальностей) . за ред. Л.М.Нікітіна. - Д.: ДонНУЕТ, 2009-323с.ISBN 978-966-385-144-0 - 150 прим.

У підручнику розкривається специфіка філософського знання, висвітлюються основні етапи становлення й розвитку філософської думки, ії актуальні проблеми. Певпу допомогу нададуть методичні поради та рекомендації до тем. У підручнику враховані вимоги кредитно-модульної системи навчання, а також положення галузевих стандартів вищої школи, якими для деяких дисциплін передбачається читання інтеграційного курсу філософії.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів очного та заочного відділень нефілософських спеціальностей, широке коло читачів, які цікавляться ф і лосо фс ькими питан ня ми.


10. У422 П52 Полонська, Л. А.Інноваційна політика торговельних підприємств: теорія та методологія [Текст] : монографія / Л. А. Полонська, Н. В. Лохман ; М-во освіти і науки України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. -221 с - ISBN 978-966-385-149 - 5- прим.

Монографію присвячено теоретичним та методологічним аспектам формування та реалізації інноваційної політики підприємства та вдосконаленню її застосування в умовах маркетингової орієнтації. Розглянуто специфіку і проблеми управління інноваційною діяльністю як системи, концепцію інноваційної політики торговельних підприємств, розроблено методологію формування і реалізації інноваційної політики. Особливу увагу приділено інтегрованій комплексній системі управління інноваційною діяльністю на основі маркетингу.Монографію призначено для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вузів, науковців, а також для підприємств і фахівців торговельних підприємств, які займаються проблемамиформування і реалізації інноваційної політики.


11. *Х62(4Укр) П68 Правознавство : навч. посіб. / С. В. Дрожжина, О. О. Одінцова, В. О. Кондратьев та ін. ; за ред. С. В. Дрожжиної. — 2-е вид., стер. — К. : Знання, 2010. — 350 с. — (Вища освіта XXI століття),ISBN 978-966-346-759-7 - 50 прим.

За змістом навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму "Економіка і підприємництво". Матеріали посібника базуються на новітньому законодавстві та практиці його застосування в умовах розбудови ринкової економіки. Посібник спрямований на формування системи знань з теорії держави і права та його провідних галузей, правового регулювання економіки, юридичного забезпечення підприємницької та господарської діяльності.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів. Посібник має чітку практичну спрямованість і буде корисний економістам-практикам, менеджерам, керівникам підприємств, усім, кого цікавить правове забезпечення господарської діяльності


12. У422 P17 Развитие внутренней торговли; Украина, Россия, Беларусь : монография / по, ред. А. Л. Шубина, А. А. Садекова; отв. Л. И. Донец. -Донецк : ДонНУЭТ, 2009. - 550 с-ISBN 978-966-385-151-8-5 прим.

В монографии отражены результаты состояния и особенностей развита внутренней торговли в переходных экономиках Украины, России и Республики Беларусь проведена опенка и анализ потребительского рынка как основы внутренней торговли; предложены механизмы обеспечения устойчивого развития предприятий внутренней торговли.

Для ученых, широкого круга читателей, которые исследуют пробяемы и механизмь развития внутренней торговли, аспирантов, етудентов экономических специальностей вісших учебных заведений.


13. Ч48 С 88 Студентський гуманітарний вісник : зб. матеріалів студ. наук.-практ. конф. / Голов, ред. А. А. Садєков. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. - Вип. 2, т. 1. - 349 с. - 5 прим.


14. Ч48 С 88 Студентський гуманітарний вісник : зб. матеріалів студ. наук.-практ. конф. / Голов, ред. А. А. Садєков. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. - Вип. 2, т. 2. - 449 с. - 5 прим.


15. Ч48 С 88 Студентський гуманітарний вісник : зб. матеріалів студ. наук.-практ. конф. / Голов, ред. А. А. Садєков. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. - Вип. 2, т. 3 - 411 с. - 5 прим.


16. С 88 Студентський економічний вісник : зб. матеріалів студ. наук.-практ. конф. / Голов, ред. А. А. Садєков. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. - Вип. 2, т.- 1 550 с..-5 прим.


17. С 88 Студентський економічний вісник : зб. матеріалів студ. наук.-практ. конф. / Голов, ред. А. А. Садєков. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. - Вип. 2, т.- 2 551 с..-5 прим.


18. С 88 Студентський економічний вісник : зб. матеріалів студ. наук.-практ. конф. / Голов, ред. А. А. Садєков. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. - Вип. 2, т.- 3 513 с..-5 прим.


19. Л80 Т97 Техніка та технологія харчових виробництв : зб. тез студ. наук. пр. (технічна серія) / голов. ред. А. А. Садєков. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – Вип.4. – 285 с. – 5 прим.


20.. Ю2 У34збек К.М.Научное и философское наследие Эллады : моногр./ К.М. Узбек, Е.К. Щетинина. - Донецк: ДонНУЭТ, 2009. - 433 с.ISBN 978-966-385-150-1-5 прим.

Монография посвящена истории зарождения и развития античной науки и философии, показано их взаимовлияние и взаимодействие в процессе исторического развития, переход от античности к Средневековью и Новому времени, при этом приведены новые, ранее


21. У052 Ф59 Фінансовий облік: практикум. Збірник задач, ситуаційних вправ, тестових завдань / М.С. Федорець, К.А. Ягмур, B.C. Терещенко, Л.І. Тимчина, І.В. Риковська, О.М. Слизовська, Н.В. Головченко, О.С. Панченко / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, каф. бух. обліку. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. - 204 с-60 прим.

Збірник містить задачі, ситуаційні вправи, тестові завдання з дисципліни «Фінансовий облік», що згруповані за тематикою відповідного курсу, за допомогою яких закріплюється лекційний матеріал і здобуваються практичні навички. Завдання розраховані на студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050! 06 «Облік і аудит» і призначені для виконання на практичних заняттях, а також для самостійної і Індивідуальної роботи студентів. Збірник містить додатки у вигляді переліку діючих Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, форм фінансової звітності, які сприятимуть кращому виконанню поставлених завдань.

неизвестные в истории науки факты о зарождении и развитии науки и философии.


22. *У26 Ф59 Фінансовий ринок : інтегр. навч. комплекс (навч. посіб.,електр. навч. система на компакт-диску) / Л. О. Омелянович, О. В. Гладкова, К. В. Єрмілова, М. Ю. Омелянович, К. В. Беляева ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф.фінансів. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2008- 154 с. - ISBN 978-966-385-108-2 - 49 прим.

У посібнику висвітлюються питання сутності, структури та основних функцій фінансового ринку, подається загальна характеристика фінансових посередників, визначаються основні операції, що здійснюються на кредитному, валютному, грошовому ринках, ринку фінансових деривативів та фондовому ринку, дається оцінка сучасним підходам щодо визначення ціни капіталу, аналізується діяльність української міжбанківської валютної біржі та Української фондової біржі. Основний матеріал доповнюють таблиці, питання для самоконтролю знань; понятійний апарат, глосарій. Посібник рекомендований для студентів економічних спеціальностей


Електронні документи.

1. Лекції

1. Аветисова,Антонина Александровна.Ценообразование[Электронный ресурс]: курс лекций для студ. спец. 6.140101 "Гостинично-ресторанный бизнес"/ А. А. Аветисова, А. А. Бакунов, Н. С. Палий; М-во образования и науки Украины; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. И. Туган-Барановского, Каф. экономики и упр. инновац. деятельн. - Донецк: [ДонНУЭТ],2009 . - 1 дискета . - Систем. требования: ПК с процессором; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.- Электрон. версия печ. публ. 2009.

2. Васильєва,Олена Олександрівна.Організація обслуговування[Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. ден. і заоч. форм навчання спец. 7.091711 "Технологія харчування"/ О. О. Васильєва; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2009 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2009.


3. Лойко,Дмитро Петрович.Товарна інформація[Електронний ресурс]: опорний конспект лекцій для студ. ден. і заоч. форм навчання фак. маркетингу, торгівлі і мит. справи напряму підготовки "Товарознавство і торг. п-во" спец. "Товарознавство та комерц. діяльн.", "Товарознавство та експертиза в митній справі"/ Д. П. Лойко, Т. О. Стріжак, О. Є. Сильченко; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи непрод. товарів . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2009 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2009.


4. Писаренко,Тетяна Павлівна.Організація боротьби з митними правопорушеннями[Електронний ресурс]: опор. конспект лекцій для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. 050302 "Товарознавство та експертиза в митній справі"/ Т. П. Писаренко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. експертизи в мит. справі . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2009 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2009.


5. Проданова,Лариса Василівна.Макроекономіка[Електронний ресурс]: конспект лекцій (для студ. галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" ден. і заоч. форм навчання)/ Л. В. Проданова, В. В. Литвин; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. екон. теорії . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2009 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2009.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
Л10-9 С95 Сирохман І. В, Товарознавство пакувальних товарів І тари : підручник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. — К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук січень 2012 р
Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 640 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи