Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
Скачати 324.92 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
Дата28.07.2012
Розмір324.92 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень бібліотеки

квітень 2010 року

Виконавець:Салатинська М. В. ,


провідний бібліотекар

/Тел. 95-34-44/


Донецьк-2010

ЗмістФізико-математичні науки 3

Хімічні науки 3

Холодильна техніка 3

Харчові виробництва 3-4

Товарознавство меблевих товарів 4

Економіка 4-

Регіональна економіка 4-5

Економіка охорони навколишнього середовища 5

Економіка підприємства 5-6

Економіка торгівліі 7

Історія України 7

Політичні науки 7

Держава і право України 7-8

Безпека життєдіяльності 8-9

Вища освіта 9

Мовознавство 9

Філософські і науки 9-10

Видання викладачів ДонНУЕТ 10-15

Електронні документи 15-19


Прим. *- навчальна література,

якій надано гриф Міністерства освіти і науки України


^

Фізико-математичні науки


1. В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.] - Донецк : ДонНУ, 2009. - 222 с. - 1 прим.

Научное издание содержит изложение результатов, полученных в исследовании прецессионных движений в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел. Рассмотрены кинематические характеристики прецессий, указаны методы их изучения и результаты в семи модельных задачах динамики. Освещены вопросы развития задачи о прецессиях твердых тел и ее современного состояния.Для научных работников в области аналитической динамики, в частности в теории гироскопических систем, роботов, манипуляторов, а также для преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов вузов соответствующих специальностей.
^

Хімічні науки


2. *Г1 Ц27 Цвєткова, Л. Б. Неорганічна та органічна хімія : навч. посіб. - Ч. II. / Цвєткова Л. Б., Романюк О. П. - Львів : Магнолія-2006, 2009. - 358 с. - ISBN 976-966-2025-00-6 "Магнолія-2006 "- 1 прим.

Матеріал цієї книги побудованій таким чином, щоб користувач міг беч допомоги викладача оволодіти основами неорганічної га органічної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, глибше засвоїти хімічні терміни та пон яття, виробити у себе хімічне; мислення, сталий інтерес до хімії.Розрахована на учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, слухачів підготовчих відділень, студентів вищих навчальних закладів.

^
Холодильна техніка

3. З392 Л 22 Ландик, В. И. Холодильные приборы NORD (устройство и ремонт) / Ландик В. И., Горин А. Н. – Донецк : Норд-Пресс, 2009. - 268 с. : табл., рис. - ISBN 978-966-380-277-0 - 3 прим.

В книге на основе конструкторской и технологической документации, разработанной специалистами Украинского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института бытового машиностроения, систематизированы сведения об устройстве бытовых холодильных приборов NORD, работе составных частей. Приводятся принципиальные электрические схемы, схемы холодильных агрегатов, содержится подробная информация об организации и методах ремонта холодильных приборов, рассмотрены все современные модели хо­лодильников и морозильников NORD, содержится большое количество справочной информации.Книга будет полезна разработчикам холодильной техники, производственному персоналу, потребителям, ремонтникам и студентам, изучающим холодильное оборудование.

^
Харчові виробництва

4. *Л92 О-58 Онищенко, В. М. Технологія та товарознавство ковбасних оболонок : навч. посіб. / Онищенко В. М. та ін. - Суми : Ун. книга, 2009. - 224 с. - ISBN 978-966-680-472-6 - 3 прим.

У посібнику розглянуто наукові і практичні аспекти бар'єрних технологій у стабілізації якості ковбасних виробів та роль оболонки як однієї зі складових у формуванні якості ковбас. Висвітлено основні напрямки в розробці захисних покрить і способів для обробки м'ясних продуктів та оболонок з метою підвищення їх бар'єрних властивостей. Узагальнено технологічні основи виробництва, товарознавчі аспекти, досвід використання, переваги та недоліки, а також сучасний стан ринкових пропозицій оболонок, що використовуються м'ясопереробними підприємствами. Наводяться чинники, що зумовлюють захисні властивості та безпечність натуральних і штучних оболонок на всік етапах життєвого циклу ковбасних виробів. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія» (спеціальність «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса»), а також може бути корисним для підготовки фахівців за напрямом «Товарознавство і торговельне підприємництво», науковців, аспірантів відповідного профілю та широкого кола фахівців м'ясопереробної галузі.

^

Товарознавство меблевих товарів


5. *М134.1-9 Б97 Беднарчук, М. С. Товарознавство. Непродовольчі товари; меблі : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Беднарчук М. С. - Львів : Магнолія2006, 2009. - 424 с. - 1 прим.

У підручнику висвітлюються товарознавчі аспекти (основи виробництва, класифікація та характеристика асортименту і споживних властивостей, пакування, маркування, зберігання, транспортування та особливості національного і світового ринку) основних груп побутових меблів.Підручник розрахований на підготовку бакалаврів і магістрів освітнього напряму "Торгівля" і пропонується науковцям, аспірантам, студентам і працівникам-практикам сфери внутрішньої та зовнішньої торгівлі товарами, які викладають групу "Меблеві товари".

Економіка


6. У Р86 Румянцев, М. И. Экономическая информатика: курс лекций / М. И. Румянцев –Днепропетровск : ИМА-пресс:, 2008. - 220 с. : ил. - Библиогр. : с. 217-218. - SBN 978-966-331-188-3 - 1 прим.

Рассматриваются теорегические основы и практические вопросы использования современных информационных технологий в экономике и управлении. Для студентов экономических специальностей вузов II-ІV уровни аккредитации, преподавателей, а также дня лиц, занимающихся самообразованием.Все іграва защищены. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельца авторских прав.

^

Регіональна економіка


7. *У04 М23 Манів З. О. Регіональна економіка : навч. посіб. / Манів З. О. та ін. - Львів : Магнолія 2006 2009. - 638 с. - SBN 978-966-2025-18-7 - 2 прим.

Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України наказом №444 від 07.06.2006 р. з напрямку 0301 "Економіка і підприємництво". Згідно тематичного плану, навчальний посібник."Регіональна економіка" включає предмети: розміщення продуктивних сил, регіональна економіка і екологія.

У навчальному посібнику послідовно викладені теоретичні, методологічні та прикладні аспекти формування продуктивних сил України в умовах становлення і розвитку ринкової економіки.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний аспірантами, спеціалістами, викладачами та керівниками підприємств і організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з економічного розвитку регіонів.


8. У050 С83 Стратегия социально-экономического развития г. Донецка на период до 2020 г.= Strategy of social and economic development of DonetsK till 2020. - Донецк, 2020. - 34 с.


9. *У050 Ч75 Чорноморченко, Н. В. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Чорноморенко та [ін] – Львів : Магнолія 2006, 2010. - 257 с. - ISBN 978-966-2025-90-3 Магнолія 2006 - 1 прим.

Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни складений відповідно до програми курсу.У навчальному посібнику висвітлюється найсуттєвіше обгрунтування господарських рішень, зокрема, розглянуто економічну сутність та види господарських рішень; принципи та методи аналізу господарський рішень; інструментарій економічного обґрунтування ефективності рішень; процедуру моделювання процесу прийняття рішень; можливості використання економіко-математичних методів та ЕОМ для прийняття господарських рішень в діяльності підприємств; особливості розробки господарських рішень в різних умовах господарювання. До складу посібника включено стислий виклад тематичного матеріалу, контрольні запитання й практичні задачі, питання для дискусійного обговорення, проблемні питання, тестові завдання одиничного та альте знативного вибору відповідей, перелік тем реферативних доповідей, завдання для аиконання індивідуальних робіт і використанням ЕОМ та методику проведення ділової гри. Вивчення та осмислення запропонованого матеріалу дозволить якісно та професійно приймати та реалізувати різноманітні господарські рішення. Посібник розрахований для підготовки студентів деннії та заочної форм навчання економічного напрямку, а також для слухачів системи підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

^

Економіка охорони навколишнього середовища


10. *У28 Г91 Гринів Л. С. Екологічна економіка : навч. посіб. / Гринів Л. С. - Львів : Магнолія 2006, 2010. – 358 с. - ISBN 978-966-2025-93-4 - 1 прим.

У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні та прикладні сучасні наукові концепції, парадигми та теорії екологічної економіки. Досліджено розвиток еколого-економІчних вчень у світовій науці. Проаналізовано концепції Української школи фізичної економіки. Розкрито суть просторово-економічного аналізу та ноосферної моделі розвитку економіки. Висвітлено функції, моделі та індикатори екологічної макроекономіки.

^

Економіка підприємства


11. *У29 П32 Нінішко, В. С. Ціно- ітарифотворення : навч. посіб. / Нінішко В. С. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 303 с. - ISBN 966-2025-28-6 Магнолія 2006 - 1 прим.

Навчальний посібник структурований на чотири теми. У першій темі "Основи ціно- і тарифотворення" ціни І тарифи та їх формування розглядаються на макрорівні, теоретичні засади яких служать фундаментом І стартовим рубежем для двох наступних тем, в яких ціно- і тарифотворення переносяться на мікрорівень, тобто на рівень суб'єктів ціно- і тарифотворення у різних галузях і сферах національної економіки. Четверта тема "Система контролю зг: цінами і тарифами" виокремлена. У тему включений моніторинг цін і тарифів. Усі теми містять тестові зав­дання, а друга та четверта - ще ії ситуаційні задачі Посібник призначений для самостійного вивчення навчальних дисциплін "Ціни і ціноутворення", "Цінова політика", "Тарифи і тарифні системи" та дисциплін аналогічного профілю.


12. У29 С47 Слав'юк, Р. А. Управління структуранням власного капіталу акціонерних товариств : монографія / Р. А. Слав'юк, Н. М. Чиж. - К. : УБС НБУ, 2009. - 358 с. - ISBN 978-966-484-067-2 - 1 прим.

У монографії розкрито суть і значення власного капіталу у фінансово-господарській діяльності акціонерних товариств. Подано різноманітні погля­ди вітчизняних та зарубіжних учених на суть капіталу та його функціональне призначення. Розкрито особливості структурування капіталу в умовах трансформації економіки України. На основі проведеного аналізу зроблено узагальнення щодо особливостей та проблем формування капіталу. Монографія може бути корисною як для науковців та студентів при здійсненні досліджень проблем управління процесами формування та використання капіталу, так і для практиків у процесі розробки стратегічних завдань розвитку акціонерних товариств.


13. *У290-21 В58 Власюк, Н. I. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Власюк Н. I. - Львів : Магнолія 2006, 2010. — 328 с. - ISBN 978-966-2025-74-3 "Магнолія 2006" - 1 прим.

Навчальний посібник з курсу "Фінансовий аналіз'" підготовлений відповідно до навчальної програми курсу. Структура посібника включає тексти лекцій, навчальні та тестові завдання, перелік питань для самоконтролю, питання для самостійного опрацювання, літературу та глосарій. Крім того, посібник містить систему поточного та підсумкового контролю і оцінювання знань студентів з урахуванням вимог Болонської декларації за шкалою ECTS.Посібник розрахований на студентів спеціальності "Фінанси" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".


^ 14. *У290-80 Т31 Тєлєтов, О. С. Рекламний менеджмент : підручник. / Тєлєтов О. С. - Суми : Ун. книга, 2009. - 365, [3 ] с. - ISBN 978-966-680-468-9 - 1 прим.

У підручнику викладені положення, що розкривають сутність завдань рекламного процесу, які доводиться роз'язувати маркетологам, менеджерам, рекламістам на всіх етапах цього процесу - від ідеї створення реклами до визначення її ефективності за результатами реагування цільової аудиторії.Містить багато прикладів з практики подання рекламних звернень і проведення рекламних кампаній в Україні та за її межами. Пропонується комплекс запитань, тестових завдань, тематика курсових робіт.Для студентів спеціальності «Маркетинг», що навчаються за програмами магістрів та спеціалістів, слухачів ФПФ, фахівців, що працюють у сфері рекламної діяльності, бізнесменів. Може бути корисним для викладачів, аспірантів і фахівців промислових підприємств, фірм та установ і всіх тих, хто бажає самостійно опанувати основи рекламного менеджменту.


15. *У290-93 О-59 Онисько, С. М. Фінінсова санація і банкрутство підприємств : підручник -2-е вид , випр. та доп. / Онисько С. М. – Львів : "'Магнолія 2006", 2009. - 268 с. - ISBN 966-8340-61-2 - 1 прим.

Фінансова санація одних підприємств та ефективне застосування ліквідаційних процедур до інших вимагає теоретико-методичного забезгечення фінансової санації та підготовки кваліфікованих фахівців у цій галузі. Одним з напрямків такої підготовки є вивчення дисципліни "Фінансова санація та банкрутство підприємств". Автор цього видання, використовуючи напрацювания зарубіжних і вітчизняних вчених, на належному теоретичному рівні висвітлює загальні питання економічної суті фінансової санації підприємств; шляхи реструктуризації; методи державної фінансової підіримки санації підприємств; еколоміко-правові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств. Підручник призначений для студентів економічних сиеціалі.ностей, а також може використовуватись у практичній роботі, оскільки містить ряд роз'яснень методичного характеру з використанням діючих нормативних актів законодавчого та інструктивного характеру.

^

Економіка торгівлі


16. У422 Ш66 Шкварчук, Л. О. Державне регулювання цін на продовольчому раинку : монографія / Шкварчук Л. О. - Львів : Простір -М, 2008. - 356 с. - ISBN 978-966-397-106-Х - 1 прим.

У монографії розглвдаготься теореіично-методологічні аспекти ціноутворення та основні 'засади держанного регулювання цін на продукти харчування. Висвітлено історичну суть формування продовольчого ринку в Україні та заходів державного регулювання. Значна увага приділена аналізу впливу' прямих методів регулювання цін на динаміку цін продовольчого ринку. Запропоновано сучасний інструментарій оцінювання ефективності заходів державного регулювання цін. Обґрунтовано пропозиції щодо розширення сфери застосування економічних методів державного регулювання ній. Охарактеризовано сутність комплексного підходу до perj люваиня цін.Дослідження адресовано фахівцям, які займаються теоретичними та прикладними проблемами державного регулюванні економіки, викладачам, аспірантам, студентам.


17. *У422.3 Д81 Дудяк Р. П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : навч. посіб.- 2 -е вид, доп. / Дудяк Р. П., Бугіль С. Я. - Львів : "Магнолія 2006", 2009. - 360 с. -ISBN 966-8340-03-5"Магнолія 2006 - 1 прим.

Навчальний посібник містить теоретичні питання з основ біржової діяльності товарного і фондового ринків, розглянуто види і особливості діяльності професіоналів біржової торгівлі на основі світового досвіду, подано завдання для самоконтролю.Для студентів вищих навчальних закладів.
^

Історія України


18. Т3(4УКР) І-29 Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні : монографія / відп. ред. Мирослава Антонович. - К. : Дух і літера, 2009. - 496 с. - 1 прим.

Монографія є спільним проектом Українського Фулбрайтівського товариства і Програми ім. Фулбрайта в Україні, в якій зібрані наукові доповіді українською та англійською мовами учасників 11-ї щорічної Фулбрайтівської конференції, що відбулася у Києві 2008 року.Розглядаються складні й почасти дискусійні проблеми ідентичності та пам’яті в сучасній Україні крізь призму Істориків, філософів, правників, філологів та економістів. Окремі розділи присвячені творчості Юрія Шевельова і Григорія Кочура, 100-річчя яких відзначалось у 2008 році, які зробили неоціненний внесок у становлення української ідентичності.Монографія розрахована на широке коло читачів


^ 19. Т3(4УКР) С21Саур-могила: военно-историч. повествование / [сост. И. И. Кулага ; ред. В. С. Чепурной [и др.]]. – Донецк : Промінь,2008. – 87 с. – 1 прим.


Політичні науки

^ 20. Ф4 В92 Вибрані статті з Інтернет-видання "НАТО Ревю-2009", присвяченого 60-му ювілейному саміту НАТО. - 2009. - 16 с. - 1 прим.


Державо і право України

21. Х62(4УКР) Д70 Дослідження корупції в судовій системі України: суди загальної юрисдикції та апеляційні суди. [Звіт за результатами соціологі. дослідж.]. – К., 2008-2009. -78 с. - 1 прим.


22. Х62(4УКР) К69 Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні: митні процедури та транспортування товарів : порівнял. аналіз нац. дослідж. 2007-2009 рр. для Порогової прогр. Корпорації "Виклики тисячоліття" (МСС): [звіт за результатами соціолог. дослідж.]. - 2009 - 43 с. - Дод. в кінці звіта. - 1 прим

23. Х62(4УКР) С76 Стан корупції в Україні : порівнял. аналіз загальнонац. дослідж. 2007-2009 рр. Для Порогової прогр. Корпорації "Виклики тисячоліття" (МСС) / Київ. міжнар. ін-т соціології - 2009. - 48 с. - 1 прим.


24. Х62(4УКР) У45 Україна в 2009 році: конституційний процес і перепективи країни. Біла книга державної політики / за заг. ред. Ю. Г. Руба - К. : НІСД, 2009. – 224 с. - ISBN 978-966-554-101-1 - 2 прим.

Біла книга державної політики «Україна в 2009 році: конституційний про перспективи країни» підготовлена науковцями Національного інституту стратегі досліджень з залученням авторитетних фахівців, представників громадських організацій та недержавних аналітичних центрів у межах виконання комплексного ні вого проекту «Проект щорічного Послання Президента України до Верховної і України».У книзі зосереджено увагу на аналізі конституційних ініціатив Президента України Віктора Ющенка, запропонованих у щорічному посланні до Верховної Ради України у 2009 році, визначено ключові проблеми суспільно-політичного, соціал. економічного, регіонального, зовнішньополітичного, гуманітарного та соціокулк ного розвитку країни, запропоновано ініціативи щодо їх вирішення та окреслено кувані результати. Також подано результати всенародного обговорення проекту кону України «Про внесення змін до Конституції України», внесеного до Верховної Ради України 31 березня 2009 року та винесеного на всенародне обговорення Указом Президента України від 25 серпня 2009 р. № 671. Для широкого кола фахівців, науковців, політиків, державних службовців.


25. Х62(4УКР) Ч97 Чернадчук, Т. О. Основи валютного права України : навч. посіб. / Т. О. Чернадчук. - Суми : Ун. книга, 2009. - 301, [3] с. - ISBN 978-966-680-465-8 - 1 прим.

У посібнику висвітлено найбільш важливі питання валютного права та зроблено акцент саме на тих особливостях, які відображають специфіку цієї галузі права, здійснено аналіз валютного законодавства, звернуто увагу на його окремі недоліки, розглянуто підходи, що склалися в науковій літературі. Відображено останні зміни, що відбулися у валютному законодавстві, а також валютне законодавство зарубіжних країн. Матеріал викладено в стислій, систематизованій і доступній для студентів формі.Рекомендований студентам вищих навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться правом.


26. Х62(4УКР) Ю98 Ющенко, В. До нації. Вибрані промови / передм. М. Г. Жулинський; упоряд. Д. Р. Лубківськии, наук. ред. Ю. Г. Рубан. - К. : НІСД, 2010. - 464 с. (з кольоровою вставкою - 496 с.) -4 прим.
Безпека життєдіяльності

27. *Ц69Б97 Безпека життєдіяльності : навч. посіб. –Львів : Магнолія 2006, 2009. - 499 с. - ISBN 978-966-2025-07-1 - 1 прим.

У навчальному посібнику висвітлюється систематизований матеріал стосовно навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності". Розглядаються питання системного аналізу безпеки життєдіяльності, аспекти життєдіяльності людини в системі Людина - машина - середовище існування", безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва та в побуті, в умовах надзвичайних ситуацій, значна увага приділена питанням охорони праці на підприємствах, надання долікарської'допомоги потерпілим. Посібник розрахований на студентів університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів, училищ і ліиеів, викладачів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, працівників служб охорони праці та цивільної' оборони.

^
Вища освіта

28. Ч48 В26 Weber, Luc E. University Research for Innovation / Luc E. Weber, James J. Duderstadt - London; Paris; Genev : Economica, 2010 - 358 с. -(Glion Colloquium Series - №6). - ISBN 978-2-7178-5797-9. - 1 прим.


29. Ч48 П78 Програма імені Фулбрайтера в Україні 2008-2009= Fulbright program in Ukraine: щорічник : [річний звіт]. - К., 2009. - 41 с. - Текст укр. та англ. мовами - 1 прим.


30. Ч48 С83 Стратегия качества в промышленности и образовании: материалы IV междунар. конф. : 30 мая-6 июня 2008 г., Варна, Болгария : в 2 т. / [сост. : Т. С. Хохлова, В. А. Хохлов, и Ю. А. Ступак]; М-во образования и науки Украины.-Варна : ТУ-Варна; Д. : Фортуна, 2008. - 850 с. - ISBN 966-525-631-8. - 1 прим.


31. Ч48 С83 Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы IV междунар. конф. : 30 мая-6 июня 2008 г., Варна, Болгария : в 2 т. / [сост. : Т. С. Хохлова, В. А. Хохлов, и Ю. А. Ступак]; М-во образования и науки Украины. – Варна : ТУ-Варна; Д. : Фортуна, 2008. - 865 с. - ISBN 966-525-631-8 - 1 прим.


Мовознавство

32. *Ш141.2 В42 Виды лингвистического анализа в образцах и комментариях : учебное пособие для студ. высш. уч. завед. / [ О. Н. Волкова и др.]; под ред. А. А. Силки. - . 2-е изд., испр. и доп. - Сумы : Ун. книга, 2009. - 254 с. - ISBN 978-966-680-458-0 - 1 прим.

Пособие посвящено разным видам анализа языковых единиц всех уровней. Кроме унифицированных схем, даются образцы соответствующего разбора, научно-методические комментарии сложных случаев анализа.Для студентов филологических факультетов и факультетов журналистики высших учебных заведений.Посібник присвячений різним видам аналізу мовних одиниць всіх рівнів. Крім уніфікованих схем, наводяться зразки відповідного розбору, науково-методичні коментарі складних випадків аналізу.Для студентів філологічних факультетів та факультетів журналістики вищих навчальних закладів.

^

Філософські науки


33. *Ю П97 Петрушенко, В. Л. Основи філософських знань : навч. посіб. - 4-е вид., випр.і доп. / Петрушенко В. Л. – Львів : "Магнолія 2006", 2009. - 312 с. - ISBN 966-8340-29-9 - 1 прим.

Навчальний посібник складений у відповідності із програмою курсу "Основи філософських знань" для студентів вищих закладів освіти України І-II рівнів акредитації. Він в стислій і доступній формі подає розгляд основних етапів розвитку світової та української філософії, окреслює її провідні проблеми та розкриває особливості релігійного світосприйняття, а також сучасного релігійного життя України.Призначений для студентів та викладачів рефілософських спеціальностей вищих навчальних закладів .


^ 34. Ю4 П42 Повторева, С. М. Словник з логіки / Повторева С. М. - Львів : "Магнолія-2006", 2009. -196 с. - ISBN 966-2025-10-3 "Магнолія-2006"- 1 прим.

У словнику достатньо повно і у доступній формі розкривається зміст основних термінів та понять з лекційного курсу "Логіка", надаються відомості про вчених - представників науки логіки. Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації, буде корисним учням і вчителям шкіл, ліцеїв, гімназій, профтехучилищ, для всіх хто займається самоосвітою.


35. *Ю6 П97 Петрушенко В. Д. Культурологія : навч. посіб. - 3-є вид., переробе і доп. / Петрушенко В. Д. [та ін].; за заг. ред. В. М. Пічі / Львів : "Магнолія 2006"; 2009. - 375 с. -ISBN 966-8340-44-2 Магнолія 2006 - 1 прим.

Згідно з навчальною програмою, затвердженої Міністерством освіти і науки України, у посібнику вдало поєднано панорамне висвітлення <ультурологічної проблематики з чіткістю і послідовністю викладення основних пенять і принципів. Розглянуто питання статусу ''Культурології" як науки і навчальної дисципліни, проблеми сутності культури, співвідношення культури і цивіл зації та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку.У зв'язку з достатньою популярністю викладу ця книжка може бути рекомендована .не тільки студентам, але й тим, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.


усьгого примірників 35


^

Видання наших викладачів

1. У304 А47 Алєксєєв,С. Б..Навчальний посібник для самостійної роботи студентів]напряму підготов. 6.050103 "Економіка п-ва" ден. та заоч. форм навч. з дисц. "Економіка галузевих комплексів"/ С. Б. Алєксєєв, Л. М. Ємцева; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки підприємства.-Донецьк: [ДонНУЕТ],2010.-122 с.-Дод.: с. 122.- Бібліогр.: с. 119-121. - 100 прим.2. *У290-21 А77 Аптекар С. С. Проектнии аналіз : навч. noci6../ С. С. Аптекар, Ю. Л. Верич; М-во освки i науки Украши; Донец. Нац. Ун-т економіки I торгівлі ім. M.. M. Туган-Барановського. -Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009.-308 с. - ISBN 978-966-385-142-6 - 20 прим.

Навчальний посібник містить теоретичні положення проектного анлізу, методичні вказівки для навчальної, самостійної та науково- длслідної роботи студентів. За кожним розділом наведено питання для самостійного контролю знань у тестовій формі. Підручник розроблено з урахуванням вимог кредитно- молульної системи та у відповідності до програми дисципліни “Проектний аналіз”


3. Л80-9 Г68 Гордиенко, А. С. Товароведение цветов : учебное пособие. 2-е изд. / А.С. Гордиенко. - Ноулидж , 2010. -244 с. - ISBN 97S-966-1571-54-8 - 3 прим.

Учебное пособие составлено с учетом программы курса „Товароведение цветов" для студентов, обучающихся по товароведным специальностям. В нем дана характеристика рынка цветов и тенденций его развития. Описаны потребительские свойства цветочно-декоративных растений. Дана краткая характеристика сопутствующих товаров. Основное внимание уделено факторам, формирующим качество цветов, стандартизации качества, методам хранения цветов.Учебное пособие адресовано студентам, а также лицам, занятым в цветочном бизнесе и всем, кто любит цветы и выращивает их в доме или на земельном участке.


4. У43 Д99 Дядечко,Л. П..Теорія і практика логістизації механізмів формування та обслуговування туристських потоків: монографія / Л. П. Дядечко, В. Є. Редько; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського.-Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010.-243 с.-Дод.: с. 165-229.- Бібліогр.: с. 230-242. - 5 прим.


5. У012.2 З12 Забаріна, Д. А..Макроекономіка: практикум для самост. підготов. студ. екон. спец. усіх форм навч./ Д. А. Забаріна, О. О. Фоміна; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. екон. теорії.-Донецьк: [ДонНУЕТ],2010.-65 с. - Бібліогр.: с. 64 - 50 прим.


6. Л82 З32 Заплетников, И. Н..Объемные дозаторы круп зерновых культур: монография / И. Н. Заплетников, С. В. Владимиров; М-во образования и науки Украины; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского.-Донецк: [ДонНУЭТ],2010.-136 с.-Библиогр.: с. 124-135. - 5 прим.


7. У012.2 К67 Корнілова, О. В. Соціальнс-економічна безпека: навч. посіб. для студ. ден, і заоч. форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Корнілова О. В. [ та ін.] / Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; каф,економіки підприємства. - Донецьк :[ДонНУЕТ], 2009 -169 с.

Навчальний посібник призначено в допомогу студентам для самостійного вивчення курсу «Соціально-економІчна безпека», а також для підготовки до семінарських і практичних занять студентів заочної і денної форми навчання напряму підготовки 6.030504. Навчальний посібник містить конспект лекцій з курсу, ключові питання і тести та служить основою для підготовки студентів до модульного контролю.


8. ЗБМ28408 К70 Коренець, Ю. М.. Логістика у ресторанному господарстві: метод. вказівки до провед. практ. занять та самост. роботи студ. напряму підготов. "Харчові технол. та інженерія" спец. "Технол. харч." ден. і заоч. форм навч./ Ю. М. Коренець; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. гос-ва.-Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010.-34 с.-Бібліогр.: с. 33.-30 прим.


9. У26 К71 Косова, Т. Д. Фінансово-кредитний механізм формування капіталу торговельних підприємств : монографія / Т. Д. Косова, В. І. Славінський; ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк: Норд-Прес, 2009. - 173 с. - ISBN 978-966-3S0-317-3 - 5 прим.

Монографію присвячено дослідженню проблем удосконалення фінансово-кредитного механізму формування капіталу торговельних підприємств. Визначено вплив інституціональних перетворень та розвитку підприємництва у торгівлі на механізм формування капіталу підприємств. Проведено комплексну оцінку діючого механізму формування капіталу торговельних підприємств. Досліджено фондові методи формування власного та запозиченого капіталу. Надано оцінку методам банківського кредитування і посередництва у формуванні капіталу торговельних підприємств. Обгрунтовано заходи щодо удосконалення фінансово-кредитного механізму формування капіталу торговельних підприємств.


10. ЗБ6254 Крилова, Л. В. Організація ресторанного господарства за кордоном : засоби діагностики (тести) для студ. ден. і заоч. форми навч. галузь знань 0517 "Харч. пром-сть та перероб. с.-г. продукції" напряму підготов. 6.0517014 "Харч. технологія та інженерія" спец. "Технологія харч."/ Л. В. Крилова, С. М. Бесіда; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. гос-ва.-Донецьк: [ДонНУЕТ],2010.-25 с.-150 прим.


11. У290-21 К85 Кривенко, Г. В. Маркетинг: практикум з дисц. (для самост. роботи студ. ден. і заоч. форм навч. напряму підготов. 6.030503 "Міжнар. економіка" в умовах ECTS)/ Г. В. Кривенко, Ю. П. Митрохіна; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг. менедж.-Донецьк: [ДонНУЕТ],2010.-105 с. - Бібліогр.: с. 97-105. - 30 прим.


12. *У290-80 Л72 Лойко, Д. П. Управління якістю : навч. посіб - 2-е вид. / Д. П. Лойко та ін. - Львів : "Магнолія 2006", 2010. — 336 с.

Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу з урахуванням сучасного стану в пій галузі діяльності, розглянуто основні відомості про управління якісно - поняття та категорії, еволюція підходів. Значно увага приділяється висвітленню вітчизняного та міжнародного досвіду з управління якісно. Викладено системи управління якістю, представлені Е, стандартах ISO серії 9000, їх розробка, впровадження на підприємствах, сертифікація та. аудит. Значна вага приділяється загальному менеджменту якості (TQM) - підходам та методах управління організацією. У навчальному посібнику дано аналіз статистичним методів управління якістю, витрат на якість. Наведені контрольні тести для перевірки рівня засвоювання програмного матеріал).


13. *У24 О-75 Осокін, В. В. Основи охорона праці: питання і відповіді (у сфері торгівлі, виробництва харчової продукції, митної справи, підприємницької і економічної діяльності): навч. посіб. / В.В. Осокін та ін.- Донецьк : ДонНУЕТ, 2010.- 204 с. - ISBN 978-966-385-166-2 - 50 прим.

У навчальному посібнику поставлені питання щодо діючого в Україні трудового законодавства, виробничої санітарії, техніки безпеки і пожежної безпеки і дані на них стислі відповіді. Представлений матеріал, який стосується особливостей рішення питань охорони праці в сфері торгівлі, виробництва харчової продукції, митної справи, підприємницької та економічної діяльності. Приведений досить повний перелік законодавчих і нормативно-правових актів про охорону праці, а також державних міжгалузевих і галузевих правил і норм, міждержавних і державних стандартів з охорони праці, санітарних і будівельних норм і правил. Навчальний посібник забезпечує самостійне вивчення студентами дисциплін "Основи охорони праці" і "Охорона праці в галузі", корисний для практичних працівників.


14. *У24 О-75 Осокин, В. В. Основы охраны труда: вопросы и ответы (в сфере торговли, производства пищевой промышленности, таможенного дела, предпринимательской и экономической деятельности): Учебное пособие. / В. В.Осокин [и др.] - Донецк: ДонНУЭТ, 2010.- 143с. - SBN 978-966-385-166-2 - 100 прим.

В учебном пособии поставлены вопросы действующего в Украине трудового законодательства, производственной санитарии, техники безопасности и пожарной безопасности и даны на них сжатые ответы. Представленный материал, касается особенностей решения вопросов охраны труда в сфере торговли, производства пищевой продукции, таможенного дела, предпринимательской и экономической деятельности. Приведен достаточно полный перечень законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда, а также государственных межотраслевых и отраслевых правил и норм, межгосударственных и государственных стандартов по охране труда, санитарных и строительных норм и правил. Учебное пособие обеспечивает самостоятельное изучение студентами дисциплины «Основы охраны труда» и «Охрана труда в отрасли», полезен для практических работников.


15. Ш141.4 П43 Погрібна, В. Я. Українська мова (за професійним спрямуванням): практичні завдання : навч.-практ. посіб. для студ. усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / В. Я. Погрібна ; М-во освіти і науки України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - 246 с. - ISBN966-7634-71-X - 100 прим.

Навчально-практичний посібник «Українська мова за професійним спрямуванням» містить проблемно-пізнавальні та творчі завдання для якісного засвоєння теоретичного матеріалу; вправи з культури мовлення для розвитку мовленнєвих навичок; Ігрові завдання, які відтворюють певні ситуації спілкування для досягнення визначеного комунікативного ефекту; вправи з найбільш складних питань українського правопису.Посібник розрахований на викладачів, студентів, що готуються до складання державного екзамену з української мови.


16. В3 П43 Погребняк, В. Г. Фізика. Коливання і хвилі: зб. тест. завдань для модул. контролю з основами теорії для студ. ін-ту харч. вир-в ден. та заоч. форм навч.: Ч. 4 / В. Г. Погребняк, С. В. Горбань; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. екології та фізики.-Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010.-87 с. - Бібліогр.: с. 86. - 10 прим.


17. ЗБ6249 Попова, І.. В..Платіжні системи : засоби діагностики знань для студ. заоч. форми навч. спец. 7.050105 "Банк. справа", освіт.-кваліфікац. рівня "спеціаліст"/ І. В. Попова, Г. С. Тодосейчук; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фін., Каф. банк. справи.-Донецьк: [ДонНУЕТ],2010. - 40 с.-Бібліогр.: с. 37-39. - 5 прим.


18. ЗБ6244 Попова, І. В..Інвестиційне кредитування : засоби діагностики знань для студ. заоч. форми навч. спец. 7.050105 "Банк. справа", освітньо-кваліфікац. рівня "спеціаліст"/ І. В. Попова, О. В. Грицак, Г. С. Тодосейчук; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т обліку і фін., Каф. банк. справи.-Донецьк: [ДонНУЕТ],2010. - 27 с.-Бібліогр.: с. 21-23.-5 прим.


19. Ю6 С69 Соціальні виміри буття. Читання, присвячені 90-річчю ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. Матеріали щорічної вузівської науково-практкчної конференції молодих вчених та студентів. (Квітень 2010р.) / відп. ред. О. В. Крюкова. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - Вип.8. - 280 с. - 1 прим.

Тези доповідей, а в цілому - матеріали науково-практичної конференції - містять широке коло питань філософського, соціально-політичного та гуманітарного характеру. В них аналізуються умови формування особистості, подаються способи вирішення проблем стабілізації громадських процесів і функціонування сучасної цивілізації і культури, переосмислюються цінностні установки української ментальності.Збірник розрахований на наукових дослідників, викладачів вищої школи, аспірантів, магістрантів, студентів та читачів, яких займають актуальні проблеми філософських знань.


20. У422.5 T 50 Товарознавство та інновації -. Вип.. 2 : 36. тез студент, наук. пр. / М-во освіти і науки України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі їм. М. Туган-Барановського ; Шубін О. О. (голов, ред.) [та ін.]. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. — 212 с. - 5 прим.


21. Л81 Ф19 Фалько, А. Л. Размерная классификация сыпучих пищевых продуктов : монография / Фалько А. Л. – Донецк, 2009. – 215 с. - ISBN 978-966-385-164- 8 - 5 прим.

В мішографии наложены пути усовершенствования конструкций технологического оборудования для размерной классификации сыпучих пищевых масс, которое используются на предприятиях питания и пишевой промышленности Украины и стран СНГ. Представлены аналитические модели процессов перемещения сыпучего продукта па рабочих органах машин. Приведены методы определения рациональных параметров рабочих процессов и конструктивных параметром машин для проектирования нового или модернизации имеющегося оборудования.В результате не пользования методик и рекомендаций монографии заводами-изготовителями данного оборудования, повысится конкурентоспособность изделий, их технический уровень, производительность, технологическая эффективность, что отразится на повышении реї гга бель ноет и предприятий пишевой и аграрной промышленности й. Материалы монографии могут использоваться в учебном процессе для подготовки бакалавров, магистров и аспирантов по специальности «Оборудование перерабатывают.их и пищевых производств», а также других технических специальностей. Монография предназначена для инженерно-технических и научных работников предприятий питания, пищевых производств, заводов продовольственного и торгового машиностроения, предприятий сервисного обслуживания данного оборудования, предприятий агропромышленного комплекса, а также преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений торговли, пишеных технологий, кооперативных и сельскохозяйственных.


22. У422Ф91 Фролова, Л. В. Механізм управління поточними витратами торговельних підприємств:монографія / Л .В.Фролова, К. С. Хаврова; Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.-Ноулідж,2010. -211 с. - ISBN 978-966-1 571-60-9 - 6 прим.

Монографія розкриває теоретичні основи формування механізму управління поточними витратами з використанням універсальних нормованих графічних моделей і метою підвищення діяльності торговельних підприємств. Запропоновано науково-методичний підхід до формування механізму управління поточними витратами торговельного підприємства па основі моделювання ситуацій на підставі комплексу універсальних нормованих графічних моделей. Зроблено порівняльний аналіз вітчизняної і зарубіжної систем класифікації витрат та виділено їх спільні риси і відзнаки. Запропоновано концептуальна схема механізм} управління поточними витратами на торговельному підприємстві. Здійснено оцінку ефективності управління поточними витратами шляхом вивчення їх динаміці у взаємозв'язку з результуючими показниками торговельного підприємства. Запропоновано метод комплексної оцінки ефективності управління поточними витратами дозволяє не тільки зробити висновки щодо їх управління, а і визначити резерви оптимізації поточних витрат.Рекомендується науковцям, керівникам та фахівцям з управління, викладачам, аспірантам, студентам І всім, хто цікавиться проблемами управління поточними витратами торговельних підприємств.


23. ЗБМ28358 Ширкова, І. В.Трудове право: метод. вказівки щодо самост. вивч. курсу для студ. ден., заоч. форм навч. ф-ту маркетингу, торгівлі та мит. справи та ін-ту економіки і упр./ І. В. Ширкова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. правових і загальнонаук. дисц.-Донецьк: [ДонНУЕТ],2010.-52 с.-Бібліогр.: с. 49.


24. У5 Е40 Економічна політика країн ЄС в умовах глобалізації: матеріали наук.-практ. конф., 12-16 жовт. 2009 р., Познань, Польша / [редкол.: О. О. Шубін (голов. ред.) [та ін.]]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Акад. готел. менедж. та харч.-Донецьк; Познань,2009.-192 с. - 1 прим.


25. У5 Е97 Experienta internationala a integrarii economice in conditiile globalizarii . - Sibiu:Alma mater, 2009 - 144 c.- 1 прим.


^

Електронні документи

 1. Банківські операції [ Електронний ресурс ] : метод. вказівки для проведення практ. занять з курсу : для студ. ден. форми навчання спец. 6.050100 "Фінанси", " Банків. справа" освітньо-кваліфікац. рівня "бакалавр" / О. О. Папаіка, І. В. Попова, О. В. Грицак, Г. С. Тодосейчук ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. банк. справи . -Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010
 1. Збірник задач з опору матеріалів [ Електронний ресурс ] : навч. посіб. для студ. напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" спеціалізації "Обладнання перероб. та харч. вир-в" всіх форм навчання / Ю. М. Петрова, І. В. Жданов, В. С. Стефан, М. Х. Вилхелм ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. загальноінженер. дисц. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010
 1. Основи технічної віброакустики обладнання харчових виробництв [ Електронний ресурс ] : метод. вказівки до викон. лаб. роботи "Визначення шум. харак-к збив. маш. типу ВМ 10" для студ. спец. 6.050503 "Обладн. перероб. і харч. вир-в" / А. В. Коваленко, О. В. Гордієнко, А. К. Пільненко, Ю. В. Жидков ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. обладн. харч. вир-в . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 .- 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010
 1. Трансформаційна економіка та економічна політика держави [ Електронний ресурс ] : навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навчання / О. М. Головінов, М. Є. Горожанкіна, В. В. Приходько, О. О. Фоміна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльн. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва зтитул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010
 1. Алєксєєв, Сергій Борисович.Економічна звітність підприємства [ Електронний ресурс ] : навч. посіб. для самост. роботи студ. напряму підготовки "Економіка п-ва" ден. і заоч. форм навчання / С. Б. Алєксєєв, Л. М. Ємцева ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки п-ва . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010
 1. Богза, Сергій Леонідович.Експертиза наркотичних, отруйно- та вибухонебезпечних речовин [ Електронний ресурс ] : завдання для комплекс. контрол. робіт для студ. ф-ту маркетингу, торгівлі та мит. справи спец. 050302 "Товарознавство та експертиза в мит. справі" усіх форм навч. / С. Л. Богза, С. Ю. Суйков, О. В. Грицишина ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. експертизи вмит. справі . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010
 1. Веретенникова, Оксана Віталіївна.Інвестування [ Електронний ресурс ] : метод. вказ. для самост. роботи студ. напр. підг. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Фінанси", "Банк. справа" і напр. підг. 6.030509 "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навч. / О. В. Веретенникова, Д. С. Гвасалія ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010
 1. Виноградова, Олена Володимирівна.Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Туристичне краєзнавство" [ Електронний ресурс ] : для студ. ден. і заоч. форм навч. напряму підготовки 6.020107 "Туризм" / О. В. Виноградова, В. Є. Редько ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПКз процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010
 1. Войлошникова, Валентина Эдуардовна.Русский язык. Чтение текстов научного стиля речи (на материале текстов по дисциплине "Менеджмент организаций") [ Электронный ресурс ] : метод. указ. для студ.-иностранцев экон. спец. / В. Э. Войлошникова ; М-во образования и науки Украины; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. лингводидактики . - Донецк : [ДонНУЭТ], 2009 . - 1 дискета . - Систем. требования: ПК спроцессором; MS Windows 2000 . - Загл. с титул. экрана . - Электрон. версия печ. публ. 2009
 1. Дітріх, Ірина Вікторівна.Товарознавство (розділ "Продовольчі товари") [ Електронний ресурс ] : метод. вказ. до викон. лаб. робіт для студ. спец. 6.050108 "Маркетинг" ОКР "Бакалавр" ден. та заоч. форм навч. / І. В. Дітріх ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи прод. товарів . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПКз процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010
 1. Данько, Владислав Павлович.Гідравліка, гідро- та пневмопривод [ Електронний ресурс ] : метод. вказівки для самост. підгот. студ. і проведення виїзд. занять на філ. каф. холодил. і торг. техніки в ЗАТ "Донецькриба" для студ. напряму підгот. 6.050503 "Машинобудування" спец. "Обладнання переробних і харчових виробництв" / В. П. Данько, В. В. Карнаух ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівліім. Михайла Туган-Барановського, Каф. холодил. і торг. техніки . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010
 1. Єрмілова, Катерина Володимирівна.Бюджет Пенсійного фонду України [ Електронний ресурс ] : структур.-лог. схеми з курсу в умовах кредит.-модул. системи навч. для студ. напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", спец. "Фінанси" за ОКР "Бакалавр" ден. форми навч. з цільовою підготовкою для системи Пенсійного фонду України / К. В. Єрмілова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2009
 1. Ластовенко, Олексій Володимирович.Ринок фінансових послуг [ Електронний ресурс ] : метод. вказ. для проведення практ. і семінар. занять студ. спец. 7.050104, 8.050104 "Фінанси" денної форми навчання / О. В. Ластовенко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК зпроцесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010
 1. Маковейчук, Кристіна Олександрівна.Інформаційні технології і системи в торгівлі. Рішення задач управління торгівельним підприємством з використанням системи "Парус - Торговля и склад 7.40" [ Електронний ресурс ] : метод. вказівки, завд. до викон. лаборатор. робіт і тести для самоперевірки / К. О. Маковейчук ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф.філос. наук . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010
 1. Осипенко, Наталя Іванівна.Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Митна справа" [ Електронний ресурс ] : для студ. ф-ту маркет., торг. та мит. справи усіх форм навч. напряму підготовки 030510 "Товарознав. і торг. під-во" професійного спрямування "Товарознав. та експертиза в мит. справі" / Н. І. Осипенко, О. В. Вотченікова, Т. П. Писаренко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки іторгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. експертизи в мит. справі . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010
 1. Погребняк, Володимир Григорович.Фізика: Збірник тестів, задач та завдань з основами теорії та прикладами розв'язання задач. Модуль 7. "Атомна фізика. Елементі атомної фізики". [ Електронний ресурс ] : навч. посіб. для студ. ф-ту харчування ден. форми навч. / В. Г. Погребняк, М. В. Наумчук, І. Д. Романенко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. екол. і фізики . -Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2009
 1. Погребняк, Володимир Григорович.Фізика. Ч.4. Коливання і хвилі [ Електронний ресурс ] : зб. тест. завдань для модул. контролю з основами теорії: навч. посіб. для студ. ін-ту харч. вир-в ден. та заоч. форм навч. / В. Г. Погребняк, С. В. Горбань ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. екол. і фізики . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010
 1. Фоміна, Тамара Олександрівна.Економічна динаміка та її моделювання: диференціальні та різницеві рівняння [ Електронний ресурс ] : навч. посіб. для для самост. роботи студ. ден. форми навч. напряму підготовки"Економіка підприємств" (Фін, БС, ОА, МЕ, ЕП, МО) (у рамках КМСОНП) / Т. О. Фоміна, Л. М. Орлова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. вищ. таприклад. математики . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010
 1. Чернишева, Світлана Вікторівна.Маркетинговий менеджмент [ Електронний ресурс ] : навч.-метод. рек-ї щодо самост. роботи студ. в умовах КСОНП (для студ. спец. 8.050108 "Маркетинг" ден. та заочн. форм навч.) / С. В. Чернишева ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг. менедж. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК зпроцесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010


Лекції


 1. Бутова, Анна Павловна.Гражданское строительство [ Электронный ресурс ] : курс лекций ГРС / А. П. Бутова, В. Н. Гавриленко, И. В. Кощавка ; М-во образования и науки Украины; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. орг. и упр. качеством ресторан. хоз-ва . - Донецк : [ДонНУЭТ], 2010 . - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором; MS Windows 2000 . - Загл. с титул.экрана . - Электрон. версия печ. публ. 2010


2. Крилова, Людмила В'ячеславівна.Організація ресторанного господарства [ Електронний ресурс ] : конспект лекцій / Л. В. Крилова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010


3. Толстих, Андрій Станіславович.Безпека життєдіяльності. (Модуль 2 Безпека життєдіяльності. Модуль 3 Цивільна оборона) [ Електронний ресурс ] : конспект лекцій для студ. всіх спец. ден. і заоч. форми навчання / А. С. Толстих ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. екол. і фізики . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010


Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи