Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011
Сторінка1/8
Дата28.07.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Лютий - 2011

Виконавці:

Салатинська М. В.


провідний бібліотекар,

Щербакова О.А.

бібліотекар І категорії

(електронні видання)


/Тел. 295-34-44


Донецьк-2011Зміст


Математичні науки 3

Екологічні науки 3-4

Промислове виробництво 4

Обчислювана техніка 4-6

Медичні науки 6

Соціологічні науки. Демографія 6

Істоичні науки 6-7

Економічні науки 7-9

Бухгалтерський облік 9-10

Фінанси 10-12

Управління підприємством 12-15

Туризм 15-18

Економіка України 18

Безпека життєдіяльності 18

Правознавство 18-21

Вища освіта 21-22

Мовознавство 22

Психологічні науки 22-23

Література універсального змісту 23

Видання викладачів ДонНУЕТ 24-27

Електронні документи 28-35


^ Прим.(*- навчальна література, якій надано

гриф Міністерства освіти і науки України

Математичні науки

1.* В11 Т89 Турманінова, Л. І. Практикум з вищої математики : навч. посіб. / Турманінова Л. 1., Доля О. В. - К. : Кондор, 2010. - 172с. - ISBN 978-966-35М45-0 - 1 прим.

Пропонований навчальний посібник є результатом узагальнення досвіду викладання курсу вищої математики для студентів архітектурних спеціальностей. Мета посібника — навчити студентів самостійно розв'язувати проблеми архітектурного проектування сучасними методами. Тому збірник містить не тільки базовий матеріал програми з вищої математики, а І матеріал, пов'язаний з різноманітними ситуаціями в практичній діяльності архітектора.Кожна тема супроводжується стислим викладом теоретичного матеріалу і докладно розв'язаними типовими задачами. Посібник стане в нагоді і для студентів, аспірантів, слухачів мережі ФПК технічних спеціальностей денної і особливо заочної форм навчання.


^ 2.*В16 Ч-87 Чуйко, С. М. Лекції з теорії імпульсних крайових задач. — 2-е вид. / Чуйко С. М. - Слов'янськ : вид. Б.І. Маторіна, 2010. — 208 с. - 1 прим.

Основу посібника, складають матеріали декількох спецкурсів з теорії нелінійних коливань та теорії крайових задач, прочитаних студентам фізико-математичного факультету Слов'янського державного педагогічного університету. До посібника включено переважно наукові результати, отримані самим автором. Посібник адресовано студентам і аспірантам природничо-математичних спеціальностей педагогічних університетів, які вивчають сучасну теорію крайових задач, як органічне доповнення до монографій та посібників академіка НАН України A.M. Самойленка та академіка НАН України М.О. Пєрестюка.


^ 3.* В17 Н64 Школьський, Ю. В. Дискретна математика : підручник / Школьський Ю. В. – Л. : Магнолія – 2006, 2010. - 432 с. - ISBN 978-966-2025-76-7 - 1 прим

У підручнику викладено основні поняття та методи дискретної математики. Окрім таких розділів, як математична лота, теорія множин І відношень, комбінаторний аналіз, теорія графів, основи теорії кодів, теорія булевих функцій, основи теорії формальних мов та алгоритмів, розглянуто також теорію складності обчислень. Виклад матеріалу супроводжується багатьма докладно розібраними прикладами, кожний розділ завершується збірником задач для самостійного розв'язування та списком комп'ютерних проектів для індивідуальних завданьЗа змістом та обсягом підручник відповідає навчальним планам дисципліни «Дискретна математика» для студентів базових, напрямів «Комп'ютерні науки». «Програмна інженерія», «Комп'ютерна інженерія». «Інформатика». «Прикладна математика» та «Системний аналіз». Ним можуть скористатись аспіранти та викладачі вищих навчальних закладів.

Екологія.

4. *Е К51 Клименко, М. О. Моніторинг довкілля: Практикум. / Клименко М. О. - К. : Кондор, 2010. - 286 с. - 1 прим.


5. Е К56 Коваленко, Г. Д. Основы радиационной экологии : учебник / Г. Д. Коваленко, В. С. Волошин – Мариуполь : Рената, 2009. - 298 с. : ил. - ISBN 978-966-2001-23-5. - 2 прим.

Учебник содержит основные положения и принципы радиационной защиты и безопасности человека, положения об основной, законодательную и нормативную базы в отрасли радиационной безопасности в Украине. Поданы основные физические величины, которые используются в радиационной безопасности, их единицы измерения, методы и приборы для измерения дозовых нагрузок на различные категории людей, в том числе, в быту.Рассмотрены основные источники радиационного излучения природного и искусственного происхождения, включая ядерные взрывы, предприятия ядерной и тепловой энергетики. Учебник рассчитан на студентов и преподавателей высших учебных заведений, слушателей курсов повышения квалификации учебных программ но безопасности жизнедеятельности и экологии. Для специалистов, интересующихся современными проблемами радиационной защиты.


^ 6.* Е П81 Промислова екологія : навч. посіб. - 4-е вид., перероб. — К. : Кондор, 2010.— 374 с. - ISBN 978-966-351-314-0 - 1 прим.

Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля.

Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств з навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів.

^

Промислове виробництво


7. Ж18 Н83 Норман, Д. А. Дизайн промышленных товаро / Норман, Дональд А. ; пер. с англ. - М. : Вильяме, 2009. — 384 с. : ил. — Парал. тит. англ. - ISBN 978-5-8459-1447-7 (рус.) - 1 проим.

В своей повседневной жизни человек сталкивается с массой вещей, ставших для него привычными: двери, выключатели, водопроводные краны, клавиатуры компьютеров и т.п. Далеко не все эти изделия сконструированы таким образом, чтобы облегчить потребителю пользование ими. Автор книги Дизайн промышленных товаров в увлекательной форме анализирует данный феномен, приводя разнообразнейшие примеры дизайнерских просчетов.

.

8.*Ж6 Р15 Радовенчик, B. M. Тверді відходи: збір, переробка, складування : навч. посіб. / Радовенчик В. М., Гомеля М. Д. - К. : Кондор, 2010. - 552 с. - ISBN 97S-966-351-307 - 1- прим.

Навчальний посібник складається з трьох частин.Перша частина присвячена проблемам класифікації твердих відходів та основним процесам і апаратам, що використовуються в технологіях їх знешкодження та утилізації. Викладені сучасні технологічні процеси переробки твердих відходів, котрі сьогодні вважаються досить перспективними та ефективними.Друга частина присвячена проблемам поводження з твердими промисловими відходами. Розглянуто тверді відходи, що утворюються в основних галузях народного господарства, проаналізовано існуючі проблеми та методи їх вирішення. Наведено основні напрямки використання та способи захоронения твердих промислових відходів.Третя частина включає основні проблеми утворення, накопичення, збору, переробки та захоронения твердих побутових відходів. Наведено основні способи збору твердих побутових відходів, їх транспортування та захоронения. Розглянуто останні нормативні документи України, котрі регламентують створення та реконструкцію полігонів твердих побутових відходів. Описані існуючі та перспективні технології знешкодження твердих побутових відходів, їх переваги та недоліки.Наведено широкий перелік літературних джерел, сайтів і та нормативних документів України в галузі поводження з твердими відходами.


Обчислювана техніка

9. З 8/9 В19 Васильев, В. И. Принцип редукции в задачах обнаружения закономерностей : монография / Васильев В.И. [и др.]. - Донецьк : Наука і освіта, 2009. - 340 с. - ( Серія «Искусственный интеллект») - ISBN 978-966-7829-35-3 - 1 прим.

В монографии украинских ученых рассмотрена одна из ключевых задач в проблеме искусственного Интеллекта - задача обнаружения закономерностей, составной частью которой является классическая задача обучения распознаванию образов (ОРО). Описаны оригинальные идеи и подходы к ОРО на основе теории редукции, приведены методы обучения распознаванию образов и их применение к практическим задачам, и особенно для решения задач обнаружения закономерностей. Данная монография продолжает серию «Искусственный интеллект», основанную в 1997 г.Издание предназначается для специалистов в области искусственного интеллекта и студентов старших курсов соответствующих специальностей вузов.


^ 10.*З 8/9 Н64 Нікольський, Ю. В. Системи штучного інтелекту : навч. посіб. – Л. : Магнолія-2006, 2010. - 279 с. - ISBN 978-617-57-40-11-4 - 1 прим.

У навчальному посібнику викладено основні поняття та методи систем штучного інтелекту. Наведено методику побудови предметної області, описано процедури пошуку в просторі станів. Розглянуто теорію логічного виведення, а також реалізацію доведення теорем методом резолюцій. Систематизовано подано ідеї та алгоритми машинного навчання; зокрема, розглянуто дерева рішень та нейронні мережі. Окремий розділ присвячено міркуванням в умовах невизначеності.Посібник адресовано студентам і аспірантам спеціаьностей, пов'язаних із вивченням систем штучного інтелекту, він буде корисним і для професіоналів, які бажають вийти за межі вузької спеціальності.

^ 11. З 8/9 Ш42 Шелепов, В. Ю. Лекции о распознавании речи / Шелепов В. Ю. - Донецьк : Наука і освіта, 2009. - 196 с. - ISBN 978-966-7829-34-6 - 1 прим.

Монография содержит изложение курса лекций о некоторых методах распознавания речи (с элементами фонетики, теории функций комплексного неременного и цифровой обработки сигналов), а также результаты исследований, проводившихся в отделе речевых образов Института проблем искусственного интелллекта МОН Украины и НАН Украины.Компьютерное распознавание устной речи - традиционная задача искусственного интеллекта, которая основывается на использовании подходящей системы признаков и выполняется с помощью разумных алгоритмов.Для студентов, аспирантов и научных сотрудников, специализирующихся в области программирования прикладных систем искусственного интеллекта, системного анализа и управления.


^ 12.*З973 П19 Пасічник, О. В. Веб-дизайн : підручник / Пасічник О. В., Пасічник В. В. – Л. : Магнолія 2006, 2010. — 520 с. - ISBN 978-966-2025-33-0 - 1 прим.

Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп'ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних.Призначається для студентів, що навчаються за напрямам и галузей знань''Інформатика та обчисліиваиьна техніка", "Системні науки та кібернетика" і "Системна інженерія" та споріднених галузей знань, пов'язаних з вивченням комп'ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.


^ 13.*З973 Ш32 Шаховська, Н. Б. Алгоритми і структури даних : навч. посіб. / Шаховська, Н. Б. – Л. : Магнолія-2006, 2010. - 214 с. - 1 прим.

У посібнику розглядаються статичні й динамічні структури даних і методи роботи з деревами та графами. Проаналізовано алгоритми пошуку та сортування. Уводиться поняття хеш-функціїта подаються правила її вибирання.Проаналізовано поняття обчислювальної складності, визначено класи алгоритмів та задач.Буде корисним для студентів, що навчаються за напрямом підготовки фахівців «Комп'ютерні науки», «Системний аналіз».


14. З973 Ш65 Шишков, Д. П. Философия компьютерной информатики (почему компьютеры принципиально не могут обрабатывать информацию). / Д. П. Шишков, А. И. Шевченко – Донецк : Наука і освіта, 2009. - 252 с. - ISBN 978-966-7829-32-2 - 1 прим.

В монографии рассматриваются аспекты компьютерной информатики - ее содержание и основные принципы. Компьютерная информатика - наука о взглядах, методах и средствах, предназначенных для исследования (в т.ч. и решения) математических и других знаковых моделей, которые являются частью информационных объектов, создаваемых человеком. Книга отражает оригинальные, хотя и не бесспорные взгляды авторов, связанные с тем, что компьютерная информатика представляется как часть общего комплекса наук, в т.ч. информатики и математики.Для студентов, аспирантов, математиков, информатиков, физиков и специалистов широкого профиля.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2012
Г в53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб наук пр.]. Л., 2011. №700 : Хімія, технологія речовин та їх...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2012
Г в53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб наук пр.]. Л., 2011. №700 : Хімія, технологія речовин та їх...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011
В11 Т89 Турманінова, Л. І. Практикум з вищої математики : навч посіб. / Турманінова Л., Доля О. В. К. Кондор, 2010. 172с. Isbn 978-966-35М45-0...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011 iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2012 р
Прийняття управлінських рішень : навч посібник / за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-е вид. – К. : Цул, 2011. – 216 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи