Інформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011
Сторінка1/7
Дата28.07.2012
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень


IІІ квартал 2011

Виконавці:

Салатинська М. В.


провідний бібліотекар,

Щербакова О.А.

бібліотекар І категорії

(електронні видання)


/Тел. 295-34-44


Донецьк-2011Зміст


Економічні науки 3

Економіка України 3

Вища освіта 3

Видання викладачів ДонНУЕТ 3-7

Електронні документи 8-75


Економічні науки


1. У011.3 Р94 Ринкова економіка: основні терміни, поняття і визначення : навч. екон. слов.-довід. : рекоменд. М-вом освіти і науки України . - А - Н . Т. І. - Л., 2011. - 506 с. - 1 прим.


2. У011.3 Р94 Ринкова економіка: основні терміни, поняття і визначення : навч. екон. слов.-довід. : рекоменд. М-вом освіти і науки України . - О - Я . Т. ІІ. - Л., 2011. - 500 с. - 1 прим.


3. У052 Б94 Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством : матеріали VI наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих вчен., Львів, 28-29 квіт. 2011 р. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. - 432 с. - 1 прим.


4. У26 Т80 Тренінг: аналітичні результати : (магістер. прогр. "Фін. менедж.", "Менедж. фін. послуг"). - Х. : ХНЕУ, 2011. - 64 с. - 1 прим.


Економіка України


5. У9(4УКР) М74 Модернізація України - наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. - К. : [Нац. ін-т стратег. дослідж.], 2011. - 432 с. - 1 прим.

Вища освіта

^ 6. Ч48 Ч-24 Час "дешевого клоуна". Українська освіта: випробування горе-реформами - К. : Аграр Медіа Груп, 2011. - 99 с. - 2 прим.


Видання викладачів ДонНУЕТ


1. У43 А22 Аветисова, А. О. Бізнес-планування в готельно-ресторанній справі : навч. посіб. для студ. спец. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" ден. та заоч. форми навчання. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2011. - 125 с. - 30 прим.


2. У431-571.14 А72 Антропова, Л. М. .Обладнання підприємств ресторанного господарства [Текст] : лаб. практикум для студ. за напрямом підготов. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" всіх форм навчання : ч. 1 / Л. М. Антропова, Н. О. Миронова, І. С. Севаторова ; М-во освіти і наук, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 73 с. – 30 прим.


3. Ш141.4 Б15 Бадрак, Б. М. Російсько-український термінологічний словник : [для студ. спец. "Технологія харчування"] / Б. М. Бадрак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. українознав. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 80 с. - 10 прим.


4. *У290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Маркетинг підручник : затв. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. : в 2 т. / Л. В. Балабанова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - 3-є вид., перероб. і допов. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - (Школа маркетингового менеджменту). - ISBN 978-966-483-444-2. - ISBN 978-966-385-221-8 - 50 прим.


5. У290-21 Б20 Балабанова, Л. В. .Інтерактивні маркетингові комунікації : монографія / Л. В. Балабанова, О. О. Стельмах ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 197 с. - (Школа маркетингового менеджменту). - Дод. (70 с.). – 5 прим.


6. *У290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Маркетинг: підручник : затв. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. : в 2 т. / Л. В. Балабанова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - 3-тє вид., перероб. і допов. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - (Школа маркетингового менеджменту). - ISBN 978-966-483-444-2. - ISBN 978-966-385-221-8 - 50 прим.


7. *У290-80 Б20 Балабанова, Л. В. Рекламний менеджмент : підручник : затв. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. маркетинг. менедж. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 414 с. - Дод. (29 с.). - Бібліогр.: с. 370-378. - ISBN 978-966-385-222-5 - 15 прим.


8. Ч11 Б59 Бігун, Г. С. Архітектура та живопис в Україні: практикум : для студ. екон. і торг. спец. / Г. С. Бігун, О. І. Мармазова, О. М. Романуха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. українознав. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 72 с. - 50 прим.


9. Т3(4УКР) Б59 Бігун, Г. С. Історія України : навч. посіб. для студ. екон. і торг. спец. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2011. - 257 с. - 100 прим.


10. У02 Г69 Горкіна, Л. П. XX століття в історії української економічної думки: коротка ретроспектива : монографія / Л. П. Горкіна, М. Г. Чумаченко ; під заг. ред. Шубіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки пром-сті НАН України. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 142 с. - 20 прим.


11. *У26 Г89 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : рекоменд. М-вом освіти і науки. молоді та спорту України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ф. Кононенко [та ін.] ; М-во освіти і науки. молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 360 с .- 30 прим.


12. Ю3 Є60 Ємельянова, А. В. Філософія : навч.-метод. посіб. для студ. всіх ф-тів та форм навчання. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2011. - 123 с. - 50 прим.


13. У290-21 З-97 Зеніна, І. Б. Маркетингова політика комунікацій : зб. тестів для проведення поточ. модул. контролю з дисц. "Маркетинг. політика комунікацій" для студ. ден. та заоч. форми навчання спец. 6.030507 "Маркетинг" / Зеніна І. Б. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 74 с. - 15 прим.


14. Ч48 І-66 Інновації і якість вищої освіти : зб. тез доп. учасн. наук.-метод. конф. наук.-педагог. працівників ун-ту. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 709 с. - 5 прим.


15. У422 К14 Казакова, О. Б. Інфраструктура товарного ринку : компендіум для студ. ф-ту маркетингу, і мит. справи ден. та заоч. форм навчання / О. Б. Казакова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерц. справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. – 146 - 15 прим.


16. У26 К19 Канєєва, І. І.. Грощі та кредит : структурно-логічні схеми з модулю для студ. напряму підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спеціалізацій "Фінанси" та "Банк. справа" та напряму підготов. 6.030509 Облік і аудит" ден. і заоч. форми навчання / І. І. Канєєва, Д. С. Гвасалія ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Тугагн-Барановського. - Донецьк, 2011. - 68 с. - 30 прим.


17. У290-21 М26 Маркетинг у третьому тисячолітті : зб. тез наук. доп. 4 міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, 18 трав. 2011 року . - Ч. 1. - Донецьк, 2011. - 236 с. - 5 прим.


18. У290-21 М26 Маркетинг у третьому тисячолітті : зб. тез наук. доп. 4 міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, 18 трав. 2011 року . - Ч. 2. - Донецьк, 2011. - 247 с. - 5 прим.


19. У290-21 М26 Маркетинг у третьому тисячолітті : зб. тез наук. доп. 4 міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, 18 трав. 2011 року . - Ч. 3. - Донецьк, 2011. - 260 с. - 5 прим.


20. Ш141.4М36 Мацнєва, Є. А. Мовне оформлення документів : навч. посіб. для студ. усіх спец. ден. та заоч. форм навчання. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2011. - 104 с. - 30 прим.


21. У9(4УКР) М58 Міжнародна економічна діяльність України : тести з дисц. для студ. напряму підготов. 6,030503 "Міжнар. економіка" ден. та заоч. форм навчання / О. Б. Чернега [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 79 с. – 25 прим.


22. С5 М74 Моісєєва, Ф. А. Феномен переговорів у комунікативному просторі соціуму : монографія / Ф. А. Моісєєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 192 с. - Бібліогр.: с. 172-190. - ISBN 978-966-385-224-9 - 5 прим.


23. Ш143.24 М74 Моісєєва, Ф. А. Wir lesen, sprechen und genieben deutsch : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. другого етапу навчання. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 154 с. - 15 прим.


24. Л80-9 М75 Молоканова, Л. В. Товарознавство м'яса, м'ясних та яєчних товарів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 3-4 рівнів акредитації. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 250 с. - 40 прим.


25. У051 Н95 Нефьодова, Ю. В. Статистика ринку товарів та послуг / Ю. В. Нефьодова. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 58 с. - 20 прим.


26. С6 О-54 Оліфіров, В. П. Статистика : навч.-метод. посіб. / Оліфіров В. П. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 302 с. – 5 прим.


27. У290-93 О-57 Омелянович, Л. О. Розвиток фінансової інфраструктури малого підприємництва : монографія / Л. О. Омелянович, К. В. Богун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 205 с. - ISBN 978-966-385-223-2 - 5 прим.


28. Л81 О-75 Основи технічної віброакустики обладнання харчових виробництв : лаб. практиум для студ. спец. 6.050503 "Машинобудув.", спец. 6.05050313 "Обладн. перероб. та харч. вир-тв". - Донецьк:[ДонНУЕТ, 2011. - 57 с. - 40 прим.


29. У012.2 П78 Проданова, Л. В. Макроэкономика : учеб. пособ. для студ. междунар. фак. подготов. иностран. спец. отрасли знаний 0305 "Экономика и предпринимательство" (на рус. языке). – Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. - 196 с. - 30 прим.

30. Л81 Р65 Розрахунок і конструювання машин і апаратів харчових виробництв : лаборатор. практикум для студ. за напрямом підготов. 050503 "Машинобудування" спец. "Обладн. перероб. та харч. вир-в" всіх форм навч.. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2011. - 54 с. - 5 прим.


31. Л82 Р98 Рябченко, Н. А.. Озимая твердая пшеница для макаронных изделий : монография / Н. А. Рябченко [та ін.]; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2011 - 5 прим.


32. У422.2С14 Садеков, А. А .Управління основними фондами торговельного підприємства: монографія / А. А. Садеков, О. В. Воскобоєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : Ноулідж, 2011. - 209 с. - Дод. (33 с.). - Бібліогр.: с. 164-173. - ISBN 978-617-579-188-2- 5 прим.


33. В1 С36 Силенко, В. Е. Математика. Вводный курс : учеб.-метод. пособие для иностран. студ. подготов. отд-ния междунар. фак. подготовки иностран. спец. / Силенко В. Е – Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. - 119 с. – 40 прим.


34. Т3(4УКР С60 Соловйова, Р. П. Історія України : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Обладн. перероб. і харч. вир-тв" 6.050503 ден. від-ня. / Соловйова Р. П – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 102 с. - 30 прим.


35. Ч48 С88 Студентський гуманітарний вісник : зб. матеріалів студ. наук.-практ. конф. - Вип. 4 т. 1. - Донецьк, 2011. - 408 с. - 5 прим.


36. Ч48 С88 Студентський гуманітарний вісник : зб. матеріалів студ. наук.-практ. конф. - Вип. 4 т. 2. - Донецьк, 2011. - 385 с. - 5 прим.


37. Ч48 С88 Студентський економічний вісник : у 3 т. : зб. матеріалів студ. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2011 року . - Вип. 4. Т. 1. - Донецьк, 2011. - 352 с. - 5 прим.


38. Ч48 С88 Студентський економічний вісник : у 3 т. : зб. матеріалів студ. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2011 року - Вип. 4. Т. 2. - Донецьк, 2011. - 364 с. - 5 прим.


39. Ч48 С88 Студентський економічний вісник : у 3 т. : зб. матеріалів студ. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2011 року . - Вип. 4. Т. 3. - Донецьк, 2011. - 344 с. - 5 прим.


40. З3 Т35 Термодинамика промышленной теплотехніки : учеб.-моногр. / В. В. Кравцов [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. - Донецк : Ноулидж, 2011. - 466 с. - Прил. (25 с.). - Библиогр.: с. 440-441. - ISBN 978-617-579-214-8 - 1 прим.


41. У422.5 Т50 Товарознавство та інновації : зб. тез студ. наук. праць : присвяч. 90-річчю ДонНУЕТ . - Вип. 3. - Донецьк, 2011. - 351 с. - 1 прим.


42. Ц69 Т54 Толстих, А. С. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. : практикум з дисц. "Безпека житєдіяльності" (модуль 2 Безпека життєдіяльності; модуль 3 Цивільний захист) для самост. роботи студ. ден. від-ня ін-ту обліку і фінансів. / Толстих А. С. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 122 с. - 40 прим.


43. *У431-803 Т58 Топольник, В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготов. "Готел.-ресторан. справа" Топольник В. Г. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 392 с. - 60 прим.


44. У29 Ч-97 Черкасова, О. В .Економіка підприємства : практикум з курсу для студ. 5-го курсу та 6 курсу заоч. форми навчання спец. 7.05050313 "Обладн. перероб. і харч. вир-в" / О. В. Черкесова, Т. В. Циба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльн. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 74 с. - 50 прим.


45. У04 Щ64 Щербина, Н. М. Экономическая и социальная география мира : учеб.-метод. пособие и тестовые задания для самостоят. изучения дисц. для иностр. студ. подготов. отд-ния. / Щербина, Н. М. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. - 57 с. - 5 прим.


Електронні документи

Праці викладачів університету

I.

 1. Баширов Ислам Халидович.

Таможенное дело[Электронный ресурс]: тестовые задачи для провед. текущего и итогового модульного контроля для студ. дн. и заоч. форм обуч. за спец. "Товароведение и экспертиза в тамож. деле"/ И. Х. Баширов; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского,Каф. экспертизы в тамож. деле . - Электрон. текст. дан. (1 файл : 633 КБ) . - Донецк: [ДонНУЭТ],2011 . - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.- Электрон. версия печ. публ. 2011.


 1. Васильєва Ірина Іванівна.

Естетика товарів та дизайн[Електронний ресурс]: метод. рек. щодо викон. контрольної роботи для студ. заоч. від-ня ф-ту маркет., торгівлі та мит. справи/ І. І. Васильєва, О. С. Попова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи непрод. товарів . - Електрон. текст. дані (1 файл : 123 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Виноградова Олена Володимирівна.

Рекреалогія[Електронний ресурс]: метод. вказівки для самост. роботи студ. ден. і заоч. форм навч. напряму підгот. "Туризм"/ О. В. Виноградова, М. Г. Перебійніс; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму . - Електрон. текст. дані (1 файл : 817 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Владіміров Сергій Володимирович.

Процес дозування сипких харчових продуктів[Електронний ресурс]: метод. вказівки для провед. лаборатор. робіт "Процес дозування сипких харчових продуктів" для студ. ден. та заоч. форми навч. галузь знань 0505 "Машинобуд. та матеріалооброб." напрям. підготов. 6.050503 "Машинобуд." спец. "Облад. перероб. і харч. вир-в/ С. В. Владіміров; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. обладн. харч. вир-в . - Електрон. текст. дані (1 файл : 386 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Датьков Владимир Панкратович.

Торговое оборудование: вопросы и ответы[Электронный ресурс]: учеб. пособие/ В. П. Датьков, П. И. Шевченко, А. С. Коновал; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. холод. и торг. техники . - Электрон. текст. дан. (2 файла : 1,07 МБ) . - Донецк: [ДонНУЭТ],2010 . - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Єриш Лариса Олексіївна.

Espanol en vivo[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ., що вивчають іспанську як другу іноземну.: ч. 1/ Л. О. Єриш, І. В. Мінакова, Л. О. Єриш, І. В. Мінакова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. інозем. мов . - Електрон. текст. дані (1 файл : 1,08 МБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Казакова Олена Борисівна.

Маркетинг торгівлі[Електронний ресурс]: тести для самост. роботи студ. ІПО спец. 7.03050701 "Маркетинг" заоч. форми навч./ О. Б. Казакова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т післядиплом. освіти, Каф. екон. і менедж. - Електрон. текст. дані (1 файл : 233 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Карнаух Вікторія Вікторівна.

Теоретичні основи теплотехніки. Теплотехніка[Електронний ресурс]: метод. вказівки щодо самост. вивчення змістового модулю "Теплопередача" для студ. напряму підгот. 6.050503 "Машинобуд." спец. "Облад. перероб. та харч. вир-в" та спец. 6.051701 "Харч. технол. та інж." спец "Технол. харч." ден. та заоч. форм навч./ В. В. Карнаух, В. П. Данько, Ю. В. П'янкова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. холодил. і торг. тех. - Електрон. текст. дані (1 файл : 1,96 МБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Кононенко Алла Федорівна та ін.

Робоча програма виробничої переддипломної практики у комерційних банках[Електронний ресурс]: для студ. ін.-ту обліку і фінансів заоч. форми навч. галузь знань "Екон. і п-во" спец. 7.03050802, "Банк. справа"/ А. Ф. Кононенко, О. В. Грицак, В. Г. Саєнко, О. В. Мелентьєва; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. банк. справи . - Електрон. текст. дані (3 файла : 6914 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Лойко Дмитро Петрович.

Робоча програма та методичні рекомендації з виробничої товарознавчо-технологічної практики[Електронний ресурс]: студ. 2 курсу напряму підготов. 6.030510 "Товарознав. і торг. п-во" на пром. п-вах/ Д. П. Лойко, Т. О. Стріжак, О. Є. Сильченко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи непрод. товарів . - Електрон. текст. дані (1 файл : 446 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Лутай Лариса Анатоліївна.

Соціологія праці[Електронний ресурс]: завдання та метод. вказівки з виконання контрол. роботи з дисц. для студ. заоч. форми навч. спец. 7.03060101 "Менедж. орг. і адмініструв."/ Л. А. Лутай, В. О. Шпандарук; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т післядиплом. освіти, Каф. екон. і менедж. - Електрон. текст. дані (1 файл : 408 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Лутай Лариса Анатоліївна та ін.

Науково-методичні рекомендації з виконання дипломної роботи[Електронний ресурс]: для студ. ІПО напряму підготов. 0306 "Менедж. і адмініструв." зі спец. 7.03060101 "Менедж. орг. і адмініструв."/ Л. А. Лутай, Г. М. Лозікова, І. В. Солдатова, В. О. Шпандарук; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т післядиплом. освіти, Каф. екон. і менедж. - Електрон. текст. дані (1 файл : 569 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Назаренко Володимир Кирилович.

Організація та проведення занять з легкої атлетики у вищих навчальних закладах[Електронний ресурс]: метод. рек. для студ. та викладачів / В. К. Назаренко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фіз. виховання . - Електрон. текст. дані (3 файла : 222 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Озаріна Оксана Вікторівна.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства[Електронний ресурс]: тести для студ. всіх спец. і форм навч./ О. В. Озаріна, В. С. Білозубенко, С. С. Кузьменко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. екон. - Електрон. текст. дані (1 файл : 478 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Озаріна Оксана Вікторівна.

Основи зовнішньоекономічної діяльності[Електронний ресурс]: метод. рек. з вивчення дисц. для студ. всіх спец. ден. та заоч. форм навч./ О. В. Озаріна; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. екон. - Електрон. текст. дані (1 файл : 1,04 МБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Осипенко Наталя Іванівна.

Етика та психологія діяльності працівника митниці[Електронний ресурс]: тестові завдання для провед. поточного та підсумк. модульного контролю для студ. ден. та заоч. форм навч. за спец."Товарознав. та експертиза в мит. справі"/ Н. І. Осипенко, С. Л. Захарова, Н. В. Ярмолюк; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. експертизи в мит. справі . - Електрон. текст. дані (1 файл : 660 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Осипенко Наталя Іванівна.

Методичні вказівки до виконання дипломних магістерських робіт[Електронний ресурс]: для студ. ф-ту маркет., торгівлі та мит. справи спец. 8.030510.02 "Товарознав. та експертиза в мит. справі" усіх форм навч./ Н. І. Осипенко, Т. П. Писаренко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. експертизи в мит. справі . - Електрон. текст. дані (1 файл : 419 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Осокин Владимир Васильевич.

Основы охраны труда: защита от шума как профессиональной вредности[Электронный ресурс]: метод. указ.: ч. 1/ В. В. Осокин; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. холод. и торг. техники . - Электрон. текст. дан. (1 файл : 455 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЭТ],2011 . - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.- Электрон. версия печ. публ. 2011.


 1. Осокин Владимир Васильевич.

Охрана труда в отрасли - на предприятиях перерабатывающих и пищевых производств. Конструкционные особенности, маркировка, условия применения взрывозащищенного электрооборудования [Электронный ресурс]: метод. указ.: ч.2/ В. В. Осокин; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. холод. и торг. техники . - Электрон. текст. дан. (1 файл : 235 КБ) . - Донецк: [ДонНУЭТ],2011 . - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.- Электрон. версия печ. публ. 2011.


 1. Петренко Світлана Миколаївна.

Курсові роботи[Електронний ресурс]: метод. вказівки по викон. курс. роботи з дисц. "Аудит" для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит"/ С. М. Петренко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. контролю і АГД . - Електрон. текст. дані (1 файл : 388 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Пророчук Жанна Алексеевна.

Основы информатики[Электронный ресурс]: метод. указания и индивид. задания для проведения практ. и лаборат. работ для иностран. студ. подгот. отделения международ. ф-та подгот. иностран. спец. Содержательный модуль "Операционная система Windows. Текстовый редактор Microsoft Word"/ Ж. А. Пророчук, В. М. Браварный; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. правовых и общенаучных дисц. - Электрон. текст. дан. (1 файл : 1,28 МБ) . - Донецк: [ДонНУЭТ],2011 . - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.- Электрон. версия печ. публ. 2011.


 1. Разетдинов Виталий Миннигалеевич.

Логика[Электронный ресурс]: метод. указания и планы семинар. занятий для студ. дн. и заоч. форм обуч./ В. М. Разетдинов, Р. А. Лавлинский; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. филос. наук . - Электрон. текст. дан. (3 файла : 502 КБ) . - Донецк: [ДонНУЭТ],2011 . - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.- Электрон. версия печ. публ. 2011.


 1. Роберман Наум Давидович.

Організація і проектування підприємств галузі[Електронний ресурс]: метод. вказівки до викон. розрах.-граф. роботи для студ. денної форми навч. за спец. 7.090220 "Облад. перероб. та харч. вир-тв" Ін-ту харч. вир-тв в умовах ECTS на тему "Технологічне проектування супермаркетів (складські приміщення)"/ Н. Д. Роберман; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва . - Електрон. текст. дані (1 файл : 398 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Романуха Олександр Миколайович.

История Украины[Электронный ресурс]: учеб. пособие для иностран. учащихся подготов. отд-ния/ О. М. Романуха; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. правовых и ощенауч. дисц. - Электрон. текст. дан. (1 файл : 9,63 МБ) . - Донецк: [ДонНУЭТ],2011 . - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Загл. с титул. экрана.- Электрон. версия печ. публ. 2011.


 1. Топольник Віра Григорівна та ін.

Тести для проведення державного екзамену напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування"[Електронний ресурс]/ [В. Г. Топольник [та ін.]]; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ф-т ресторан.-готел. бізнесу . - Електрон. текст. дані (1 файл : 819 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Топольник Віра Григорівна.

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві [ Електронний ресурс ] : тести для оцінки знань для студ. ден. і заоч. форми навч. напряму підготов. 6.140101 "Готел. - ресторан. справа" / В. Г. Топольник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр.якістю ресторан. госп-ва . - Електрон. текст. дані (1 файл : 307 КБ) . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2011.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011
У011. 3 Р94 Ринкова економіка: основні терміни, поняття І визначення : навч екон слов довід рекоменд. М-вом освіти І науки України....
Інформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень IІІ квартал 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи