Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень бібліотеки.

Лютий-2010

Виконавець:Салатинська М. В. ,


провідний бібліотекар

/Тел. 95-34-44/


Донецьк-2010

ЗмістФізико-математичні науки 3

Обчислювана техніка 3

Харчові виробництва 3-4

Історичні науки 4-5

Економічні науки 5

Державне управління 5-6

Облік. 6

Економіка нерухомості 6-7

Фінанси 7-8

Економіка підприємства 8-9

Економіка промисловості 9

Економіка будівництва 9-10

Сільське господарство 10

Логістика 10

Торгівля 10

Зовнішня торгівля 10-11

Міжнародна економіка 11

Економіка України 11-13

Політичні науки 13-14

Правознавство 14

Вища освіта 14-15

Релігієзнавство 15

Філософські науки 15-16

Видання викладачів ДонНУЕТ 16-24

Електронні документи 24-30


^ Прим. (* - навчальна література, якій надано

гриф Міністерства освіти і науки України)


Фізико-математичні науки

1. В1 В23 Ващук, Ф. Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення : навч. посіб. / Ващук Ф. Г., Лавер О. Г. - К. : Знання, 2008.— 368 с.— (Вища освіта XXI століття). - ISBN 978-966-346-455-8 - 1 прим.

У посібнику розглядаються задачі варіаційного числення, теорії оптимального управління, знаходження екстремумів нелінійних функцій без обмежень, задачі математичного програмування, задачі динамічного програмування, трьохіндексні транспортні задачі, сіткові графи та транспортні задачі на транспортних сітках. На початку кожного розділу посібника наводяться необхідні теоретичні відомості (означення, теореми, формули). Велика увага приділяється розв'язанню прикладних та практичних задач, які розглядаються на всіх етапах -— від постановки до одержаного результату з перспективою їх подальшого розв'язання на ЕОМ. Для студентів вищих навчальних закладів природничого та технічного напрямів, економічних спеціальностей; магістрів та науково-педагогічних працівників, які цікавляться проблемами постановки, дослідження та розв'язання задач оптимізації.

Обчислювана техніка

2. З973 С42 Компьютерные сети. Локальные сети. Часть 1 : учеб.-метод. пособ. - Луганск : ЛНУ им. Тараса Шевченко, 2008. - 130 с. - 1 прим.

Учебные курсы по компьютерным сетям стали обязательными в подготовке студентов инженерных, экономических и других специальностей. Учебно-методическое пособие содержит материал, соответствующий программе по курсу «Компьютерные сети», и предназначено для использования студентами специальности «Информатика» дневной и заочной форм обучения и последипломного образования в условиях кредитно-модульной системы обучения.
^

Харчові виробництва


3. Л80 П32 Пількевич Н. Б. Мікробіологія харчових продуктів : навч. посіб. / Пількевич Н. Б, Боярчук О. Д. – Луганськ : Альма-матер, 2008. - 152 с. - 1 прим

Посібник „Мікробіологія харчових продуктів" написаний згідно з програмою курсу Й складається з розділів, у яких розкриваються основні властивості товарів промислового призначення, процеси, що відбуваються в харчових продуктах при зберіганні, визначені умовами їх виробництва, мікробіологічної забрудненості, а також дією навколишнього середовища.Цей посібник допомагає оволодіти знаннями, необхідними для вирішення практичних завдань у сфері товарообігу основних груп товарів виробничого призначення.Навчальний посібник адресовано студентам спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» та рекомендовано фахівцям харчової промисловості.

4. Л80 П78 Прогресивні техніка та технологи харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; [редкол. : О. І. Черевко (відттов. ред.) та ін.]. - Харків, 2009. - Вип. 1 (9). - 641 с. : іл., табл. - 2 прим.

Збірник містить статті з прогресивних технологій продуктів харчування, удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв. Розглядаються фізико-хімічні та математичні методи дослідження харчових продуктів, результати товарознавчих досліджень та експертизи, а також питання підвищення якості як продуктів харчування, так і непродовольчих товарів.Збірник розраховано на наукових та практичних працівників, викладачів вищої школи, керівників підприємств торгівлі, аспірантів, магістрантів та студентів економічних та торговельних вищих навчальних закладів.

5. Л81 П78 Черевко, А. И. Прогрессивные процессы концентрирования нетрадиционного плодоовощного сырья : монография / А. И. Черевко, Л. В. - X. : ХГУПТ, 2009. – 241 с. - рис., табл. - Библиогр. : 89 назв. - ISBN 978-966-405-115-3 - 1 прим.

Работа посвящена созданию ресурсосберегающих способов и оборудования для производства пищевых полуфабрикатов из нетрадиционного плодоовощного сырья. Разработана теоретическая модель процесса концентрирования фруктовых пюре в роторном пленочном аппарате, и экспериментально определено влияние конструктивных параметров ротора на интенсивность выпаривания. Предложены прогрессивные способы производства пищевых полуфабрикатов из дикорастущего плодово-ягодного :сырья и пряных овощей, а также оборудование для их реализации.Монография рассчитана на специалистсв пищевой промышленности, а акже может рекомендоваться в качестве учебного пособия для студентов ысших учебных заведений и аспирантов специальности "Процессы и борудование пищевых, микробиологических и фармацевтических производств".

^ 6. Л81 Н34 Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій] : збірник . - Вип. 36 т. 1 . - О.:[ОНАХТ], 2009 . - 316 с. - 1прим.

7. Л81 Н34Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій] : збірник . - Вип. 36, т. 2 . - О.: [ОНАХТ], 2009 . - 321 с. - 1 прим.
Історичні науки

8. Т(4УКР) В97 Вегеш, М. М. Карпатська Україна на шляху державотворення. До 70-річчя проголошення державної незалежності Карпатської України : монографія / Вегеш М. М, Токар М. Ю. - Ужгород : Карпати, 2009. - 448 с. - ISBN 978-966-671-201-4 - 1 прим.

У даному виданні комплексно досліджуються суспільно-політичні проблеми розвитку Карпатської України в процесі державного будівництва. Автори аналізують перспективи державотворення через призму участі місцевого населення В суспільному житті краю впродовж 1918-1939 років, їх участі в політичних процесах тощо. Монографія, котра виходить у світ з нагоди 70-ї річниці проголошення державної незалежності Карпатської України, стане в нагоді всім, хто цікавиться славетними й трагічними сторінками Історії національно-визвольної боротьби закарпатських українців у XX столітті.

9. Т3(4УКР) 3-26 Замлинський, В. 3. Гетьмани України : монографія / Володимир Замлинський. - Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2008. - 288 с. - ISBN 978-966-617-190-3 - 1 прим.

Багатовікова історія України породила козацтво - спільність мужніх, волелюбних людей, патріотів. Саме з ними пов'язане становлення українського народу як нації. Формування державності, складання національно-культурних інститутів України, демократичних засад її розвитку - усе те, що певною мірою перекликається з нашим сьогоденням. У книзі розповідається про гетьманів України, починаючи від Венцеслава Світольдовича й кінчаючи останнім з них - Павлом Скоропадським. Через їх біографії розкриваються маловідомі широкій громадськості сторінки історії України. Видання містить повну хронологію гетьманів України.Для науковців, викладачів, усіх, хто цікавиться українською історією.

10. Т3(4УКР) У45 Україна в 2005-2009 pp.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / за заг. ред. Ю. Г. Рубана. - К. : НІСД, 2009. - 655 с. - ISBN 966-554-I75-7 - 2прим.

Монографія видається відповідно до Указу Президента України «Питання Національного інституту стратегічних досліджень» з метою оприлюднення результатів щорічних комплексних досліджень процесів суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України. Видання містить стратегічні оцінки трансформації політичної системи, забезпечення національної безпеки, гуманітарного та етнополітичного розвитку, становлення громадянського суспільства, соціально-економічних перетворень, регіональної та оборонно-промислової політики, міжнародного співробітництва України в 2005-2009 роках. Для широкого кола політиків, державних службовців, фахівців, науковців.
Економіка

^ 11. У012.2 Г17 Гальчинський, А. С. Криза і цикли світового розвитку / Гальчинський А. С. - К. : АДЕФ-Україна, 2009. — 392 с. - ISBN 978-966-187-045-0 - 1 прим.

У книзі подано аналіз кризи 2008-2009 у контексті сучасних глобальних цивілізаційних трансформацій. З цих позицій обґрунтовуються системні чинники кризи, розкривається ЇЇ інформативна функція, конструктивна роль в Інноваційному оновленні суспільних процесів, їх інтенсифікації. Особлива увага приділяється новітнім тенденціям, що характеризують циклічність світового розвитку, перспективам соціальних та економічних перетворень. У виданні порушується багато дискусійних теоретичних проблем, які ще не дістали достатніх наукових узагальнень. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів, а також усіх, хто прагне осмислити складні та суперечливі проблеми сучасного світового розвитку.

Державне управління

12. У050 А90 Асаул, А. Н. Теория и практика принятия решений по выходу организаций из кризиса / А. Н. Асаул и др. ; под ред. А. Н. Асаула. – СПб. : ИПЭВ, 2007. - 224 с. - ISBN 978-5-91460-003-4 - 1 прим.

В книге представлены теоретические исследования и практические разработки теории принятия управленческих решений с учетом жизненного цикла организации. Особое внимание уделено исследованию возникновения и распознавания кризисов на ранних стадиях кризисного процесса. Представлена методика распознавания скрытой стадии кризиса в организации и ее применение в строительных организациях. Значительное внимание уделено моделированию управленческих решений в организации и принятию управленческих решений но ее выходу из кризиса. Книга предназначена для ученых, аспирантов, слушателей системы переподготовки и повышения квалификации, специалистов по экономике и управлению, руководителей высшего управленческого звена. Книга может быть использована в учебном процессе при подготовке специалистов, обучающихся по специальности 080500 «Экономика и управление народным хозяйством» и магистров по направлению 521500 «Менеджмент».

13. У050 Р96 Реформа публічного управління в Україні: вклики, стратегії, майбутнє : монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; відп. ред. І. А. Грицяк. - К. : К.І.С., 2009. - 240 с. - 1 прим.

У колективній монографії «Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє» зроблено спробу знайти відповіді на питання, пов'язані із становленням та розвитком системи публічного управління в Україні. Монографічне дослідження поєднує кілька ключових напрямів, логічно взаємопов'язаних між собою. Аналіз основ реформи публічного управління через призму історичного спадку та сучасних викликів і стратегій, дослідження найважливіших зрізів реформи та її сутнісних особливостей нинішнього вияву дали змогу авторам зробити конкретні пропозиції заходів, спрямованих на побудову сучасної моделі національної системи публічного управління на всіх її рівнях : центральному, регіональному (обласному) та місцевому. Дослідження базуються не лише на вітчизняній Інформації, але й містять цікавий міжнародний досвід у сфері публічного управління, який буде особливо корисним для адаптації національної системи публічного управління до європейських та світових стандартів. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться публічним управлінням.

Облік.

^ 14. У052 Б73 Богданов, А. В. Универсальная бухгалтерия : учеб. пособие / Богданов А. В . – Херсон : ХГТ, 2009. - 200 с. - ISBN 97S-966-1510-10-3. – 3 прим.

Пособие написано в соответствии с программой курса "Бухгалтерский учёт". Последовательность изложения материала произведена на основе предложенной автором математической модели бухгалтерского учёта, что позволило существенно его упростить, приблизить к практике и использовать как методическое пособие для контрольных и самостоятельных работ студентами. Пособие предназначено как для студентов высших учебных заведений, так и для желающих самостоятельно изучать бухгалтерский учёт.

15. *У052 К75 Коцупатрнй, М. М. Податковий облік і звітність : навч. посіб. — 2-е вид., без змін / Коцупатрнй М. М. та ін. - К. : КНЕУ, 2009. — 312 с. - ISBN 966-574-847-5 - 1 прим.

Посібник підготовлено на основі законодавчих актів та нормативно-правових документів з питань оподаткування станом на І січня 2006 р. Відповідно до нормативної програми дисципліни у навчальному посібнику «Податковий облік і звітність» викладено порядок обчислення і сплати загальнодержавних та місцевих податків і зборів {обов'язковіше платежів), страхових внесків (зборів) до соціальних фондів, а також висвітлено організацію податкової звітності. Навчальний посібник «Податковий облік і звітність» призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Економіка нерухомості

16. У22 А90 Асаул, А. Н. Развитие рынка жилой недвижимости как самоорганизующейся системы / А. Н. Асаул, Д. А. Гордеев ; под ред. А. Н. Асаула. - СПб. : СПб ГАСУ, 2008. - 334 с. - 1 прим.

В монографий рассматривается развитие рынка недвижимости как самоорганизующейся системы, позволяющей осознать целостность множества взаимосвязанных субъектов и подсистем рынка недвижимости и многовариантность его развития. На основе обзора научных концепций исследования систем с точки зрения теории самоорганизации выявлены особенности самоорганизации рынка недвижимости как; экономической системы; определена роль процессов функционирования, инфраструктуры, а также информации, передаваемой через инфраструктуру рынка недвижимости, в самоорганизационном развитии исследуемой системы; особенности трансакционных издержек на первичном рынке жилья.

17. У22 А90 Асаул, А. Н. Экономика недвижимости: учебник для вузов. - 3-е изд., исправл. / А. Н. Асаул и др. – СПб. : ИПЭВ, 2009. - 304 с. - ISBN 978-5-91460-018-8 - 1 прим.

Изложены основные положения экономики недвижимости. Раскрыта сущность терминов, необходимых для понимания объектов недвижимости; показаны роль и место рынка недвижимости в современной экономике России; рассмотрены основы государственного регулирования рынка недвижимости; представлены все основные схемы инвестирования и финансирования объектов недвижимости. Структура и содержание учебника отвечают требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования второго поколения (№ 12-тех/дс, утв. 07.03.2000 г.).Предназначен для студентов специальности «Экспертиза и управление недвижимостью» всех форм обучения, аспирантов, слушателей системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также для специалистов, получающих второе высшее образование, ученых-экономистов и руководителей высшего звена управления па рынке недвижимости.
Фінанси

18. У26 К68 Корпоративные ценные бумаги как инструмент инвестиционной привлекательности компаний / под ред. А. Н. Асаула. - СПб. : ИПЭВ, 2008. - 288 с. - ISBN 978-5-91460-005-8 - 1 прим.

Рассматривается природа основных групп ценных бумаг и признаки, по которым они могут быть классифицированы, а также преимущества ценных бумаг перед другими финансовыми инструментами. Особое внимание уделяется анализу рынка корпоративных ценных бумаг с позиции формирования механизмов собственной ресурсной базы компании, на основе которой она осуществляет свою экономическую деятельность. Раскрыто содержание дивидендной политики компании, учета и аудита корпоративных ценных бумаг. Представленные материалы предназначены для широкого круга читателей, интересующихся современными проблемами и тенденциями развития рынка корпоративных ценных бумаг, слушателей системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, соискателей ученых степеней и званий, а также для студентов, изучающих дисциплину «Основы бизнеса на рынке ценных бумаге.

19. У26 М87 Мошенський, С. З. Фондовий ринок та інституційнс інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави : монографія / Мошенський С. З. – Житомир : ЖДТУ, 2008. - 432 с. - ISBN 978-966-683-195-1 - 1 прим.

У монографії розглядаються теоретичні й практичні аспекти інвестиційної ослюки держави за умов іиституційних трансформацій на сучасних ринках цінних паперів. Показане значення ринку цінних паперів у підвищенні рівня інвестиційної безпеки вітчизняної економіки, обґрунтовано доцільність розвитку змішаної моделі фінансування економіки, яка передбачає паралельний розвиток банківського кредитування та фінансування через ринок цінних паперів з системою інституційних інвесторів. Визначено основні загрози для інвестиційної безпеки держави, а також описано розроблену автором систему індикаторів інвестиційної безпеки ринку цінних паперів і небанківського інституційного інвестування. Запропоновано рекомендації для вдосконалення регулювання інвестиційної діяльності.

^ 20. У26 П97 Педь, І. В. Податкова конкуренція : монографія / Педь І. В. - К. : Експерт-Консалтинг, 2009. – 416 с. - ISBN 966-7645-09-6 - 3 прим.

У науковій монографії вперше з системних позицій розглянуто такий сучасний феномен світових економічних відносин, як податкова конкуренція. Визначено сутність, форми, методи здійснення податкової конкуренції між національними податковими системами. Надано економіко-правову характеристику податків. Розкрито особливості стягнення податків в умовах міжнародної податкової конкуренції. Критично розглянуті сучасні теорії оподаткування в аспекті міжнародної податкової конкуренції. Визначено домінанти міжнародної податкової конкуренції. Розглянуто сучасні тенденції розвитку національних податкових систем в умовах глобалізації світової економіки. Для науковців, працівників органів державної влади, викладачів, аспірантів, студентів економічних та юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

21. У268 Б91 Бураковський, І. В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України. / Бураковський І. В., Плотніков О. В. — Х. : Фоліо, 2009. — 299 с. - ISBN 978-966-03-4825-7. - 3 прим.

У книзі розглядаються причини, механізм розгортання й основні характерні риси сучасної глобальної фінансової кризи та її вплину па Україну. Аналізуються наслідки кризи та зумовлені нею зміни традиційних уявлень про функціонування сучасної економіки н епоху глобалізації. На основі цього подасться характеристика основних підходів до вироблення антикризової політики в країнах ОЕСР та інструменти її реалізації, на основі чого формулюється концептуальне бачення ролі держави за умов кризи. На основі аналізу впливу глобальної фінансової кризи па Україну визначено основні проблемні точки української економіки та представлено бачення можливих напрямків протидії кризовим явищам. Для фахівців з економічної теорії та політики, державних службовців, широкого читацького загалу.

Економіка підприємства

^ 22. У29 Е40 Економічна стратегія розвитку підприємств : кол. моногр. / за заг. ред. В. К. Данилка – Житомир : ЖДТУ: 2009. - 326 с. - 2 прим.

У монографії систематизовано наукові доробки авторів-учасників підсумкової науково-практичної конференції II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка підприємства та управління виробництвом», розкриваються теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування підприємств різних сфер економіки України. Монографія розрахована на широке коло читачів: викладачів навчальних закладів, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами сучасної економічної стратегії розвитку підприємництва в Україні.

23. *У290-21 П97 Петюх, В. М. Управління персоналом : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. —. 3 - є вид, без змін. / Петюх В. М. [та ін.] - К. : КНЕУ, 2009. — 320 с. - ISBN 966-574-953-6 - 1 прим.

Посібник призначений для самостійного вивчення студентами проблем розробки й реалізації стратегії та політики управління персоналом; формування й розвитку персоналу організацій; управлінських технологій оцінювання персоналу, ефективних механізмів мотивації трудової діяльності; розвитку соціального партнерства в системі соціально-трудових відносин в організації; ефективності менеджменту персоналу тощо. Містить програму курсу, методичні вказівки до вивчення кожної теми курсу, плани семінарських занять, зокрема питання для обговорення, дискусійні питання, навчальні завдання для проведення аудиторних занять, а також комплекс завдань для самостійного виконання, що дає можливість застосовувати тренінгові технології, кейсовий метод навчання, аналіз і вирішення конкретних ситуацій, ділові ігри. Посібник призначений для студентів бакалаврського та магістерського рівнів, слухачів центру магістерської підготовки, які вивчають менеджмент персоналу.

24. ІУ292 З-19 Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства / под ред. А. Н. Асаула. - СПб. : ИПЭВ, 2008. – 280 с. - ISBN 978-5-91460-0044- 1 прим.

В книге обобщены научные представления о направленности развития отечественного предпринимательства, как особой формы хозяйственной деятельности. Значительное внимание уделено организации предпринимательских сетей - особой форме межфирменного взаимодействия субъектов предпринимательства. Изложены принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности, представлены подходы к построению оценочных систем результатов деятельности предпринимательских структур, особое место занимают основные направления безопасности предпринимательской деятельности. Для научных работников и преподавателей высших учебных заведений, занимающихся проблемами предпринимательства, аспирантов, слушателей системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также получения второго высшего образования.

25. У298 М97 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, стратегічне управління, маркетинг: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : матеріали III міжвуз. наук.-практ. конф. студ., молодих вчених та спеціалістів, Кривий Ріг, 29 квіт. 2009 р. - Кривий Ріг, 2009. - Вип. 3. - 192 с.

26. У298 П85 Прищепа, Н. П. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Прищепа Н. П. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. - 152 с. - 1 прим.

Підручник розкриває теоретичні й практичні аспекти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів, працівників підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.
Економіка промисловості

27. У30 П64 Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / за ред. Ю. В. Кіндзерського ; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозів. – К., 2009. - 928 с. : табл., рис. - ISBN 978-966-02-5200-4 - 1 прим.

Висвітлені нові уявлення про категорію «промисловий потенціал» з урахуванням цільової спрямованості Його формування та використання. Показані основні суперечності й обгрунтовані цілі та механізми ефективного розвитку галузі у площині світових тенденцій, якості вітчизняної промислової політики, фінансово-інвестиційних, інноваційно-технологічних, організаційно-виробничих, кадрових та екологічних проблем .промислового виробництва. Для працівників органів державного управління, науковців, викладачів, аспірантів І студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.
Економіка будівництва

28. У31/39 А90 Асаул, А. Н. Государственное предпринимательство в строительстве (государственный строительный заказ) / А. Н. Асаул, В. А. Кощеев ; под ред. А. Н. Асаула. - СПб. : ИПЭВ, 2009. - 300 с. - 1 прим.

Государственное предпринимательство в строительстве рассматривается как самостоятельная система в контексте становления новой экономики. Маркетинговая концепция государственного предпринимательства представлена не только как концептуальная основа, но и как идеологическая платформа государственного предпринимательства (в отличие от многих других способов восприятия маркетинга).Книга дает достаточно полное представление о государственном строительном заказе как одном из видов государственного предпринимательства в строительстве. Рассмотрены система управления ГСЗ, построенная на основе целей и задач, сформированных в документах, отражающих перспективы развития региона, а также процессы формирования и реализации ГСЗ в контексте сетевого подхода. Особое внимание уделено строительному моменту менту. Предназаначена для научных работников и преподавателей высших учебных заведений, занимающихся проблемами государственного строительного заказа, студентов, аспирантов, слушателей системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также получающих второе высшее образование.

29. У31/39 А90 Асаул, А. Н. Снижение трансакционных затрат в строительстве за счёт оптимизации информационного пространства / А. Н. Асаул, С. Н. Иванов ; под ред. А. Н. Асаула. - СПб. : ИПЭВ, 2008. - 300 с. - ISBN 978-5-91460-008-9. - 1 прим.

В книге исследуются теоретические положения и методологические подходы к моделированию информационного взаимодействия участников регионального ИСК. Проведен анализ современных моделей информационного пространства ИСК и раскрыта роль информационной инфраструктуры в эффективном функционировании участников регионального ИСК. Разработаны методические рекомендации по оценке экономической эффективности и результативности сетевой информационной системы, предложены методы и организационные приемы внедрения сетевой информационной системы в информационную структуру регионального ИСК. Предложена концепция единой информационной системы регионального ИСК на основе комплексного анализа интеграции информационных потоков, исследованы возможности использования концепции как механизма формирования коммуникационных взаимосвязей между участниками инвестиционно-строительной деятельности, реализующими стратегию снижения трансакционных издержек.

Сільське господарство

^ 30. У32 В53 Вісник Білоцерківського державного аграрного університету : з6. наук, праць. - Біла Церква, 2008 - Вип. 55. - 146 с. – 1 прим.

У п'ятдесят п'ятому випуску «Вісника» висвітлені результати наукових досліджень них ученими навчальних закладів та наукових установ аграрного профілю з актуальних питань розвитку держави.
Логістика

^ 31. У40 В43 Вісник національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць . Логістика . - Л., 2008. - № 633. - 916 с. - 1 прим.

32. У40 В43 Вісник національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. Філософські науки . - Л., 2009 . - № 636. - 144 с. - 1 прим.
Торгівля

33. У42 У67 Управление торговлей: теория, практика, инновации : материалы ІІ междунар. научн.-практ. конф., посвящ. 50-летию каф. товаровед., товар. консалтинга и аудита, комерции и технологии торговли, 12-13 нояб. 2009 г. - М. : Дашков и К, 2009. - 547 с. - 1 прим.

34. У422 Е40 Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. : у 2 ч. / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; відпов. ред. О. І. Черевко [та ін.] – Х., 2009. - Вип. 1 (9), ч. 1. - 616 с. : іл., табл. - 1 прим.

Перша частина збірника містить статті з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, економіки підприємств харчування та торгівлі. Збірник розраховано на наукових та практичних працівників, викладачів вищої школи, керівників підприємств торгівлі, аспірантів, магістрантів та студентів економічних та торговельних вищих навчальних закладів.

35. У422 Е40 Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. : у 2 ч. / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; відпов. ред. О. І. Черевко [та ін.] – Х., 2009. - Вип. 1 (9), ч. 2. - 456 с. : іл., табл. - 1 прим.

Друга частина збірника містить статті з економічної теорії та зовнішньоекономічної діяльності, менеджменту і маркетингу, наукових основ гуманітарної підготовки студентів. Збірник розраховано на наукових та практичних працівників, викладачів вищої школи, керівників підприємств торгівлі, аспірантів, магістрантів та студентів економічних та торговельних вищих навчальних .закладів.

Зовнішня торгівля

36. У428 С83 Стратегія виходу фірми на іноземний ринок (на прикладі німецької компанії «МЕТРО Кеш енд КерІ») : монографія / під заг. ред. М. О. Джамана. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. - 122 с. - ISBN 978-966-184-056-9 - 1 прим.

Обґрунтовано теоретико-методологічні аспекти розробки стратегії виходу компанії на іноземний ринок; показані методологічні підходи, принципи і методи оцінки ефективності діяльності корпорації; розкрита необхідність та значення стратегії виходу на іноземний ринок дня компанії; визначені найбільш поширені проблеми та перешкоди, з якими стикаються фірми у своїй діяльності при виході на іноземний ринок нової країни, а також показані шляхи вирішення цих проблем та уникнення бар'єрів на прикладі виходу німецької фірми «МЕТРО Кеш енд Кері» на український ринок; подано загальні відомості про цю компанію, описано стратегічні програми, які керівництво фірми використовувало під час виходу на ринки інших держав; досліджено особливості роботи компанії на ринку України, а також вказані шляхи удосконалення стратегії діяльності компанії на ринку нашої держави.

37. У428 X18 Хамініч, С. Ю. Митно-тарифне регулювання в умовах інтеграції України до світового господарства : монографія / Хамініч С. Ю. - Д. : Наука і освіта, 2008. - 210 с. - ISBN 978-966-8736-09-9. - 1 прим.

У монографії розглядаються проблеми митно-тарифного регулювання в Україні на етапі інтеграції держави до світової спільноти, зокрема питання національної безпеки, зовнішньоекономічної діяльності. Аналізується стан та перспективи української економіки в умовах глобалізації, подається детальний аналіз надходжень коштів від сплати митних податків до бюджету України, висвітлені проблемні аспекти вступу України до COT. Особлива увага приділяється митниці, її ролі та значенню для забезпечення економічних інтересів, державотворення, правопорядку та зміцнення економічного потенціалу України. Для науковців, викладачів монографія має науково-практичне значення. Розрахована на викладачів, студентів вищих навчальних закладів, працівників митниць, держслужбовців та інших осіб, які цікавляться питаннями зовнішньоекономічної діяльності.

Міжнародна економіка

38. У5 М97 Мешко, Н. П. Інноваційний розвиток країн світової економіки в умовах глобалізації: монографія / Н. П. Мешко. — Донецьк : Юго-Восток, 2008. - 383 с. - ISBN 978-966-374-327-1 - 1 прим.

У монографії розглянуто проблеми і тенденції світо господарського розвитку в новому тисячолітті. Досліджено роль інтелекту та інноваційної діяльності в економічному розвитку провідних країн світу, особливості та форми міжрегіональної кооперації у науково-технічній сфері. Визначено основні передумови ефективної взаємодії галузевого бізнесу і фундаментальної науки як фактори розвитку міжнародного науково-технологічного співробітництва у напрямку формування конкурентоспроможної економіки. Проаналізовано вплив інтегрованих корпоративних структур України, що набувають ознак транснаціональних ФПГ, на інтенсифікацію економічних процесів та інтеграцію у світовий економічний простір. Монографію розраховано на науковців, викладачів, керівників підприємств та державних структур, які вирішують проблеми стратегічного розвитку виробничої сфери, регіону в цілому і розробляють конкурентні стратегії.

^ 39. У5 C14 Сазонець, О. М. Інформаційна складова глобальної економіки / Сазонець О. М. - Донецьк : Юго-Восток Лтд, 2007. - 360 с. - ISBN 978-966-374-293-9 - 1 прим.

Розкрито значення І властивості інформації в глобальному економічному середовищі, сфери застосування сучасних інформаційних систем в економіці, з урахуванням світових тенденцій розвитку та обгрунтовано необхідність захисту інформаційних систем в економіці. Розглядаються інформаційні системи, що забезпечують функціонування окремих сфер діяльності економіки — інвестиційної, аналітичної, організаційної, управлінської, фінансово-економічної. Висвітлюються основи теорії та практики створення інформаційних систем, аналізуються проблеми інтеграціїних підходів в управлінні економічними процесами в практику менеджменту в Україні, формулюється основний понятійний апарат щодо глобальної економіки, світових інформаційних систем. Для науковців, аспірантів, студентів а також фахівців з питань сучасних інформаційних технологій та управління підприємствами.

Економіка України

40. У9(4Укр) A43 Актуальні аспекти реалізації євроінтеграційних прагненьУкраїни: збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (м. Ужгород, 29-30 листопада 2007 р.) / відп. ред. 1. В. Артьомов. – Ужгород : Ліра, 2008. - 390 с. - (Серія "Євроінтеграція: український вимір ; вип. 9) . - ISBN 978-966-8266-93-5 - 1 прим.

41. У9(4УКР) А86 Артьомов, І. В. Транскордонне співробітництво в євроїнтеграційшй стратегії України : монографія / І. В. Артьомов. — Ужгород : Ліра, 2009. - 520 с. - (Серія "Євроінтеграція: український вимір"; вип. 13). - ISBN 978-966-2195-38-5 - 1 прим.

Монографічне видання присвячене питанням практичної реалізації євроінтеграційного курсу України шляхом задіяння механізмів транскордонного співробітництва, У ньому загострено проблематику нових викликів для держави після розширення Шенгенського простору, спрогнозовано шляхи вирішення проблем у справі реалізації угод України з ЄС щодо спрощення візового режиму та підвищення ефективності українсько-російського транскордонного співробітництва. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців, всіх, хто займається дослідженням проблем регіонального розвитку і транскордонного співробітництва.

42. У(94УКР) В43 Вісник національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. праць]. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку . - № 635 . - Л., 2008 . - 276 с.

43. У9(4Укр) Є24 Європейська та євроатлантична інтеграція України: стан і перспективи : зб. наук. праць. – Ужгород : Ліра, 2008. - 374 с. - (Серія "ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР"; вип. 10) - ISBN 978-966-2195-19-4 - 1 прим.

44. У9(4УКР) К78 Кращі приклади з практики проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна" : посібник . - К., 2009 . - 100 с. - 1 прим.

45. У9(4УКР) Ш77 Шнипко, О. С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст : монографія / О. С. Шнипко. – К. : Генеза, 2009. - 248 с. - ISBN 978-966-504-954-8. - 1 прим.

У монографії розглядається низка взаємопов'язаних проблем сучасного поступу людства, народжених економіко-технологічною диференціацією різних країн та регіонів. Головне джерело таких відмінностей та рушійну силу подальшого їх поглиблення - глобалізацію - показано як складну сукупність конструктивних і руйнівних механізмів, що несе неоднозначні й довготривалі наслідки як для всієї планети, так і для окремо взятих держав та народів.На чолі аналізу причин і практичних проявів домінування геоекономічного Заходу автор досліджує сьогоднішні реалії України, рівень, ефективність та перспективи використання її наукового і виробничо-технічного потенціалу Під цим кутом зору оцінюються роль і внесок національної еліти у підтримку та активізацію інноваційної складової як магістрального напряму економічного та соціального розвитку країни і державотворчого процесу загалом. Видання розраховане на широке коло читачів, небайдужих до того, яким буде місце України в цьому жорсткому, динамічному і не пе-редбачуваному світі.

^ 46. У9(4/8) М74 Модернизация экономики на основе технологических инноваций / А. Н. Асаул [и др.]. – СПб. : ИПЭВ, 2008. - 606 с. - ISBN 978-5-9H60-019-5 - 1 прим

Исследуется феномен инновационно-инновативного развития России. Представлена системно-деятельностная концепция инноваций. Рассмотрены вопросы управления объектами интеллектуальной стоимости, эффективности управленческих решений и организационно-управленческих инноваций, а также вопросы малого инновационного предпринимательства как структурной части малого предпринимательства, представляющего собой самостоятельное экономическое явление. Особое внимание уделено оценке эффективности инвестиционной и инновационной деятельности. Исследования выполнены в соответствии с программой научных исследований научной школы «Методологические проблемы эффективности региональных инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующихся и саморегулирующихся систем».Предназначена для аспирантов, студентов, слушателей системы переподготовки и повышения квалификации, а также читателей, интересующихся современными проблемами инновационного развития страны.

Політичні науки

47. Ф0 П50 Політична ситуація в Україні: кризові тенденції та шляхи їх подолання, (2007 p. - вересень 2008 p.) / за ред. В. М. Яблонського. - К. : НІСД, 2009 .- 108 с. - ISBN 966-554-155-2 - 1 прим.

Видання присвячене аналізу причин та наслідків кризових явищ у політичній системі України у 2007-2008 pp., пошуку шляхів їх подолання та попередження в майбутньому. Розглянуто різні сценарії конституційного реформування після позачергових парламентських виборів та прогнози щодо можливості ухвалення змін до Конституції до президентських виборів. Проаналізовано проблеми формування громадянської та національної ідентичності українців як основи консолідації політичної нації навколо цінностей демократії та суверенітету України. Особливу увагу приділено аналізу політичних технологій, застосованих у ЗМІ політичними силами під час позачергових виборів та в процесі формування парламентської коаліції, їх вплив на перебіг політичного процесу. Розглядаються причини різкого зниження довіри громадян до суспільних інститутів І можливі наслідки цього для розвитку політичної культури українців. Запропоновано критичний аналіз існуючої моделі комунікації між владою і суспільством. Видання розраховане на політиків, дослідників, які працюють у сфері політичної науки та державного управління, буде корисним для організаторів виборчих кампаній, усіх, хто цікавиться українською політикою.

48. Ф3 Е94 Ефективні інституційні відповіді для подолання нетолерантності та екстремізму в Чорноморському регіоні. - К. : К.І.С., 2009 - 148 с. - ISBN 978-966-2141-23-8 - 1 прим.

Це порівняльне дослідження є частиною проекту лід назвою «Ефективні інституційні відповіді для подолання нетолерантності та екстремізму В Чорноморському регіоні», який здійснює Інститут публічної політики (Бухарест, Румунія) в партнерстві з Інститутом публічної політики (Кишинев, Республіка Молдова) та Інститутом демократії імені Пилипа Орлика (Київ, Україна).

^ 49. Ф4 Ш77 Шныпко, А. Х. Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы, перспективы / Шныпко А. Х. - К. : Генеза, 2007. - 376 с. - ISBN 978-966-504-610-3 - 1 прим.

В книге рассматривается проблематика экономических войн как совокупность собственно экономических, а также правовых, административных и др. действий, направленных против экономики противника. Значительное внима­ние уделяется истокам экономических войн, их материальным, психологическим, организационным предпосылкам. В историческом контексте рассмотрена экономическая война против СССР как аффективная составляющая холодной войны 1946—1991 гг. между двумя политико-идеологическими системами. Выделены торговая и энергетическая войны как варианты практической реализации экономической войны, имеющие особое значение для формирования современной системы мировых геополитических и геоэкономических связей. Обращено внимание на новейшие формы экономических войн как внутри государства, так и на международной арене. Сделан прогноз относительно дальнейшей эскалации экономических войн с участием ведущих экономических игроков - США, Евросоюза, Японии, Китая, Индии, России. Сформулированы отдельные выводы для Украины как участника экономических войн. Книга рассчитана на широкий круг лиц, интересующихся вопросами экономической подоплеки межгосударственных (блоковых, коалиционных) отношений, а также экономической безопасности современного государства.

50. Ф4(4УКР ) В40 Взаємовідносини України з НАТО: соціально-політичний аспект : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2008 р. / Ін-т філос. та євроінтеграц. досліджень ; редкол. ; Ф. Г. Ващук (голова), І. В. Артьомов, З. С Варналій та ін. – Ужгород : Ліра, 2008. - 258 с. - 1 прим.

Правознавство


51. Х62(4УКР) П69 Практика оподаткування. Коментарі. Роз'яснення : бюл. №1(1)/2009 фін.-податк. законодавства і практики його застосув. - К. : Юрінком Інтер, 2009 - 368 с. – 1 прим.
^

Вища освіта


52. Ч48 А90 Асаул, А. Н. Управление высшим учебным заведением в условиях инновационной экономики / Асаул А. Н., Капаров Б. М. ; под ред. д. э. н, проф. А. Н. Асаула. - СПб. : Гуманистика, 2007. - 280 с. - 1 прим.

Б настоящей книге на основе теории и практического опыта управления, отражающих закономерности развития высших учебных заведений представлены в процессы их перехода в новое качественное состояние «инновационного вуза».Сформирована методология управления высшим учебным заведением на основе инновационного подхода к управлению бизнес-процессами вуза, позволяющая осуществить разбиение организации по центрам ответственности, сокращать время принятия решений, повышать мотивацию сотрудников, реализовывать инновационные стратегии. Представлено исследование методов оценки конкурентной позиции ВУЗа, для повышения качества производимых образовательных услуг и конкурентоспособности региона в целом в условиях глобализации образовательных стандартов. Пособие предназначено ученым, аспирантам, слушателям системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, ученым-экономистам и руководителям высшего звена управления высшими учебными заведениями.Издание осуществляется при поддержке Института проблем экономического возрождения и редакции журнала «Экономическое возрождение России».

^ 53. Ч48 И66 Инновационные технологии в бизнес-образовании : в 2 ч., ч. 1 : сб. науч. ст. междунар. весен. форума. - Гомель, 22-25 апр. 2008 г. - Гомель, 2008 . - 276 с.

54. Ч48 К69 Коррупція в Україні. Загальнонаціональне дослідження стану коррупції у сфері вищої освіти : звіт за результатами соціолог. дослідж. – К., 2009. 58 с. - 1 прим.

Корупція є серйозною проблемою для українського суспільства. Однією зі сфер, де корупція є досить поширеною, є сфера вищої освіти, зокрема, процес вступу до вищих навчальних закладів. З метою оцінки впливу загальнодержавного впровадження зовнішнього незалежного оцінювання на рівень корупції у 2007 та 2008 роках Київським міжнародним Інститутом соціології (КМІС) під керівництвом Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) було проведено базове та повторне дослідження. Воно становить одну із складових частин проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна», який є компонентом Порогової програми Корпорації «Виклики тисячоліття», та здійснюється за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

55. Ч48(4Укр) Л63 Лісабонська стратегія як визначальний чинник європейської інтеграції в галузі освіти і науки : зб. наук. статей за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород — Гирляни, 6-9 травня 2008 р.) / відпов, ред. М. Полюжин ; укл. К. Мовчан. — Ужгород : Ліра, 2008. — 304 с. - ISBN 978-966-2195-32-3 - 1 прим.

Вісник містить наукові статті, підготовлені на основі доповідей, проголошених та обговорених на XVI Міжнародній науково-практичній конференції «Лісабонська стратегія як визначальний чинник європейської інтеграції в галузі освіти і науки», проведеної Закарпатським державним університетом спільно з Міністерством освіти і науки України, Закарпатсь­кою обласною державною адміністрацією та Академічним науковим товариством ім. М. Балудянського (Словацька Республіка) 6-9 травня 2008 року відповідно до Плану проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки професорсько-викладацького складу в системі МОН України та відповідного розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації.

56. Ч48(4УКР) Н34 Наукові розробки молоді на сучасному етапі : Т. 1 : тези доп. VIII всеукр. наук. конф. молодих вчених та студ., 23-24 квіт. - К. : КНУТД, 2009. - 326 с. - 1 прим.

Релігієзнавство


^ 57. Э Ш37 Шевченко, А. И. Христос : монография. - 3-е изд., доп. и перераб. / Шевченко А. И. - К. : Наука і освіта, 2008. - 264 с. - ISBN 966-7829-15-4 - 1прим.

Монография «Христос» продолжает затрагивать вопросы, рассматриваемые ранее в монографии «Христианство — историческая закономерность» и в учебном пособии для высших учебных заведений «Основы христианства: путь к истине». Автор не просто утверждает, что к Богу человек может прийти только через Христа, но и доказывает это с помощью результатов научных исследований, фактов и формальной логики. Книга предназначена прежде всего для молодых людей, которые находятся в постоянном поиске пути к познанию истины, истоков зарождения жизни и высшего предназначения человека. Монография может быть полезной школьникам и студентам, изучающим духовные принципы построения Вселенной, а также широкому кругу читателей.
^

Філософські науки


58. Ю В43 Вісник національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. праць] . – Філ. науки . - № 636 . - Л., 2009 . - 144 с.

59. Ю9 Х16 Хакер, С. От доверительных отношений к устойчивому бизнесу / Хакер С. ; пер. с англ. В. Н. Загребельного ; под науч. ред. А. В. Буровой. — М. : Стандарты и качество, 2009, — с. 144, ил. — (Серия «Деловое совершенство»). - ISBN 978-5-94938-078-9 - 1 прим.

В наше время бизнес редко оперирует такими понятиями, как доверие. Даже если рассматриваются так называемые мягкие факторы управления — мотивация, оценка, развитие персонала и т.д., руководители видят в них инструменты повышения эффективности работы, в которых моральный и этический компонент вынесен за скобку. Авторы предлагают включить доверительные отношения в организации в число тех факторов, которые напрямую влияют на эффективность бизнеса. В книге приводятся примеры влияния уровня доверия в компании на снижение затрат и повышение результативности сотрудников. Ценностью книги является, несомненно, то, что в ней представлен обширный инструментарий для самоанализа и анализа уровня доверия в организации. Использование простых, но последовательных процедур оценки и укрепления доверия поможет руководителям найти новые ресурсы повышения своей личной эффективности и эффективности всго предприятия в целом. Книга предназначена для руководителей компаний, менеджеров высшего звена, специалистов по персоналу.

60. Ю9 Я89 Яффе-Янаи, О. Генетический код личности. Как найти и реализовать свое призвание / Орендо Яффе-Янаи ; пер. с англ. Е. Сысоевой. - К. : Стандарт", 2009-- 244 с. - 1прим.

В книге «Генетический код личности представлены факторы, влияющие на профессиональный выбор человека. Используя новаторский подход под названием «анализ семейной генотраммы», автор помогает своим героям выявить глубинные генетические связи между поколениями и таким образом определить первопричины неудовлетворенности собой и различных тупиковых ситуаций в профессиональной деятельности и карьере. Книга адресована психологам, специалистам в области профессиональной ориентации и личностного развития, выпускникам средних школ, студентам, преподавателям психологических и управленческих дисциплин, всем, кого интересуют вопросы выбора профессии и эффективного взаимодействия представителей разных поколений семьи.


Усього примірників.....60


  1   2   3

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011
В11 Т89 Турманінова, Л. І. Практикум з вищої математики : навч посіб. / Турманінова Л., Доля О. В. К. Кондор, 2010. 172с. Isbn 978-966-35М45-0...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011
В11 Т89 Турманінова, Л. І. Практикум з вищої математики : навч посіб. / Турманінова Л., Доля О. В. К. Кондор, 2010. 172с. Isbn 978-966-35М45-0...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2012 р
Прийняття управлінських рішень : навч посібник / за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-е вид. – К. : Цул, 2011. – 216 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи