Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012
Скачати 447.74 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012
Сторінка2/3
Дата28.07.2012
Розмір447.74 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

21. *У29 Х76 Хомяков, В. І. Потенціал і розвиток підприємства. / Хомяков, В. І., Белінська В. М., Федоренко О. В. - К. : Кондор. 2011. - 432 с. - ISBN 978-966-351-327-0 – 5 прим.

У посібнику вперше сформульоване поняття потенціалу як здатності збалансованого використання усіх наявних резервів та можливостей для задоволення потреб споживачів шляхом виробництва конкурентоспроможних товарів та послуг. Представлено результати досліджень резервів розвитку потенціалу підприємств різних галузей промисловості. Запропонована методика кількісної оцінки технологічного та структурного впливів на зміну ефективності використання ресурсів підприємствами з урахуванням цінового фактору, наведені приклади оцінки таких впливів. Для студентів, аспірантів та викладачів економічних факультетів та практичних працівників, які відчувають потребу вдосконалення знань про сучасні ринкові механізми управління економікою.


22. *У290-21 А66 Андрушків, Б. М. Корпоративне управління : навч. посіб. / Андрушків Б. М., Черничинець С. П. - К. : Кондор, 2011. - 528 с. - ISBN 978-966-351-337-9 - 3 прим.

Метою навчального посібника є узагальнення матеріалів щодо корпоративних структур та організаційно-економічного механізму управління ними, а також запровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес при вивченні навчальних дисциплін, що є складовими корпоративного управління. Посібник знайомить студентів з теоретичними підходами до визначення корпорацій та корпоративного управління, розкриває історичні передумови виникнення корпорацій та місце корпорацій в сучасній економіці, характеризує середовище корпорації та учасників корпоративних відносин, знайомить із міжнародними стандартами корпоративного управління, принципами та моделями корпоративного менеджменту. Рекомендований студентам та викладачам вищих навчальних закладів, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, а також широкому колу фахівців, підприємців, керівників фірм


23. *У290-21 Д99. Дяченко, Т. О. Основи менеджменту : навч. посіб. / Дяченко Т. О. - К. : Кондор, 2010. — 176 с. - ІSBN 978-966-351-271-6 - 3 прим.

В навчальному посібнику наведені основні питання сутності менеджменту, що дає можливість застосовувати системний підхід до управління підприємствами будь-якої форми власності, виробити навики розробки довгострокової стратегії поведінки підприємств з урахуванням змін зовнішнього середовища, потреб та позиції споживачів, що дає можливість забезпечити їх конкретні переваги в перспективі. Навчальний посібник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів з економічних та технічних спеціальностей.


24. *У290-21 О-75. Осовська, Г. В . Основи менеджменту : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський — К. : Кондор, 2010. - 368 с. - ІSBN 978-966-351-229-7 - 3 прим.

У посібнику розглядаються суть, мета і завдання менеджменту, його теоретичні основи, функції та принципи. Зроблено історичний огляд теорій управління. Розкриті передумови виникнення менеджменту, розвиток управлінської науки в Україні та еволюція управлінської думки. Особлива увага приділена функціям та методам управління; соціальній відповідальності та етиці в менеджменті. Детально розкриті питання керівництва та лідерства, організації прийняття управлінських рішень. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів економічних вузів і факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, а також тих, хто цікавиться питаннями менеджменту


25. *У290-21 Р85 Рульєв, В. А. Управління персоналом : навч. посіб. / Рульєв В. А., Гуткевич C. O., Мостенська Т. Л. - К. : Кондор, 2012. - 310 с. - ISBN 978-966-351-388-1 - 2 прим.

Комплексно висвітлено відповідно до нормативної програми дисципліни «Управління персоналом» широке коло питань: стратегії та політики, ресурсного забезпечення, планування, управління процесами руху кадрів, регулювання трудової діяльності, управління робочим часом працівників, мотивації і стимулювання їх праці.ю а також ефективності управління персоналом. Посібник надасть допомогу студентам, аспірантам, підприємцям та спеціалістам, які займаються проблемами управління персоналом.


26. *У290-93 Ф59 Фінанси підприємств (за модульною системою навчання): Теоретично-методичний посібник. — К. : Кондор, 2011. — 429 с. - ISBN 978-966-351-344-7 - 3 прим.

У посібнику з дисципліни «Фінанси підприємств» (за модульною системою) висві-тлюються теоретичні та практичні аспекти модульної системи навчання з дисципліни :Фінанси підприємств». Авторами запропоновано 2 змістових модуля, крім того, реко-мендується вхідний тест-тренінг та відкритий тест на формулювання відповідей. Відображено нові законодавчі і нормативні акти, статті провідних економістів-практиків, пов'язаних з застосуванням нової Європейської форми навчання з кредитно-модульної системи. У посібнику до теоретичного матеріалу додано методику виконання практичного завдання та тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю. Теоретичний, практичний матеріал має ілюстративність, супроводжується достатньою кількістю рисунків, формул, допоміжних таблиць для розрахунків. Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, слухачів факультетів післядипломної освіти, практичним робітникам економічної та фінансової сфери.


27. *У304 О-64 Мостенська, Т. Л. Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості : підручник / наук. ред. Т. Л. Мостенська. — К. : Кондор, 2012. — 492 с. - ISBN 978-966-351-392-8 - 5 прим.

Підручник написаний відповідно до навчальної програми з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості», що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки бакалаврів з галузі знань «Харчова технологія та інженерія» та відповідно до навчальної програми з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості», що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки бакалаврів з галузі знань «Економіка і підприємництво». В ньому викладено теоретичні, практичні, організаційні основи та система забезпечення організації виробництва з врахуванням галузевої специфіки діяльності підприємств харчової промисловості України.


Торгівля

28. *У422.5 К63 Комерційне товарознавство : навч. посіб. / В. А. Павлова [та ін.] - К. : Кондор, 2012. - 286 с. - ISBN 978-966-351-390-4 - 5 прим.

У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано навчальний матеріал щодо теоретичних основ товарознавства, основ дослідження властивостей і якості товарів, сертифікації, метрології, стандартизації споживчих товарів, класифікації та характеристики асортименту продовольчих і непродовольчих товарів; класифікації, стандартизації тари для продовольчих і непродовольчих товарів та особливості їх пакування, основ ідентифікації і фальсифікації товарів. Призначено для студентів вищих навчальних закладів нетоварознавчих напрямів підготовки, слухачів післядипломного навчання, спеціалістів-практиків.


29. У428 Б59 Бизнес - палата - государство: партнерские отношения : экон. форум государств-участников СНГ. – Донецк : [б. в.], 2010. - 48 с. - 1 прим.


30. *У431-803 А87 Архіпов, В. В. Організація ресторанного господарства : навч. посіб. - 2- е вид. / Архіпов В. В., Русавська В. А. - К. : ЦУЛ, 2012. - 280 с. - ISBN 978-611-01-0290-2 - 8 прим.

Даний навчальний посібник охоплює широке коло питань, пов'язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства. Тут висвітлені основні питання організації виробництва в ресторанному бізнесі. Спеціальні розділи присвячені практичним питанням організації постачання, складського господарства; детально описується організація роботи цехів, роздаткових ліній, у доступній формі висвітлене питання раціональної організації праці. Матеріал, поданий з урахуванням вимог сучасного ресторанного бізнесу, дозволяє успішно засвоїти курс організації ресторанного господарства. Для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, керівників і працівників ресторанного господарства.


Економіка України

31. У9(4УКР) Г62 Голуб, Н. В. Україна та міжнародні організації: Інформаційно-довідкове вид. / Голуб Н. В., Клімкін П. А. - К. : Кондор, 2010. - 212 с. - ISBN 966-351-000-5 - 2 прим.

В інформаційно-довідковому виданні висвітлюються історія створення, основні функції, організаційні основи, механізми роботи та напрями діяльності міжнародних організацій, в яких Україна є членом або прагне набути членства. Увага приділяється участі України в діяльності таких організацій, як ООН, Рада Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, СНД, окремих регіональних ініціативах. З огляду на задекларовані Україною стратегічні цілі на європейську та євроатлантичну інтеграцію більш детально розглядається діяльність Європейського Союзу та НАТО, а також основні сфери співробітництва нашої держави з цими міжнародними структурами. Для студентів, фахівців - міжнародників, усіх, хто цікавиться міжнародними відносинами та зовнішньою політикою нашої держави.


32. *У9(4УКР) С77 Старостенко, Г. Г. Національна економіка : навч. посіб. / Старостенко Г. Г., Онишко С. В., Поснова Т. В. - К. : Ліра-К, 2011. - 432 с. - ІSBN 978-966-2174-17-5 - 5 прим.

В навчальному посібнику розглянуто теоретичні питання, щодо специфіки національної економіки, як галузі знань, зупинена увага на змісті предмету та завданнях дисципліни. Проаналізовано основні проблеми національної ідентифікації суспільно-економічних відносин, проведена оцінка потенціалу національної господарської системи, розглянуті можливості забезпечення сталого економічного зростання та економічної безпеки національної економіки на міжнародному ринку. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів будь-якої форми навчання, викладачів, аспірантів, науковців, державних службовців та підприємців, а також на слухачів шкіл бізнесу, економістам широкого профілю, менеджерам, усім хто цікавиться питаннями національної економіки.


Правознавство

33. *Х62(4УКР) К91 Кунченко-Харченко, B. I. Правознавство : нав. посіб. / B. I. Кунченко-Харченко, В. Г. Печерсъкий, Ю. Ю. Трубін. - К. : Кондор, 2011. - 474 с. -ISBN 978-966-351-257-0 - 2 прим.

У посібнику висвітлено основні питання теорії держави та права, конституційного права України та основних галузей права. У роботі над посібником було використано чинну законодавчу базу України з урахуванням усіх внесених змін та доповнень до нормативних актів. Для студентів вищих навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться питаннями права.


34. Х62(4УКР) Н34 Науково-практичний коментар Закону України «Про захист прав споживачів». Станом на 05. 09. 2011 р. / Антуха Г. Г. [ та ін.] - К. : Професіонал, 2011. -388 с. - ISBN 978-966-370-160-8 - 2 прим.


35. Х62(4УКР) П44 Податковий кодекс України : прийнятий 2 груд. 2010 р. : набирає чинності 1 січ. 2011 р. : відп. офіц. текстові. - К. : Кондор, 2011. - 472 с. - ISBN 978-966-351-354-6

У виданні представлений податковий Кодекс України, що був прийнятий Верховною Радою України 2 грудня 2010 р.


36. Х62(4УКР) Р70 Ромовська, З. В. Українське цивільне право. Право власності : підручник. / Ромовська З. В. - К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. - 246 с. - ISBN 978-617-566-025-6 (Алерта) ; ISBN 978-611-01-0201-8 (ЦУЛ - 1 прим.

У цій частині видання «Українське цивільне право» містяться аналіз норм книги третьої Цивільного кодексу України, наукових концепцій щодо права власності, судової практики. Видання розраховано не лише на студентів. Воно може бути корисним і для суддів, адвокатів, нотаріусів, а також усіх, кого зацікавили проблеми права власності.


*Х62(4УКР) С45 Скрипнюк, О. В. Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипнюк. - К. : Ін Юре, 2010. - 672 с. - ISBN 978-966-313-429-1. - 1 прим.

У підручнику викладаються основи конституційного права України як галузі права, науки, навчальної дисципліни і провідної галузі національної правової системи. У Загальній частині конституційного права України аналізується поняття та історія конституційного права як галузі публічного права, досліджується система і джерела конституційного права України, викладаються основні теорії конституції, подається характеристика конституційно-правових відносин і конституційно-правові відповідальності, висвітлюються перспективи розвитку конституційного права України в контексті європейської інтеграції. В Особливій частині конституційного права України аналізується конституційне матеріальне та конституційне процесуальне право України, які містять розгляд таких проблем, як: основи конституційного ладу України, конституційні основи розвитку Української держави і громадянського суспільства, включаючи їх базові інститути, конституційно-правовий статус людини і громадянина, поняття, система і джерела конституційного процесуального права України.


63. Х91/93 К63 Коментар законодавства про Світову організацію торгівлі / за ред Крупчана О. Д., Білоусова Ю. В. - К. : Професіонал, 2011. - 488 с. - ISBN 978-966-370-153-0 - 2 прим.

Новий світовий торговельний устрій, який сформовано у рамках Світової організації торгівлі, породив низку нових правових норм, які, у зв`язку із набуттям Україною повноправного членства в цій організації, автоматично стали невід`ємною частиною національного законодавства України. Новій термінології, яка органічно входить у сучасний український економіко-правовий лексикон, а також основним засадам організації і діяльності Світової організації торгівлі присвячена ця книга.


Вища освіта

64. *Ч30/49 Б17 Базалук, О. О. Філософія освіти : навч.-метод. посіб. / О. Базалук, Н. Юхименко - К. : Кондор, 2011. - 164 с. - ISBN 978-966-381-306-5 – 2 прим.

Пропонований навчально-методичний посібник стандартизований за вимогами Болонського процесу та кредитно-модульної системи навчання для вищих навчальних закладів України. Автори доступно окреслюють поле дії філософії освіти, визначають її головні проблеми та основні завдання, пропонують власні шляхи їх вирішення. Для студентів, магістрантів та усіх, кого хвилюють проблеми філософії освіти та буття людини у Всесвіті.


^ 65. *Ч48 Ж94 Жягірь, В. І. Професійна педагогіка : навч. посіб. / Жягірь В. І., Чернєга О. А. ; за ред. М. В. Вачевського. - К. : Кондор, 2011. - 336 с. - 1 прим.

Навчальний посібник висвітлює теоретичні, методичні й методологічні основи професійної педагогіки. У посібнику розкриваються основні проблеми сучасної неперервної професійної освіти (професійно-технічної, вищої т;і додаткової); тенденції розпитку, зміст, технології навчання, методи формування системного професійного мислення, підготовка висококваліфікованого фахівця XXI ст. і виховання його гармонічної, креативної й гуманної особистості.


66. *Ч48 Т88 Туркот, Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Туркот Т. І. - К. : Кондор, 2011. - 628 с. - ISBN 978-966-351-341-6 - 2 прим.

У посібнику висвітлені загальні засади педагогіки вищої школи: витоки, етапи становлення і перспективи розвитку вищої школи України; закономірності, принципи, форми, методи, традиційні та інноваційні технології навчання в сучасному ВНЗ, соціально-психологічні особливості сучасного студентства та можливості їх урахування в навчально-виховному процесі. Із сучасних позицій розкриваються вимоги до педагогічної комунікативної культури викладача, Його лекторської майстерності та іміджу. Посібник адресований студентам магістратури вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, слухачам курсів підвищення педагогічної кваліфікації. Його доцільно використовувати в процесі самоосвіти всім, кого цікавлять проблеми навчання і виховання студентської молоді.

Мовознавство

67. *Ш141.4 П43 Українська мова фахового спрямування : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. — К. : Кондор, 2011. — 352 с. - ISBN 978-966-351-338-6 - 2 прим.

Відповідно до програми Міністерства освіти і науки України "Українська мова за професійним спрямуванням" для вищих навчальних закладів, укладено цей підручник з метою допомогти викладачам і студентам (курсантам, слухачам) удосконалити навички у володінні усним і писемним фаховим мовленням, набути знання і вміння у користуванні різними стилями літературної мови. Підручник містить теоретичний матеріал відповідно до визначених Міністерством тем, різноманітні завдання для аудиторних, самостійних та індивідуальних занять, зразки контрольних, модульних контрольних робіт, тести. Дібрані завдання і рекомендована література допоможуть у підготовці до практичних занять, у проведенні дискусій з обговорення фахових проблем, у набутті навичок публічного виступу, у самостійній роботі зі статтею, посібником, підручником, у написанні наукових робіт різних жанрів, у вдосконаленні грамотності, розширенні ерудованості. Для педагогів-словесників, студентів (курсантів, слухачів) вищих навчальних закладів військового, юридичного, медичного, фінансово-економічного, міжнародних відносин, педагогічного, мистецького (театр, кіно, архітектура, живопис) спрямування, для старшокласників середніх спеціальних навчальних закладів з профорієнтаційною метою, для факультетів україністики зарубіжних навчальних закладів. Для всіх шанувальників української державної мови.


^ Усього примірників…67


Видання викладачів ДонНУЕТ


1. Ю Н62 Нікітін, Л. М. Вступ до історії філософії : навч.-метод. посіб. для студ. ден. та заоч. форм навч. (для студ. нефїлософ. спец.) / Л. М. Нікітін, А. В, Сакун; за ред. Л. М. Нікітіна. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 80 с. - 50 прим.

У навчально-методичному посібнику розкривається специфіка історико-філософського знання, висвітлюються основні етапи становлення і розвитку історико-філософської думки, їх актуальні проблеми. Певну допомогу нададуть методичні поради і рекомендації до тем. У посібнику враховано вимоги кредитно-модульної системи навчання. Розраховано на студентів денної, а також заочної форм навчання, широке коло читачів, які цікавляться історико-філософськими питаннями.


2. У24 П52 Полонский, Л. Н. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учеб. пособ. в соответствии с требованиями ECTS / М-во образования и науки Украины. Каф. приклад, экономики; Полонский А.Н., Расулова У.С, Фендрикова А. А. - Донецк: Норд-Пресс, ДонНУЭТ, 2010 - 488 с. – ІSBN 978-966-380-454-5 – 1 прим

Учебное пособие раскрывает основные вопросы, касающиеся социально-трудовых отношений в современной украинской экономике, формирования трудовых ресурсов на макро- и микроуровне, организации труда на предприятии и его стимулирования. Учебное пособие предназначено для студентов экономических специальностей. Книга будет полезной так же руководителям предприятий всех форм собственности, экономистам, нормировщикам, менеджерам, бухгалтерам, всем, кого интересуют теория, методика и организация социально-трудовых отношений.


4. Л80 Х22 Харчова хімія : навч. посіб. / Л. В. Дуленко [та ін.]. — К. : Кондор, 2012. — 248 с .- ISBN 978-966-351-387-4 - 5 прим.

Навчальний посібник «Харчова хімія» рекомендовано студентам напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», а також як додаткова література студентам спеціалізацій «Технологія харчування», «Товарознавство продовольчих товарів та комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі» денної форми навчання. В ньому представлені такі основні розділи курсу «Харчова хімія»: макро- та мікроелементи, ферменти, розчини, основи аналізу та дослідження харчових систем, білки, жири, вуглеводи, вітаміни, харчові кислоти тощо, наведені контрольні питання та перелік рекомендованої літератури.


5. * В17 Щ99 Щетініна, O. K. Математика для економістів (теорія ймовірностей та математична статистика) [рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України як навч. посіб. для студ. ден. форми навчання екон. спец.] / О. К. Щетініна. - Донецьк: ДонНУЕТ,'2011. - 441 с. - ІSBN 978-966-385-245-4. - 65 прим.

Посібник охоплює всі основні питання навчальної програми курсу «Математика для економістів (теорія ймовірностей та математична статистика)» з урахуванням розподілу матеріалу за модулями. Матеріал розбито на чотири розділи, усі підрозділи яких побудовано за єдиним принципом : подаються головні теоретичні відомості, пропонуються докладні приклади розв'язання типових задач. Наприкінці кожного розділу додається навчальний тренінг, у якому запропоновано контрольні запитання та велику добірку завдань для самостійної роботи, до кожного з яких наведено відповідь. В п'ятому розділі наведено по 30 варіантів комплексних індивідуальних завдань з кожного модулю. Посібник містить також предметний покажчик, список рекомендованої літератури та довідкові додатки.


Електронні документи

Лекції викладачів


 1. Белозубенко, В. С.

Интеграционные процессы [Электронный ресурс] : конспект лекций для студ. дн. и заоч. формы обуч. направление подготов.030503 "Международная экономика" отрасль знаний 0305 "Экономика и предпринимательство" / В. С. Белозубенко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. междунар. экономики. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6769


 1. Белозубенко, В. С.

Международная интеграция [Электронный ресурс] : конспект лекций для студ. дн. и заоч. формы обуч. направление подготов. 030503 "Международная экономика" отрасль знаний 0305 "Экономика и предпринимательство" ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. междунар. экономики. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6770


 1. Белозубенко, В. С.

Инвестиционная и инновационная политика Европейского Союза [Электронный ресурс] : конспект лекций для студ. 5 к. дн. формы обуч. напрямую подготов. 0501 Экономика и предпринимательство спец. 8.050103 "Международная экономика" (Экономическая политика Европейского Союза) ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. междунар. экономики. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6768


 1. Белозубенко, В. С.

Международные экономические отношения [Електронний ресурс] : курс лекций для студ. 1 к. заоч. формы обуч. направление подготов. 6.030510 "Товаровед. и торговое предпринимательство" профессиональное направление: 6.030510.01.01 "Товаровед. непрод. товаров та коммерческая деятельность" / В. С. Белозубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6772


 1. Белозубенко, В. С.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс] : конспект лекций студ. 4 к. (сокращена программа подготовки) отрасли знаний 1401 "Сфера обслуживания" направлению подготовки 6.1400101 "Гостинично-ресторанное дело" заоч. формы учебы / В. С. Білозубенко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. междунар. экономики. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6767


 1. Білозубенко, В. С.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. 4 к.галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготов. 8.030510 "Товарознав. і торг. п-во" професійне спрямуван.: 8.030510.01.01 "Товарознав. непрод.товарів та комерц. діяльность" / В. С. Білозубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. екон. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. публ. 2011. - ч/зЕД: ЗБЕ6771


 1. Гладкова, О. В.

Фінансові системи провідних країн [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. ден. та заоч. форм навч. галузі знань 0305 "Економіка і п-во" напряму підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спеціалізація "Фінанси" / О. В. Гладкова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6784


 1. Горожанкіна, М. Є.

Економічна теорія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготов. 6.030601 "Менеджмент" ден. і заоч. форм навч. / М. Є. Горожанкіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економічної теорії. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6773


 1. Данько, В. П.

Гідравліка, гідро- та пневмопривод [Електронний ресурс] : лекції з дисц. з дисц. (модулю) галузь знань 0505 "Машинобуд. та металообробка" напрям підготов. 6.050503 "Машинобуд." спец. "Обладн. перероб. та харч. вир-тв" ден. та заоч. форма навч. / В. П. Данько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. холодил. і торг. техніки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрану - 1. Техническая механика - Учебно-методические пособия для высш. шк. ч/зЕД: ЗБЕ6777


 1. Кинько, Е. Н.

Экономическая теория [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. отрасли знаний 0517 "Пищ. пром-сть и перераб. с.-х продукции" направления подгот. 6.051701 "Пищ. технологии и инженерия" всех форм обуч. / Е. Н. Кинько ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. экон. теории. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с титул. экрана- 1. Экономическая теория - Учебные издания для высш. шк. ч/зЕД: ЗБЕ6778


 1. Кинько, Е. Н.

Микроекономика [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. экономических спец. дн. и заоч. формы обучения ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. экон. теории. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6782


 1. Кінько, О. М.

Основи економічної теорії [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. галузі знань 0505 "Машинобуд. та матеріалооброб." напряму підготов. 6.050503 "Обладн. перероб. і харч. вир-в" / О. М. Кінько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. екон. теорії. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана - 1. Экономическая теория - Учебные издания для высш. шк. ч/зЕД: ЗБЕ6779


 1. Кінько, О. М.

Основи економічної теорії [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" всіх форм навч. / О. М. Кінько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. екон. теорії. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана - 1. Экономическая теория - Учебные издания для высш. шк. ч/зЕД: ЗБЕ6780


 1. Кінько, О. М.

Основи економічної теорії [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студе. галузі знань 0517 "Харч. пром-сть та перероб. с.-г. продукції" напряму підготов. 6.051701 "Харч. технол. і інж." ден. і заоч. форм навч. / О. М. Кінько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. екон. теорії. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана - 1. Экономическая теория - Учебные издания для высш. шк. ч/зЕД: ЗБЕ6781


 1. Кінько, О. М.

Мікроекономіка [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. екон. спец. ден. і заоч. форми навч. / О. М. Кінько, М. В. Фоміна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. екон. теорії. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана - 1. Микроэкономика - Учебные издания для высш. шк. ч/зЕД: ЗБЕ6783


 1. Кондратьєв, В. О.

Договірне право [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. ГРС (бакалавр) та спец. та магістрів МО / В. О. Кондратьєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. прав. і загальнонаук. дисц. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6756


 1. Лутай, А. П.

Інформаційні технології у готельному і ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 6.140101 ден. та заоч. форм навч. / А. П. Лутай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технол. упр. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з титул. екрану. - ч/зЕД: ЗБЕ6763


 1. Озаріна, О. В.

Інститути Європейського Союзу та особливості регулювання економічної діяльності [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисц. для студентів 5 к. напряму підготов. 0501 "Економіка і підприємництво" спец. 8.050103 "Міжнародна економіка" ден. форми навч. / Озаріна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнародної економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6785


 1. Оліфіров, О. В.

Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті [Електронний ресурс] : конспект лекцій для провед. лаборатор. занять і самост. роботи студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит "ден.та заоч. форм навч. / О. В. Оліфіров ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технол. упр. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6776


 1. Папаіка, О.О. та ін.

Податковий менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. О. Папаіка, В. О. Орлова, О. В. Грицак та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. банк. справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6762


 1. Приходченко, Я. В.

Іміджелогія [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисц. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. маркетинг. менедж. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6786


 1. Проданова, Л. В.

Макроекономіка [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. екон. спец. ден. і заоч. форм навч. / Л. В. Проданова, В. В. Литвин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. екон. теорії. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана - 1. Макроэкономика - Курс лекций ч/зЕД: ЗБЕ6787


 1. Проданова, Л. В.

Макроекономіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. галузей знань 0305 "Економіка та п-во", 0306 "Менедж. і адмініструв." ден. і заоч. форм навч. / Л. В. Проданова, В. В. Литвин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. екон. теорії. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана - 1. Макроэкономика - Курс лекций ч/зЕД: ЗБЕ6788


 1. Семенов, А. А.

Институциональное регулирование торговли [Электронный ресурс] : конспект лекций для студ. дн. и заоч. форм обуч. отрасли знаний 0305 "Экономика и предпринимательство" направления подготов. 6.030503 "Международная экономика" / А. А. Семенов ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. междунар. экономики. - [Донецк : ДонНУЭТ, 2011]. - Локал. компьютер. сетьНБ ДонНУЕТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6757


 1. Фоломкіна, І. С.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підгот. 0305 "Товарознав. і торг. п-во спец. 8.03051002 "Товарознав. та експертиза в мит. справі" ден. форми навч. / І. С. Фоломкіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг. менедж. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6789


 1. Фоломкіна, І. С.

Стратегія і тактика управління фірмою [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. "Менеджмент організацій і адміністрування" / І. С. Фоломкіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг. менедж. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6790


 1. Шеремет, Т. Г.

Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс] : конспект лекцій дисц. (модулю) галузі знань 0305 "Економіка та п-во" спец. 8.03050301 "Міжнародна економіка" спец. "Економічна політика Європейського Союзу" для студ. ден. форми навч. 5 к. (Рос. мовою) / Т. Г. Шеремет ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6774


 1. Шеремет, Т. Г.

Методологія кон'юнктурних досліджень [Електронний ресурс] : конспект лекцій дисц. (модулю) для студ. галузі знань 0305 "Економіка та п-во" з напряму підготов. 6.030503 "Міжнародна економіка" заоч. форми навч. 3 к. на 2011-2012 навч. р. / Т. Г. Шеремет ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6791


 1. Шеремет, Т. Г.

Міжнародна економіка [Електронний ресурс] : кнспект лекцій для студ. ден. та заоч. форми навч. напрям підготов. 6.030504 "Економіка п-ва" галузь знань 0305 "Економіка та п-во" ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6792


 1. Шеремет, Т. Г.

Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисц. (модулю) для студ. галузі знань 0306 "Менедж. і адмініструв." напряму підготов. 6.030601 "Менедж." ден. форми навч. 2 к. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнародної економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6793


 1. Шеремет, Т. Г.

Міжнародні організації [Електронний ресурс] : конспект лекцій дисц. (модулю) для студ. з напряму підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" ден. форми навч. галузь знань 0305 "Економіка та п-во" (Англ. мовою) / Т. Г. Шеремет ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6794


 1. Шеремет, Т. Г.

Науково-дослідна робота студентів [Електронний ресурс] : курс лекцій з дисц. (модулю) галузі знань 0305 "Економіка і п-во" спец. 8.03050301 "Міжнародна економіка" для студ. ден. форми навч., 5 к. / Т. Г. Шеремет ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6795

1   2   3

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012
Б м95 Мислюк, О. О. Основи хімічної екології : навч посіб. / Мислюк О. О. К. Кондор, 2012. 660 с. Isbn 978-966-351-400-0 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconСистематизований бюлетень нових надходжень січень 2012 р
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 4
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Січень 2012 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи