Інформаційний бюлетень нових надходжень Вересень 2010 року icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Вересень 2010 року
Скачати 411.91 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Вересень 2010 року
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір411.91 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Вересень 2010 року

Виконавці:

Салатинська М. В.


провідний бібліотекар,

Щербакова О.А.

бібліотекар І категорії

(електронні видання)


/Тел. 295-34-44


Донецьк-2010

ЗмістПромислове виробництво 3

Електротехніка 3

Харчові виробництва 3-4

Меблеве виробництво 4-5

Шкіряно-взуттєве виробництво 5

Економічні науки 5-6

Облік.Аудит. 6-7

Економіка праці 7-8

Фінанси 8

Економіка підприємства 8-9

Економіка торгівлі 9

Туризм 9-10

Економіка харчування 10-11

Правознавство 11-16

Вища освіта 16-17

Філологічні науки 17

Релігієзнавство 17

Філософські науки 17

Видання викладачів ДонНУЕТ 18-20

Електронні документи 21-22


^ Прим. (* - навчальна література, якій надано гриф

Міністерства освіти і науки України

Промислове виробництво

1. *Ж6 З-41 Збожна, О. М. Основи технології : навч. посіб. - 3-є вид. змін, і доп. - Т. : Карт-бланш, 2010. - 486 с. - іл. - ІSBN 978-966-351-323-2 - Табл. 4 - Рис. 119. Бібліогр.: 50 назв. - 1 прим.

Викладено основи знань про сировину, енергію, технологічні процеси та системи, способи отримання, шдготовлення та перероблення сировини з метою виготовлення продукції, яка задовольняє вимоги споживача, про охорону прані та довкілля. Висвітлено основи матеріалознавства та технології отримання металів і сплати, зв'язувальних будівельних речовин, виготовлення керамічних виробів, перероблення кам'яного вугілля та нафти, отримання цукру, паперу, інтегральних мікросхем тощо.У третє видання внесено зміни й доповнення, які відображають нові досягнення науки, техніки і технології.Підручник розрахований на студентів економічних спеціальностей ВНЗ усіх форм навчання (денної, заочної, заочно-дистанційної), слухачів системи закладів післядипломної освіти. Він може бути корисним для тих, хто хоче знати основи технології.

Електротехніка

2. *З2 З-41 Збірник задач з теоретичних основ електротехніки. Частина 1 : навч. посіб. / за ред. Воробкевича А. Ю., Шегедина О. І. - Л. : Новий світ-2000, 2004. - 224 с. - ІSBN 966-7827-48-8 "Новий Світ-2000" - 1 прим.

У збірнику подані чадачі з фізичних основ електротехніки, аналізу лінійних електричних кіл постійного І змінного періодичного струму та трифазних кіл. які охоплюють матеріал навчальної програми першого семестру вивчення дисципліни "Теоретичні основи електротехніки". Кожний розділ містить основні положення і співвідношення та приклади розв'язування типових задач. Для всіх чадач наведені відповіді.Збірник чадач призначений для студентів електротехнічних та електромеханічних спеціальностей нищих навчальних закладів.
Харчові виробництва

3. Л80-9 Э41 Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки. Качество и без-опасность : учеб.-справ. пособие / под общ. ред. В. М. Позняковского. — 3-е изд. испр. и доп. — Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2009. — 384 с. : ил. —- (Экспертиза пищевых продуктов и продовольственного сырья). - ISBN 978-5-379-01293-9 - 1 прим

Пособие входит в серию «Экспертиза пищевых продуктов и продовольственного сырья». Содержит наиболее полный учебно-справочный материал по вопросам качества, безопасности и экспертизе масел, жиров и продуктов их переработки. Представлена следующая информация по рассматриваемой группе пищевых продуктов: основные понятия, классификация, ассортимент и товароведная характеристика, технология производства, экспертиза качества и безопасности (органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, дефекты, идентификация), упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям указанного пищевого профиля, в том числе по специальности 080401 «Товароведение и экспертиза товаров».Имеет практическую значимость для работников пищевой перерабатывающей промышленности, специалистов экспертных (инспекционных, оценочных) организаций, органов по сертификации, испытательных лабораторий, аудиторских и сюрвейерских фирм, занимающихся вопросами качества и безопасности продуктов питания.


4. Л80-9 Э41 Экспертиза напитков. Качество и безопасность : учеб.-справ. noсоб. / под общ. ред. В. М. Позняковского. — 8-е изд. – Новосибирск : Сиб. унив. изд. ,2009. — 407 с. : ил. — (Экспертиза пищевых продуктов и продовольственного сьрья) - ISBN: 978-5-379-01229-8 - 1 прим.

Пособие входит в серию «Экспертиза пищевых продуктов и продовольственного сырья держит наиболее полный учебно-справочный материал по экспертизе спирта этилового, водок, яков, вин, пива, ликеро-водочных и безалкогольных напитков, включая импортируемую продукцию. Книга предназначена для студентов высших учебных заведений, обучающихся по спеї. ности «Товароведение и экспертиза товаров». Может быть использована для студентов технолс ских и медицинских вузов, изучающих дисциплины, связанные с вопросами качества и безопас продуктов питания. Представляет практический интерес для производителей, коммерсантов, экспертов, на работников и потребителей.


5. Л80-9 Э41 Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность : учеб.-справ. пособ. / под общ. ред. В. М. Позняковского. — 3-е изд., испр. и доп. — Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2009. — 280 с. : ил. — (Экспертиза пищевыхпродуктов и продовольственного сырья).- ISBN 978-5-379-01223-6 - 1 прим.

Пособие входит в серию «Экспертиза пишевых продуктов и продовольственного сырья». Содержит наиболее полный учебно-справочный материал по вопросам качества, безопасности и экспертизе хлеба и хлебобулочных изделий.В книге представлены следующие основные разделы по рассматриваемой группе пищевых продуктов: классификация, термины и определения, технология производства, экспертиза качества и безопасности (органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, дефекты и пороки, идентификация), упаковка, маркировка и хранение.Особое внимание уделяется вопросам производства продуктов здорового питания, в т. ч. обогащенных незаменимыми нутриентами. Приводится обзор новых разработок в области технологий хлебопродуктов общего и специального назначения. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Товароведение и экспертиза товаров», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», другим направлениям технологического профиля. Представляет интерес для практических, научных работников и аспирантов.


^ 6. Л81 С47 Славянский, А. А. Проектирование предприятий отрасли : учебник / Славянский А. А. - М. : ФОРУМ, 2009. - 320 с. - ISBN 978-5-91134-267-8 - 1 прим.

В учебнике на примере сахарной и крахмалопаточной отраслей рассмотрены основные вопросы проектирования и организации строительства и реконструкции предприятий пищевой промышленности. Приведен большой справочный материал по различным аспектам проектирования предприятий.Содержатся рекомендации по организации работы студентов над дипломным проектом и его оформлению.Учебник предназначен для высших учебных заведений, но может быть использован в учебном процессе техникумов и колледжей, готовящих соответствующих специалистов для предприятий отрасли.

Материал учебника рассчитан на широкий круг читателей — ИТР пищевых предприятий, проектно-конструкторских организаций, работников НИИ и фирм-разработчиков технологического оборудования.

^

Меблеве виробництво


7. *М 134.1-9 Б97 Беднарчук, М. С. Товарознавство. Непродовольчі товари: меблі : підручник / Беднарчук М. С., Шумський О. В. – Львів : Магнолія 2006", 2009 - 424 с. - 10 прим.

У підручнику висвітлюються товарознавчі аспекти (основи виробництва, класифікація та характеристика асортименту і споживних власти востей, пакування, маркування, зберігання, транспортування та особливості національного і світового ринку) основних груп побутових меблів. Підручник розрахований на підготовку бакалаврів і магістрів освітнього напряму "Торгівля" і пропонується науковцям, аспірантам, студентам і працівникам-практикам сфери внутрішньої і зовнішньої торгівлі товарами, які складають групу "Меблеві товари".

^

Шкіряно-взуттєве виобництво


8. * М5 Я50 Якимова, Г. П. Проектування та виготовлення шкіргалантерейних і лимарних виробів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Якимова Г. П К. : Кондор, 2010. - 216 с. - 1 прим.

Навчальний посібник призначений для студентів технологічних спеціальностей напряму "Легка промисловість". Такий посібник є необхідним для підготовки фахівців заданим напрямом і буде не лише сприяти закріпленню студентами теоретичного матеріалу з основ конструювання та моделювання шкіргалантерейних виробів, а й стане помічником в отриманні практичних навичок при проектуванні сумок різних видів і конструкцій, технологічних процесів і виробничих розрахунків, виконанні курсових та дипломних проектів. Матеріал посібника охоплює такі напрями технології виготовлення виробів легкої промисловості, як шкіргалантерея та лимарні вироби, починаючи з історії виникнення та розвитку шкіргалантерейних виробів, способів обробки й особливостей виготовлення сумок різноманітних конструкцій із різних матеріалів на всіх етапах виробництва, враховуючи особливості моделювання, проектування та виготовлення виробів різних груп, конструкцій та лимарних виробів.


Економічні науки

9. *У012.2 Г87 Гронтковська ,Г. Е. Макроекономіка : навч. посіб. / Гронтковська Г. Е., Косік А. Ф. - К. : ЦУЛ, 2010. -672 с. - ІSBN 978-611-01-0108-0 - 3 прим.

У навчальному посібнику досліджуються закономірності функціонування сучасної ринкової змішаної економічної системи, основаної на приватній власності та державному реіу-люванні і відкритої для міжнародних зв'язків. Найгостріші проблеми сучасного суспільства (безробіття, інфляція, злиденність, розтрата ресурсів і т.п.) розглядаються у тісному зв'язку з циклічним характером розвитку приватно організованої економічної системи. На основі детального аналізу ринкової поведінки макроекономічних суб'єктів (домогосподарств, фірм, уряду), які формують сукупний попит і сукупне пропонування, будуються моделі загальної рівноваги економічної системи, за допомогою яких з'ясовуються чинники, що породжують коливання економічної активності та неефективність державного регулювання. Виклад теоретичних положень супроводжується графічними ілюстраціями, прикладами реальної економічної політики різних країн світу, які стали хрестоматійними, а також статистичними і фактичними даними, ідо характеризують сучасний розвиток економки України. Подані алфавітний, іменний та покажчик символів. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


10. *У012.1 Г87 Гронтковська,Г. Е. Мікроекономіка. Практикум : навч. посіб. - 3-є вид., стереотип. / Гронтковська Г. Е., Косік А. Ф. - К. : ЦУЛ, 2010. - 418 с. - ISBN 978-966-364-560-5 - 3 прим.

Практикум з мікроекономіки є доповненням до створеного авторами навчального посібника "Мікроекономіка". Він складається з інформативної частини - скороченого викладу навчального матеріалу, сконцентрованого у базових категоріях і поняттях, та контрольних завдань. Контрольні завдання включають тести, задачі та графоаналітичні вправи. Задачі та вправи охоплюють як типові вправи, так і завдання підвищеної складності. До всіх завдань в кінці практикуму надаються відповіді та розв'язки. До посібника включено розроблені авторами у 50 варіантах розрахунково-графічні роботи "Моделювання поведінки споживача" та "Моделювання поведінки фірми", які застосовуються як завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання та як завдання для контрольних робіт студентів заочної форми навчання.Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра та напряму „Економіка і підприємництво".


11. У050 Д58 Довбенко, М. Криза економіки — не криза науки : монографія / Михайло Довбенко. — К. : Академія, 2009. — 304 с. - (Серія «Монограф»). - ISBN 978-966-580-306-5

Неодноразові заяви про занепад сучасної економічної теорії не витримують випробування практикою. Промовисто спростовують їх новаторські ідеї і наукові досягнення, які стають цінним цивілізаційним надбанням. Багато з них отримують найвищу оцінку в світі — Нобелівську премію. Використання їх в економічному бутті не раз виводило людство із криз, живило його прогрес.Про це полемічно розмірковує автор наукової монографії, яка зацікавить учених-економістів, збагатить непересічного інформацією студентів і всіх небайдужих до ролі економічної теорії у глобалізованому світі.

Облік.Аудит


12. *У052 В65 Войнаренко, М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб. / Войнаренко М. П. - К. : ЦУЛ, 2010. - 488 с. - ISBN 978611-01-0112-7 - 6 прим.

Навчальне видання підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни "Міжнародні стандарти фінансової звітності та міжнародні стандарти аудиту", яку включено до навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю "Облік і аудит". За допомогою посібника магістри з обліку та аудиту отримають навички застосування міжнародних стандартів фінансової звітності та міжнародних стандартів аудиту в обліково-економічній роботі та навчаться приймати адекватні управлінські рішення.Для студентів економічних спеціальностей та фахівців, що цікавляться питаннями сучасної методології бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту.


^ 13. * У052 Г95 Гура, Н. О. Облік видів економічної діяльності : підручник. / Гура Н.О. - К. : ЦУЛ, 2010. - 392 с. - ISBN 978-611-01-0101-1 - 3 прим.

У підручнику подано поняття видів економічної діяльності га їх класифікації й розкрито облік на підприємствах . Щодо кожного виду діяльності визначено його характерні ознаки, що впливають на побудову обліку, особливості оподаткування й обліку, наведено порядок ведення обліку за найбільш характерними ділянками для цього виду діяльності, подано приклади необхідних розрахунків та бухгалтерських проведень. Кожний розділ містить чинну норамтивну базу, питання для контролю знань та задачі.Підручник відповідає навчальним планам підготовки студентів за спеціальністю «Облік і аудит»; розрахований на студентів та аспірантів економічних спеціальностей, бухгалтерів-практиків, економістів та менеджерів різних галузей економіки.


14. У052 П27 Перетятко, Т. И..Основы калькуляции и учета в общественном питании: учеб. пособ. / Т. И. Перетятко. — 7-е изд. перераб. и доп. — М. : Дашков и К, 2010. — 232 с. - ІSBN 978-5-394-00455-1 - 1 прим.

Данное пособие разработано на основе Государственного образовательного стандарта по профессии «Повар, кондитер». В нем рассматривается ведение учета на предприятиях общественного питания, составление калькуляции, расчет стоимости блюд и изделий. Изложенный материал дает представление о том, как произвести замену одного сырья другим, правильно принять сырье и отгрузить готовую продукцию, а также о многом другом, что будет полезно не только тем, кто осваивает азы профессии, но и тем, кто работает на предприятиях общественного питания зав. производством, шеф-поваром, бригадиром, поваром, кондитером и т. д. В книге приводятся образцы заполнения различных документов, отчетов и т. д. В пособии имеется специальный «блок» для официанта, бармена, с описанием правил ведения документации, приема заказов, расчетов потребности в посуде, крепости напитков.Для проверки знаний, самоконтроля в книгу включены многочисленные вопросы и задачи, а предлагаемые извлечения из «Норм естественной убыли» и «Сборника рецептур» помогут освоить методику расчета.Кроме того, пособие содержит вопросы, связанные с разработкой и утверждением стандартов предприятий, технико-технологических и технологических карт, а также методику составления и расчета дневного рациона питания. Для учащихся профессиональных лицеев и училищ, студентов колледжей, а также практических работников.


15. У052 П82 Просянюк, Н. О. Бухгалтерський облік. Теоретичні основи : навч. посіб. / Просянюк Н.О. ; за ред. С. В. Філіппової. — Харків : Бурун Кн., 2010. — 204 с. - ISBN 978-966-8942-43-3 - 3 прим.

Даний навчальний посібник розроблений відповідно до навчальної програми з курсу «Бухгалтерський облік». Навчальний посібник включає теоретичний матеріал, зразки модульних завдань, тестових завдань, завдання для розрахунково-графічної роботи, завдання для самоконтролю І зразки завдань для самостійної роботи. Всі завдання, наведені у посібнику, рекомендовані як індивідуальні завдання при вивченні бухгалтерського обліку. При розробці навчального посібника реалізовано багаторічний досвід авторів як на кафедрі обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету,такі в практичній діяльності. Посібник рекомендовано для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання, а також викладачів для підготовки лекційних і практичних занять, модульних контрольних робіт і підсумкової оцінки знань.


^ 16. У052 Э68 Энциклопедия бухгалтера и экономиста : сборник - За что отвечает бухгалтер? - № 1(241) . - Х., 2010 . - 158 с. - 3 прим.


17. У052 Э68 Энциклопедия бухгалтера и экономиста : сборник - Оформление и учет рекламных мероприятий . - № 2 (242) . - Х., 2010 . - 95 с. - 3 прим.


18.*У053 Л82 Лубенець С. В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч.посіб. / Лубенець С. В. - Львів : Магнолія 2006. —2010. - 261 с. - ISBN 978-966-2025-89-7 Магнолія 2006 - 5 прим.

У навчальному посібнику систематизовано та викладено основні теоретичні відомості щодо побудови і застосування найбільш поширених моделей і методів прийняття рішень в економіці, аналізі й аудиті та фінансах. Наведено приклади побудови, дослідження та аналізу типових економіко-математичних моделей із застосуванням можливостей табличного процесора MS Excel та його надбудов, засобів імітаційного моделювання та систем підтримки прийняття рішень.Посібник призначений для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю «Облік і аудит»; для аспірантів та викладачів економічних і фінансових спеціальностей вузів; для керівників і спеціалістів підприємств, які прагнуть підвищити ефективність своєї управлінської діяльності та успішність керованих ними організацій.


Економіка праці

19. *У24 Ч97 Червінська, Л. П. Економіка праці : навч. посіб. / Червінська Л. П. – К. : ЦУЛ, 2010. - 288 с. - ISBN 978-611-01-0100-4 - 3 прим.

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання економіки праці, економічні, організаційні, правові та соціально-психологічні тощо. При підготовці видання використовувались відомі наукові праці, законодавчі й нормативні акти та інші розробки з окремих проблем економічної науки і практики. Навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів з економіки праці, науковців і тих, хто самостійно вивчає економічні проблеми у сфері соціально-трудових відносин.

Фінанси

^ 20. * У26 С89 Сунцов, О. О. Місцеві фінанси: навч. посіб. / Сунцов О. О. - К. : ЦУЛ , 2010. — 488 с. - ISBN 978-966-364-864-4 - 3 прим.

У посібнику розглядаються поняття місцевих фінансів, їх функції, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня і обсягу знань сучасних спеціалістів новими програмами освіти, та відповідають потребам ринкової економіки.Рекомендується для використання при вивчені та викладанні курсів «Місцеві фінанси» та «Бюджетна система».Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів та всіх тих, хто цікавится даною тематикою.


^ 21. У26 К14 Кириченко, О. А. Казначейство банку : навч. посіб. / Кириченко О. А. [та ін] - К. : ЦУЛ, 2010. — ISBN978-6H-01-00G5-6 - 5 прим.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні та практичні основи казначейської моделі управління банком. Спираючись на сучасну практику банківського менеджменту, автори розкрили існуючі підходи ефективного управління ресурсами банку, сутності управління активами і пасивами банків, ролі банків у процесі вирішення антикризових заходів, сутності безпечної діяльності банківських установ, а також методи упраління ризиками. Поряд із класичними інструментами управління банком наводяться форми і методи модернізації банківської системи управліня в умовах інансової кризи та її трансформації в подальшому. З метою засвоєння та переврки викладеного матеріалу посібника надано контрольні запитання, які включають конкретну практику банківської діяльності.


^ 22. *У26 У67 Управління державним боргом : навч. посіб. / за заг. ред. Прутської О. О. - К. : ЦУЛ, 2010. - 216 с. - ISBN 978-611-01-0122-6 - 2 прим.

У навчальному посібнику розкрито основні положення теорії управління державним бор­гом та особливості їх реалізації у практичній діяльності. У ньому визначено засади функціонування державного боргу та його класифікацію, досліджено сутність та структуру системи боргового менеджменту та механізм її функціонування, а також розглянуто зарубіжний досвід формування, обслуговування та погашення державних боргів. До кожної теми додається список контрольних запитань, які повинні активізувати самостійну роботу студентів, а у кінці навчального посібника наведено список рекомендованої літератури і перелік нормативних документів, що регламентують управління державним боргом. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців. Навчальний посібник також буде корисний спеціалістам-практикам.


^ 23. У27 С79 Степанова, Т. В. Основы страхования в Украине: курс лекций / Степанова Т. В. — Харьков : Бурун Кн., 2010. — 208 с. - ISBN 978-966-8942-44-0- 3 прим.

В курсе лекции рассматриваются в теоретическом и практическом аспекте вопросы становления и развития страхового дела, принципы и формы страхования, а также специфики субъектов страхового рынка. Рассчитано на практикующих юристов, предпринимателей, преподавателей, студентов юридических и экономических ВУЗов, широкий круг читателей.

^
Економіка підприємства

24. *У29 Ц65 Ціноутворення в умовах ринку : навч. посіб. - К. : ЦУЛ , 2010. – 400 с. - ISBN 978-611-01-0І06-6 - 3 прим.

В навчальному посібнику розглянуто теорію ціноутворення: природу цін, загальні основи ціноутворення, особливості ціноутворення на різних моделях ринка і на економічні ресурси. Навчальний посібник “Ціноутворення в ринковій економіці” переслідує дві взаємопов’язані основні цілі. По-перше, дати цілісне уявлення про ринкову систему та її механізм як механізм цін; по-друге, на основі теорії ціноутворення дати практичні рекомендації’ для розробки цінової політики фірми або пристосування до існуючих ринкових цін.Матеріал навчального посібника може бути використаний студентами і викладачами економічних вузів, а також спеціалістами в галузі маркетингу і ціноутворення на підприємствах.

^
Економіка торгівлі

25. * У422 Д14 Дайновський, Ю. А. Товарна інноваційна політика : навч. посіб. / Дайновський Ю. А. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 244 с. - 3 прим.

У навчальному посібнику висвітлено проблематику основних тем курсу «Товарна інноваційна політика», наведено тестові питання до кожної з тем і навчальний матеріал, який допомагає у виборі правильних відповідей, викладено перелік прийомів товарної інноваційної політики і рекомендації щодо самостійного генерування нових прийомів, подано перелік навчальних завдань і питань для обговорення. Для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в галузі маркетингу, викладачів маркетингових дисциплін, а також працівників, діяльність яких пов'язана зі створенням товарних інновацій.

Туризм

^ 26. *У428 Г91 Гребельник, П. Митна справа : підручник - 3-є вид., перероб. та доп / Гребельник. П. - К. : ЦУЛ, 2010. - 472 с. - ISBN 978-61І-0І-0І24-0 - 5 прим.

У підручнику па основі головних законодавчих актів, які регулюють митно-тарифігі відносини, розглядається низка проблем, пов'язаних із функціонуванням митної системи в Україні: причини та передумови розвитку митно-тарифних відносин, система регулювання даного виду взаємовідносин, характеристика тарифного інструментарію регулювання відносин у сфері зовнішньої торгівлі, проаналізовано сутність та основні складові митно-тарифної політики країни.Велику увагу приділено аналізу митних режимів експорту, реекспорту, імпорту, реімпорту, тимчасовому ввезенню (вивезенню), митному складу, магазину безмитної торгівлі та інше. Висвітлено основи організації та здійсненню системи митного контролю та митного оформлення. Теоретичний матеріал супроводжується практичними рекомендаціями та прикладами.Для студентів і слухачів вищих навчальних закладів економічного профілю, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


27 У43 Л97 Ляпина, И. Ю. Индустриальная база гостиниц и туристских комплексов : учебник / И. Ю. Ляпина, Т. Л. [та ін.] - М. : Академия, 2009. — 272 с. - ISBN 978-5-7695-5361-5 - 1 прим.

Рассмотрены основы конструирования, технической эксплуатации и требования к инженерно-техническому оснащению гостиниц и туристских комплексов, оформлению их жилых и общественных помещений. Приведены правила эксплуатации и технического обслуживания зданий и оборудования гостиничных предприятий.Для студентов средних профессиональных учебных заведений. Может быть полезным работникам предприятий гостиничного сервиса и туризма.


28. *У43 П16 Пангелов, Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов. — К. : Академвидав, 2010. — 248 с. - (Серія «Альма-матер»). - ISBN 978-966-8226-89-2 ISBN 978-966-8226-99-1 - 5 прим.

Туристсько-краєзнавчі подорожі відновлюють і розвивають сили, волю людини, збагачують її знання про себе, свій край і світ. При їх підготовці однаково відповідально продумують маршрут, програму, організаційне забезпечення, дбають про спорядження, фізичну, технічну, психологічну придатність, мотивацію учасників. Адресований студентам факультетів фізичного виховання і туризму вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто організовує туристсько-краєзнавчі подорожі, є або збирається бути їх учасником.


^ 29. У43 С32 Сергеева, Ю. С. Гостиничный бизнес. Конспект лекций / Ю.С. Сергеева - М. : Приор-издат. 2009. — 143 с. - ISBN 978-5-9512-0S96-5 - 1 прим.


30. У43 Т41 Тимохина, Т. Л. Организация административно-хозяйственной службы гостиницы : учеб. пособ. / Тимохина Т. Л. - М. : ФОРУМ ; М. : ИНФРА-М, 2009. — 256 с. : ил. - ISBN 978-5-8I99-0340-7 (ИД «ФОРУМ») ; ISBN 978-5-16-003I91-0 (ИНФРА-М) — (Высшее образование). - 1 прим.

Учебное пособие рассчитано на углубленное изучение технологических процессов и организации обслуживания в гостиницах и предназначено для студентов, специализирующихся в области туристского и гостиничного бизнеса: управления, экономики, организации обслуживания и др., преподавателей учебных заведений туристского и гостиничного профиля, практических работников сферы гостеприимства, слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации,


31. У 431-571.14 О-22 Оборудование предприятий общественного питания. В 3 ч. Ч. 1. Механическое оборудование : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В. Д. Елхина, М. И. Ботов. — М. : Академия, 2010. — 416 с. - ISBN 978-5-7695-3943-5 - 1 прим.

Рассмотрены классификация, устройство, принцип действия и правила эксплуатации, а также основные технико-экономические показатели машин и механизмов, используемых на предприятиях общественного питания для механической обработки пищевого сырья. Осзещены технические решения по обеспечению высокого качества кулинарной продукции при минимальном расходе сырья и электроэнергии, приведены примеры расчетов использования сырья. Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезным работникам предприятий общественного питания.

^

Економіка харчування


32. У431-571.14 О-22 Оборудование предприятий общественного питания : В 3 ч. Ч. 2. Тепловое оборудование : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В. Г. Кирпичников, М. И. Ботов. — М. : Академия, 2010. — 496 с. - 1 прим.

ISBN 978-5-7695-3944-2Приведены сведения о тепловых аппаратах, используемых на предприятиях общественного питания, их классификация и основные технико-экономические показатели. Рассмотрены устройство, принцип действия, виды систем управления и правила эксплуатации теплового оборудования с электрическим и газовым обогревом. Даны примеры расчетов способов тепловой обработки изделий, позволяющие обеспечивать высокое качество готовой продукции при минимальном расходе сырья и энергии.Для студентов высших учебных заведений.


33. У431-803 Р15 Обслуживание на предприятиях общественного питания : учеб. пособ. / Л.А. Радченко. — 5-е изд., доп. и перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2010.— 318 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-15858-6 - 1 прим.

Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом Министерства образования и науки РФ.Пособие дополнено и переработано в соответствии с требованиями к общественному питанию при рыночных отношениях. В нем охвачен широкий круг вопросов, связанных с организацией обслуживания на предприятиях общественного питания различных типов и классов. Внимание акцентируется на современных методах и формах, прогрессивных технологиях обслуживания. Дана характеристика всех видов столовой посуды, приборов, белья, сервировки столов; уделено большое внимание правилам подачи блюд. Подробно освещаются особенности обслуживания банкетов, праздничных мероприятий, специальных форм обслуживания (шведский стол, бизнес-ланч, кофе-брейк, кейтеринг и др.). Рассматриваются особенности обслуживания иностранных туристов.Учебное пособие содержит практические и нормативные материалы. Для наглядности имеется большое количество иллюстрированного материала в виде отличных, художественно выполненных рисунков, схем, таблиц.Учебное пособие предназначено для студентов колледжей, профессиональных училищ, а также представляет интерес для руководителей и работников общественного питания.


^ 34. У431-803 С16 Сало, Я. М. Організація роботи барів : довідник бармена / Сало Я. М. - Львів : Афіша, 2010. - 351 с. : іл. - ISBN 97S-966-3 25-1 25-7 - 2 прим.

У довіднику подається характеристика різних типів барів і їх сучасного обладнання, яке дозволяє забезпечити високу культуру обслуговування відвідувачів. Значну увагу приділено підготовці до роботи, організації праці бармена, правилам поведінки, способам подавання напоїв, наведено 800 рецептур змішаних напоїв і сиропів.Для барменів 3-го і 4-го розрядів, учнів професійних навчальних закладів, керівників барів, а також поціновувачів коктейлів на домашніх урочистостях та прийомах гостей.


35. У431-803 C16 Сало, Я. М. Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного сервісу. Ресторанна справа : довідник офіціанта / Сало Я. М. — Львів : Афіша, 2010. — 304 с. : іл. - ISBN 978-966-325-082-3 - 3 прим.

У довіднику подано основні відомості для офіціантів, метрдотелів та керівників ресторанів і кафе щодо раціональної організації обслуговування. Автор врахував сучасний європейський досвід роботи підприємств харчування категорії «вища» та «люкс». Особлива увага звертається на техніку праці, психологію обслуговування, художньо-естетичне оздоблення банкетних столів та відпрацювання технічних навичок в офіціантів.

Довідник стане в пригоді майстрам виробничого навчання та спеціалістам, які займаються навчанням офіціантів.

Правознавство


^ 36. Х62(4УКР) А76 Апопій, І. В. Сімейне право України : навч. посіб. / Апопій, І. В. - К. : ЦУЛ, 2010. - 360 с. - ISBN 978-611 -01 -0072-4 - 3 прим.

Навчальний посібник структуровано відповідно до програми вивчення курсу «Сімейне право» для студентів вищих навчальних закладів і побудовано на сімейному законодавстві з урахуванням останніх змін та доповнень. Може бути основою для підготовки до лекційних, практичних занять, курсових, дипломних, магістерських робіт, рефератів, наукових статей і доповідей, дисертацій тощо. Буде корисним для студентів юридичних факультетів, викладачів, аспірантів, практикуючих юристів, а також для широкого загалу читачів, які цікавляться правовим регулюванням сімейних відносин.


^ 37. Х62(4УКР) Б27 Басиста, I. В. Кримінальний процес України : навч. посіб. / Басиста I. В. - К. : ЦУЛ, 2010. -352 с. - ISBN 978-611-01-0088-5 - 3 прим.

У посібнику відповідно до тематичного плану для вивчення дисципліни кримінальний процес України систематизовано основні положення чинного кримінально-процесуального законодавства та теорії пауки для більш ефектииного засвоєння програмного матеріалу.Розраховано на студентів, слухачів і курсантів вищих навчальних закладів юридичного профілю.


^ 38. Х62(4УКР) В65 Войтович, М. Г. Господарське право : навч.посіб. / Войтович М. Г. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 226 с. - ІSBN 978-966-418-084-5 - 3 прим.

Пропонований навчальний посібник призначений для надання дидактично-методичної допомоги студентам вищих юридичних навчальних закладів та факультетів напряму підготовки «Право» при вивченні ними дисципліни "Господарське право" на основі Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів господарського законодавства України. Подано: передмову, зміст навчальної дисципліни, плани теоретичних та практичних занять, завдання і методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання для поточного контролю знань, примірний перелік питань до іспиту (заліку), нормативно-правові акти та літературу.Зміст цієї роботи може бути корисним для аспірантів, викладачів, наукових працівників юридичних вузів та факультетів, юристїв-практиків, усіх, хто застосовує у своїй діяльності норми господарського законодавства.


39. *Х62 (4УКР) Г68 Горевий, B. I. Господарський процес: Практикум : навч. посіб. / Горевий В. І., Куліш A. M. - Суми : Ун. кн., 2009. - 283, [5] с. - ISBN 978-966-680-484-9 - 1 прим.

Пропонований навчальний посібник є спробою систематизованого викладення дисципліни «Господарський процес* як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Навчальний посібник підготовлений авторами на базі чинного господарського процесуального законодавства, праць вчєних-юристів і практиків, рекомендацій, роз'яснень, листів та оглядів Президії Вищого господарського суду України. Посібник містить додатки, в яких наводяться не лише ухвали, постанови, рішення господарських судів, передбачені Інструкцією з діловодства в господарських судах України, але й ухвали, постанови, рішення господарських судів щодо конкретних господарських спорів.У навчальному посібнику розглянуті інститути господарського процесу, проаналізовані чинне законодавство та судова практика. Призначений для студентів вищих юридичних навчальних закладів, викладачів, практичних працівників.


^ 40. *Х62(4УКР) Г72 Господарське право : підручник / за ред. О. П. Подцерковного. — Х. : Одіссей, 2010. — 640 с. - ISBN 978-966-633-845-0 - 3 прим.

У підручнику розглядаються в теоретичному і практичному аспектах положення Господарського кодексу України і спеціального господарського законодавства України. Особлива увага приділена питанням становлення господарського права як самостійної галузі права, методам державного впливу на економіку, правовому статусу суб'єктів господарювання, специфіці інститутів господарського права в порівнянні із загальноцивільним регулюванням. Розраховано на юристів-практиків, підприємців, викладачів, студентів юридичних і економічних вузів, широке коло читачів.


^ 41. Х62(4УКР) Г75 Гражданский кодекс Украины : по сост. на 10 апр. 2010 г. - Х. : Одиссей, 2010 . - 352 с. - 5 прим.


42 Х62 (4УКР) Ж74 Житловий кодекс України : станом на 1 черв. 2010 р. : (відповідає офіц. текстові) . - Х. : Одіссей, 2010 - 96 с. - 3 прим.


43 Х62(4УКР) Ж77 Жмулина, Д. А. Правовое регулирование деятельности по оказанию гостиничных услуг : монография / Д. А. Жмулина. — М. : Волтерс Клувер, 2010. - 144 с. - ISBN 978-5-466-00542-4 (обл.) - 3 прим.

Книга является комплексным исследованием правового регулирования отношений по оказанию гостиничных услуг в России.Автором исследуется экономическая и правовая природа гостиницы, гостиничной услуги и гостиничной деятельности. Рассматриваются формы и методы государственного регулирования гостиничной деятельности. Анализируется правовая природа договора об оказании гостиничных услуг, особенности его заключения, изменения и расторжения, права и обязанности сторон по данному договору, а также основные проблемы, возникающие в связи с применением мер гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение гостиничного обязательства. Высказаны предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования деятельности по оказанию гостиничных услуг.Может быть полезна ученым, практикующим юристам, а также работникам индустрии гостеприимства.


44. Х62(4УКР) З-41 Збірник нормативно-правових актів України про працю :Довідкове видання / за ред. Борисенка C. O. – Харків : Бурун Кн., 2010. - 416 с. - ISBN 978-966-8942-19-8 - 3 прим.

Цінність видання полягає в тому, що воно містить нормативно-правові акти, які, зазвичай, залишаються поза увагою упорядників багатьох аналогічних видань. Крім основних законів, у Збірник включені підзаконні акти рівня міністерств, відомств, які будуть корисні для регулювання багатьох складних питань у сфері праці, особливо в закладах та установах освіти.«Збірник нормативно-правових актів України про працю» є своєчасним і корисним для керівників підприємств, установ, організацій, юрисконсультів, працівників кадрових служб, профспілкового активу та Інших осіб, яких цікавлять питання законодавства про працю.


^ 45. Х62(4УКР) К57 Кодекс законів про працю України : станом на 1 черв. 2010 р. : (відповідає офіц. текстові) . - Х. : Одіссей, 2010 . - 136 с. - 5 прим.


46. Х62(4УКР) К57 Кодекс Украины об административных правонарушениях : с изм. и доп. по сост. на 20 апр. 2010 г. . - Х.:Одиссей, 2010 . - 296 с. - 3 прим.


^ 47. Х62(4УКР) К85Кодекс законов о труде Украины : по сост. на 25 марта 2010 г. - Х. : Одиссей, 2010 . - 112 с. - 5 прим.

  1   2   3

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Вересень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Вересень 2010 року
Ж6 з-41 Збожна, О. М. Основи технології : навч посіб. 3-є вид змін, І доп. Т. Карт-бланш, 2010. 486 с. іл. Іsbn 978-966-351-323-2...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Вересень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень вересень 2010 р
Т. В., Чистов 10. Т., Ко­валенко О. М., Курмиженко В. В., Запша Г. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Вересень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Вересень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Вересень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року
Л80 З41. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. Одеса:[онахт], 2009. 434 с. 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Вересень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року
Л80 З41. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. Одеса:[онахт], 2009. 434 с. 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Вересень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року
Ж 6 С95. Системи технологій : навч посіб. / Живко Б. К. Алерта, 2009. 200 с. Isbn 978-966-2I83-57-3 3 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Вересень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року
Ж 6 С95. Системи технологій : навч посіб. / Живко Б. К. Алерта, 2009. 200 с. Isbn 978-966-2I83-57-3 3 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Вересень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року
Ж с16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів І послуг: підручник, —СалухІна Н. Г., Язвінська О. М. – К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Вересень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року
Ж с16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів І послуг: підручник, —СалухІна Н. Г., Язвінська О. М. – К. Центр учбової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи