Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012
Скачати 447.74 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір447.74 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Січень - 2012

Виконавці:

Салатинська М. В.


провідний бібліотекар,

Щербакова О.А.

бібліотекар І категорії

(електронні видання)


/Тел. 295-34-44


Донецьк-2012Зміст


Природничі науки 3

Математичні науки 3

Харчові виробництва 3-4

Виробництво риби та рибопродуктів 4

Товарознавство шкіряно-взуттєвих й хутряних виробництв 4-5

Соціологічні науки 5

Історичні науки 5

Економічні науки 5

Облік. Аудит 5-6

Економіка нерухомості 6

Економіка праці 6

Фінанси 6-8

Управління підприємством 8-10

Економіка торгівлі 10

Економіка України 10-11

Правознавство 11-12

Вища освіта 12-13

Мовознавство 13

Видання викладачів ДонНУЕТ 13-14

Електронні документи 15-24


^ Прим. (* - навчальна література, якій надано гриф

Міністерства освіти і науки України


Природознавчі науки

1. *Б М95 Мислюк, О. О. Основи хімічної екології : навч. посіб. / Мислюк О. О. - К. : Кондор, 2012. - 660 с. - ISBN 978-966-351-400-0 - 1 прим.

Курс "Основи хімічної екології" спрямований па формування знань про організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої матерії, про сучасну екологічну ситуацію, що проявляється в загрозі виснаження природних ресурсів, зменшенні здатності геосистем до самоочищення і самовідновлення. У навчальному посібнику детально розглядаються природні і антропогенні чинники формування екологічних ситуацій, хімічні процеси, що відбуваються в біосфері, процеси міграції й трансформації хімічних сполук природного та антропогенного походження в різних сферах Землі, дасться характеристика основних забруднюючих речовин, загальні підходи до вивчення екологічного стану територій та ін. Для кращого засвоєння матеріалу після кожного розділу наводяться питання для самоперевірки. Призначений для студентів вищих навчальних закладів при вивченні курсів „Біогеохімія", „Хімія навколишнього середовища", „Гідрохімія", „Екологічна безпека", „Організація природоохоронної діяльності", „Моніторинг навколишнього середовища", „Сільськогосподарська екологія", а також для фахівців в області охорони навколишнього середовища і природокористування.


^ 2. *Б М95 Мислюк, О. О. Практикум з хімічної екології : навч. посіб. / Мислюк О. О. - К. : Кондор, 2012. - 304 с. - ISBN 978-966-351-406-2 - 1 прим.

Навчальний посібник "Практикум з хімічної екології" призначений для практичної підготовки студентів - майбутніх екологів. Для забезпечення належної якості екологічного контролю за станом навколишнього середовища необхідна спеціальна підготовка кадрів, які повинні володіти не тільки глибокими знаннями з класичної хімії, а й мати також уявлення про особливості складу об'єктів природного середовища й процесів, що в них відбуваються. Запропонований посібник допоможе студентам краще закріпити набуті на лекційних заняттях теоретичні знання, оволодіти навиками практичних розрахунків, застосування методів геохімічних досліджень для розв'язування прикладних задач, які будуть широко використані в практичній роботі фахівця-еколога. Практикум містить задачі різного рівня складності, по всіх темах аналітичні дані представлені у вигляді декількох варіантів. На початку кожного розділу наводяться теоретичні відомості з тематики, що розглядається. Призначений для вищих навчальних закладів при вивченні курсів «Хімічна:екологія», "Біогеохімія", "Геохімія", "Літоекологія", "Гідрохімія", "Хімія навколишнього середовища".


Математичні науки

3. * В17 Р83 Руденко, В. М. Математична статистика : навч. посіб. / Руденко В. М. - К. : ЦУЛ, 2012. - 304 с. - ISBN 978-611-01-0277-3 - 1 прим.

Розкриваються основи теорії ймовірностей та математичної статистики: предмет, методи, базові категорії, показники тенденцій і мінливості сукупностей, статистичне оцінювання, перевірка статистичних гіпотез з використанням параметричних; і непараметричних критеріїв, кореляційний, регресійний, дисперсійний аналіз. Розглядаються технологічні прийоми і способи комп'ютерної реалізації статистичної обробки даних на базі табличного процесора MS Excel, організація діалогового інтерфейсу. Пропонується матеріал для самостійної підготовки (лабораторно-практичні та тестові завдання). Приклади супроводжуються розрахунками, графічним ілюстративним матеріалом.


Харчові виробництва

4. *Л80 О-75 Основи техніки лабораторних робіт з хімії : навч. посіб. / Аксьонова О. Ф. - К. : Ліра-К, 2011. — 157 с. - ІSBN 978-966-2174-16-8 - 1 прим.

Посібник має на меті ознайомити студентів із грамотним проведенням основних операцій, які використовуються під час виконання лабораторних робіт з хімії та дисциплін, що пов'язані з її прикладними аспектами. У посібнику докладно описані правила поведінки та техніки безпеки у хімічній лабораторії. В окремій главі йдеться про скляний посуд, а також про його миття та сушку. Цілий розділ присвячено операціям зважування, основним моделям терезів, умовам їх експлуатації. Велику увагу приділено приготуванню розчинів та розрахункам, які стосуються цієї операції. Окремо розглянуті фільтрування та екстракція, нагрівальні та охолоджувальні прилади, які використовуються у хімічній лабораторії. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів


5. * Л82 Є30 Єгоров, Б. В. Технологія виробництва комбікормів. / Єгоров Б. В. – Одеса : Друкар. дім, 2011. - 448 с. - ISBN 978-966-389-284-9. - 1 прим.

У підручнику розглянуто роль, призначення та способи згодовування комбікормів, викладені дані щодо оцінки їх поживної цінності, наведено характеристику кормової сировини та розглянуто організацію виробництва комбікормів, технології приймання, розміщення та зберігання сировини, технології її підготовки до виробництва комбікормів, технології дозування та змішування, а також чотири покоління технологій виробництва комбікормів. Викладено основи контролю якості сировини і комбікормів, ефективного управління та безпечної експлуатації комбікормових заводів. Для студентів вищих навчальних закладів.


Виробництво риби та рибопродуктів

6. *Л94 В20. Васюкова, Г. Т. Переробка риби на харчових підприємствах малої потужності : навч. посіб. / Г. Т. Васюкова, Л. П. Ющенко - К. : Кондор, 2011. — 96 с. - ISBN 978-966-351 -346-1 - 3 прим.

У навчальному посібнику розглядаються питання переробки різних пилі» риб і нерибних морепродукті». Наведено традиційні і сучасні технології холодильного зберігання, соління, в'ялення, сушіння, копчення і консервування ставкової й океанічної риби. Запропоновано технологічні прийоми готування рибних напівфабрикатів і кулінарних виробів. Дано сучасні напрямки виробництва рибних фаршевих виробів і використання харчових відходів. Обгрунтовано рецептури, подано основні параметри технологічних процесів і якісну оцінку готової продукції, умови і терміни зберігання. Наведено дефекти готової рибної продукції. Показано напрямки і закономірності зміни якості вихідної сировини і її впливу на технологічний процес виробництва напівфабрикатів, фаршів і готових кулінарних виробів при використанні різних технологій: традиційних і сучасних модифікованих. Рекомендовано фахівцям харчової промисловості, громадського харчування і студентам вузів.


Товарознавство шкіряно –взуттєвого й хутряного виробництва

7. М5-9 А66 Андреева, О. А. Товарознавство шкіряно-хутрової сировини : навч. посіб. / Андреева О. А., Семенко Г. В. - К. : Кондор, 2012. - 355, [40] с. : іл. - ISBN 978-966-351-399-7 - 5 прим.

Подано уявлення про шкіряно-хутрову сировину та її ресурси, класифікацію, хімічний склад і будову шкур в залежності від походження та умов розвитку тварин. Розкрито вплив способу життя, утримування, забою, смерті тварин та знімання шкур на якість сировини; розглянуто посмертні зміни шкур під впливом автолізних та бактеріальних процесів, основи первинної обробки, дефекти, стандартизацію, сортування, приймання, зберігання, пакування і транспортування шкіряно-хутрової сировини, товарознавство окремих її видів. Викладено методологію визначення основних показників, необхідних для експертних висновків по сировині для виробництва натуральної шкіри та хутра. Для студентів вищих навчальних закладів


Соціологічні науки

8. *С6 Т96 Теорія статистики : навч. посіб. / Макаренко М. В. - К. : Кондор, 2010. — 236 с. - ISBN978-966-351-3I2—6 - 3 прим.

Викладено основні категорії й методологічні засади теорії статистики, загальні правила і прийоми статистичного дослідження кількісних характеристик масових соціально-економічних явищ ї процесів, виявлення закономірностей розвитку у просторі й часі. Теоретичні положення супроводжуються прикладами типових задач і методичними рекомендаціями щодо їх розв'язання, тестами, планами практичних занять, питаннями для самоконтролю. Майже всі приклади задач складено з урахуванням специфіки галузі залізничного транспорту. Наведено комплекс завдань за 30 варіантами для самостійного виконання контрольних (розрахункових) робіт. Посібник написано відповідно до програми курсу «Статистика» («Теорія статистики»), передбаченої новими навчальними планами. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.


Історичні науки

9. Т3(2) М94 Мы жили в СССР / Дыдыкина О. А., Ермакова C. O., Куликова В. Н. — М. : БММ, 2011. — 176 с. - 1 прим.

Скоро двадцать лет, как перестал существовать СССР, — огромная страна, мощная сверхдержава. Но память о бывшей великой империи жива не утихают споры о ее победах, поражениях и роли в истории. Эта книга будет интересна представителям разных поколений. Она рассказывает о достижениях СССР — от строительства Днепрогэса и БАМа до покорения космоса; о советских праздниках и буднях, субботника: демонстрациях, партийных съездах, пятилетних планах и битвах за урожай. Эта книга воскрешает в памяти советский образ жизни: пионерское детство. комсомольское студенчество и стройотряды, молодежные общежития и «хрущевки», дефицитные товары и очереди. В книге воссоздан объективный образ нашего прошлого, к которому можно относиться по-разному, но забыть о нем невозможно.


Економічні науки

10. У04 О-64 Організація забезпечення створення фінансових кластерів транскордонного співробітництва : монографія / наук. ред. Н. М. Внукова. – Л. : Ін-т регіон. дослідж. НАН України, 104 с. - (Укр. мова) - Серія «Транскордонне співробітництво» - ISBN 978-966-02-4552-4 - 1 прим.

У монографії розглядаються питання організації забезпечення створення фінансових кластерів транскордонного співробітництва, обгрунтовано та розроблено теоретичні та методичні основи створення фінансових кластерів, запропоновано структурно-функціональну модель процесу організації створення фінансового кластера тран-скордонного співробітництва, методики виявлення ядра, створення ядерної групи та вибору потенційних учасників кластера, визначено механізми фінансового забезпечення діяльності кластера та обґрунтувати процедуру вибору фінансової послуги. Видання призначене викладачам, науковцям, аспірантам, студентам економічних ВНЗ та фахівцям органів державної та місцевої влади, суб'єктів господарювання та фінансових установ.


Облік. Аудит.

11. У052 В97 Верига, Ю. А. Резервування капіталу : облік, аудит та звітність : монографія / Ю. А. Верига, М. М. Орищенко. - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. - 177 с. - ISBN 978-966-184-127-6 - 1 прим.

У монографії проведено науково-теоретичне узагальнення сутності резервів капіталу на торговельних підприємствах України, визначено концептуальні засади побудови системи їх обліку і аудиту в сучасних умовах господарювання. Запропоновано визначення резервів капіталу підприємства, удосконалено класифікацію досліджуваної категорії. Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також керівників комерційних підприємств, спеціалістів у галузі бухгалтерського обліку, фінансів, планування, фінансово-господарського контролю, економічного аналізу та аудиту, які творчо ставляться до прийняття управлінських рішень.


^ 12. У052 Т48 Єдиний соціальний внесок. Нарахування та сплата : навч.-практ. посіб. - К. : Алерта, 2011. - 88 с. - ISBN 978-617-566-061-4 – 1 прим.

У виданні відображені питання пов'язані із нарахуванням податків відповідно до законодавчої бази України по збору на обов'язкове державне пенсійне, загальнообов'язкове соціальне страхування, збору на випадок безробіття, формування соціальних фондів за станом до впровадження Податкового кодексу України та особливості нарахування та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) з 1 січня 2011 р.

Для фахівців з бухгалтерського обліку, а також для студентів економічних спеціальностей навчальних закладів всіх рівнів акредитації. Посібник може бути використаний, аспірантами та викладачами вищих навчальних закладів.


13. *У053.3 О-64 Організація і методика аудиту підприємницької діяльності : навч.-метод. посіб. / за ред. В. Є. Труша. – Херсон : Олді-плюс, 2010. - 149 с. - ІSBN 5-7763-1619-7 ; ISBN 966-7914-18-6 - 4 прим.

Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни "Організація і методика аудиту підприємницької діяльності", яка входить до обов'язкового переліку курсів навчання студентів спеціальності "Облік і аудит". У ньому розглянуто питання організації аудиторської діяльності і методики аудиту окремих розділів обліку і фінансової звітності підприємства та навчальні завдання для практичного засвоєння курсу. Навчальний посібник може бути використаний в процесі самостійного вивчення дисципліни "Організація і методика аудиту підприємницької діяльності" студентами денної, заочної та дистанційної форми навчання. Для студентів, аспірантів, слухачів факультетів підвищення кваліфікації та викладачів вищих навчальних закладів.


Економіка праці

14. * У24 О-75 Основи охорони праці : навч. посіб. - 4-е вид., перероб. і доп. / під ред. Івах P. M. - К. : Кондор, 2011. - 464 с. - ІSBN978-966-351-315-7 - 2 прим.

Навчальний посібник написано відповідно до типової программ нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України, адаптовано до нової редакції Закону України «Про охорону праці». Розглядаються питання виробничого середовища і його вплив на людину, виробничої шкідливості та методи захисту людей від її негативного впливу, розглянуті економічні аспекти охорони праці, значна увага приділена питанням охорони праці на підприємствах, надання долікарської допомоги потерпілим. Розрахований на студентів економічних, педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти України. Може бути використаний для широкого загалу інженерно-технічних працівників різних галузей господарювання. Деякі розділи посібника можуть бути використані для вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі».


Фінанси

15. *У26 А28 Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник - 2-е вид., доп. і перероб. / Адамик Б. П. - К. : Кондор, 2011. - 416 с. - ISBN 978-966-351-350-8 - 3 прим.

Підручник складено відповідно до програми дисципліни "Центральний банк і грошово-кредитна політика" для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Розкриваються основи організації та діяльності Національного банку України як центрального банку нашої держави. Висвітлюються завдання, функції та операції НБУ, його статус. Значна увага приділяється визначенню суті, цілей грошово-кредитної політики як складової загальнодержавної економічної політики. Всебічно характеризуються інструменти грошово-кредитного регулювання. Розглядається діяльність НБУ в сфері валютного регулювання, взаємовідносини Національного банку з системою банківських установ України. Значна увага приділяється висвітленню діяльності центральних банків розвинутих країн світу. Підручник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти. Може бути корисний також науковцям, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавить проблематика організації та функціонування Національного банку України, проведення ним грошово-кредитного регулювання економіки.


16. У26 Р45 Майбуров, И. А. Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика : монография / под ред. И. А. Майбурова — К. : Кондор, 2011. — 352 с. - ISBN 978-966-351-360-7 - 3 прим.

Монография содержит результаты последних исследований ведущих специалистов в сфере налогообложения, выполненных ими к Третьему Украино-Российскому симпозиуму «Теория и практика налоговых реформ», который состоится 31 января -4 февраля 2011 г. в г. Тернополь. Рассмотрены перспективные теоретические конструкции проблемных аспектов налогового реформирования. Сформулированы новые методологические положения реформирования налоговых систем в условиях посткризисного развития. Представлены модели основных процессов реформирования. Проанализированы ключевые проблемы реформирования налоговых систем и перспективы их решения. Рассмотрены перспективы решения основных проблем


^ 17. *У26 Ф59 Фінансовий інжиніринг : навч. посіб. / за ред. О. М. Сохацької. - К. : Кондор, 2011. - 660 с. - ISBN 978-966-351-349-2 - 3 прим.

У посібнику викладені теоретичні концепції та зарубіжна практика становлення нового для України виду діяльності на світовому фінансовому ринку - фінансового інжинірингу. Розкрито сутність таких основних інструментів фінансового інжинірингу, як форварди, ф'ючерси, опціони, свопи, їх гібридні та синтетичні комбінації, інструментів з фіксованим доходом та інструментів власного капіталу. Значна увага приділена стратегіям та технологіям фінансового інжинірингу, а саме: управлінню вартістю бізнесу, корпоративним стратегіям з використанням інструментів власного капіталу, ризик-менеджменту з його процесами управління активами та пасивами, хеджуванням та сек'юритизацією, електронним трейдингом та програмною торгівлею. Матеріали посібника допоможуть зрозуміти суть цього складного виду діяльності, побачити його позитивні та негативні сторони, підготувати вітчизняних ризик-менеджерів для банків, страхових компаній, фінансових менеджерів корпорацій, здатних ефективного працювати на світовому фінансовому ринку. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, фінансових менеджерів, керівників організацій, всіх, хто намагаються створити в Україні ефективний фінансовий ринок в контексті формування нового світового економічного порядку.


^ 18. У26 Ф59 Фінанси регіону : навч. посіб. / за ред. Коваленка М. А. – Херсон : Олді-плюс, 2011. - 312 с. - ISBN 978-966-2393-12-5 - 3 прим.

У посібнику висвітлено теоретичні засади формування і використання фінансових ресурсів, оцінки фінансового потенціалу, прогнозування фінансового розвитку регіону. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів. Може бути корисним для менеджерів регіону, науковців, усіх, хто цікавиться питаннями фінансового забезпечення соціально - економічного розвитку регіону.


19. У268 Я44 Як подолати вплив міжнародної фінансової кризи: пошуки адекватної економічної політики : Аналітична доповідь / за ред. І. Бураковського , В. Мовчан. – Харків : Права людини, 2009. - 74 с. - ISBN 978-966-8919-74-9. - 1 прим.

Світова фінансова криза стала сьогодні серйозним випробуванням як для національних економік, так і сучасної системи глобальної та регіональної координації економічної політики в різних сферах. Гострота та масштаби кризи вимагають від політиків та урядовців швидких та досить радикальних дій, спрямованих на мінімізацію наслідків глобальної кризи та створення передумов для відновлення економічної активності. Саме тому в представленій аналітичній доповіді проаналізовано перші кроки антикризової політики на рівні окремих країн, а також міжнародні зусилля, спрямовані на протидію глобальній кризі. Вже ці заходи, на думку авторів, багато в чому дозволяють зрозуміти сучасну логіку антикризових пакетів, які реалізуються зараз у світі. Вивчення міжнародного досвіду дає можливість досить повно та всебічно проаналізувати особливості перебігу кризи в Україні та антикризові дії держави, а також сформулювати рекомендації щодо ефективних засад та напрямків майбутньої антикризової політики, створення передумов для відновлення економічного зростання.


Управління підприємством

20. * У29 Б86 Боярко, I. М. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. / Боярко I. М., Гриценко Л. Л. - К. : ЦУЛ, 2011. - 400 с. - ISBN978-611-01-0002-1 - 5 прим.

Видання містить систематизоване викладення навчального матеріалу з дисципліни «Інвестиційний аналіз», в тому числі курс лекцій відповідно до нормативного тематичного плану, питання і тести для самоконтролю, обов'язкові та додаткові завдання, методичні рекомендації і довідково-інформаційні дані для їх розв'язання, методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів, питання до іспиту, термінологічний показчик, список рекомендованої літератури. Призначений для студентів ОКР — бакалавр економічного спрямування. Може бути корисний для аспірантів, фахівців фінансового профілю.

  1   2   3

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012
Б м95 Мислюк, О. О. Основи хімічної екології : навч посіб. / Мислюк О. О. К. Кондор, 2012. 660 с. Isbn 978-966-351-400-0 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconСистематизований бюлетень нових надходжень січень 2012 р
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 4
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи