Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011
Скачати 472.85 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011
Сторінка1/2
Дата28.07.2012
Розмір472.85 Kb.
ТипДокументи
  1   2


Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Грудень - 2011

Виконавці:

Салатинська М. В.


провідний бібліотекар,

Щербакова О.А.

бібліотекар І категорії

(електронні видання)


/Тел. 295-34-44


Донецьк-2012Зміст


Біологічні науки 3

Загальні праці з техніки 3

Обчислювана техніка 3

Сільське господарство 3

Соціологічні науки 3-4

Історичні науки 4

Економічні науки 4-5

Облік. Аудит 5-6

Економіка нерухомості 6

Економіка праці 6

Фінанси 6-7

Економіка природокористування 7

Управління підприємством 7-9

Зовнішньоекономічна діяльність 9

Економіка торгівлі 10

Туризм 10-11

Політичні науки 11

Правознавство 11-12

Культура 12

Мовознавство 12

Психологічні науки 12-13

Видання викладачів ДонНУЕТ 13-15

Електронні документи 16-25


^ Прим. (* - навчальна література, якій надано гриф

Міністерства освіти і науки України


Біологічні науки

1. Е 7/9 Д53 Дмитриева, Т. М. Сенсорная екология : учеб. пособ. - 2-е изд., перераб. и доп. / Дмитриева Т. М., Козлов Ю. П. - М. : РУДН, 2010. - 404 с. : ил. - ISBN 978-5-209-03167-3 - 1 прим.

Рассматриваются экологические особенности развития и структурно-функциональной организации важнейших сенсорных систем организмов (зрительной, слуховой, обонятельной, вкусовой и тактильной), а также механизм участия этих систем в решении ряда экологических задач: биологической изоляции вида, обеспечения полового, родительского и других форм поведения, регуляции агрессии и социального общения. В книге представлены оригинальные данные авторов и работы отечественных, и зарубежных физиологов, этологов и биохимиков по изучению роли хеморецепции в восприятии феромонов. Особое внимание уделено сенсорной оценке экологического благополучия искусственно формируемой среды обитания человека и проблемам сенсорной коммуникации и экологических методов управления поведением организмов. Для студентов и аспирантов.


Загальні праці з техніки

2. *Ж11 З41 . Бенке, Й. З. Збірник тестів з інженерної графіки. Технічне креслення : навч. посіб. / Бенке Й. З. [та ін.] - К. : Кондор, 2010 - 184 с. - ISBN 978-966-351-263-1 - 2 прим.

Навчальний посібник містить тестові завдання, згруповані по темах у відповідності з програмою інженерної графіки .


Обчислювана техніка

3. *З 973 П81 Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах : навч. посіб. — К. : Ліра-К, 2011. — 552 с. - ISBN 978-966-2174-13-7 - 1 прим.

У навчальному посібнику розглянуті принципи функціонування промислових мереж та інтеграційних технологій, що використовуються в інтегрованих автоматизованих системах.

Навчальний посібник може бути використаний при вивченні курсів циклу професійної і практичної підготовки ріння бакалавра, спеціаліста та при виконаній курсового і дипломного проектування для студентів напряму «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології».


Сільське господарство

4. *П П97 Пешук, Л. В. Основи тваринництва i ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів : підручник. / Пешук Л. В. - К. : ЦУЛ, 2011. - 400 с. - ІSBN 978-611-01-0219-3 - 10 прим

Підручник написано згідно з програмою «Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів» і вимогами державного стандарту з підготовки фахівців спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса. Метою підручника є дати майбутнім інженерам-технологам теоретичні знання, які пов`язані з випуском нешкідливих для людини м'яса та м'ясних продуктів.


Соціологічні науки

5. С5 П17 Папа, О. М. Социальная экология : учеб. пособ. / О. М. Папа. — М. : Дашков и К°; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2010. — 176 с. - ISBN 978-5-394-01075-0 - 1 прим.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности "Социальная работа". В пособии даны основы социальной экологии как нового направления, которое сформировалось на стыке естественных (биология, химия, география и др.) и гуманитарных (социология, культурология, социальная работа, психология) наук. Отражены основные разделы этого курса: теоретические основы экологии, предмет социальной экологии, законы социальной экологии, категориальный аппарат, взаимоотношения между человеком, обществом и окружающей средой, раскрывается понятие "среда человека", описаны ее разнообразные факторы, процесс адаптации к изменяющимся условиям существования. Большое внимание уделено некоторым социально-экологическим проблемам современного общества, развитию экологических общественных движений, формированию экологического права и экологической политике. Для студентов и преподавателей факультетов социальной работы, социологических и психологических факультетов, а также всех интересующихся проблемами социальной экологии.


Історичні науки

6. * Т3(4УКР) Л92 Левицька, Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність : навч. посіб. / Левицька Н. М. — К. : Кондор, 2011. — 418 с. - ISBN 978-966-351-334-8 - 5 прим.

Навчальний посібник містить системний виклад визначальних подій української історії, подає науково виважені й коректні оцінки подій і явищ, розкриває місце і роль України в сучасному світі. Зміст посібника і його структура подані у відповідності з вимогами Болонського освітнього простору і кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У додатках наведено змістовну інформацію, яка збагачує модулі посібника. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів. Він може бути використаний викладачами гуманітарних дисциплін різного профілю, а також широким колом читачів, зацікавлених у вивченні історії України і її народу.


Економічні науки

7. *У К89 Кузьмичов, А. Т. Економетрія. Моделювання засобами MS Excel : навч. посіб. / Кузьмичов А. Т., Медведев М. Г. - К. : Ліра-К, 2011. — 214 с. - ISBN 978-966-2174-14 - 3 прим.

У посібнику наведено апарат побудови економетричних моделей задач економічного прогнозування та прийняття рішень на цій основі. Економетрія як сучасний науковий напрям у вигляді класичної трійці (.економіка + математика + статистика» застосовує для кількісного економічного аналізу науково обгрунтовані засоби, що сформувалися у фундаментальних й прикладних напрямках наукових досліджень, зокрема, в математичній статистиці, математичній економіці та математичному програмуванні і дослідженні операцій. У паші часи ці засоби стали значно потужнішими й ефективнішими на рівні інструментів практичного застосування завдяки можливості реалізації відповідних економіко-математичних моделей на платформі ПК, зокрема, в середовищі популярного табличного процесора MS Excel. Запропоновано процедури математичного та статистичного моделювання типових задач економічного прогнозування для прийняття рішень із застосуванням вбудованих в Excel аналітичних інструментів. Разом із дотриманням усталеного математико-статистичного підходу до побудови економетричних моделей. В посібнику активно й продуктивно застосовується апарат лінійної алгебри, обчислювальної математики і математичної оптимізації що вивчався у попередніх дисциплінах, який мас значно більше можливостей щодо побудови моделей економічних об`єктів в врахуванням певних зовнішніх умов. Саме ця властивість відрізняє цю розробку від аналогічних видань, робить посібник оригінальним й одночасно потужним і простим для модельного дослідження реальних економічних процесів. Навчальний посібник розрахований, у першу чергу, на студентів з економіки та менеджменту, що вивчають дисципліну «Економетрія», яка завершує цикл фундаментальних дисциплін зі економіко-математичного моделювання, може бути корисним для студентів інженерних спеціальностей та практичних працівників, які приймають управлінські рішення на основі побудови економетричних моделей.


^ 8. *У01 О-75 Основи економічної теорії : навч. пociб. / за ред. Козака Ю. Г., Шаповал С. С. - К. : ЦУЛ, 2012. – 264 с. - ISBN 978-611-01-0265-0 - 1 прим.

Навчальний посібник містить висвітлення стрижневих питань щодо системи сучасної економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, міжнародної економіки. У навчальному посібнику представлені ключові поняття, запитання для самоконтролю, тести та завдання , що сприятиме активізації самостійної робота над курсом. Посібник призначається для студентів вищих навчальних закладів.


^ 9. *У01 Щ99 Щетинін, А. I. Політична економія : підручник / Щетинін А. I. - К. : ЦУЛ, 2011. - 480 с. - ISBN 978-611-01-0205-6 - 1прим.

Підручник складено за логікою і змістом нормативної програми дисципліни «Політична економія». У ньому на основі величезного доробку найбільш відомих економістів-теоретиків в історичному аспекті розкрито процес виникнення, становлення і розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, що дозволяє скласти стійке уявлення про суть і особливості сучасних економічних процесів. Особливу увагу приділено теоретичному осмисленню місця і ролі нашої економіки в надзвичайно динамічних і складних загальносвітових процесах. Підручник призначено для студентів економічних спеціальностей. Він може бути використаний також тими, хто цікавиться загальноекономічними тенденціями і законами розвитку сучасної ринкової економіки.


10. У050 П85 Петруня, Ю. Є. Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / за ред. Ю. Є. Петруні. - 2-е вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 216 с. - ISBN 978-611-01-023S-3 - 4 прим.

Управлінські рішення - квінтесенція управлінської роботи. Діяльність менеджера - постійне продукування управлінських рішень. Яким є процес прийняття управлінських рішень? Як відбувається розробка управлінських рішень, які фактори впливають на цей процес, які методи для цього використовуються? Які ризики виникають у процесі прийняття управлінських рішень, як їх можна мінімізувати? Ці питання належать до "кухні" управлінської діяльності. Вони суттєво впливають на якість управлінських "страв". В остаточному підсумку, управлінське рішення визначає, наскільки ефективно функціонуватиме організація, яким може бути її майбутнє. Навчальний посібник знайомить читачів з різними аспектами процесів прийняття управлінських рішень і призначений для студентів, викладачів, управлінців.


Облік. Аудит.

^ 11. У052 В67 Волкова, I. А. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Волкова I. А. - К. : ЦУЛ, 2011. - 304 с. - ISBN 978-611-01-0204-9 - 1 прим.

В посібнику систематизовано розкрито предмет навчальної дисципліни, а саме діяльність підрозділів і працівників, зайнятих обліковими процесами на підприємстві. Враховано вимоги, щодо реформування бухгалтерського обліку відповідно до засад міжнародної облікової практики, організації інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку. У посібнику докладно розглядаються питання бухгалтерського та податкового обліку експортних, імпортних, бартерних операцій, а також інших операцій, що здійснюються підприємствами в іноземній валюті. Особливу увагу приділено питанням документального оформлення , та особливостям розрахунків з контрагентами. Визначено місце держави в системі контролю валютних операцій та розкрито механізми державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю в цілому. Розглянуто порядок складання та зміст форм, як фінансової, так і статистичної звітності підприємств. Посібник побудовано за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.


12. *У052 Д75 Дробязко, С. І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навч. посіб. / Дробязко С. І. [та ін.] ; за заг. ред. П. Й. Атамаса - К. : ЦУЛ, 2012. - 416 с. - ISBN 978-611-01-0274-2 - 4 прим.

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання обліку і оподаткування суб'єктів малого бізнесу. Наведено загальну нормативно-організаційну характеристику суб'єктів малого бізнесу. Докладно розкрито методику бухгалтерського обліку господарських операцій та складання фінансової звітності малих, підприємств у відповідності з Національними стандартами бухгалтерського обліку. Розкрито особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва згідно діючого законодавства України Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів (бакалаврів, спеціалістів), слухачів магістерських програм, а також учнів середніх освітніх закладів економічного спрямування. Навчальний посібник буде також корисним для слухачів центрів перенавчання та підвищення кваліфікації, працівників підприємств (організацій) у питаннях, пов'язаних з початком власного бізнесу.


13. *У052 Ш98 Шило, В. П. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії. Курс лекцій, практичних завдань та методичних вказівок з виконання контрольних робіт з використанням ПЕОМ : навч.-практ. посіб. / Шило В. П. - К. : Кондор, 2011. — 172 с. - ISBN 978-966-351-347-8 - 5 прим.

У посібнику подається завдання бухгалтерського обліку, розкриваються предмет і метод, принципи обліку основних господарських процесів. Велику увагу приділено класифікації рахунків бухгалтерського обліку, регістрам, формам рахівництва, механізації й автоматизації обліку. У посібнику знайшли відображення нові нормативні документи, пов'язані з удосконаленням господарського механізму. Важливе значення для глибокого засвоєння бухгалтерського обліку мають практичні та методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з використанням ПЕОМ і тому ці навчальні матеріали допоможуть студентам ефективно підготуватися до них. У відповідних розділах роботи передбачено використання елементів економічної кібернетики і математики (моделювання, теорія графів, матриці "тощо), необхідних для поглибленого вивчення обліку в умовах автоматизації і дослідження питань перспектив його розвитку.


Економіка нерухомості

14. *У22 К17 Калшеску, Т. В. Оцінювання майна : нвч. noci6. / Калшеску Т. В., Романовська Ю. А., Кирилов О - К. : ЦУЛ, 2012 - 312 с. - ISBN 978-611-01-0305-3 - 1 прим.

У навчальному посібнику викладено теоретичнi та практичні основи оцінювання майна, особливості визначення його вартості, розглянуто порядок проведення експертного оцінювання нерухомості, земельно-кадастрових po6iт, методику оцінювання потенціалу піприемства. Доповнено практикумом. Посібник призначено для викладачів, студентів економічних вузів.


Економіка праці

15. *У24 О-75 Основи охорони праці : навч. пoci6. / Ааманчук П. С. - К. : ЦУЛ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-611-01-0246-9 - 1 прим.

В посібнику зібрані завдання для виконання лабораторних та практичних досліджень з дисципліни «Основи охорони праці», «Безпека життедіяльності» та методичні рекомендації для їх успішного виконання в умовах особистісно-оріентованого навчання. Серед цих завдань є такі, що стосуються проблем цивильного захисту населения, що досить актуально з позицій сьогодення. Рекомендуеться для підвищення фахової компетенції студентів ВНЗ.


Фінанси.

16. *У26 К73 Котковський, B. C. Банківські операції : навч. посіб. / Котковський B. C., Нєізвєстна О. В. - К. : Кондор, 2011. — 498 с. - ISBN 978-966-351-352-2 - 5 прим.

Навчальний посібник за своєю структурою охоплює всі елементи учбового циклу. Основною частиною є теоретичний матеріал, який розкриває цілісну систему проведення спектра основних банківських операцій, таких як кредитні, депозитні, валютні, операції з цінними паперами, з розрахунково-касового обслуговування клієнтів тощо. Розглянуті питання створення, реєстрації і ліцензування банків, забезпечення їх фінансової стійкості. Посібник розкриває ключові терміни, висвітлює питання для самоконтролю, забезпечений практикумом та тестовими завданнями. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, аспірантів, викладачів, спеціалістів банківської системи.


Економіка природокористування

17. *У28 Д19. Данилишин, М. А. Економіка природокористування : підручник/ Данилишин М. А. [та ін. ] - К. : Кондор, 2010. — 465 с. - ІSBN 978-966-351-212-9 - 2 прим.

У підручнику розглядаються теоретико-методологічні засади економіки природокористу-вання як науки, проведена загальна характеристика основних видів природних ресурсів, про-аналізовано методичні підходи їх економічної оцінки. Значна увага приділена розгляду сут-ності та складових економічного механізму природокористування, розкрито зміст та завдання стимулювання раціонального природокористування, охарактеризовано систему управління і відтворення природних ресурсів. Розкрито інструментальну базу екологічного менеджменту та методичні засади оцінки економічного збитку від забруднення довкілля, запропонована система показників оцінки економічної ефективності природокористування. З нових позицій розглянуто екологічні проблеми людства та міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища. Підручник розрахований на аспірантів науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів, викладачів, управлінців та підприємців.


18. У28 К68 Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учеб. пособие для студ. / В. И. Коробко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 303 с. - ІSBN 978-5-238-01825-6 Агентство CIP РГБ - 1 прим.

Учебное пособие состоит из двух частей. В первой части «Экология и право» изложены основные понятия экологии, общесистемные обобщения экологии, основные понятия экологического права, охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности, правовые основы охраны и рационального использования природных ресурсов и объектов. Во второй части «Экологический менеджмент» рассмотрены основные функции экологического менеджмента (планирование, организация, мотивация, контроль). Представлены международные стандарты систем экологического менеджмента ISO 14000, а также методы оценки ущерба в системах экологического менеджмента. Для студентов вузов, а также преподавателей, аспирантов и руководителей различных уровней управления.


^ 19. У28 П34 Пискулова, Н. А. Экология и глобализация : монография / Н. А. Пискулова. -М. : МГИМО—Ун-т, 2010. — 210 с. - ISBN 978-5-9228-0634-3 - 1 прим.

В книге впервые предпринимается попытка рассмотреть в комплексе экономические аспекты экологической проблемы, глобализация которой требует для ее решения адекватных усилий на общемировом уровне. Рассматривается сложная экологическая ситуация в России. Вместе с тем показывается активизация деятельности государств, компаний и общественности по улучшению состоянии экологии. Работа может быть полезной для политиков, предпринимателей, ученых, общественных деятелей, преподавателей и широкой, общественности — всех тех, кого беспокоит современное и будущее состояние окружающей среды.

Управління підприємством

20. *У29 А64 Аналіз інвестиційних проектів: Практикум / А. В. Череп [та ін.] - К. : Кондор, 2011. - 260 с. - ІSBN 978-966-351-369-0 - 6 прим.

Подано програмний матеріал з теорії і методики аналізу інвестиційних проектів па основі комплексу практичних завдань-тестів, задач тощо. їх опрацювання допоможе майбутнім фахівцям краще засвоїти теоретичний матеріал, набути навичок аналітика, здатного приймати обґрунтовані рішення, спрямовані на забезпечення відбору і ефективного впровадження інвестиційних проектів. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також для практичних працівників фірм, організацій та фінансових установ.


21. *У29 О-50 Окландер, М. А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / Окландер М. А., Чукурна О. П. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с. - ISBN 978-611-01-0316-9 - 3 прим.

У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової цінової політики. Розглянуто теоретико-прикладні положення формування механізмів ціноутворення та чинників, що пливають на прийняття цінових рішень. Сформовано методологію оцінки впливу основних чинників на процес ціноутворення. Подано схеми, таблиці, вправи ля самостійної роботи. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.


^ 22. У290-21 Г65 Гончаров, С. М. Практикум з маркетингу : навч. noci6. / Гончаров С. М., Кушнір Н. Б. - К. : ЦУЛ, 2012. - 208 с. - ISBN 978-611-01-0321-3 - 2 прим.

У навчальному посібнику наведено вправи, ситуації, контрольні завдання, тренінгові тести, питання гарантованого рівня знань, які сприяють засвоєнню теоретичних аспектів системи маркетингу, їх виконання дає змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, а наведені відповіді - перевірити себе. Посібник відповідає вимогам ЄКТС й адресований студентам економічних напрямів підготовки ВНЗ, слухачам системи перекваліфікації, працівникам служб маркетингу.


23. *У290-21 З-38 Захарченко, В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. / Захарченко В. І. - К. : ЦУЛ, 2012. - 448 с. - ISBN 978-611-01-0280-3 - 3 прим.

Навчальний посібник написаний відповідно до програми вивчення курсу «Інноваційний менеджмент». Автори розглядають сучасний механізм управління інноваційними процесами на різних рівнях економіки в нових умовах трансформації ринку і конкуренції. Посібник розрахований на студентів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання та фахівців-практиків, що займаються питаннями інновацій.

  1   2

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011
Е 7/9 Д53 Дмитриева, Т. М. Сенсорная екология : учеб пособ. 2-е изд., перераб и доп. / Дмитриева Т. М., Козлов Ю. П. М. Рудн, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р
Черниш С. С. Економічний аналіз: Навч посіб. К: Центр учбової літератури, 2010. 312 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи