Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року
Скачати 449.45 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року
Сторінка4/5
Дата28.07.2012
Розмір449.45 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

Філологічні науки


54. Ш143.21 Г76 Грамматика английского языка / В. Л. Каушанская [и др.] – К. : ИНКОС, 2009. – 320 с. - ISBN 978-966-8347-88-7 - 3 прим.

Учебник включает в себя две части -"Морфология" и "Синтаксис" и дает возможность в полном объеме освоить грамматику английского языка. Примеры взяты из художественной литературы XX столетия. Предназначен для студентов и преподавателей, специализирующихся на английском языке, а также для всех тех, кто желает изучить и усовершенствовать свой английский язык.


^ 55. Ш 141. 4 Є30 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови. - 2-е вид. / Єгорова Т. Д. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. — 160 с. - ISBN 978-611-01-0034-2 - 5 прим.

У навчальному посібнику «Практичний курс української мови у зручній і доступній формі розглядаються питання основних розділів української мови лексикології, фразеології, орфоепії, орфографії і пунктуації. Наведено різноманітні схеми, таблиці, приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень. 'Для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу подано тексти диктантів і варіанти тестів для самоконтролю. Міститься опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень. Окремі розділи присвячені проблемам формування одиниць зв'язного мовлення та основам пунктуації. Посібник розрахований па слухачів, студентів, державних службовців, ділових осіб, усіх, хто цікавиться проблемами української мови та бажає підвищити рівень мовної культури.


56. *Ш141.4 Ш98 Шевчук, С. В. Практикум з української мови: модульний курс : навч. посіб. / Шевчук С. В., Т. М. Лобода. - К. : Алерта, 2009. - 304 с. - ISBN 978-966-2183-32-0 - 1 прим.

Матеріал структуровано уа окремими блоками: теоретичним І практичним, блоком Індивідуальних завдань, запитань для самоконтролю. Виокремлено навчальний матеріал (теоретичний, контрольний) для самостійного опрацювання. До кожного практичного заняття визначено мету, компоненти змісту та подано список рекомендованої літератури. Вміщено також загальні підходи, дидактичний матеріал для організації та здійснення різних видів і форм контролю знань студентів за кредитно-модульною системою вивчення навчального курсу: поточного, модульного, підсумкового (тести та контрольні диктанти).

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для учнів гімназій, ліцеїв, шкіл, учителів, а також для всіх, хто прагне ґрунтовно оволодіти правописними нормами української літературної мови.


57. Ш6(4УКР) Я11 Я помню, я горжусь…: 65-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Нар. укр. акад. ; редкол.: Астахова В. И. [и др.]. - Харьков : Изд-во НУА, 2010. - 184 с. - ISBN 978-966-8558-88-7 - 1 прим.

Книга содержит работы студентов и школьников Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия», представленные на традиционный ежегодный академический конкурс «История моей семьи». В связи с 65-летием Победы главной номинацией конкурса 2010 года стала «Великая Отечественная война в истории моей семьи». Работы по этой теме, в которых молодые люди рассказывают о своих прадедах, о своем видении и своих оценках тех грозовых героических лет, и составили содержание этого издания. Книга предназначается студентам, школьникам, их родителям и учителям — всем тем, кому интересен взгляд современной молодежи на жизнь и борьбу старших поколений, на проблему сохранения связи времен.


Філософські науки

58. Ю6 П12 Павлов, О. I Тенденції розвитку цивілізацій у контексті глобалізації : навч. посіб. / О. І. Павлов. – О. : Астропринт, 2009. - 288 с. - ISBN97S-966-190-105-5 - 1 прим.

У навчальному посібнику з позиції міждисциплінарного підходу розглянуто тенденції розвитку цивілізацій у контексті глобалізації. Проаналізовано процес взаємодії цивілізацій у світлі наукових поглядів М. Данилевського, О. Шпенглера, К. Яспєрса, А. Дж. Тойнбі, П. Сорокіна, Л. Гумільова, основоположників євразійського руху, представників світ системного підходу та сучасних західних, російських та вітчизняних цивіліографів, подано авторську багатовимірну модель сучасного світового співтовариства. Посібник містить завдання, питання й додаткову літературу, словник основних термінів, предметний і іменний покажчики, тематику творчих робіт та тестові завдання, які сприятимуть творчому засвоєнню учбового матеріалу. Видання розраховане на фахівців з історії, соціології, політології та культурології, слухачів і студентів.


Усього 58 примірників

^

Видання викладачів ДонНУЕТ


1. У290-21 А47 Алексеев, С. Б. Економічна звітність підприємства : навч.посіб. для самост. роботи студ. напряму підготовки «Економіка п-ва» ден. і заоч. форм навчання / Алексеев С. Б., Ємцева Л. М. ; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. економіки п-ва. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010.—193 с. - 100 прим.

Навчальний посібник розроблено відповідно навчальної програми курсу «Економічна звітність підприємства».Навчальний посібник розроблено для самостійної роботи студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» денної і заочної форм навчання.


2. Ш143.21 А67 Анісімова, С. А. Англійська мова : зб. практ. завд. для студ. екон. спец. ден. форми навч ./ Анісімова, С. А. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - 41 с. - 30 прим.


3. У26 Б23 Банківські операції : метод. вказівки для провед. практ. занять з курсу для студ. ден. форми навчання напрямку 6.030508 "Фінанси і кредит", спеціалізації "Фінанси", "Банківська справа", освітн.-кваліфікац. рівня "бакалавр". – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - 120 с. - 10 прим.


4. У290-21 Б33 Баширов, І. Х.Маркетингові дослідження ринку: навч. посіб. для студ. спец. «Маркетинг» / І. Х. Баширов [та ін].; Донец, нац. ун-т. економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерц. справи. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - 136 с. - 65 прим

Навчальний посібник направлено на організацію самостійної роботи студентів по курсу «Маркетингові дослідження» у відповідності до іїових стандартів підготовки магістрів спеціальності «Маркетинг» денного відділення. У посібнику розглядаються концептуальні аспекти моделювання, виклада­ються теоретичні основи курсу «Маркетингові дослідження ринку».До кожного розділу додається навчальний тренінг, у якому запропоновано приклади розв'язання задач з розглянутої тематики. Для контролю засвоєння теми в цілому наведено комплексні індивідуальні контрольні завдання. В допомогу студентам приводяться методичні рекомендації з використання пакета EXCEL для виконання трудомістких розрахунків, у додатках наведено необхідні для аналізу статистичні таблиці.

Навчальний посібник призначено для використання у навчальному процесі і для виконання комплексних індивідуальних завдань студентами спеціальності «Маркетинг» денної форми навчання. В універсальності описаних в ньому економіко-математичних методів посібник може бути використаний для інших економічних спеціальностей і форм навчання.


5. Л10-9 Б73 Богза, С. Л. Експертиза наркотичних, отруйно- та вибухонебезпечних речовин : завдання для комплекс. контрол. робіт для студ. ф-ту маркетингу, торгівлі та мит. справи спец. 050302 "Товарознав. та експертиза в мит. справі" усіх форм навч. / Богза, С. Л. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 22 с. - 20 прим.


6. ЗБМ30458 Васильєва, О. О. Організація виробництва : метод. вказівки (з прогр.) до вивч. курсу, викон. контрол. роботи для студ. заоч. форми навч. галузі знань 0517 "Харч. пром-сть та переробка с.-г. продукції" напряму підготов. 6.051701 "Харч. технології та інженерія" спец. "Технол. харч. / Васильєва О. О. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 71 с .- 100 прим.


7. ЗБМ28933 Воробйова, О. К. Менеджмент : навч.-метод. рек. щодо вивч. дисц. в умовах ECTS для студ. ден. та заоч. форми навч. зі спец. 6.030504 "Економіка п-ва" / Воробйова, О. К. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 101 с. - 30 прим.


8. ЗБМ28518 Виноградова, О. В. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Туристичне краєзнавство" : для студ. ден. і заоч. форм навч. напряму підготов. 6.020107 "Туризм" ./ Виноградова, О. В. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 - 30 с .- 25 прим.


9. ЗБМ28773 Веретенникова, О. В. Інвестування : метод. вказівки для самост. роботи студ. напряму підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Фінанси", "Банк. справа" і напряму підготов. 6.030509 "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навч. / Веретенникова, О. В. -Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 - 82 с. - 30 прим.


10. БМ28498 Галла, Н. М. Історія туризму : метод. вказівки для самост. роботи студ. ден. і заоч. форм навч. спец. 6.020107-"Туризм"./ Галла, Н. М. Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 91 с .- 20 прим.


11. У012.2 Г61 Головінов, О. М. Державний сектор сучасної економіки: теоретико-методологічний аспект : монографія / О. М. Головінов ; М-во освіти і науки України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 .- 396 с. - ISBN 978-966-385-170-9 - 5 прим.

У монографії проведено цілісний системний аналіз державного сектора економіки як інституту держави, виявлено особливості його формування на різних рівнях сучасної економіки; проаналізовано стан розвитку у нашій країні, розкрито економічну роль у забезпеченні її соціально-економічного прогресу. На цій основі зроблені концептуальні висновки про пріоритетні напрями загальної політики розвитку державного сектора і підвищення ефективності його функціонування. Рекомендується науковцям, керівникам та фахівцям з державного управління, викладачам, аспірантам і студентам, всім, кого цікавлять проблеми трансформаційного і інституційного перетворення державного сектора в Україні.


12. ЗБМ28853 Данько, В. П. Гідравліка, гідро- і пневмопривод : метод. вказівки щодо самост. підготов. студ. і проведення виїзних занять на філії каф. холодил. і торг. техніки в ЗАТ "Донецькриба" для студ. напряму підготов. 6.050503 "Машинобудування" спец. "Обладн. перероб. і харч. вир-в / Данько В. Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 33 с .- 60 прим.


13. ЗБМ28748 Дітріх, І. В. Товарознавство (розділ "Продовольчі товари") : метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студ. напряму підготов. 0501 "Економіка і підприємництво" спец. 6.050108 "Маркетинг" ОКР "Бакалавр" ден. та заоч. форм. навч. /.Дітріх, І. В – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 58 с. - 25 прим.


14. ЗБМ28603Дрибан, В. М. Теорія ймовірностей та математична статистика : метод. рек. для самост. роботи студ. заоч. форми навч. екон. спец. "Економіка п-в", "Міжнар. економіка", "Менедж. орг.", "Банк. справа"/.Дрибан, В. М. – Донець : [ДонНУЕТ], 2010 . - 112 с. - 100 прим.


15. У І-60 Індивідуальні завдання для проведення тренінгу з комп'ютерних технологій [Текст]: метод, вказ. для студ. напр. підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» ден. та заоч. форм навчання / М-во освіти і науки України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; каф. інформ. систем і технологій упр.; Палагута К. О., Шабельник Т. В., Шершньова Г. В., Мезенцева С. А., Ільєнко Ю. Ї .- Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - 220 с. - 100 прим.

Дано методику та послідовність проходження тренінгу з комп'ютерних технологій, оформлення та захисту звіту з тренінгу. Наведено практичні завдання для проведення тренінгу з основних тем дисципліни «Економічна інформатика»: операційна система Windows - робота з об'єктами з використанням програми «Провідник»; стандартні програми Windows; робота у мережі Інтернет; текстовий редактор Microsoft Word; табличний процесор Microsoft Excel; система управління базами даних Microsoft Access, основи програмування мовою Visual Basic 6.0, Visual Basic for Application. Наведено приклади тестів за змістовими модулями, список літератури для виконання завдань тренінгу.


16. ЗБМ28703 Коршунова, Г. Ф. Основи кулінарної майстерності : метод. вказівки до проведення майстер-класу по темі "Мех. кулінар. оброб. туш великої рогатої та дрібної худоби" / Коршунова, Г. Ф. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 24 с. - 5 прим.


17. ЗБМ2854 Ластовенко, О. В. Ринок фінансових послуг : метод. вказівки для проведення практ. і семінар. занять студ. спец. 7.050104, 8.050104 "Фінанси" ден. форми навч. / Ластовенко, О. В. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 54 с. - 30 прим.


18. ЗБ6974 Луговська, І. А. Промисловий маркетинг : тест. завд. для провед. модул. контролю з дисц. "Промисловий маркетинг" для студ. ден. та заоч. форм навч. спец. 6.050108 "Маркетинг" / Луговська, І. А.- Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 36 с. - 20 прим.


19. ЗБМ28438 Маковейчук, К. О. Інформаційні технології і системи в тогівлі : рішення задач упр. торг. п-вом з використ. системи "Парус-Торговля и склад 7.40" : метод. вказівки, завдання до викон. лаб. робіт і тести для самоперевірки для студ. спец. 7.050301 "Товарознав. і комерц. діяльн." ден. і заоч. форми навч. / Маковейчук, К. О. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 89 с. - 20 прим.


20. У304 М26 Маркетингова діяльність металургійного підприємства: управління та аспекти конкурентоспроможності: монографія / під ред. О.О.Шубіна; Міністерство освіти і науки України, Донец. нац. у-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Каф. маркетингу і ком. справи; Азарян О. М., Зеніна І. Б. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010.- 194 с. - ІSBN 978-966-385-169-3 - 5 прим.

У монографії розглянуто роль і місце маркетингової діяльності в системі управління промисловим підприємством, визначено понятійно-категоріальний апарат маркетингової діяльності промислового підприємства; досліджено стан підприємств металургійної промисловості України, проаналізовано організацію їх маркетингової діяльності, розглянуто зарубіжний досвід організації маркетингової діяльності металургійних підприємств; розроблено теоретично-методичні засади впровадження і реалізації моделі управління маркетинговою діяльністю металургійного підприємства, розроблено проектування організаційного забезпечення маркетингової діяльності металургійного підприємства, запропоновано оцінку ефективності управління маркетинговою діяльністю на основі позиції металургійних підприємств на ринку.


21. ЗБМ28728 Наумчук, Н. В. Физика. Механика : учеб.-метод. пособ. / Наумчук, Н. В. . Донецк : ДонНУЭТ], 2009 . - 131 с. - 20 прим.


22.ЗБМ28458 Основи технічної віброакустики обладнання харчових виробництв : метод. вказівки до викон. лаб. роботи "Визначення шум. характеристик збивал. машини типу "ВМ 10" для студ. спец. 6.090200 "Обладн. перероб. і харч. вир-в" / Коваленко [та ін.] - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 17 с. - 30 прим.


23. ЗБМ28803 Основи технічної віброакустики обладнання харчових виробництв : метод. вказівки до викон. лаб. роботи "Визначення шум. характеристик збивал. машини типу "ВМ 10" для студ. спец. 6.090200 "Обладн. перероб. і харч. вир-в" / Осипенко [та ін.]. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 17 с. - 30 прим.


24. *Ю О-75 Основы философии : учебник (для студентов нефилософ, спец.) / Донец. нац.ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского ; под ред Л. Н. Никитина ; Алексеева Л.А. [и др. ]- Д. : ДонНУЕТ, 2010. - 343с. - ISBN 97S-966-385-144-0 - 350 прим.

В учебнике раскрывается специфика философского знания, освещаются основные этапы становления и развития философской мысли, ее актуальные проблемы. В учебнике учтены требования кредитно-модульной системы обучения, а так же положения отраслевых стандартов высшей школы, которыми для некоторых дисциплин предусматривается чтение интегративного курса философии. Рассчитано на студентов высших учебных заведений очного и заочного отделений нефилософских специальностей, а так же широкий круг читателей, интересующихся вопросами философии.


25. ЗБМ28803 Осипенко, Н. І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Митна справа" : для студ. ф-ту маркетингу, торгівлі та мит. справи усіх форм навч. напряму підготов. 030510 "Товарознав. і торг. підприємництво" проф. спрямування "Товарознав. та експертиза в мит. справі" / Осипенко Н. І. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 - 37 с. - 50 прим.


26. В3 П43 Погребняк, В .Г..Фізика: Збірник тестів, задач та завдань з основами теорії та прикладами розв'язання задач. МОДУЛЬ 7. " АТОМНА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ ". Навчальний посібник для студентів факультету харчування денної форми навчання / В.Г.Погребняк, М.В.Наумчук, І.Д.Романенко. - Донецьк: ДонНУЕТ . 2009. - 132 с. - 10 прим.

У навчальному посібнику наведено теоретичні відомості з основних розділів атомної і ядерної фізики та фізики елементарних частинок до кредитно-модульнсї системи, розглянуто приклади розв'язання задач, представлено задачи, запитання до контрольних робіт та тестові завдання. Наведено вказівки щодо самостійної роботи та поради до розв'язування задач.


27. В3 П43 Погребняк, В. Г. Фізика: механічні коливання та хвилі. Збірник тестів, задач та завдань для самостійної роботи іноземних слухачів підготовчого відділення : навч. посіб. / . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 120 с. - 30 прим.


28. ЗБМ29043 Протопопова, В. О. Економіка праці і соціально-трудові відносини : метод. рек. для самост. роботи студ. екон. спец. напряму підготов. "Економіка та підприємництво" ден. та заоч. форми навч. /. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 89 с. - 70 прим.


29. У26 П84 Папаіка, О.О. Професійний тренінг з фінансово-кредитних операцій: метод, вказівки для студ. З курсу ден. форми навч. напрям підг. 6.030508 „Фінанси і кредит" спец, „Банківська справа" / М-во освіти і науки України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Каф. банк, справи ; О. О. Папаіка [та ін.]– Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - 64 с. - 10 прим.

Професійний тренінг з фінансово-кредитних операцій для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит" спеціалізації „Банківська справа" є важливою частиною підготовки висококваліфікованих спеціалістів і проводиться в територіальних управліннях Національного банку України (НБУ), комерційних банках, кредитних спілках і в інших кредитних установах. Основна мета проведення професійного тренінгу - ознайомлення студентів з досвідом роботи банківських службовців, формування у студентів ділових якостей, придбання навичок роботи у колективі. Призначено для викладачів та студентів спеціалізації „Банківська справа".


30. ЗБМ30558 Робоча програма і методологічні рекомендації щодо проходження виробничої переддипломної практики з бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності : для студ. ден. та заоч. форм навч. спец. "Облік і аудит" ОКР "спеціаліст" і "магістр" / . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 76 с. - 25 прим.


31. ЗБМ30083 Роберман, Н. Д. Організація і проектування підприємств галузі : метод. вказівки до викон. розрах.-граф. роботи для студ. 5 курсу ден. форми навч. ін-ту харч. вир-тв в умовах ECTS на тему: проектування під-тв, що реалізуть продукцію через автомати. Роберман Н.Д. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 17 с. - 40 прим.


32. ЗБМ28573 Редько, В. Є. Туристичний маркетинг : метод. рек. для самост. роботи студ. ден. і заоч. форм навч. напряму підготов. 6.050108 "Марктинг" / Редько В. Є. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 80 с. - 30 прим.


33. У290-21 С14 Садєков, А. А. Стратегічне управління підприємством. Управління змінами : практикум [для студ. спец. 8.050107, 7.050107 ден. і заоч. форм навч.] / Садеков А.А. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 74 с. - 80 прим.


34. У26 С20 Саркіс'янц, О. В. Елементи фінансової математики : навч. посіб. для студ. екон. спец. ден. форми навч. / Саркіс'янц О. В. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010 . - 77 с. - 90 прим.


35.. У012.2 Т65 Трансформаційна економіка та економічна політика держави : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. каф. економіки і упр. іннован. діяльн.; Головінов О. М. [та ін]. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - 285 с. - 50прим.

У навчальному посібнику розглянуті найважливіші питання теорії і практики формування державної економічної політики в умовах трансформаційної економіки. Розкриваються зміст економічної політики держави, еволюція її теоретичної основи, форми прояву в різних соціально-економічних умовах. Докладно викладені питання соціалізації економіки, інституціональної форми і інструменти, роль соціального, людського та інтелектуального капіталу в формуванні Інформаційного суспільства. Визначені методи, цілі та інструменти трансформації відносин власності, а також принципи формування підприємницького середовища у трансформаційній економіці України. Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання.


^ Електронні документи.
1   2   3   4   5

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року
Ж 6 С95. Системи технологій : навч посіб. / Живко Б. К. Алерта, 2009. 200 с. Isbn 978-966-2I83-57-3 3 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року
Л80 З41. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. Одеса:[онахт], 2009. 434 с. 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року
Л80 З41. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. Одеса:[онахт], 2009. 434 с. 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року
Ж с16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів І послуг: підручник, —СалухІна Н. Г., Язвінська О. М. – К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року
Ж с16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів І послуг: підручник, —СалухІна Н. Г., Язвінська О. М. – К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Жовтень 2010 року
В1 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб наук праць]. Фізико-математичні науки. №660. Львів, 2009....
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Жовтень 2010 року
В1 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб наук праць]. Фізико-математичні науки. №660. Львів, 2009....
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р
Черниш С. С. Економічний аналіз: Навч посіб. К: Центр учбової літератури, 2010. 312 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи