Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Скачати 454.82 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Сторінка2/3
Дата28.07.2012
Розмір454.82 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

*26. У5 M43 Международная экономика : учебник / под ред. Ю. Г. Козака - 4-е изд. перераб. и доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 608 с. - ISBN 978-611-01-0327-5. - 3 прим.

В четвертом, переработанном и дополненном издании учебника основные проблемы международной экономики рассматриваются в системе современной экономической теории (микроэкономика, макроэкономика, международная экономика). С помощью инструментов микроэкономического анализа освещаются основные теории международной торговли и торговой политики, межгосударственная мобильность факторов производства. Макроэкономический анализ служит изучению валютных курсов, платежного баланса, функционирования международных финансовых рынков в условиях глобализации.


Політичні науки

27. *Ф4 Г63 Гольцов, А. Г. Геополітика та політична географія : підручник / Гольцов А. Г. - К. : ЦУЛ. – 416 с. – ISBN 978-611-01-0340-4. – 1 прим.

У підручнику поєднано основні сучасні положення великою мірою споріднених міждисциплінарних дисциплін – геополітики та політичної географії. Обидві науки вивчають геопросторову політичну організацію людства. Зміст підручника «Геополітика та політична географія» охоплює широке коло теоретичних і прикладних питань названих наук, зокрема: висвітлено сутнісні особливості обох наукових дисциплін; розглянуто виникнення і розвиток геополітичних і політико-географічних ідей у світовій науці; проаналізовано світову геополітичну систему з точки зору багатополярної моделі; дано характеристику держави як геопросторової політичної системи; розглянуто основні засади геополітики держав на міжнародній арені; розкрито особливості політичної географії та геополітики України. Призначено для студентів, що навчаються за напрямами підготовки «Міжнародні відносини», «Політологія», «Географія», а також для широкого кола читачів.


Правознавство

28. Х62(4УКР) К73 Котирло, О. О. Біржове право : навч. посіб. / Котирло О. О. - К. : ЦУЛ, 2012. - 268 с. - ISBN 978-617-673-005-7. – 1 прим.

Навчальний посібник з біржового права висвітлює основні питання правового регулювання біржової діяльності в Україні. Подано характеристику предмету, системи, метода та джерел біржового права, біржових правовідносин. Зосереджено увагу на актуальних питаннях створення біржових інститутів та правового забезпечення їх діяльності на ринку України. Акцентовано увагу на правилах ведення біржових торгів, укладанні угод на біржах та правового їх супроводу. Посібник може бути використаний студентами, аспірантами і викладачами юридичних та економічних навчальних закладів, а також спеціалістами в галузі біржової діяльності.


29. Х62(4УКР) М97 Мельник, О. М. Науково-практичний коментар Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Станом на 01.01.2012 р. / Мельник О. М., Руснак Ю. I., Шамрай О. В. ; за ред. Шамрая В. О. - К. : Професіонал, 2012. - 464 с. - ISBN978-966-370-T62-2. – 2 прим.

У даному науково-практичному коментарі викладено постатейний аналіз положень нового Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», ухваленого Верховною Радою України 7 квітня 2011 року, та який набув чинності 1 липня 2011 року. У додатках до коментаря вміщено основні національні та міжнародні нормативно-правові акти у сфері застосування цього Закону, що матиме практичну користь при вивченні нормативної бази, спрямованої на протидію корупційним проявам. Це видання призначено для посадових і службових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування, суддів, прокурорів, працівників відповідних підрозділів правоохоронних та інших органів, які здійснюють заходи із запобігання і протидії корупції, інших, осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Може бути також корисним студентам, курсантам, слухачам, аспірантам та викладачам юридичних вищих навчальних закладів, представникам громадських організацій і рухів, які здійснюють громадський контроль у сфері запобігання і протидії корупції.


30. Х62(4УКР) Н34 Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону праці». Станом на 01.01.2012 / за ред. Артеменко О. В. - К. : Професіонал, 2012. - 592 с. - ISBN 978-966-370-164-6. – 2 прим.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Закону України «Про охорону праці» з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 1 січня 2012 року, у тісному взаємозв'язку із нормами Кодексу законів про працю України. При підготовці коментаря було враховано понад дві сотні державних нормативно-правових актів (ДНАОП), що регламентують відносини у сфері охорони праці, в тому числі численні державні стандарти, а також акти органів влади СРСР та УРСР, які відповідно до Перехідних положень Конституції України продовжують діяти на території України в частині, які не суперечать Конституції та законам України. Видання розраховано на практикуючих у сфері трудового права юристів, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ та організацій, відповідальних за охорону праці, а також студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.


31.* Х62(4УКР) П68 Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності : навч. посіб. / Понікаров В. Д. [та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 328 с. - ISBN 978-611-01-0342-8. - 3 прим.

Призначено для студентів, що навчаються за напрямами підготовки «Міжнародні відносини», «Політологія», «Географія», а також для широкого кола читачів. Розглянуто загальні принципи господарювання в Україні, правові основи трудових, кредитно-розрахункових та зовнішньоекономічних відносин підприємств, проблеми організації контролю фінансово-господарської діяльності підприємницьких структур. Особливе місце в роботі відведено організації судового захисту законних прав та інтересів суб'єктів господарської діяльності.


Педагогічні науки

^ 32. Ч31 Л92 Левківський, М. В. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб. / Левківський М. В. -4-е вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 190 с. - ISBN 978-966-364-554-4. - 1 прим.

Матеріали посібника вміщують набутки з історії освіти й виховання з позицій соціо-культурного підходу у відповідності з програмою "Історія педагогіки" для вузів. Враховуючи специфіку оцінювання пізнавальної діяльності студентів-заочників розроблена система модулів з вартісною оцінкою всіх видів діяльності студентів (практичних, проблемних і творчих завдань та тестів для самоконтролю). Адресується студентам і викладачам педагогічних ВНЗ та педагогічних коледжів.


Філософські науки

33.* Ю7 П85 Прикладна етика : навч. посіб. / за наук. ред. Панченко В. I. - К. : ЦУЛ, 2012. - 392 с. - ISBN 978-611-01-0345-9. – 5 прим.

Навчальний посібник висвітлює практичність етичної теорії в політиці, економіці, медицині, біології, екології. Розглядаються імперативно-ціннісні засади конкретних професійних відносин, моральні колізії різних соціальних практик у світлі нагальної потреби сьогодення. Дає матеріал по конкретизації професійних етосів, що вже діють в існуючих організаційних структурах. Для студентів вищих учбових закладів, викладачів, всіх, хто цікавиться моральними проблемами сьогодення.


^ Усього примірників…..33


Видання викладачів ДонНУЕТ


1.*У9(4УКР) М58 Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / під ред. О. Б. Чернеги / Чернега О. Б. [та ін.]. – Л. : Магнолія 2006, 2012. - 544 с. - ISBN 978-617-574-046-0. - 30 прим.

У навчальному посібнику розкрито форми та принципи міжнародної економічної діяльності, розглянуто систему законодавчих та виконавчих органів влади України з регулювання міжнародної економічної діяльності держави; визначено особливості участі України у міжнародній торгівлі товарами та послугами; охарактеризовано принципи регулювання іноземного інвестування в Україні та участь України в міжнародному русі прямих і портфельних інвестицій; розглянуто складові національної валютно-фінансової політики та особливості валютного регулювання і контролю в Україні; охарактеризовано сутність міжнародних кредитних відносин та участь України в процесах міжнародного кредитування; проаналізовано механізм формування та управління державним зовнішнім боргом України; наведено особливості участі України у міжнародному виробничому кооперуванні, міжнародному науково-технічному співробітництві, у міжнародних міграційних процесах. Кожен розділ навчального посібника супроводжується резюме, контрольними питаннями, задачами або ситуаційними вправами та переліком рекомендованої літератури. У навчальному посібнику представлено глосарій та тестові завдання для самостійного контролю рівня отриманих знань з кожної теми. Призначена для викладачів, науковців, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, представників державних органів влади.


2.*Ч48 П58 Поперечний, А. М. Магістерська робота. Методологія її виконання. Напрям «Машинобудування та матеріалообробка» : навч. посіб. для студ. спец. 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» / Поперечний А. М., Заплетніков І, М., Баришев О. І. – Л. : Магнолія 2006, 2012. - 204 с. - ISBN 978-617-574-050-7. - 1 прим.

Навчальний посібник містить методичні рекомендації до підготовки та оформлення магістерської дипломної роботи за спеціалізацією 8.05050313. Наведено у додатках конкретні приклади виконання окремих етапів роботи. Може бути використаний магістрантами ВНЗ, що готують фахівців за означеною спеціалізацією, аспірантами, а також студентами при вивченні курів «Інженерні принципи створення прогресивного технологічного обладнання», «Основи наукових досліджень і патентознавство», «Методологія наукових досліджень», «Методологія створення прогресивного технологічного обладнання»., «Моделювання процесів і обладнання харчових виробництв» за спеціальностями, що відносяться до групи «Харчова інженерія», а також по хіміко-технологічному напрямку.


^ 3. У422.2 Р64 Роздрібна торгівля: розвиток та інновації : монографія / під наук. ред. О. М. Азарян. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - 375 с. – 5 прим.

У монографії відображено результати досліджень науковців у напрямках теоретичного та прикладного узагальнення проблем та перспектив розвитку роздрібної торгівлі. Монографію призначено для фахівців у сфері роздрібної торгівлі, аспіратів, студентів, викладачів навчальних закладів та працівників, зацікавлених у вирішенні проблем роздрібної торгівлі.


4. У9(4УКР) Т60 Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. праць з проблем торгівлі і громад. харчування / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; редкол.: Шубін О. О. (відп. ред.) [та ін.]. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - ISBN 966-7634-06-Х.

Вип. 31, т. 1 : [редкол.: О. О. Шубін (голов. ред.) та ін.]. - 2011. - 430 с. - 5 прим.

Вип. 31, т. 2 : [редкол.: О. О. Шубін (голов. ред.) та ін.]. - 2011. - 407 с. – 5 прим.


5. Л91 Х90 Хранение свежих томатов, обработанных пленкообразующей композицией, и исследование предпочтений потребителей : монография / В. В. Дятлов [ и др.] - Донецк : ДонНУЭТ, 2012. - 267 с. - ISBN 978-966-385- 266-9. - 5 прим.

Монография посвящена изучению вопроса хранения свежей тепличной продукции на примере томатов, обработанных пленкообразующей композицией, и исследованию предпочтений потребителей. Монография предназначена для студентов, магистров, аспирантов, преподавателей, научных работников, работников плодоовощной промышленности.


^ Електронні видання.

Лекції викладачів університету


1. Виноградова, Олена Володимирівна.

Інноваційні технології в туризмі [Електронний ресурс] : курс лекцій з модулю для студ. ден. форми навч. напряму підготов. 7.14010101 "Готел. і ресторан. справа" ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7021


2. Воропаєва, Ольга Володимирівна.

Основи сталого розвитку [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. ден. та заоч. форм навч. напряму підготов. 6.140103 "Туризм" / О. В. Воропаєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7019


3. Дарчук, Вероніка Геннадіївна.

Міжнародний туристський бізнес [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. ден. та заоч. форм навч. напряму підготов. 6.140103 "Туризм" / В. Г. Дарчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7022


4. Дмитрук, Олександр Філаретович.

Хімія. 2 частина [Електр] : курс лекцій для студ. ден. та заоч. форм навчання за повним та скороч. терміном спец. "Товарознав. прод. (непрод.) товарів та комерц. діяльність", "Товарознав. та експертиза в мит. справі" галузь знань 0305 - "Економіка і п-во"] / О. Ф. Дмитрук, А. В. Іщенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. хімії. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7067


5. Крилова, Людмила Вячеславовна.

Сервис в ресторанном и гостичном хозяйстве [Электронный ресурс] : конспект лекций для студ. дн. и заоч. форм учебы направления подготовки 140101 "Гостинично-ресторанное дело" спец. 7.14010101 "Гостиничное и ресторанное дело" / Л. В. Крилова ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. организации и упрвления кач. ресторан. хоз-ва. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7048


6. Крюк, Тетяна Владленівна.

Інструментальні методи дослідження в митній справі [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для студ. ф-ту маркетингу, торгівлі та митної справи спец. 03051002 "Товарознав. та експертиза в мит. справі" усіх форм навчання / Т. В. Крюк, А. О. Реміга ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. експертизи в митній справі. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7071


7. Ємельянова, Алла Василівна.

Основні напрямки сучасної західної філософії [Електронний ресурс] : текст лекцій / А. В. Ємельянова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. філософ. наук. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7057


8. Романюк, Елена Ивановна.

Международное экономическое право [Электронный ресурс] : тексты лекций (адаптированные и русским языком) из дисц. для иностранных студ. направлению подготовки 6.030503 "Международная экономика" дн. формы учебы / Е. И. Романюк ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. правовых и общенаучных дисц. - Донецк : [ДоннУЭТ], 2012. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7058


9.Панасюк, Катерина Андріївна.

Основи туризмознавства [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. ден. і заоч. форм навч. напрямку підготов. 6.140103 "Туризм" / К. А. Панасюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7070


10. Сапрыкина, Л. Н.

Экономическая экология [Електронний ресурс] : опорный конспект лекций для студ. экономических спец. дн. и заоч. форм обучения / Л. Н. Сапрыкина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. экономики предприятия. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7060


11 Сапрыкина, Л. Н.

Интеллектономика [Электронный ресурс] : опорный конспект лекций для студ. экономических спец. дн. и заоч. форм обучения / Л. Н. Сапрыкина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. экономики предприятия. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7061


Праці викладачів університету

І.

 1. Бігун, Галина Степанівна.

Історія української культури [Електронний ресурс] : змістові модулі для семінар. знять для студ. екон. і торг. спец. ден. та заоч. форм / Г. С. Бігун, О. І. Мармазова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. українознавства. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6139


 1. Гамолина, Ася Кивовна.

Русский язык. Страноведение (обучение чтению и устной речи) [Электронный ресурс] : учеб. пособие для иностр. студ. подгот. ф-та / А. К. Гамолина, Н. С. Красицкая ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. лингводидактики. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6136


 1. Гніцевич, Вікторія Альбертівна.

Технологія галузі [Електронний ресурс] : метод. рек. до викон. лаб. робіт студ. напряму підготов. 6.051701 "Харч. технол. та інж." спец. "Технол. в ресторан. гос-ві" ден. форми навчання (I ч.) / В. А. Гніцевич, Г. Ф. Коршунова, А. В. Слащева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. технол. харч. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6126


 1. Дейнека, Віра Миколаївна.

Українська мова (за проф. спрямуванням) для студ. спец. "Переробні та харч. вироб-ва" [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації для самостійної роботи / В. М. Дейнека ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. українознавства. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6128


 1. Донець, Любов Іванівна.

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків [Електронний ресурс] : навч. посіб. для самост. роботи студ. галузі знань 0305 - "Економіка і п-во" напряму підготов. 6.03050401 "Економіка п-ва" / Л. І. Донець, С. М. Баранцева, Є. М. Смирнов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. приклад. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6138


 1. Закалінська, Катерина Олександрівна.

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завд. для провед. аудиторної письмової роботи для студ. спец. 7.03050901 "Облік і аудит" заоч. форми навч. / К. О. Закалінська, М. В. Борисенко, М. Е. Шухман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. кон. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6130


 1. Кононенко, Алла Федорівна та ін.

Банківські операції [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконан. курсової роботи для студ. ін-ту обліку і фінансів ден. та заоч. форм навчання напрям підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спеціалізація "Банківська справа" / А. Ф. Кононенко, І. В. Попова, Г. С. Тодосейчук, О. В. Мелентьєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. банк. справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7027


 1. Лойко, Дмитро Петрович.

Міжнародне технічне регулювання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. напряму підготов. 050301 "Товарознав. і торг. під-во" ден. і заоч. форми навчання / Д. П. Лойко, О. П. Удовиченко, М. А. Котляр ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи непрод. товарів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6132


 1. Маловичко, Андрій Сергіойвич та ін.

Міжнародний транспорт [Електронний ресурс] : метод. рек. до вивч. дисц. для студ. всіх спец. всіх форм навчання / А. С. Маловичко, Г. Д. Чижиков, О. В. Калінін, О. В. Абрашка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнародної економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6129


 1. Рассолова, Людмила Вікторівна.

Check you knowledge [Електр] : зб. тестів для поточ. контролю знань для студ. спец. 050503 ден. форми навчання / Л. В. Рассолова, В. О. Усиков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. іноземних мов. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6135


 1. Садєков, Алімжан Абдулович та ін.

Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" спеціальності "Економіка підприємства" [Електронний ресурс] : метод. рек. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. приклад. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6137


 1. Стеблянко, Віктор Григорович.

Інженерна графіка [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. самост. робіт з курсу для студ. напряму підготов. 6.140101 - Готел. - ресторан. справа ден. і заоч. форм навчання ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. загальноінж. дисц. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6123


 1. Стеблянко, Віктор Григорович.

Технічна графіка [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. самост. робіт з курсу для студ. напряму підготов. 6.140101 - Готел.- ресторан. справа ден. і заоч. форм навчання / В. Г. Стеблянко, І. В. Жданов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. загальноінж. дисц. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6133


 1. Топольник, Віра Григорівна.

Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : текст лекцій для студ. ден. та заоч. форм навчання напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" / В. Г. Топольник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6127


 1. Фролова, Лариса Володиміровна та ін.

Методичні рекомендації по підготовці до державного екзамену з освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" [Електронний ресурс] : напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" / Л. В. Фролова, А. А. Садєков, Г. Д. Чижиків, О. В. Воскобоєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки під-ва, Каф. приклад. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6124


 1. Фролова, Лариса Володимирівна та ін.

Економічна діагностика [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо викон. і оформ. курс. робіт для студ. спец. "Економіка під-ва" ден. і заоч. форми навчання / Л. В. Фролова, Г. Д. Чижиков, С. О. Єрмак, Л. В. Семерунь ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки під-ва. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7030


 1. Харлампов, Георгій Арістідович.

Здоровий спосіб життя і рухова активність студентів [Електронний ресурс] : рекоменд. М-вом освіти і науки України в якості навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. А. Харлампов, В. В. Небесна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фіз. виховання. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6125


 1. Шапран, Дар'я Петрівна.

Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : метод. рек. до викон. контрол. роботи з курсу для аспірантів і здобувачів / Д. П. Шапран ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. українознав. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6131


 1. Шепеленко, Оксана Владиславівна.

Економіко-математичні моделі та методи: оптимізаційні моделі та методи [Електронний ресурс] : навч. посіб. для самост. роботи студ. / О. В. Шепеленко, С. В. Скрипник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. вищ. і приклад. математики. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6134


 1. Щетініна, Олена Костянтинівна.

Математика для економістів: вища математика. Частина I [Електронний ресурс] : навч. посіб. для для організації самост. роботи студ. ден. і заоч. форм навчання / О. К. Щетініна, О. В. Шепеленко, В. Є. Силенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. вищої і прикладної математики. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6140

1   2   3

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Д8 У45 Україна І світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти)...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconСистематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 7
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи