Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Скачати 359.36 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Сторінка1/5
Дата28.07.2012
Розмір359.36 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Квітень - 2011

Виконавці:

Салатинська М. В.


провідний бібліотекар,

Щербакова О.А.

бібліотекар І категорії

(електронні видання)


/Тел. 295-34-44


Донецьк-2011Зміст


Математичні науки 3

Харчове виробництво 3

Економічні науки 3-4

Облік. Аудит 4-5

Фінанси 5-6

Економіка торгівлі 6

Туризм 6

Економіка харчування 6-7

Правознавство 7

Вища освіта 7-8

Психологічні науки 8

Обмінний фонд 9-11

Видання викладачів ДонНУЕТ 11

Електронні документи 12-20


^ Прим. (* - навчальна література, якій надано гриф

Міністерства освіти і науки України


Математичні науки

1. В16 Б88 Бровка, Н. В. Математический анализ. Функции многих переменных и дифференциальные формы : учеб. пособ. / Н. В. Бровка, Л. П. Примачук. - Минск : БГУ, 2010. - 351 с. - (Классическое университетское издание). - ISBN 978-985-518-402-8. - 1 прим.

В учебном пособии изложен раздел курса «Математический анализ», который включает непрерывность, дифференцируемость функций многих переменных и интегрирование дифференциальных форм. Приведены необходимые сведения из топологии и полилинейной алгебры. Теоретический материал подкреплен примерами решения задач, даны задания для самостоятельного решения.Для студентов высших учебных заведений по математическим специальностям.

^

Харчові виробництва


2. Л 50/79 П97 Пешук, Л.. В. Біохімія та технологія оліє-жирової сировини : навч. посіб. / Пешук Л. В., Носенко Т. Т. - К. : ЦУЛ, 2011. – 296 с. - ISBN 978-611-01-0035-9 - 5 прим.

В навчальному посібнику наведено біохімічний склад сучасних сортів та гібридів насіння основних олійних культур, нетрадиційної олійної сировини, тваринних жирів, деякі морфологічні особливості олійних культур. Посібник містить також характеристику життєвого циклу олійного насіння, технологічних властивостей насіння олійних культур, особливості технології підготовки насіння до зберігання та промислової переробки. Наведено також вимоги сучасних стандартів до якості насіння олійних культур.Останній розділ посібника присвячено технології використання продуктів переробки олійних культур (макухи та шротів) для одержання білкових продуктів та добавок. Для студ. спеціальності 7.091705 'Технологія жирів і жирозамінників" напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія".


3. Л80 П78 Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі; [редкол. : О. І. Черевко (відпов. ред.) таін.]. - Харків, 2010. - Вип. 2 (12). - 518 с. : іл., табл. - 1 прим.

Збірник містить статті з прогресивних технологій продуктів харчування, удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв. Розглядаються фізико-хімічні та математичні методи дослідження харчових продуктів, результати товарознавчих досліджень та експертизи, а також питання підвищення якості як продуктів харчування, так і непродовольчих товарів.Збірник розраховано на наукових та практичних працівників, викладачів вищої школи, керівників підприємств торгівлі, аспірантів, магістрантів та студентів економічних та торговельних вищих навчальних закладів.

^

Економічні науки


4.*У01 Е40 Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. - 2-е вид. доп. та перероб. / Семененко В. М. – К. : ЦУЛ, 2011 - 428 с. - ISBN 978-611-01-0028-I - 10 прим.

У посібнику розкрито основні елементи економічної системи та її моделі. У центрі уваги перебуває ринковий механізм. З'ясовано загальні риси ринкових структур та механізм розподілу доходів у ринковій економіці, проведено системний, глибокий аналіз законів та категорій економічної теорії.Посібник містить схеми, графіки, рисунки, таблиці, приклади, ілюстративний, статистичний та аналітичний матеріал до кожної теми.У посібнику вміщено контрольні запитання, завдання для індивідуальної роботи студента, тестові завдання для перевірки знань студентів до кожного модуля, словник основних термінів, список рекомендованих першоджерел і додаткової літератури. Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Економічна теорія» згідно з вимогами Державної'о стандарту підготовки бакалаврів за напрямом «Економіка і підприємництво».Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів бізнес-шкіл та курсів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.


5. У012.1 Х30 Хвесеня, Н. П. Микроэкономика: учеб.-метод, комплекс для студ. экон. спец. / Н. П. Хвесеня, С. С. Хвесеня. — Минск : БГУ, 2010. — 231 с. - ISBN97S-985-518-377-9. - 1 прим.

Учебно-методический комплекс подготовлен в соответствии с учебной программой по курсу «Микроэкономика» для высших учебных заведений по специальностям «Экономическая теория» и «Экономика». Дидактический материал направлен на обеспечение комплексности системы обучения. В УМК содержатся учебная программа и тематический план данного курса, список информационных источников, тексты лекций, практические задания и ответы к ним. Предназначен для студентов заочного отделения экономического факультета Белорусского государственного университета.


Облік. Аудит.

6.* У052 А92 Атамас, П. Й. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. - 4-е вид. перероб. та доп. / Атамас П. Й. - К. : ЦУЛ, 2011 - 312 с. - ISBN 978-966-364-887-3 - 1 прим.

Відповідно до програми дисипліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, норм облікових регістрів і балансу, порядок закриття рахунків і визначення результатів виконання кошторису. Розглядаються облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків загального та спеціального фондів, необоротних активів, запасів, .розрахунків і зобов'язань. Окремий розділ присвячено характеристиці звітності бюджетних установ та порядку її складаня і подання. Враховано всі зміни в обліку станом на 1 грудня 2010 р. Розраховано на студентів спеціальності «Облік і аудит», може бути корисним бухгалтерам бюджетних установ і організацій.


7. *У052 Б68 Блакита, Г. В. Бухгалтерський облік. Практикум : навч. посіб. / Блакита Г. В., Ромашевська Н. О. - К. : ЦУЛ, 2010. - 152 с. - ISBN 978-611-01-0157-8 - 3 прим.

Даний навчальний посібник дає можливість студентам набути певного обсягу навичок організації та ведення бухгалтерського обліку, засвоїти методику розв'язання задач. Наведені у посібнику задачі сприяють самостійній роботі над вивченням курсу, розвитку навичок творчого мислення, підвищують практичну підготовку з економічних спеціальностей.Посібник призначений для студентів (бакалаврів, спеціалістів) та викладачів економічних дисциплін, а також для працівників, які цікавляться проблемами облікової діяльності на підприємстві.


8. *У052 В67 Волкова, І. А. Бухгалтерський облік у банках : навч. посіб. - 2-е вид. / Волкова І. А., Калініна О. Ю. - К. : ЦУЛ, 2011. - 520 с. - ISBN 978-966-364-888-0 - 5 прим.

Навчальний посібник «Бухгалтерський облік у банках» узагальнений у 9-ти темах у поєднанні з виконанням практичних завдань та вправ за обліковими процедурами основних банківських операцій. Посібник побудовано за інструктивно-нормативними документами НБУ з питань бухгалтерського обліку. Основний акцент зроблено на освоєння слухачами чинних методик обліку та номенклатури рахунків плану рахунків бухгалтерського обліку в банках. У посібнику вміщено додатки з формами первинних документів, чинні законодавчі нормативно-правові документи, питання для самоопрацювання та практичні завдання. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів для самостійного вивчення предмета «Бухгалтерський облік у банках». Він може бути корисним бухгалтерам-практикам, аудиторам, фінансистам, підприємцям і слухачам, що одержують другу освіту на базі вищої, а також усім, хто цікавиться бухгалтерським обліком у банках.


9. * У052 Л88 Лишиленко, О. В. Бухгалтерський облік : підручник - 3-є вид., перероб. і доп. / Лишиленко О. В. - К. : ЦУЛ, 2011.— 670 с. - ISBN 978-966-364-844-6 - 1 прим.

Підручник створено у відповідності із програмою курсу "Бухгалтерський облік". У ньому розкриті питання теоретичних основ бухгалтерського обліку, а також організації і практики ведення обліку на підприємствах України. Враховано вимоги чинного законодавства, застосування нового Плану рахунків, а також Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, фінансистів, економістів, менеджерів, аудиторів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Д8 У45 Україна І світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти)...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Д8 У45 Україна І світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти)...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи