European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка13/16
Дата24.09.2012
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументи
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
^

Бедрiй Я.І., Джигирей В.С., Кидасюк А.І. та iн. Охорона працi:Навчальний посiбник. - Львiв: ПТВФ «Афiша», 1997. 258 с.

 • Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник.-Вид.3-є, переробл. доп. – Львів: УАД, 2006.-336 с.


 • Катренко Л.А., Пiстун I.П. Охорона працi в галузi освiти: Навчальний посiбник. - Суми: Унiверситетська книга, 2001. - 339 с.

 • Даценко І.І., Габович Р.Д. Профiлактична медицина. Загальна гігієна з основами екологiї. - К.: Здоров’я, 1999. - 694 с.

 • Геренчук К.., Раковська Е.М., Топчiєв О.Г. Польовi географiчнi дослiдження. - К., 1975.

 • Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Безпека життєдiяльностi географа з основами професiйної пiдготовки. - Кив, 1998. - 126 с.

 • Крачило М.П. Краєзнавство і туризм. - К: Вища шк., 1994. - 191 с.

 • Крачило М.П. Органiзацiя роботи з географiчного краєзнавства i туризму.

 • - Київ: УМКВО, 1988. - 200 с.

 • Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М., 1990.


  ^ ДИСЦИПЛІНА «АНГЛІЙСЬКА МОВА» (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПІЛКУВАННЯМ)

  Для спеціальності 7.0504 «Туризм»

  Форма контролю – іспит

  Курс – 5; семестр – 9; годин – 108, на тиждень – 4год.; (л/с); 3 кредиту.


  І. Пояснювальна записка

  1.1. Мета даного курсу - практичне володіння англійською мовою, реалізація на письмі комунікативних намірів; досягнення студентом такого рівня знань, який повинен забезпечити майбутньому спеціалісту можливість спілкуватись англійською мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою, застосовуючи лексико-граматичний мінімум проводити обговорення проблем буденного життя, загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру.

  ^ 1.2. Головні завдання курсу „Англійська мова для професійного спілкування” є:

  - вивчення англійської мови в різних аспектах з урахуванням мети курсу „Англійської мови для професійного спілкування”, дотримуючись принципу тематичності, що означає вивчення фонетики, лексики, граматики в рамках тематики, визначеної програмою: Туризм та індустрія гостинності;

  - формування у студента системи знань на засадах комунікативного спрямування у вивченні іноземних мов. Принцип комунікативності вимагає організації процесу навчання англійської мови як моделі процесу комунікації, створення на практичних заняттях атмосфери іншомовного спілкування з навчальними ситуаціями максимально наближеними до умов реальної комунікації;

  - досягнення мовної та соціокультурної компетенції на основі ознайомлення з різними аспектами життя країн, де англійська мова є рідною, зокрема США, Великобританії та ін;

  ^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: „Англійська мова для професійного спілкування”. Прослухавши курс „Англійська мова для професійного спілкування”, студент повинен:

  - на професійному, побутовому та культурологічному рівнях виробити навички усної та письмової комунікації на англійській мові;

  - на основі сформованих знань брати участь в усному мовленні англійською мовою;

  - реалізувати комунікативні наміри на письмі (статті, реферати);

  - працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру;

  - у виробничих умовах, на основі лексико-граматичного мінімуму, користуючись професійно орієнтованими іншомовними (друкованими та електронними) джерелами здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання.

  ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

  Модуль № 1 Вступний курс

  НЕ 1.1. Корективний фонетичний курс

  Фонетика. Звуки і букви. Інтонація. Наголос.

  Типи складів. Читання буквосполучень. Виразне читання.

  НЕ 1.2. Елементи спілкування. Вітання. Представлення. Прощання. Подяка.

  Артикль. Основні функції і вживання означеного і неозначеного артиклю.

  Ми вивчаємо англійську мову. Англійська мова – як засіб міжнародного спілкування. Студентське життя: основні вирази за темою. Іменник. Множина іменника. Відмінки іменників. Вживання іменників у функції означення. Дієслово to be. Відмінювання. Утворення питальної і заперечної форми.

  НЕ 1.3. Біографія, сім’я. Родичі, родинні зв’язки. Автобіографія. Одруженння та заручини у Великобританії та США. Сімейні традиції в Україні. Моя сім’я. Професії у туристичному бізнесі. Займенник. Особові займенники. Присвійні займенники. Зворотні займенники. Вказівні займенники. Питальні займенники. Неозначені займенники. Заперечні займенники. Означальні займенники. Кількісні займенники. Типи питань. Теперішній неозначений і тривалі часи. Вживання займенника it.

  НЕ 1.4. Планування щоденних дій. Робочий день студента. Щоденні обов’язки.

  Теперішній неозначений час в активному та пасивному стані. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Теперішній неозначений час дієслів to be, to have.

  НЕ 1.5. Зовнішність і характер людини. Опис зовнішності. Будова тіла. Риси характеру. Характеристика людини. Мій найкращий друг. Основи гармонійного існування. Позитивні і негативні характеристики людини. Теперішній неозначений, теперішній тривалий, теперішній перфектний час. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Прикметники. Ступені порівняння прикметників.

  НЕ 1.6. Мій найкращий друг. Зовнішність і харатер людини. Опис зовнішності улюбленого актора (відоиої особи). Успіх у бізнесі.

  Модуль № 2 Основний курс

  НЕ 2.1. Сучасне помешкання. Назви кімнат. Меблі. Предмети обстановки. Сучасні зручності. Майбутній неозначений час в активному та пасивному стані. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Конструкція there is, there are.

  Минулий неозначений час дієслів to be, to have. Вживання минулого неозначеного. Конструкція there is, there are.

  НЕ 2.2. Житло, будинок, квартира, гуртожиток. Пошук житла. Американські та Британські традиційні помешкання. Офісне приміщення.

  Минулий неозначений час в активному і пасивному стані. Вживання. Утворення, питальні і заперечні форми. Минулий неозначений час дієслів to be, to have. Теперішній перфектний час. Фах. текст: "Структура та функції готелю".

  НЕ 2.3. Пори року. Назви місяців року, днів тижня. Осінні та зимові свята та традиції різних країн.

  ІІ семестр

  Модуль №1 Сучасна індустрія харчування

  НЕ 1.1. Зимові традиції різних країн. Українські ритуали, традиції. Числівник. Прості та тривалі часи дієслова в активному й пасивному стані (повторення вивченого граматичного матеріалу) Фах. текст: „Види ресторанів”

  НЕ 1.2. Їжа і напої. Продукти харчування. Прийоми їжі у Великобританії та США. Обідаємо у місті. Ресторанний бізнес. Види ресторанів та послуг. Теперішній тривалий та неозначений часи. Вживання конструкції as…as; not so…as Фах. текст: "Кар’єра у туристичному бізнесі"

  НЕ 1.3. Харчування у місті.Вибір ресторану у Лондоні, Нью-Йорку. Повторення неправильних дієслів. Вживання прийменників. Вирази so do I, neither do I. Парний сполучник neither…nor Фах. текст: "Європейські визначні пам’ятки"(1)

  НЕ 1.4. Кулінарні традиції країн світу. Інтерв’ю, обговорення, складання меню. Традиції харчування в Україні. Рецепти смачних страв. Теперішній перфектно-тривалий час.

  НЕ 1.5. Обідаємо у місті. Ресторанний бізнес. Види ресторанів та послуг. Основні професії та спеціальності харчової промисловості. Прості та тривалі часи дієслова в активному й пасивному стані (повторення вивченого граматичного матеріалу) Фах. текст: „Види ресторанів”. Повторення вивченого лексичного та граматичного матеріалу, підготовка до контролю. (2 години)

  ^ Модуль №2 Освіта в Україні, Великобританії, США

  НЕ 2.1. Освіта в Україні. Підготовка фахівця. Граматика: простий майбутній час. Засоби вираження майбутньої дії в англійській мові. Фах. текст: " Європейські визначні пам’ятки"

  НЕ 2.2. Університети світу. Освіта в Британії. Основні принципи американської освіти. Фах. текст: "Сторінки історії туризму: „19 століття"

  НЕ 2.3. Університети України. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Елементи спілкування: висловлення подяки. Фах. текст: "З історії розвитку туристичних компаній: агенція Т. Кука”

  НЕ 2.4. Чернівці. Стратегія розвитку. Перспективи туризму. Визначні пам”ятки. Екскурсійні маршрути. Часи дієслова в активному стані. Підсумкове заняття. Фах. текст: „Всесвітня Туристична Організація”.

  IІІ семестр

  Модуль №1 Покупки та грошові відносини

  НЕ 1. Робимо покупки. У продуктовому магазині. Повторення назв овочів і фруктів, видів м’яса, молочних продуктів, напоїв. Види крамниць у Британії та США. Національні особливості закупівлі товарів. Теперішній перфектний та минулий неозначений час (повторення). Модальні дієслова. Фах. текст: Філософія споживача. Взаємні стосунки „продавець-клієнт”

  НЕ 2. Гроші та банківські послуги. Валюта, здійснення банківських послуг. Дорожні чеки. Як відкрити рахунок. Вживання модальних дієслів. Дієслова should, ought, shall, will, would, need, dear. Вживання дієслова to be у модальній функції. Фах. текст: „Характеристика послуг туристичного бізнесу. Соціокультурний аспект туризму”

  ^ Модуль №2 Здоровий спосіб життя

  НЕ 1. Здоров’я людини. Фітнес. Правильне харчування. Спорт у житті сучасника. Олімпійські ігри. Туризм на службі здоров’я. Екстремальні види туризму. Лікування типових хвороб. Візит до лікаря. Минулий перфектний, перфектно-тривалий час. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Фах. Текст: Спортивні досягнення українських спортсменів.

  НЕ 2.^ Клімат. Пори року та погода. Погода в Україні. Кліматичні умови Великобританії та США. Прогноз погоди. Географічне положення України, США, Великобританії. Назви країн та національностей. Граматичний матеріал: Часи англійського дієслова (повторення). Майбутній перфектно-тривалий час. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Найкращі світові місця для відвідування туристами.

  ІV семестр

  Модуль №1 Подорож

  НЕ 1. Чому люди подорожують?. Географічні назви. Подорож. Поїздка. Види подорожів. Подорож залізницею. Митний контроль. Подорожування літаком. В аеропорту. Бронювання квитків. Що треба й не треба робити під час подорожі. Я їду за кордон. Перфектний минулий та перфектно-тривалий часи. Фах. текст: Ключові поняття в індустрії гостинності. Проживання в готелі. Види готелів. Професії готельного бізнесу.

  НЕ 2. Розвиток масового туризму. Сучасні засоби комунікації. Телефоний етикет. Аудіювання: Мобільний телефон. Морскій круїз. Граматичний матеріал: Узгодження часів. Випадки, коли правило узгодження часів не застосовується. Розповідні, питальні, наказові речення у непрямій мові. Фах. текст: Транспортування. Послуги прокату.

  ^ Модуль № 2 Дозвілля. Вихідні. Канікули.

  НЕ 1. Канікули та свята. Улюблені види відпочинку. Мій вільний час. Телебачення у житті людини. Кемпінг. Подорожування автостопом. Громадські зручності. Міський транспорт. Правила дорожнього руху. Автомомобіль. Таксі. Пасивний стан дієслова.

  Фах. текст Планування вихідних.

  НЕ 2. ^ Заклади організації побуту. У перукарні. Візит до кравця/кравчини. Як доглядати одяг, взуття. Дрібний ремонт. Граматичний матеріал: Вживання часів англійського дієслова у пасивному стані.

  Підготовка та презентація проекту:

  1. Невідомі Чернівці у фотографіях.

  2. Рекламний фолдер (буклет)

  3. Туристична карта міста

  Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

  Основна література

  1. Частник С.; Коробка Г. Англійська мова для менеджерів туризму та готельного бизнесу. – Харьков: "Торсинг", 2003. – 158 с.

  2. Венкель Т. Англійська мова для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 175 с.

  3. Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. – Київ: "Освіта", 1994. – 317 с.

  4. Swan M., Walter C. How English Works / a Grammar Practice Book. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 358 р.

  5. Мошняга Е.В. Английский язык: туризм, гостеприимство, платежное средство. – М.: "Советский спорт", 2008. – 246 с.


  ^ ДИСЦИПЛІНА «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»

  Для спеціальності 7.0504 «Туризм»

  Форма контролю – залік

  Курс – 5; семестр – 10; годин – 36; на тиждень – 3год.; (л/с); 1 кредиту.


  І. Пояснювальна записка

  ^ 1.1. Мета даного курсу – формування базових уявлень студентів про інтелектуальну власність, розкриття основних понять та об’єктів, що складають систему інтелектуальної власності, економічних аспектів, таких як оцінка та комерціалізація інтелектуальної власності, а також правової охорони і правового захисту в юрисдикційній та неюрисдикційній формах.

  ^ 1.2. Головні завдання курсу: орієнтуватись в питаннях сфери інтелектуальної власності та ефективно використовувати результати своєї творчої та технічної діяльності; розпізнавати порушення своїх прав на результат інтелектуальної діяльності та захищати їх; правильно оцінювати об’єкти інтелектуальної власності та отримувати від них комерційну вигоду; не порушувати прав інтелектуальної власності інших осіб.

  ^ Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

  ЗМ 1. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини: Основні поняття. Еволюція інтелектуальної власності в Україні. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку дер­жави.

  ЗМ 2. Система інтелектуальної власності: Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності. Суб'єкти права інтелектуальної власності. Система законодавства України про інте­лектуальну власність. Державна система правової охорони інте­лектуальної власності. Міжнародна система інтелектуальної власності.

  ЗМ 3. Охорона права на об'єкти інтелектуальної власності: Мета і принципи правової охорони. Охорона прав на об'єкти промислової вла­сності. Охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав. Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності за кордоном. Паризька, Бернська та Римська конвенції і їх принципи.

  ЗМ 4. Економіка інтелектуальної власності: Особливості права інтелектуальної власності як товару. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив. Мета і способи комерціалізації прав на об'єкти інтелекту­альної власності. Види ліцензійних договорів та платежів. Договори лізингу та франшизи. Оцінка вартості прав на об'єкти інтелекту­альної власності: підходи та методи. Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності.

  ЗМ 5. Захист прав інтелектуальної власності: Дії, що визнаються порушенням права ін­телектуальної власності. Категорії спорів. Форми і порядки захисту права інтелектуальної власності. Способи захисту права інтелектуальної власності: адміністративно-правовий, цивільно-правовий спосіб захисту та кримінальна відповідальність за порушення прав.

  ^ Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

  Основна література

  1. Понікаров В.Д., Єрмоленко О.О., Медведєв І.А. Авторські права та інтелектуальна власність. Підручник. Х: ВД "ІНЖЕК", 2008. - 304 с.

  2. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: “Інст. інтел. власн. і права”, 2005. – 108 с.

  3. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.

  4. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с.

  5. Дроб'язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с


  ^ ДИСЦИПЛІНА «ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

  для спеціальності 7.0504 «Туризм»

  Форма контролю – залік

  Курс – 5, семестр – 9, годин – 81, на тиждень – 3 год.; (л/с); 2 кредиту.


  І. Пояснювальна записка

  ^ 1.1. Мета даного курсу – є забезпечення майбутнього фахівця у галузі туризму знаннями з курсу інформаційного менеджменту: структура та особливості інформаційного менеджменту, інформаційні технології, інноваційні та інвестиційні чинник, як передумова розвитку менеджменту туризму.

  ^ 1.2. Головні завдання курсу:

  1. засвоєння теоретичних та практичних питань з дисципліни «інформаційний менеджмент»;

  2. аналіз соціально-психологічних аспектів інформаційного менеджменту;

  3. розгляд сучасних інформаційних технологій в структурі управління;

  4. аналіз основних видів інформаційних систем;

  5. засвоєння змісту і завдання інформаційного забезпечення управління.

  ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

  ЗМ 1. Поняття інформації у менеджменті. концептуальні основи інформаційного менеджменту

  НЕ1.1. Інформація як ресурс управління соціальними системами.

  Інформація як провідна складова управлінської діяльності. Зміст і роль інформації в управлінській діяльності. Поняття та сутність категорії «інформаційний ресурс».

  ^ НЕ1.2. Особливості інформаційного менеджменту.

  Розвиток наук інформаційно-комунікаційного циклу. Основні концепції інформаційного менеджменту. Інформаційні потоки. Бар’єри на шляху інформаційних потоків. Соціально-психологічні особливості інформаційно-управлінської діяльності.

  НЕ1.3. Інформаційно-аналітична діяльність у системі управління.

  Інформаційне забезпечення управління. Види інформаційно-аналітичної діяльності. Класифікація оглядово-аналітичної інформації

  НЕ1.4. Стратегічне управління в інформаційному менеджменті.

  Поняття стратегічного управління. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління. Ієрархічна структура інформаційного управління.

  ^ НЕ1.5.Рекламно-інформаційна діяльність

  Інформаційно-рекламна діяльність в туризмі. Основні напрями підвищення ефективності рекламно-інформаційної діяльності. Джерела інформації про туристичні послуги. Ухвала рішення про придбання послуг.

  НЕ1.6. Інформаційна взаємодія потреб.

  Інформаційна складова управлінської праці. Поняття інформаційної взаємодії. Внутрішні і зовнішні інформаційні потреби. Система оцінки інформаційних потреб.

  НЕ1.7. Інформаційна система управління маркетингом.

  Характеристика інформації, яка використовується в менеджменті. Функціональні підсистеми. Автоматизація обробки результатів маркетингових досліджень. Автоматизація планування маркетингу. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з ціноутворення. Автоматизація обліку і контролю маркетингу.

  ^ НЕ1.8. Законодавча база у сфері інформаційного менеджменту.

  Закон України «Про інформацію». Закон України «Про національну програму інформатизації»

  ЗМ 2. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності

  НЕ 2.1. Реалізація методів і принципів нових інформаційних технологій.

  Поняття комунікативного аудиту. Методи аналізу і синтезу інформації. Принципи підготовки аналітичних документів. Контент-аналіз як метод дослідження інформації.

  ^ НЕ 2.2. Види інформаційних систем.

  Формальні і неформальні організаційні комп’ютерні інформаційні системи. Інформаційна система як елемент інформаційного забезпечення менеджменту організації. Служба управління внутрішньою інформацією. Бази даних інформаційного менеджменту.

  НЕ 2.3. Види і технології інформаційної діяльності.

  Види інформаційних технологій, реалізація принципу послідовних рішень при організації збору і реєстрації даних. Інформаційна система як елемент інформаційного забезпечення менеджменту організації. Класифікація інформаційних технологій для організації збору і реєстрації даних.

  ^ НЕ 2.4. Інформаційний продукт та інформаційна послуга.

  Поняття інформаційного продукту. Поняття інформаційної послуги. Постачальники інформаційних продуктів і послуг. Структура товарів і послуг інформаційного ринку.

  ^ НЕ 2.5. Основні сектори світового ринку інформації.

  Сектор ділової інформації. Сектор професійно-орієнтованої інформації в інфраструктурі інформаційного ринку. Характеристика сектору масової споживчої інформації. Класифікація інформаційного ринку за ознаками специфічності та домінування видів інформаційних послуг. Інформаційний продукт - товар інформаційного ринку.

  ^ НЕ 2.6. Інформаційна система управління підприємством.

  Місце інформації в документології управлінської діяльності. Роль правової інформатики щодо уніфікації управлінських документів. Вплив інформатизації на розвиток безпаперової технології роботи з документами. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень. Автоматизація інформаційних систем управлінського призначення.

  ^ НЕ 2.7. Інформаційна система фінансового менеджменту.

  Комп’ютерна підтримка прийняття рішень при виборі проектів інвестицій. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з вибору джерел фінансових ресурсів. Автоматизація аналізу фінансової звітності підприємства.

  ^ НЕ 2.8. Інформаційне забезпечення туристичної діяльності

  Значення інформаційних систем управління в туристичній галузі. Потенційні можливості компютерних технологій. Компютер у готельному господарств. Компютер у системі транспортних послуг.

  Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела :

  Основна література

  1. Бтаюк А.Є. Інформаційні системи в менеджменті. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2004.

  2. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерна техніка в менеджменті. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002.

  3. Гавловський В.Д., Калюжний Р.А., Цимбалюк В.С. Інформатизація управління соціальними системами: Організаційно-правові питання теорії і практики. – К.: МАУП, 2003.

  4. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті. – К.: КНЕУ, 2003.

  5. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах. – К.: КНЕУ, 2001.

  6. Давидова І.М. Ринкова трансформація інформаційної діяльності в Україні // Вісник книжкової палати. –2001. –№ 8.

  7. Дзвінчук Д.І. Психологічні основи ефективного управління. — К: ЗАТ «Нічлава», 2000.

  8. Друкер П.Ф. Практика менеджмента. – СПб.: Вильямс, 2000.

  9. Дубина А.Г. Excel для экономистов и менеджеров. – СПб.: Питер, 2004.

  10. Жаворонкова Г.В. Інформаційне підприємництво: інновації, консалтинг, маркетинг. – К.: Нац. авіа. ун-т, 2003.

  11. Задірака В.К., Олексик О.С. Методи захисту фінансової інформації. – К.: Вища шк., 2000.

  12. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко К.Б. Міжнародні економічні відносини. – К.: Знання-Пресс, 2003.

  13. Любіцева О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2003.

  14. Майдебура Е.В. Маркетинг услуг. – К.: ВИРА-Р, 2001.

  15. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту. – К.: Центр навч. літ., 2004.

  16. Полікарпов І.С., Шумський О.В. Товарна інформація. – Київ, 2006.

  17. Пономаренко В.С. Інформаційні системи і технології в економіці. – К.: ВЦ «Академія», 2002.

  18. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в автоматизованих системах України. — К., 2000.

  19. Ромашко С.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті». – Львів: ЛІМ, 2007.

  20. Яновська Н., Філатов С. Туризм: організація і облік. – Харків: Фактор, 2002.

 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

  Схожі:

  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  move to 358-89822
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  move to 358-89826
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  move to 358-89825
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  move to 358-89820
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
  Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи