European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка15/16
Дата24.09.2012
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументи
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
^

Бедрiй Я.І., Джигирей В.С., Кидасюк А.І. та iн. Охорона працi:Навчальний посiбник. - Львiв: ПТВФ «Афiша», 1997. 258 с.

 • Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник.-Вид.3-є, переробл. доп. – Львів: УАД, 2006.-336 с.


 • Катренко Л.А., Пiстун I.П. Охорона працi в галузi освiти: Навчальний посiбник. - Суми: Унiверситетська книга, 2001. - 339 с.

 • Даценко І.І., Габович Р.Д. Профiлактична медицина. Загальна гігієна з основами екологiї. - К.: Здоров’я, 1999. - 694 с.

 • Геренчук К.., Раковська Е.М., Топчiєв О.Г. Польовi географiчнi дослiдження. - К., 1975.

 • Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Безпека життєдiяльностi географа з основами професiйної пiдготовки. - Кив, 1998. - 126 с.

 • Крачило М.П. Краєзнавство і туризм. - К: Вища шк., 1994. - 191 с.

 • Крачило М.П. Органiзацiя роботи з географiчного краєзнавства i туризму.

 • - Київ: УМКВО, 1988. - 200 с.

 • Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М., 1990.


  ^ ДИСЦИПЛІНА «АНГЛІЙСЬКА МОВА» (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПІЛКУВАННЯМ)

  Для спеціальності 8.0504 «Туризм»

  Форма контролю – іспит

  Курс – 5; семестр – 9; годин – 81, на тиждень – 2год.; (л/с); 3 кредиту.


  І. Пояснювальна записка

  1.1. Мета даного курсу - практичне володіння англійською мовою, реалізація на письмі комунікативних намірів; досягнення студентом такого рівня знань, який повинен забезпечити майбутньому спеціалісту можливість спілкуватись англійською мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою, застосовуючи лексико-граматичний мінімум проводити обговорення проблем буденного життя, загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру.

  ^ 1.2. Головні завдання курсу „Англійська мова для професійного спілкування” є:

  - вивчення англійської мови в різних аспектах з урахуванням мети курсу „Англійської мови для професійного спілкування”, дотримуючись принципу тематичності, що означає вивчення фонетики, лексики, граматики в рамках тематики, визначеної програмою: Туризм та індустрія гостинності;

  - формування у студента системи знань на засадах комунікативного спрямування у вивченні іноземних мов. Принцип комунікативності вимагає організації процесу навчання англійської мови як моделі процесу комунікації, створення на практичних заняттях атмосфери іншомовного спілкування з навчальними ситуаціями максимально наближеними до умов реальної комунікації;

  - досягнення мовної та соціокультурної компетенції на основі ознайомлення з різними аспектами життя країн, де англійська мова є рідною, зокрема США, Великобританії та ін;

  ^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: „Англійська мова для професійного спілкування”. Прослухавши курс „Англійська мова для професійного спілкування”, студент повинен:

  - на професійному, побутовому та культурологічному рівнях виробити навички усної та письмової комунікації на англійській мові;

  - на основі сформованих знань брати участь в усному мовленні англійською мовою;

  - реалізувати комунікативні наміри на письмі (статті, реферати);

  - працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру;

  - у виробничих умовах, на основі лексико-граматичного мінімуму, користуючись професійно орієнтованими іншомовними (друкованими та електронними) джерелами здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання.

  ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

  Модуль № 1 Вступний курс

  НЕ 1.1. Корективний фонетичний курс

  Фонетика. Звуки і букви. Інтонація. Наголос.

  Типи складів. Читання буквосполучень. Виразне читання.

  НЕ 1.2. Елементи спілкування. Вітання. Представлення. Прощання. Подяка.

  Артикль. Основні функції і вживання означеного і неозначеного артиклю.

  Ми вивчаємо англійську мову. Англійська мова – як засіб міжнародного спілкування. Студентське життя: основні вирази за темою. Іменник. Множина іменника. Відмінки іменників. Вживання іменників у функції означення. Дієслово to be. Відмінювання. Утворення питальної і заперечної форми.

  НЕ 1.3. Біографія, сім’я. Родичі, родинні зв’язки. Автобіографія. Одруженння та заручини у Великобританії та США. Сімейні традиції в Україні. Моя сім’я. Професії у туристичному бізнесі. Займенник. Особові займенники. Присвійні займенники. Зворотні займенники. Вказівні займенники. Питальні займенники. Неозначені займенники. Заперечні займенники. Означальні займенники. Кількісні займенники. Типи питань. Теперішній неозначений і тривалі часи. Вживання займенника it.

  НЕ 1.4. Планування щоденних дій. Робочий день студента. Щоденні обов’язки.

  Теперішній неозначений час в активному та пасивному стані. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Теперішній неозначений час дієслів to be, to have.

  НЕ 1.5. Зовнішність і характер людини. Опис зовнішності. Будова тіла. Риси характеру. Характеристика людини. Мій найкращий друг. Основи гармонійного існування. Позитивні і негативні характеристики людини. Теперішній неозначений, теперішній тривалий, теперішній перфектний час. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Прикметники. Ступені порівняння прикметників.

  НЕ 1.6. Мій найкращий друг. Зовнішність і харатер людини. Опис зовнішності улюбленого актора (відоиої особи). Успіх у бізнесі.

  Модуль № 2 Основний курс

  НЕ 2.1. Сучасне помешкання. Назви кімнат. Меблі. Предмети обстановки. Сучасні зручності. Майбутній неозначений час в активному та пасивному стані. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Конструкція there is, there are.

  Минулий неозначений час дієслів to be, to have. Вживання минулого неозначеного. Конструкція there is, there are.

  НЕ 2.2. Житло, будинок, квартира, гуртожиток. Пошук житла. Американські та Британські традиційні помешкання. Офісне приміщення.

  Минулий неозначений час в активному і пасивному стані. Вживання. Утворення, питальні і заперечні форми. Минулий неозначений час дієслів to be, to have. Теперішній перфектний час. Фах. текст: "Структура та функції готелю".

  НЕ 2.3. Пори року. Назви місяців року, днів тижня. Осінні та зимові свята та традиції різних країн.

  ІІ семестр

  Модуль №1 Сучасна індустрія харчування

  НЕ 1.1. Зимові традиції різних країн. Українські ритуали, традиції. Числівник. Прості та тривалі часи дієслова в активному й пасивному стані (повторення вивченого граматичного матеріалу) Фах. текст: „Види ресторанів”

  НЕ 1.2. Їжа і напої. Продукти харчування. Прийоми їжі у Великобританії та США. Обідаємо у місті. Ресторанний бізнес. Види ресторанів та послуг. Теперішній тривалий та неозначений часи. Вживання конструкції as…as; not so…as Фах. текст: "Кар’єра у туристичному бізнесі"

  НЕ 1.3. Харчування у місті.Вибір ресторану у Лондоні, Нью-Йорку. Повторення неправильних дієслів. Вживання прийменників. Вирази so do I, neither do I. Парний сполучник neither…nor Фах. текст: "Європейські визначні пам’ятки"(1)

  НЕ 1.4. Кулінарні традиції країн світу. Інтерв’ю, обговорення, складання меню. Традиції харчування в Україні. Рецепти смачних страв. Теперішній перфектно-тривалий час.

  НЕ 1.5. Обідаємо у місті. Ресторанний бізнес. Види ресторанів та послуг. Основні професії та спеціальності харчової промисловості. Прості та тривалі часи дієслова в активному й пасивному стані (повторення вивченого граматичного матеріалу) Фах. текст: „Види ресторанів”. Повторення вивченого лексичного та граматичного матеріалу, підготовка до контролю. (2 години)

  ^ Модуль №2 Освіта в Україні, Великобританії, США

  НЕ 2.1. Освіта в Україні. Підготовка фахівця. Граматика: простий майбутній час. Засоби вираження майбутньої дії в англійській мові. Фах. текст: " Європейські визначні пам’ятки"

  НЕ 2.2. Університети світу. Освіта в Британії. Основні принципи американської освіти. Фах. текст: "Сторінки історії туризму: „19 століття"

  НЕ 2.3. Університети України. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Елементи спілкування: висловлення подяки. Фах. текст: "З історії розвитку туристичних компаній: агенція Т. Кука”

  НЕ 2.4. Чернівці. Стратегія розвитку. Перспективи туризму. Визначні пам”ятки. Екскурсійні маршрути. Часи дієслова в активному стані. Підсумкове заняття. Фах. текст: „Всесвітня Туристична Організація”.

  IІІ семестр

  Модуль №1 Покупки та грошові відносини

  НЕ 1. Робимо покупки. У продуктовому магазині. Повторення назв овочів і фруктів, видів м’яса, молочних продуктів, напоїв. Види крамниць у Британії та США. Національні особливості закупівлі товарів. Теперішній перфектний та минулий неозначений час (повторення). Модальні дієслова. Фах. текст: Філософія споживача. Взаємні стосунки „продавець-клієнт”

  НЕ 2. Гроші та банківські послуги. Валюта, здійснення банківських послуг. Дорожні чеки. Як відкрити рахунок. Вживання модальних дієслів. Дієслова should, ought, shall, will, would, need, dear. Вживання дієслова to be у модальній функції. Фах. текст: „Характеристика послуг туристичного бізнесу. Соціокультурний аспект туризму”

  ^ Модуль №2 Здоровий спосіб життя

  НЕ 1. Здоров’я людини. Фітнес. Правильне харчування. Спорт у житті сучасника. Олімпійські ігри. Туризм на службі здоров’я. Екстремальні види туризму. Лікування типових хвороб. Візит до лікаря. Минулий перфектний, перфектно-тривалий час. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Фах. Текст: Спортивні досягнення українських спортсменів.

  НЕ 2.^ Клімат. Пори року та погода. Погода в Україні. Кліматичні умови Великобританії та США. Прогноз погоди. Географічне положення України, США, Великобританії. Назви країн та національностей. Граматичний матеріал: Часи англійського дієслова (повторення). Майбутній перфектно-тривалий час. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Найкращі світові місця для відвідування туристами.

  ІV семестр

  Модуль №1 Подорож

  НЕ 1. Чому люди подорожують?. Географічні назви. Подорож. Поїздка. Види подорожів. Подорож залізницею. Митний контроль. Подорожування літаком. В аеропорту. Бронювання квитків. Що треба й не треба робити під час подорожі. Я їду за кордон. Перфектний минулий та перфектно-тривалий часи. Фах. текст: Ключові поняття в індустрії гостинності. Проживання в готелі. Види готелів. Професії готельного бізнесу.

  НЕ 2. Розвиток масового туризму. Сучасні засоби комунікації. Телефоний етикет. Аудіювання: Мобільний телефон. Морскій круїз. Граматичний матеріал: Узгодження часів. Випадки, коли правило узгодження часів не застосовується. Розповідні, питальні, наказові речення у непрямій мові. Фах. текст: Транспортування. Послуги прокату.

  ^ Модуль № 2 Дозвілля. Вихідні. Канікули.

  НЕ 1. Канікули та свята. Улюблені види відпочинку. Мій вільний час. Телебачення у житті людини. Кемпінг. Подорожування автостопом. Громадські зручності. Міський транспорт. Правила дорожнього руху. Автомомобіль. Таксі. Пасивний стан дієслова.

  Фах. текст Планування вихідних.

  НЕ 2. ^ Заклади організації побуту. У перукарні. Візит до кравця/кравчини. Як доглядати одяг, взуття. Дрібний ремонт. Граматичний матеріал: Вживання часів англійського дієслова у пасивному стані.

  Підготовка та презентація проекту:

  1. Невідомі Чернівці у фотографіях.

  2. Рекламний фолдер (буклет)

  3. Туристична карта міста

  Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

  Основна література

  1. Частник С.; Коробка Г. Англійська мова для менеджерів туризму та готельного бизнесу. – Харьков: "Торсинг", 2003. – 158 с.

  2. Венкель Т. Англійська мова для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 175 с.

  3. Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. – Київ: "Освіта", 1994. – 317 с.

  4. Swan M., Walter C. How English Works / a Grammar Practice Book. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 358 р.

  5. Мошняга Е.В. Английский язык: туризм, гостеприимство, платежное средство. – М.: "Советский спорт", 2008. – 246 с.


  ^ ДИСЦИПЛІНА «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ»

  Для спеціальності 8.0504 «Туризм»

  Форма контролю – іспит

  Курс – 5; семестр – 9; годин – 108, на тиждень – 2год.; (л/с); 4 кредиту.


  І. Пояснювальна записка

  ^ 1.1. Мета даного курсу - ознайомлення студента, як майбутнього викладача, з психолого-педагогічними особливостями навчально-виховного процесу у вищій школі, озброєння його сучасними психолого-педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку майбутнього фахівця; засобами виховання та розвитку особистості; теоретична підготовка студентів до професійно-педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищій школі, формування інтересу і готовності до самостійного пізнання проблем дидактики, теорії та методики професійної освіти, сучасних тенденцій розвитку освіти та інтеграційних процесів у ній шляхом опанування засад загальної методології педагогічного знання та методики психолого-педагогічної діагностики; удосконалення практичних навичок та вмінь студентів щодо реалізації методик психолого-педагогічної діагностики, розширення їх особистісного професійного досвіду організації безперервної самоосвітньої діяльності та науково-дослідної роботи в умовах сучасного педагогічного процесу вищої школи, її інтеграції в Європейський освітній простір.

  ^ 1.2. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

  - специфіки педагогіки та психології вищої школи як науки та галузі професійної діяльності; понятійно-категоріального апарату інтегрованого навчального курсу; принципів, методів, форм організації педагогічного процесу та науково-педагогічної діяльності у ВНЗ; сучасного стану і перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні; специфіки застосування новітніх технологій навчання у вищій школі; особливостей управлінської діяльності у ВНЗ; психологічних закономірностей психолого-педагогічних умов ефективності організації процесу навчання і виховання у вищій школі.

  - психолого-педагогічних основ діяльності основних підрозділів вищого навчального закладу; форм та методів організації навчально-виховної роботи у вищій школі України в контексті вимог Європейського освітнього простору, основних методів профорієнтації студентів; психолого-педагогічний зміст навчальної та пізнавальної діяльності студентів, методів і форм активізації самостійного наукового пошуку студентів; психолого-педагогічних характеристик педагогічної майстерності викладача; вікові особливості студентського віку, основні компоненти структури особистості студента, його ціннісно-мотиваційну систему, будову та закономірності формування і прояву Я-концепції студента; особистісних якостей викладача ВНЗ і професійних вимог до нього;

  - проектувати елементи навчального процесу, зокрема навчальну програму, лекцію, тести тощо та оцінювати якість навчального процесу;

  - організовувати навчальну діяльність студентів, активізувати їх самостійну роботу та наукову творчість; готувати, організовувати й проводити на високому рівні лекції, практичні та семінарські заняття, застосовувати сучасні освітні технології, добирати оптимальні форми та методи педагогічної діяльності, керувати процесом особистісного розвитку студентів, стимулювати самостійну роботу студентів; забезпечувати управління ВНЗ; використовувати педагогічний досвід зарубіжних вищих навчальних закладів; організовувати виховну роботу зі студентами; здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію; аналізувати сучасний стан і головні тенденції розвитку освіти в Україні і за рубежем, шляхи інтеграції системи вітчизняної освіти в європейську і світову освітню систему

  Навчальним планом на вивчення інтегрованого курсу "Педагогіка та психологія вищої школи" передбачено 108год.(3 кредити), два модулі: модуль «Педагогіка вищої школи» та модуль «Психологія вищої школи», кожен з яких містить свої змістові модулі (ЗМ). Кожен змістовий модуль містить навчальні елементи (НЕ) – теми лекційних занять

  ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

  ЗМ 1. Теоретичні основи педагогіки вищої школи

  НЕ 1.1.Педагогіка вищої школи як наука

  Предмет педагогіки вищої школи. Основні категорії педагогіки вищої школи. Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук. Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками. Основи наукового педагогічного дослідження. Методологія і принципи організації наукового дослідження. Логіка педагогічного дослідження. Методи наукового педагогічного дослідження

  ^ НЕ 1.2. Система вищої освіти в Україні

  Структура вищої освіти в Україні. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти. Документи про вищу освіту. Рівні акредитації та типи вищих навчальних закладів. Принципи побудови системи вищої освіти в Україні. Перспективи розвитку вищої освіти України в рамках Болонського процесу. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України. Управління вищою освітою в Україні

  ЗМ 2. Педагогічний процес у вищій школі

  НЕ 2.1.Теоретичні основи процесу навчання у вищій школі

  Сутність і структура процесу навчання у вищій школі. Основні ланки процесу навчання та їх характеристика. Функції навчання. Дидактика як галузь педагогіки вищої школи. Закономірності дидактики вищої школи. Характеристика принципів дидактики вищої школи. Структура діяльності суб’єктів навчального процесу

  ^ НЕ 2.2. 3міст освіти у вищій школі та способи його реалізації

  Зміст освіти у вищій школі. Поняття про зміст освіти у вищій школі. Характеристика навчальних планів, програм і підручників для вищої школи. Методи і засоби навчання у вищій школі. Особливості використання загальних методів навчання у вищій школі. Характеристика методів навчання за Ю.К.Бабанським. Засоби навчання у вищій школі

  ^ НЕ 2.3. Форми організації навчання у вищій школі

  Характеристика основних форм організації навчання у вищій школі. Лекції, їх види, методика підготовки і проведення. Семінарські заняття, їх види, методика підготовки і проведення. Лабораторні та практичні заняття, методика їх підготовки і проведення. Факультативи, спецкурси та спецсемінари, методика їх підготовки і проведення. Самостійна робота студентів. Навчальна і виробнича практика у професійній підготовці фахівців

  ^ НЕ 2.4. Сучасні технології навчання у вищій школі

  Поняття про педагогічні технології. Проблемне навчання у вищій колі. Використання ділових та рольових ігор у навчальному процесі ВНЗ. Кредитно-модульна (рейтингова) система навчання у вищій школі. Інформаційні технології навчання у ВНЗ

  ^ НЕ 2.5. Контроль і оцінювання знань, умінь та навичок студентів

  Функції контролю знань, умінь і навичок студентів. Вимоги до організації контролю. Види контролю. Міжсесійний контроль. Підсумковий контроль. Методи контролю. Усний контроль. Письмовий контроль. Тестовий контроль. Програмований контроль. Практична перевірка. Методи самоконтролю і самооцінки. Форми контролю знань, умінь і навичок студентів. Індивідуальна перевірка успішності студентів. Фронтальна перевірка. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів. Об'єкти оцінювання. Критерії і норми оцінювання успішності студентів. Рейтингова система оцінювання знань

  ^ НЕ 2.6. Виховна робота зі студентською молоддю

  Суть процесу виховання. Поняття процесу виховання. Основні завдання виховання студентської молоді. Етапи процесу виховання. Закономірності і принципи виховання. Основні напрями змісту виховання студентської молоді. Моральне виховання студентів. Правове виховання студентів. Екологічне виховання студентів. Естетичне виховання студентів. Фізичне виховання студентів. Шляхи реалізації змісту виховання студентів. Форми виховної роботи у ВНЗ. Методика виховної роботи куратора в академічній групі

  ЗМ 3. Управління вищою школою

  НЕ 3.1. Управління навчально-виховним процесом вищого навчального закладу

  Вищий навчальний заклад. Структура вищого навчального закладу та планування його діяльності. Управління навчально-виховним процесом у ВНЗ. Органи громадського самоврядування у вищих навчальних закладах. Студентське самоврядування у ВНЗ.

  Модуль «Психологія вищої школи»

  ЗМ 1. Загальні засади психології вищої школи психологічна характеристика студентського віку

  НЕ 1.1. Психологія вищої школи як наука: предмет, завдання та метод психологіч-них досліджень

  Психологія вищої школи як галузь психологічної науки: предмет, завдання, зв’язок з іншими галузями психологічних знань. Принципи, методи та методики психологічних досліджень. Дослідницькі вміння викладача вищої школи. Виникнення психології вищої школи як нової галузі психологічних знань. Предмет, основні категорії та завдання психології вищої школи. Зв'язок психологи вищої школи з іншими галузями психологічних знань. Принципи, класифікація методів, та методик психологічного дослідження.

  ^ НЕ 1.2 Загальна психологічна характеристика студентського віку та студентської групи

  Психологічна характеристика студентського віку як періоду пізньої юності або ранньої дорослості. Суперечливості та кризи студентського віку. Типологічні особливості сучасних студентів. Вищий навчальний заклад - один із провідних факторів соціалізації особистості студента як фахівця (адаптація, індивідуалізація, інтеграція)

  ЗМ 2. Психологічні засади організації процесу навчання і виховання у вищій школі та управління навчально-професійною діяльністю студентів

  НЕ 2.1. Становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою у навчально-професійній діяльності

  Навчально-професійна діяльність як провідна, її ознаки. Професіоналізація особистості студента як новоутворення віку: а) професіоналізація пізнавальної сфери; б)формування мотиваційно-професійної спрямованості особистості; в) розвиток «Я-концепції» як показника професійного зростання; г) формування професійних здібностей. Фахова компетентність як показник психологічної готовності студента до професійної діяльності. Роль самовиховання в професійному зростанні студента

  ^ НЕ 2.2. Психологічний аналіз учіння студентів

  Студент як суб'єкт власної навчально-професійної діяльності. Роль мотивації в навчально-професійній діяльності. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів та розвиток їх творчого потенціалу як майбутніх фахівців. Психологічні передумови і показники успішності студентів у навчально-професійній діяльності, причини неуспішності і шляхи їх усунення

  ^ НЕ 2.3. Психологія виховання особистості студента як фахівця з вищою освітою

  Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою та мета, зміст, завдання виховання студентів. Психологічні механізми формування якостей особистості та аналіз відповідних функцій виховання. Основні напрями реалізації виховних функцій у вищому навчальному закладі та їх характеристика

  ^ НЕ 2.4. Психологічний аналіз функцій управління навчально-виховним процесом у вищій школі

  Освіта як система, характерні для неї особливості. Необхідність і об'єктивні можливості управління системою освіти. Психологічний аналіз функцій педагогічного управління

  ЗМ 3. Психологія особистості та діяльності викладача ВНЗ

  НЕ 3.1. Психологічна характеристика науково-педагогічної діяльності та особистості викладача вищої школи

  Психологічний аналіз видів науково-педагогічної діяльності викладачів ВНЗ. Психолого-педагогічна структура діяльності викладача

  ^ НЕ 3.2. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами

  Психологічна характеристика педагогічної взаємодії. Педагогічне спілкування як форма контактної взаємодії. Труднощі та бар'єри в професійно-педагогічному спілкуванні викладачів і студентів. Діалогічне спілкування, його психологічна характеристика

  ^ НЕ 3.3. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення

  Протиріччя і конфлікти в педагогічній взаємодії та засоби їх регулювання. Психологічні передумови запобігання та шляхи вирішення педагогічного конфлікту

  Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

  Основна література

  1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. - К.: центр. Навчальної літератури, 2003. – 316 с.

  2. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.

  3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

  4. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник /За ред. З.Н.Курлянд. – К.: Знання, 2005. – 399 с.

  5. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К.: «Академвидав», 2007. – 352 с.

  6. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання. – К., 1993.

  7. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К., 2005.

  8. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід (Дидактичний аспект). - X.: Скорпіон, 2000. - 120 с.

  9. Болюбаш Я.Я. Положення про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі. - К., 1996

  10. Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2004. - 48 с.

  11. Авдєєва І.М., Мельникова І.М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи. – К., 2007. – 304 с.

  12. Виховна робота зі студентською молоддю . Навч. посібник. – Одеса, 2006. – 288.

  13. Виховна робота зі студентською молоддю. – Концепція виховної роботи. - Тернопіль, 2001.

  14. Мороз В.Д. Сучасні проблеми управління вищою школою // Педагогіка і психологія. - 2002. - №3.

  15. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи К.: 2000, – 313с.

  16. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования М.: 2005. – 392 с.

  17. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи (Практикум), – К.: 2008, – 333 с.


  ^ ДИСЦИПЛІНА «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»

  Для спеціальності 8.0504 «Туризм»

  Форма контролю – залік

  Курс – 5; семестр – 10; годин – 36; на тиждень – 3год.; (л/с); 1 кредиту.


  І. Пояснювальна записка

  ^ 1.1. Мета даного курсу – формування базових уявлень студентів про інтелектуальну власність, розкриття основних понять та об’єктів, що складають систему інтелектуальної власності, економічних аспектів, таких як оцінка та комерціалізація інтелектуальної власності, а також правової охорони і правового захисту в юрисдикційній та неюрисдикційній формах.

  ^ 1.2. Головні завдання курсу: орієнтуватись в питаннях сфери інтелектуальної власності та ефективно використовувати результати своєї творчої та технічної діяльності; розпізнавати порушення своїх прав на результат інтелектуальної діяльності та захищати їх; правильно оцінювати об’єкти інтелектуальної власності та отримувати від них комерційну вигоду; не порушувати прав інтелектуальної власності інших осіб.

  ^ Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

  ЗМ 1. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини: Основні поняття. Еволюція інтелектуальної власності в Україні. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку дер­жави.

  ЗМ 2. Система інтелектуальної власності: Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності. Суб'єкти права інтелектуальної власності. Система законодавства України про інте­лектуальну власність. Державна система правової охорони інте­лектуальної власності. Міжнародна система інтелектуальної власності.

  ЗМ 3. Охорона права на об'єкти інтелектуальної власності: Мета і принципи правової охорони. Охорона прав на об'єкти промислової вла­сності. Охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав. Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності за кордоном. Паризька, Бернська та Римська конвенції і їх принципи.

  ЗМ 4. Економіка інтелектуальної власності: Особливості права інтелектуальної власності як товару. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив. Мета і способи комерціалізації прав на об'єкти інтелекту­альної власності. Види ліцензійних договорів та платежів. Договори лізингу та франшизи. Оцінка вартості прав на об'єкти інтелекту­альної власності: підходи та методи. Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності.

  ЗМ 5. Захист прав інтелектуальної власності: Дії, що визнаються порушенням права ін­телектуальної власності. Категорії спорів. Форми і порядки захисту права інтелектуальної власності. Способи захисту права інтелектуальної власності: адміністративно-правовий, цивільно-правовий спосіб захисту та кримінальна відповідальність за порушення прав.

  ^ Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

  Основна література

  1. Понікаров В.Д., Єрмоленко О.О., Медведєв І.А. Авторські права та інтелектуальна власність. Підручник. Х: ВД "ІНЖЕК", 2008. - 304 с.

  2. Інтел. власн. і права”, 2005. – 108 с.

  3. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.

  4. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с.

  5. Дроб'язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с  ^ ДИСЦИПЛІНА «ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

  для спеціальності 8.0504 «Туризм»

  Форма контролю – залік

  Курс – 5; семестр – 9; годин – 81; на тиждень – 3год.; (л/с); 2 кредиту.


  І. Пояснювальна записка

  ^ 1.1. Мета даного курсу – є забезпечення майбутнього фахівця у галузі туризму знаннями з курсу інформаційного менеджменту: структура та особливості інформаційного менеджменту, інформаційні технології, інноваційні та інвестиційні чинник, як передумова розвитку менеджменту туризму.

  ^ 1.2. Головні завдання курсу:

  1. засвоєння теоретичних та практичних питань з дисципліни «інформаційний менеджмент»;

  2. аналіз соціально-психологічних аспектів інформаційного менеджменту;

  3. розгляд сучасних інформаційних технологій в структурі управління;

  4. аналіз основних видів інформаційних систем;

  5. засвоєння змісту і завдання інформаційного забезпечення управління.

  ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

  ЗМ 1. Поняття інформації у менеджменті. концептуальні основи інформаційного менеджменту

  НЕ1.1. Інформація як ресурс управління соціальними системами.

  Інформація як провідна складова управлінської діяльності. Зміст і роль інформації в управлінській діяльності. Поняття та сутність категорії «інформаційний ресурс».

  ^ НЕ1.2. Особливості інформаційного менеджменту.

  Розвиток наук інформаційно-комунікаційного циклу. Основні концепції інформаційного менеджменту. Інформаційні потоки. Бар’єри на шляху інформаційних потоків. Соціально-психологічні особливості інформаційно-управлінської діяльності.

  НЕ1.3. Інформаційно-аналітична діяльність у системі управління.

  Інформаційне забезпечення управління. Види інформаційно-аналітичної діяльності. Класифікація оглядово-аналітичної інформації

  НЕ1.4. Стратегічне управління в інформаційному менеджменті.

  Поняття стратегічного управління. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління. Ієрархічна структура інформаційного управління.

  ^ НЕ1.5.Рекламно-інформаційна діяльність

  Інформаційно-рекламна діяльність в туризмі. Основні напрями підвищення ефективності рекламно-інформаційної діяльності. Джерела інформації про туристичні послуги. Ухвала рішення про придбання послуг.

  НЕ1.6. Інформаційна взаємодія потреб.

  Інформаційна складова управлінської праці. Поняття інформаційної взаємодії. Внутрішні і зовнішні інформаційні потреби. Система оцінки інформаційних потреб.

  НЕ1.7. Інформаційна система управління маркетингом.

  Характеристика інформації, яка використовується в менеджменті. Функціональні підсистеми. Автоматизація обробки результатів маркетингових досліджень. Автоматизація планування маркетингу. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з ціноутворення. Автоматизація обліку і контролю маркетингу.

  ^ НЕ1.8. Законодавча база у сфері інформаційного менеджменту.

  Закон України «Про інформацію». Закон України «Про національну програму інформатизації»

  ЗМ 2. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності

  НЕ 2.1. Реалізація методів і принципів нових інформаційних технологій.

  Поняття комунікативного аудиту. Методи аналізу і синтезу інформації. Принципи підготовки аналітичних документів. Контент-аналіз як метод дослідження інформації.

  ^ НЕ 2.2. Види інформаційних систем.

  Формальні і неформальні організаційні комп’ютерні інформаційні системи. Інформаційна система як елемент інформаційного забезпечення менеджменту організації. Служба управління внутрішньою інформацією. Бази даних інформаційного менеджменту.

  НЕ 2.3. Види і технології інформаційної діяльності.

  Види інформаційних технологій, реалізація принципу послідовних рішень при організації збору і реєстрації даних. Інформаційна система як елемент інформаційного забезпечення менеджменту організації. Класифікація інформаційних технологій для організації збору і реєстрації даних.

  ^ НЕ 2.4. Інформаційний продукт та інформаційна послуга.

  Поняття інформаційного продукту. Поняття інформаційної послуги. Постачальники інформаційних продуктів і послуг. Структура товарів і послуг інформаційного ринку.

  ^ НЕ 2.5. Основні сектори світового ринку інформації.

  Сектор ділової інформації. Сектор професійно-орієнтованої інформації в інфраструктурі інформаційного ринку. Характеристика сектору масової споживчої інформації. Класифікація інформаційного ринку за ознаками специфічності та домінування видів інформаційних послуг. Інформаційний продукт - товар інформаційного ринку.

  ^ НЕ 2.6. Інформаційна система управління підприємством.

  Місце інформації в документології управлінської діяльності. Роль правової інформатики щодо уніфікації управлінських документів. Вплив інформатизації на розвиток безпаперової технології роботи з документами. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень. Автоматизація інформаційних систем управлінського призначення.

  ^ НЕ 2.7. Інформаційна система фінансового менеджменту.

  Комп’ютерна підтримка прийняття рішень при виборі проектів інвестицій. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з вибору джерел фінансових ресурсів. Автоматизація аналізу фінансової звітності підприємства.

  ^ НЕ 2.8. Інформаційне забезпечення туристичної діяльності

  Значення інформаційних систем управління в туристичній галузі. Потенційні можливості компютерних технологій. Компютер у готельному господарств. Компютер у системі транспортних послуг.

  Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела :

  Основна література

  1. Бтаюк А.Є. Інформаційні системи в менеджменті. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2004.

  2. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерна техніка в менеджменті. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002.

  3. Гавловський В.Д., Калюжний Р.А., Цимбалюк В.С. Інформатизація управління соціальними системами: Організаційно-правові питання теорії і практики. – К.: МАУП, 2003.

  4. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті. – К.: КНЕУ, 2003.

  5. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах. – К.: КНЕУ, 2001.

  6. Давидова І.М. Ринкова трансформація інформаційної діяльності в Україні // Вісник книжкової палати. –2001. –№ 8.

  7. Дзвінчук Д.І. Психологічні основи ефективного управління. — К: ЗАТ «Нічлава», 2000.

  8. Друкер П.Ф. Практика менеджмента. – СПб.: Вильямс, 2000.

  9. Дубина А.Г. Excel для экономистов и менеджеров. – СПб.: Питер, 2004.

  10. Жаворонкова Г.В. Інформаційне підприємництво: інновації, консалтинг, маркетинг. – К.: Нац. авіа. ун-т, 2003.

  11. Задірака В.К., Олексик О.С. Методи захисту фінансової інформації. – К.: Вища шк., 2000.

  12. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко К.Б. Міжнародні економічні відносини. – К.: Знання-Пресс, 2003.

  13. Любіцева О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2003.

  14. Майдебура Е.В. Маркетинг услуг. – К.: ВИРА-Р, 2001.

  15. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту. – К.: Центр навч. літ., 2004.

  16. Полікарпов І.С., Шумський О.В. Товарна інформація. – Київ, 2006.

  17. Пономаренко В.С. Інформаційні системи і технології в економіці. – К.: ВЦ «Академія», 2002.

  18. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в автоматизованих системах України. — К., 2000.

  19. Ромашко С.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті». – Львів: ЛІМ, 2007.

  20. Яновська Н., Філатов С. Туризм: організація і облік. – Харків: Фактор, 2002.


  ^ ДИСЦИПЛІНА «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

  для спеціальності 8.0504 «Туризм»

  Форма контролю – залік

  Курс – 5; семестр – 9; годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л/с); 2,5 кредиту.


  І. Пояснювальна записка

   1. Мета даного курсу - розкрити теоретико-методологічні основи наукових досліджень, основи методології науково-дослідної діяльності, етапи наукового дослідження, розглянути основні методологічні принципи, методи наукових досліджень, теорію і практику, логіку наукових досліджень, розкрити інформаційне забезпечення наукової роботи, а також висвітлити основні методико-методологічні підходи в дослідженні територіально-економічних систем різного рангу.

   2. ^ Головні завданнями , що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни є допомогти студентам опанувати основними науково-методичними знаннями наукових досліджень; прищепити уміння і навички у виборі напряму наукового дослідження, проведення наукових досліджень, здобути навики роботи з джерелами інформації, їх відбору, класифікації, опрацюванні т а аналізі, а також навчити студентів складати програму об’єкта дослідження, формулювати мету і завдання дослідження та робити узагальнюючі наукові висновки.

   3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

  • знати теоретичні основи методології досліджень;

  • вільно володіти основними термінами з курсу;

  • вміти аналізувати зібрану інформацію та формулювати висновки.

  ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

  Змістовний модуль 1. Теорія наукових досліджень

  НЕ 1.1. Історія становлення та розвитку науки. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Етапи становлення розвитку науки. Поняття, цілі і функції розвитку науки. Структурні елементи науки, їх характеристики.

  НЕ 1.2 Загальнонаукові аспекти теорії наукових досліджень. Теоретична основа наукових досліджень. Теорія як метод пізнання. Структура наукової теорії. Сутність, особливості та чинники теоретичного пізнання. Функції наукової теорії. Класифікація наукової теорії. Методологія теоретичних досліджень.

  НЕ 1.3 Основи методології науково-дослідної діяльності. Поняття методології та методики наукових досліджень. Понятійно-термінологічний апарат. Категорії та поняття. Поняття наукової проблеми. Методологічні рівні.

  ^ Змістовний модуль 2. Методологія наукових досліджень

  НЕ 2. Методологія, основні наукові принципи, підходи та методи наукових досліджень, їх характеристика. Основні методологічні принципи наукових досліджень. Основні загальнонаукові підходи в наукових дослідженнях. Методи аналізу емпіричних даних наукових досліджень.

  НЕ 2.2. Вибір, етапи та економічна ефективність наукового дослідження. Вибір напряму наукового дослідження. Основні етапи проведення наукових досліджень. Обговорення, впровадження й ефективність наукового дослідження.

  НЕ 2.3. Інформаційне забезпечення наукової роботи. Суть і види науково-технічної інформації. Методи пошуку і збору наукової інформації. Аналіз та інтерпретація. Організація роботи з науковою літературою.

  НЕ 2.4. Логіка наукового дослідження. Загальна схема наукового дослідження. Організація і планування наукового дослідження. Загальна характеристика джерел і посібників. Курсова, дипломна, магістерська роботи.

  Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

  Основна література

  1. Алаев З.Б. Социально-экономическая география: понятийно-
   терминологический словарь. - М.: Мьісль, 1983. - 350 с.

  1. Багров НБ. Региональная геополітика устойчивого развития К: Либыдь, 2002. - 256 с.

  1. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. - К.: Либідь, 1997. - 320 с.

  2. К. Кілінська. Науково-дослідна робота студентів в Україні.-Чернівці, Вид-во ЧДУ, 1997.

  3. Методи географічних досліджень (Блок. Методи соціально-економіко-географічних досліджень). Конспект лекцій / Укл. Коновалова Н.І. - Чернівці: Рута, 2004. - 40 с.

  4. Методологія і методика наукових досліджень із соціально-економічної
   географії: Конспект лекцій / Укл. Н.І.Коновалова, М.М.Цепенда. - Чернівці: Рута, 2007. - 50с.

  5. 8.Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник С.Ю. Методологія географічної науки. – К.: Заповіт, 1997.-334 с.

  6. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навчальний посібник. - Одеса: Астропринт, 2005. - 632 с.


  ^ ДИСЦИПЛІНА «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ТУРИЗМІ»

  для спеціальності 8.0504 «Туризм»

  Форма контролю – залік

  Курс – 5; семестр – 9; годин – 81; на тиждень – 2год.; (л/с); 2,5 кредиту.


  І. Пояснювальна записка

  ^ 1.1. Мета даного курсу - полягає в опануванні основних елементів сучасної системи корпоративного управління у туристичній індустрії; опануванні принципів формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; опануванні навичок формування систем стратегічного управління корпораціями.

  1.2. Головні завдання курсу:

  • розкриття теоретичних основ формування корпоративного управління та об’єктів корпоративного типу;

  • викладення особливостей корпоративного управління у туристичній сфері;

  • розкриття основних принципів та законів розвитку корпорацій;

  • викладення методики використання базових інструментів та механізмів корпоративного управління.

  ^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

  - знати порядок створення господарських товариств корпоративного типу;

  - знати особливості світових моделей корпоративного управління;

  - вміти організовувати роботу персоналу туристичної фірми корпоративн6ого типу;

  - знати міжнародні стандарти корпоративного управління.

  ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

  Змістовий модуль 1. Основи корпоративного управління

  ^ НЕ 1.1 Сутність корпоративного управління і необхідність його розвитку в Україні

  Передумови виникнення корпоративних відносин. Сутність корпоративного управління. Суб'єкти й об'єкти корпоративного управління.

  ^ НЕ 1.2 Об’єкти корпоративного управління Господарські товариства та їх види. Акціонерні товариства закритого та відкритого типів. Створення акціонерних товариств.

  НЕ 1.3 Сфера туристичних послуг в корпоративному управлінні. Особливості ринку туристичних послуг. Характеристики послуг. Класифікація послуг. Регулювання послуг.

  ^ НЕ 1.4 Інституційні інвестори в системі корпоративного управління в туризмі. Визначення та особливості діяльності інституційних інвесторів. Інституційні інвестори у країнах Східної Європи. Акція – інструмент механізму корпоративного управління

  ^ НЕ 1.5 Методи корпоративного управління в туризмі. Класифікація методів управління. Організаційно-адміністративні методи. Економічні методи . Соціально-психологічні методи. Самоуправління.

  ^ НЕ 1.6 Процедури перетворення корпорацій. Доцільність процедури злиття Процедура об’єднання компаній. Інвестиційний аналіз злиття. Поділ, виділення та перетворення товариств. Створення корпоративних альянсів та холдингових компаній.

  ^ НЕ 1.7 Державне регулювання корпоративних відносин у туризмі. Державне регулювання корпоративних відносин у туризмі. Історія державного регулювання туристичної галузі в Україні Загальний стан корпоративного законодавства в Україні. Методи державного регулювання корпоративних відносин. Механізми державного регулювання корпоративних відносин.

  ^ НЕ 1.8 Оцінка ефективності корпоративного управління в туризмі. Ефективність управління в туризмі. Формування ефективності організаційної структури. Оцінка ефективності управлінських рішень. Оцінка ефективності управління персоналом.

  ^ Змістовий модуль 2. Особливості корпоративного управління в туризмі

  НЕ 2.1 Корпорація як система управління Процес управління корпоративною системою. Корпорація як система. Зовнішнє середовище корпорації. Внутрішнє середовище корпорації.

  НЕ 2.2 Управління корпоративним капіталом. Форми корпоративного капіталу. Цінні папери та їх види. Державне регулювання ринку цінних паперів.

  ^ НЕ 2.3 Особливості туризму як об’єкту корпоративного управління. Основні закономірності розвитку туризму. Система управління туризмом Взаємодія туризму та економіки. Туризм та охорона навколишнього середовища. Соціальна сфера як зовнішнє середовище туризму.

  ^ НЕ 2.4 Управління персоналом у тур фірмі. Роль керівних кадрів у забезпеченні ефективного управління туристичною організацієюКадрова служба та її функції.Планування та підбір персоналу. Навчання та підвищення кваліфікації персоналу.

  ^ НЕ 2.5 Управління процесами праці в корпоративних туристичних організаціях. Зміст та особливості управлінської праці. Раціональна організація та розподіл управлінської праці. Нормування праці. Оплата та стимулювання праці. Культура управлінської праці.

  ^ НЕ 2.6 Організація проведення ділових нарад та переговорів. Ділові наради як метод правління та їх класифікація. Організація проведення нарад. Забезпечення ефективності нарад. Ділові переговори.

  НЕ 2.7 Роль керівників та стилі керівництва корпоративного управління. Роль керівників та їх характеристики. Стилі керівництва. Управлінська решітка “ГРІД”. Елементи управління.

  ^ НЕ 2.8 Корпоративна культура. Розвиток корпоративної культури в Україні. Корпоративна культура та корпоративний кодекс. Характеристика основних типів корпоративної культури.

  Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

  Основна література

  1. Господарський кодекс України. - Харків: Одісей, 2003.- 248 с.

  2. Цивільний кодекс України. - Харків: Одісей, 2003. – 408 с.

  3. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91зі змінами та доповненнями, № 1576-ХІІ // Відомості Верховної Ради - 1991. – № 49.

  4. Закон України ”Про цінні папери і фондову біржу” №1201-ХІІ. //Відомості Верховної Ради від 18.06.91 р.

  5. Борзунов В.И. Принципы и методы корпоративного управления. - Сумы: Козацкий вал, 1998. - 25 с.

  6. Гриньова В.М., Попов О.Є. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні. – Харків: Вид. ХДЕУ, - 2003. - 324 с.

  7. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посібник. - К.: Знання-Прес, 2002.- 317 с.

  8. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. - Харків: Еспада, 2003. - 688 с.

  9. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. Корпоративне управління: Підручник для вузів. - К.: Лібра, 2004. - 368 с.

  10. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е., Коренєв Е.Н. Основи корпоративного управління: Навч. посібник. - Луганськ: Вид. СНУ, 2001. - 480 с.

  11. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: Уч. пособие. – Харьков: Эспада, 2001. – 288 с.


  ^ ДИСЦИПЛІНА «МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС»

  для спеціальності 8.0504 «Туризм»

  Форма контролю – залік

  Курс – 5; семестр – 9; годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л/с); 2,5 кредиту.


  І. Пояснювальна записка

  ^ 1.1. Мета даного курсу – забезпечити майбутнього фахівця в галузі туризму глибокими знаннями про сучасні тенденції розвитку міжнародного туристичного бізнесу.

  ^ 1.2. Головні завдання курсу:

   1. сформувати у майбутнього фахівця необхідний рівень знань про види та форми міжнародного бізнесу;

   2. ознайомити студентів з особливостями міжнародної конкуренції в туристичному бізнесі;

   3. ознайомити студентів з особливостями ділової етики в міжнародному туристичному бізнесі;

   4. навчити студентів самостійно аналізувати вплив глобалізаційних процесів на індустрію туризму.

  ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

  Змістовний модуль 1. Міжнародний туризм як соціально-економічне явище. Статистика туризму

  НЕ 1.1.Суть, види та форми міжнародного бізнесу

  НЕ 1.2. Форми ринкових структур у туризмі

  НЕ 1.3. Концентрація виробництва в туризмі та механізм її здійснення

  НЕ 1.4.Суть, форми та значення прямих іноземних інвестицій

  НЕ 1.5. Міжнародна конкуренція на світовому ринку послуг

  НЕ 1.6.Фактор культури в міжнародному бізнесі

  Змістовний модуль 2. Географія та структура міжнародних туристичних потоків. Міжнародне співробітництво у сфері туризму

  НЕ 2.1. Процеси транснаціоналізації в міжнародному туризмі

  НЕ 2.2. Вплив туристичних ТНК на національну економіку

  НЕ 2.3. Процеси глобалізації в світовому туризмі

  НЕ 2.4. Чинники внутрішнього та зовнішнього середовища ТНК

  НЕ 2.9.Франчайзинг у між-народному готель-ному бізнесі.

  НЕ 2.10. Професійні й особистісні вимоги до менеджера-міжнародника

  Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

  Основна література

  1. Александрова А.Ю. Международный туризм – М.: Аспект Пресс, 2004.– 470 с.

  2. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности. – М., 1996. – 265 с.

  3. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 296 с.

  4. Долматов Г. М. Международный туристский бизнес: история, реальность и перспективы – Ростов-на-дону: Феникс, 2001

  5. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.

  6. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко К.Б. Міжнародні економічні відносини: навч посіб. – К.: Знання-Пресс, 2003. – 406 с.

  7. Косменюк О.В. Аналіз сучасного стану включення України в глобальну туристичну галузь // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць – 2005. – Вип. 52. – Ч.1. – с.179-181

  8. Любіцева О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2003. – 436 с.

  9. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: экономика туризма – М., 1998.

  10. Пузакова Е. П., Честникова В.А. Международный туристический бизнес – М, 1997.

  11. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства – М., 1995

  12. Світовий рейтинг конкурентоздатності країн // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2007. – №1. – с.32


  ^ ДИСЦИПЛІНА «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ»

  Для спеціальності 8.0504 «Туризм»

  Форма контролю – іспит

  Курс – 5; семестр – 9; годин – 81; на тиждень – 1год.; (л/с); 2,5 кредиту.


  І. Пояснювальна записка

  ^ 1.1. Мета даного курсу – ознайомлення з новими вимогами до вищої освіти; ознайомлення студентів з процесами, які відбуваються в європейському освітньому просторі, та з новітніми методами і формами навчання.

  ^ 1.2. Головні завдання курсу: усвідомлення студентами нової ролі вищої освіти в умовах глобалізації; ознайомлення з основними проблемами адаптації вищої освіти України до вимог Болонського процесу; засвоєння основних принципів організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України.

  ^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: знати про основні форми організації навчального процесу та методи і засоби навчання у вищій школі, вміти розкрити методику підготовки та проведення лекційного (практичного) заняття, вміти застосувати набуті знання на практиці тощо.

  ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

  Змістовний модуль 1. Лекція, методи і засоби навчання у вищій школі
 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

  Схожі:

  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  move to 358-89822
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  move to 358-89826
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  move to 358-89825
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  move to 358-89820
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
  Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
  Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи