European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка10/16
Дата24.09.2012
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу: формування у студентів розуміння змісту наукової системи бухгалтерського обліку туристичної діяльності в сучасних умовах , змісту функцій і принципів обліку, методів і прийомів, організації технології його ведення, вміння цілеспрямованого формування показників для зовнішніх користувачів інформації; оволодіти термінологією відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку; засвоєння і поглиблення законодавчого поняття документа і його застосування в практиці господарювання підприємств різних форм власності та видів діяльності. Знання типових форм та вимог щодо їх оформлення.

^ 1.2. Головне завдання курсу: дати студентам методологічні засади розуміння фінансового обліку; формувати у студентів практичні навички застосування національних стандартів для ведення фінансового обліку та складання фінансової звітності.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. «Бухгалтерський баланс та подвійний запис»

^ ЗМ 2. «Облік господарських процесів».

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Вид-во “Центр навчальної літератури”, 2003. – 628с.

2. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 576 с.

3. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України: Навч.посібник. – К.: Кондор, 2003. – 614 с.

4. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу.-К.: КНЕУ, 2000. - 258 с.

5. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. К.: Либідь, 2006. – 444с.


Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу


^ ДИСЦИПЛІНА «ФІЗИЧНА ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – залік, іспит

Курс – 1; семестр – 1,2; годин – 189; на тиждень – 2год.; (л/с); 6 кредиту.


ЧАСТИНА 1

І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу:

Виявлення об’єкту дослідження фізичної географії країн світу. Характеристика структури фізичної географії країн світу, ознайомлення з основними завданнями та історією становлення фізичної географії. З’ясування головних природних закономірностей країн світу в розрізі материків та острівних територій. Розглянути глобальні природні утворення та їх вплив на розвиток господарства окремих (типових) країн світу.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

- навчити студентів аналізувати та характеризувати фізико-географічні об’єкти країн світу;

- вільно володіти фізико-географічною номенклатурою та вміти знаходити і показувати їх на загально-географічних картах;

- оцінювати рекреаційні можливості та потенціал країн світу в залежності від природних умов.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

- вільне володіння теоретичним матеріалом;

- вироблення навичок в картографуванні фізико-географічних країн світу та вміння показувати їх на загально-географічних картах світу;

- вироблення навичок вільного орієнтування на загально-географічних картах та вміння показувати на них елементи фізико-географічної номенклатури;

- засвоєння головних понять в геосистематології та вміння їх вільного трактування.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Фізична географія материків північної півкулі

НЕ. 1.1. Вступ до фізичної географії світу

НЕ. 1. 2. Фізико-географічне районування. Фізико-географічні країни та країни світу

НЕ. 1.3. Природа країн Європи

НЕ. 1. 3. 1. Комплексна фізико-географічна характеристика країн Європи

НЕ. 1. 4. Фізико-географічна та номенклатурна характеристика країн Європи

НЕ. 1. 5. Природа країн Азії

НЕ. 1. 5. 1. Комплексна фізико-географічна характеристика країн Азії

НЕ. 1. 6. Фізико-географічна та номенклатурна характеристика країн Азії

НЕ. 1.7. Фізико-географічна характеристика країн Північної та Центральної Америки

НЕ. 1.7.1. Комплексна фізико-географічна характеристика країн Північної та Центральної Америки

НЕ. 1. 8. Фізико-географічна та номенклатурна характеристика країн Північної Америки

ЗМ. 2.Фізична географія країн південних материків

НЕ. 2.1. Природа країн Африки

НЕ. 2. 1. 1. Комплексна фізико-географічна характеристика країн Африки

НЕ. 2. 2. Фізико-географічна та номенклатурна характеристика країн Африки

НЕ. 2.3. Фізико-географічна характеристика країн Південної Америки

НЕ. 2. 3. 1. Комплексна фізико-географічна характеристика країн Південної Америки

НЕ. 2. 4. Фізико-географічна та номенклатурна характеристика країн Південної Америки

НЕ. 2. 5. Природа Австралії та Океанії

НЕ. 2. 5. 1. Комплексна фізико-географічна характеристика країн Австралії та Океанії

НЕ. 2.6. (Практичне заняття) Фізико-географічна та номенклатурна характеристика країн Австралії та Океанії

НЕ. 2.7. Глобальні природні системи та їх вплив на розвиток країн світу

НЕ. 2.7.1. Розвиток та еволюція глобальних природних систем та їх вплив на розвиток країн світу

НЕ. 2.8. Глобальні геосистеми світу та їх віддзеркалення в економіці країн світу

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література (до модуля 1)

 1. Ерамов Р.А. Физическая география Европы. – М., 1973. – 376 с.

 2. Ерамов Р.А. Физическая география Зарубежной Европы. – М: Мысль, 1973. – 320 с.

 3. Игнатьев Г.М. Северная Америка. – М., 1965. – 346 с.

 4. Калесник С.В. Общие географические закономерности Земли. – М., 1970. – 244 с.

 5. Магидович И.П. История открытия и исследования Европы. – М., 1962. – 250 с.

 6. Магидович И.П. История открытия и исследования Северной Америки. – М., 1962. – 256 с.

 7. Мурзаев Е.М. Средняя Азия. Очерки природы. – М., 1961. – 240 с.

 8. Рябчиков А.М. и др. Природные ресурсы зарубежных территорий Европы и Азии. – М.: Мысль, 1976. – 380 с.

 9. Рябчиков А.М. Структура и динамика геосферы, её естественное развитие и изменение человеком. – М.: Мысль, 1972. – 250 с.

 10. Сватков Н.М. О предмете исследования физической географии (проблема внешних границ и сущности географической оболочки). – М., 1970. – 184 с.

 11. Страны и народы: Научно-популярное географическое этнографическое издание: в 20 т. – М.: Мысль, 1978 – 1985. Америка (1981). Зарубежная Азия (1982). Зарубежная Европа (1982).

 12. Физическая география материков и океанов: учебное пособие для вузов / Т.В. Власова. – М., 2003. – 566 с.

 13. Хрестоматия по физической географии. Западная Европа. – М., 1959. – 320 с.

 14. Хрестоматия по физической географии. Зарубежная Азия. – М., 1957. – 345 с.

Основна література (до модуля 2)

 1. Власова Т.В. Физическая география материков. – М., 1976. – Ч.1, 2.

 2. Галай И.П., Жучкевич В.А., Рылюк Г.Я. Физическая география материков и океанов. – Мн.: Университетское. Ч.2., 1988. – 366 с.

 3. Жучкевич В.А., Лавринович М.В. Физическая география материков и океанов. – Мн.: Университеткое. Ч.1, 1986. – 222 с.

 4. Лукашова Е.Н. Южная Америка. – М., 1958. – 210 с.

 5. Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь по физической географи. – М.: Просвещение, 1994. – 180 с.

 6. Рябчиков А.М. Структура и динамика геосферы, её естественное развитие и изменение человеком. – М., 1985. – 265 с.

 7. Физическая география материков и океанов / Т.Ю. Притула, В.А. Еремина, А.Н. Спряли. – М.: Владос, 2004. – 685 с.

 8. Хрестоматія по физической географи. Африка, Америка, Австралія, Антарктида. – М., 1955. – 235 с.

ЧАСТИНА 2

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу – засвоїти і оволодіти глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками з теорії і методики соціально-економічної географії світу.

^ 1.2. Головні завдання курсу:

- пізнати основи знань з соціально-економічної географії світу;

- оволодіти методикою складання господарської та рекреаційно-туристської характеристики національних комплексів країни;

- сформувати необхідний рівень знань і умінь для аналізу та оцінки регіональних відмінностей у рівнях соціально-економічного розвитку країни.

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- знання основних законів та закономірностей соціально-економічної географії світу;

- розуміння регіональних відмінностей у рівнях соціально-економічного розвитку країн;

- уміння узагальнювати характеристики соціально-економічних комплексів світу та розвивати ідеї та концепції організації туристично-господарської складової.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ).

ЗМ 1. Регіональна економіка. Географічна характеристика материків північної півкулі

НЕ 1.1. Економіко-географічна характеристика Європи. Особливості економічного розвитку Європи. Прогноз політичного розвитку світу у XXI ст. Європейський Союз. Загальна характеристика господарства Європи.

НЕ 1.2. Економіко-географічна характеристика Східної Європи. Особливості економічного розвитку Східної Європи. Загальна характеристика господарства України. Рекреація і туризм Східної Європи.

НЕ 1.3. Економіко-географічна характеристика Азії. Особливості та моделі розвитку економіки Азії. Економіко-географічна характеристика Східної Азії. Загальна характеристика господарства Східної Азії. Рекреація і туризм Східної Азії.

НЕ 1.4. Економіко-географічна характеристика Північної Америки. Особливості економічного розвитку країн Північної Америки. Загальна характеристика господарства країн Північної Америки. Рекреація і туризм країн Північної Америки.

ЗМ 2. Регіональна економіко-географічна характеристика материків південної півкулі

НЕ 2.1. Економіко-географічна характеристика країн Латинської Америки. Особливості економічного розвитку країн Латинської Америки. Загальна характеристика господарства країн Латинської Америки. Рекреація і туризм країн Латинської Америки.

НЕ 2.2. Економіко-географічна характеристика країн Африки. Особливості економічного розвитку країн Африки. Загальна характеристика господарства регіону Південна Африка. Рекреація і туризм регіону Південна Африка.

НЕ 2.3. Економіко-географічна характеристика Австралії і Океанії. Особливості економічного розвитку Австралії. Загальна характеристика господарства Австралії. Рекреація і туризм регіону Австралія та Океанія.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Безуглий В. В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. – К.: Академія, 2003.

 2. Вступ до економічної та соціальної географії / Голиков А.Б. – К.: Либідь, 1996.

 3. Дітчук І.Л., Заставецька О.В. Географія України. – Тернопіль: Богдан, 2003

 4. Качан Е.П. Розміщення продуктивних сил зарубіжних. – Тернопіль: Навчальна книга, 1993.

 5. Економічна і соціальна географія світу / За ред. Кузика С.П. / Львів: Світ, 2002.

 6. Юрківський В.П. Країни світу. – К.: Либідь. 1999.

 7. Юрківський В.П. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. – К.: Либідь, 2000.


Дисципліна «ТУРИЗМОЗНАВСТВО»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 1; семестр – 1; годин – 135; на тиждень – 3 год.; (л/с); 4 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу - розкриття основних понять та проблем пов’язаних з характером та тенденціями розвитку туризму, туристичних потоків у загальносвітових масштабах та на регіональному рівні, у поданні основних характеристик туристичного комплексу, туристичних переміщень, діяльності та туристичного ринку. Прослідкувати зміни у розвитку туристичної індустрії впродовж ХХ ст.

^ 1.2. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни „Туризмознавство” студент повинен знати структуру та зміст навчальної дисципліни, основні поняття і проблеми туризмознавства, принципи розміщення готельного та ресторанного господарства, вплив основних чинників на розвиток туризму;

вміти аналізувати основні чинники розвитку туризму, характеризувати основні види та форми туризму, формулювати основні терміни та поняття курсу, працювати з статистичними даними ВТО.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Теоретичні засади та основні поняття туризмознавства

НЕ.1.1. Поняття турист та туристична подорож. Туристична подорож. Ознаки туристичної подорожі. Характеристика основних елементів туристичної подорожі.

НЕ.1.2. Історія туризму. Історичні аспекти розвитку світового туризм Періодизація туристичної та екскурсійної справи. Давні світові подорожі. Період великих географічних відкриттів. Розвиток світового туризму в ХІХ-ХХ ст.

НЕ.1.3. Чинники розвитку туризму. Демографічний чинник.Чинник доходів населення. Ментальний чинник.Чинник вільного часу.

ЗМ 2 Туристична індустрія

НЕ.2.1. Туристичні оператори. Основний зміст діяльності туроператора. Основні функції та завдання туроператора. Класифікація тур-операторів.

НЕ. 2.2. Туристичні агенства. Загальна характеристика турагенства.. Основні завдання турагента. Торгові фірми. Процес взаємодії між туроператорами та турагентами. Основні відмінності між туроператорами та турагентами.

Н.Е. 2.3. Самостійна робота студентів. Морські та річкові туристичні подорожі та екскурсії. Міжнародні туристичні авіаперевезення.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Александрова А.Ю. Международный туризм . – М.: Аспект Пресс,2001. – 207с.

 2. В.В.Безуглий, С.В.Козинець Регіональна економічна та соціальна географія світу; Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія»,2003.

 3. Гостиничный и туристический бізнес. Под ред.. Чудновского А.Д. – М.:
  «Тандем»,Узд. ЭКМОС, 2000. - 400с.

 4. Кифяк В.Ф. Організація туризму : Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 344с.

 5. Колотуха О.В. Спортивні рекреаційно-туристичні ресурси України. – К.: Федерація спортивного туризму України,2006. – 208 с.

 6. Король О.Д., Крачило М.П. Менеджмент туризму: Навчальний посібник.  Чернівці: Рута , 2008.  240 с.

 7. Кудинов Б.Ф. Из истории развития туризма. - М., 1986.

 8. Кузишин А.В. Історія туризму: Навчальний посібник.  Тернопіль: редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, 2007.  196с.

 9. Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 348 с.

 10. Мазур Ф.Ф, Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії; Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури,2005. – 96с.

 11. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 12. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 661с.

 13. Окладникова е.а. Международный туризм. Географія туристических ресурсов мира. – М. – СПб.,2002. – 384с.


^ ДИСЦИПЛІНА «КРАЇНОЗНАВСТВО»

Для спеціальності 6.050401 «Туризм»

Форма контролю – іспит

Курс – 2; семестр – 3; годин – 135; на тиждень – 3 год.; (л/с); 4 кредиту.


І. Пояснювальна записка

^ 1.1. Мета даного курсу - ознайомити студентів із методикою і особливостями комплексного дослідження країн та регіонів світу, особливостями систематизації даних про їхню природу, населення, господарство, культуру, соціально-політичну організацію тощо.

^ 1.2. Головні завдання курсу: розкрити предмет та головні завдання країнознавства, висвітлити теоретичні основи і методи комплексного суспільно-географічного країнознавства, розглянути традиційні (класичні) та новітні концепції країнознавства, розкрити сучасну просторо-територіальну організацію, державний устрій, форми державного правління та види політичних режимів країн світу тощо.

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: змістовно викладати основні методичні положення щодо комплексного дослідження країн та регіонів світу, вміти систематизувати дані про їхню природу, населення, господарство, соціально-політичну ситуацію, оперувати основними поняттями з країнознавства тощо.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Змістовний модуль 1.

НЕ 1.1. Країнознавство як наука та навчальна дисципліна. Об'єкт і предмет країнознавчих досліджень. Історія та функції країнознавства. Методи країнознавчих досліджень.

НЕ 1.2. Просторово-територіальна організація держав світу. Географічне положення держави. Територія держави. Кордони держави. Поняття територіального верховенства та недоторканості державних кордонів.

НЕ 1.3. «Візитна картка» країни» (практична робота).

НЕ 1.4. Політична карта світу та основні етапи її формування. Поняття політичної карти світу. Держава як елемент політичної карти. Основні підходи до періодизації процесу розвитку світового суспільства. Політична карта світу в стародавній період. Політична карта світу в середньовічний період. Формування політичної карти світу в епоху розвитку і утвердження капіталістичного господарства (новий час, ХVI – початок ХХ ст.). Основні періоди становлення політичної карти світу під час новітньої історії.

НЕ 1.5. Державний устрій країн світу. Поняття і форми державного устрою. Унітарна держава. Федерація як одна з форм державного устрою. Принципи устрою федерації. Конфедерація. Співдружність як одна з форм державного устрою.

НЕ 1.6. Форми державного правління. Види форм державного правління. Республіка. Монархія.

НЕ 1.7. Види політичних режимів країн світу. Політичні режими країн світу. Демократичні режими. Антидемократичні режими.

НЕ 1.8. Характеристика природних умов та природних ресурсів країни (практична робота).

Змістовний модуль 2.

НЕ 2.1. Класифікація країн світу. Класифікація країн за чисельністю населення. Класифікація країн за формою державного устрою. Класифікація країн за формою правління. Класифікація країн за формою політичного режиму. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Класифікація країн за ідеологічною орієнтацією.

НЕ 2.2. Характеристика історії формування етнічного складу населення країни та сучасної демографічної ситуації (практична робота).

НЕ 2.3. Регіональний поділ країн світу. Європа. Азія. Північна Америка. Латинська Америка. Африка. Австралія та Океанія.

НЕ 2.4. Характеристика регіонів і субрегіонів світу. Європа. Азія. Північна Америка. Латинська Америка. Африка. Австралія та Океанія.

НЕ 2.5. Міжнародні відносини. Поняття, зміст і критерії міжнародних відносин. Зміст понять "актор", "учасник" міжнародних відносин. Держава як центральний міжнародний актор. Недержавні учасники міжнародних відносин. Цілі та засоби в міжнародних відносинах. Зміст понять "актор", "учасник" міжнародних відносин. Держава як центральний міжнародний актор. Недержавні учасники міжнародних відносин. Цілі та засоби в міжнародних відносинах. Україна і сучасні міжнародні відносини.

НЕ 2.6. Міжнародні організації. Поняття «міжнародна міждержавна організація» та його сутність. Суверенні держави та міжнародні організації. Виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій. Типізація міжнародних організацій. Головні органи та структура ООН. Створення ЮНЕСКО.

НЕ 2.7. Характеристика культури та мистецтва країни (практична робота).

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – С. 36–101.

2. Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2004. -671 с.

3. Бостан С. К. Державне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. -503 с.

4. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. –298 с.

5. Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: Навчальний посібник/ Василь Лісничий. -К.: Професіонал, 2004. -335 с.

6. Масляк П.О. Країнознавство: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 292 с.

7. Соціально-економічна географія світу: Загальна частина / За ред. С.П. Кузика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – С. 56–99.

8. Хома Н. М. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. -К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000: Магнолія плюс, 2003. - 474 с.

9. Шостенко І.І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник. -К.: МАУП, 2003. -101 с.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи