Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 425.73 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата24.09.2012
Розмір425.73 Kb.
ТипРобоча програма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор Чернівецького

національного університету

імені Юрія Федьковича


_________ (проф. С.В. Мельничук)

1” вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

із                               СУПУТНИКОВОЇ ГЕОДЕЗІЇ ________________

(назва навчального предмета)


напряму підготовки: 0709 геодезія, картографія і землеустрій

для спеціальності: 7.070904 землевпорядкування і кадастр

спеціалізації: управління територіями, оцінка землі та нерухомого майна

географічного і біологічного факультетів


Факультет ___географічний______________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________

Кафедра __географії України та регіоналістики______________________


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичні

(семінарські)

(год)

Лабораторні

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Залік (семестр)

Іспит

(семестр)

Денна

4

7

144

4

30

16

18

5

75

-

-

7
Заочна

4

7

144
8

4

4
1287
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО МОН України напряму 0709 геодезія, картографія і землевпорядкування

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена асистентом Печенюком Олегом Олександровичем, асистентом Сабадашем Володимиром Іллічем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)

____________________________________


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри географії України та регіоналістики

протокол № __1____

" 1 " __вересня_ 2011 року


Завідувач кафедри ________________________ /проф. Джаман В.О. /

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною комісією напряму геодезія, картографія і землеустрій

протокол № __1____

" 1 " __вересня_ 2011 року


Голова ______________________ /д.геогр.н. Сухий П.О. ______/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка


1.1. Мета викладання дисципліни

Мета викладання дисципліни «Супутникова геодезія» полягає у розкритті основних понять та проблем, пов’язаних з геометричними та динамічними методами, що складають основний зміст цієї геодезичної дисципліни, питань фотографічної астрометрії, небесної механіки та вищої геодезії, методів спостережень за рухом штучних супутників Землі та обробки результатів спостережень, а також можливостей спільного використання результатів спостережень штучних супутників Землі та класичних астрономо-геодезичних і гравіметричних робіт.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни

 • розкрити студентам зміст курсу “Супутникова геодезія” як наукової дисципліни;

 • ознайомити з основними задачами, пов’язаними з вивченням фігури, розмірів та зовнішнього гравітаційного поля Землі, а також теоріями і методами вирішення цієї наукової проблеми ;

 • сформувати систему знань про геометричні та динамічні методи супутникової геодезії, системи координат та часу, техніку і методи спостережень штучних супутників Землі, глобальні супутникові системи;

 • надати навички в роботі з наземними приймачами системи GPS.^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни „Супутникова геодезія ” студент повинен:

знати:

 • основні поняття та визначення, пов’язані із загальними відомостями про предмет і задачі супутникової геодезії, короткими історичними відомостями;

 • теоретичні питання, пов’язані з класифікацією систем координат і часу, загальними принципами використання штучних супутників Землі (ШСЗ) в геодезичних цілях, теорією руху ШСЗ;

 • основи використання супутникових методів для вивчення фігури, розмірів і зовнішнього гравітаційного поля Землі;

вміти:

 • вирішувати задачі визначення положень ШСЗ (пряма задача), визначення координат пункту спостережень (обернена задача);

 • проводити польові виміри GPS-приймачами в статичному й кінематичному режимах;

 • використовувати програмні продукти для розрахунку результатів польових GPS-вимірювань.Тривалість: курс 4, семестр 7, годин – 144, кредитів – 4,0.

Обов’язковий розділ програми навчання: на лекційні заняття відводиться – 30 год., на лабораторні – 18 год., на практичні – 16 год., на самостійну роботу – 75 год., індивідуальна робота – 5 год.

Підсумковим контролем є залік в кінці 7 семестру.


^ Змістовно – діяльнісна структура модулів, навчальних елементів навчальної дисципліни «Супутникова геодезія» та навчальної діяльності студента

Компетеншї (прогнозовані результати навчання)

Назва змістового мо­дуля або навчального елемента

Зміст

навчаль­ного елементу

Вид заняття

Види діяльності

та поточного

контролю

Кількість балів за вид роботи

Кількість балів за лаб. роб.

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

Пр.

Лаб

ІНДЗ(за вибором)

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Змістовний модуль 1. Основні поняття супутникової геодезії. Відомості з теорії руху штучних супутників Землі.

Результати навчання

Знати і розуміти предмет і завдання супутникової геодезії, її історичний розвиток як нової геодезичної дисципліни.

НЕ 1.1.

Вступ.


- Предмет і задачі супутникової геодезії.

- Короткі історичні відомості.

- Деякі міркування про терміни та назви.

2

-

-

-

Контрольне

завдання.

0,5

0,5

0,5ІНДЗ згідно

доданого списку

3,0

1,5

Знати і розуміти загальні поняття про зоряні (небесні) та географічні (земні) системи координат, системи часу.

НЕ 1.2.

Системи координат і часу.

- Загальні зауваження і визначення.

- Зоряні (небесні) системи координат.

- Географічні (земні) системи координат.

- Системи часу.

2

-

-

2

Розв’язування основних геодезичних задач.

0,5


0,5


0,5


0,5

7,0


ІНДЗ згідно

доданого списку4,0

9,0

Знати і розуміти загальні поняття про Кеплеровий незбурений рух,

рух супутника в гравітаційному полі Землі,

збурення від притягання Місяця та Сонця, негравітаційні збурення в русі супутника,

обчислення ефемерид руху супутника.

НЕ 1.3.

Рух штучних супутників Землі в просторі.

- Загальні зауваження.

- Кеплеровий незбурений рух.

- Орбітальна система координат.

- Рівняння збуреного руху супутника в оскулюючих та канонічних елементах орбіти.

- Рух супутника в гравітаційному полі Землі.

- Збурення від притягання Місяця та Сонця.

- Негравітаційні збурення в русі супутника.

- Обчислення ефемерид руху супутника.


2

-

-

2

Розв’язування основних геодезичних задач

0,5

1,0


1,0


0,5


1,0


0,5


0,5


0,5

7,0


ІНДЗ

згідно

доданого списку4,0

12,5

Знати і розуміти загальні поняття про фотографічні методи спостережень,

обробку матеріалів фотографічних спостережень,

радіотехнічні методи спостережень супутників,

реєстрацію часу,

лазерні спостереження ШСЗ,

супутники та супутникові системи.

НЕ 1.4.

Техніка і методи спостережень супутників.

- Вступ.

- Фотографічні методи спостережень.

- Обробка матеріалів фотографічних спостережень.

- Радіотехнічні методи спостережень супутників.

- Реєстрація часу.

- Лазерні спостереження ШСЗ.

- Супутники та супутникові системи.

2

-

-

2

Розв’язування основних геодезичних задач

1,0

0,5

0,5


1,0

0,5

1,0

0,5


7,0


ІНДЗ

згідно

доданого списку4,0

12,0

Всього за модулем 1: 14,0 21,0 35,0

^ Змістовний модуль 2. Геометричні та динамічні методи супутникової геодезії.


Змістовний модуль 2. Геометричні та динамічні методи супутникової геодезії.

Знати і розуміти загальні поняття про геометричні умови видимості супутника,

супутникову векторну мережу,

супутникову тріангуляцію,

принципи використання допплерівських спостережень для визначення координат станції,

комбіновані супутникові побудови, принципи спільної обробки супутникових мереж.

НЕ 2.1.

Геометричні методи супутникової геодезії.


- Геометричні умови видимості супутника.

- Супутникова векторна мережа.

- Супутникова тріангуляція.

- Принципи використання допплерівських спостережень для визначення координат станції.

- Комбіновані супутникові побудови.

- Принципи спільної обробки супутникових та наземних мереж. Масштабування супутникових мереж.


2

-

-

-

Контрольне

завдання.

0,5

0,5

0,5

0,5


0,5


0,5ІНДЗ

згідно

доданого списку4,0

3,0

Знати і розуміти загальні поняття про різні форми геопотенціалу, визначення зональних гармонічних коефіцієнтів, тесеральних гармонік геопотенціалу та координат станцій спостереження,

використання резонансних ефектів для визначення окремих гармонік геопотенціалу,

спільне використання супутникових, гравіметричних та астрономо-геодезичних даних для визначення фігури Землі і її гравітаційного поля.

НЕ 2.2.

Динамічні методи супутникової геодезії.

- Вступ.

- Різні форми представлення геопотенціалу.

- Визначення зональних гармонік геопотенціалу.

- Визначення тесеральних гармонік геопотенціалу та координат станцій спостереження.

- Використання резонансних ефектів для визначення окремих гармонік геопотенціалу.

- Спільне використання супутникових, гравіметричних та астрономо-геодезичних даних для визначення фігури Землі і її гравітаційного поля.

- Основні результати.2

-

-

2

Розв’язування основних геодезичних задач

0,5

0,5

0,5


0,5


0,5


0,5


0,5


3,0


ІНДЗ

згідно доданого списку4,0

6,5

Знати історію створення глобальних навігаційних супутникових систем. Знати і розуміти

загальні поняття про основні концепції глобальних супутникових систем,

будову системи NAVSTAR GPS, передавачі супутникової

системи GPS,

наземні приймачі системи GPS,

визначення псевдовіддалей до супутника та їх різниць,

показники якості геометричного розміщення

супутників,

технології спостережень відносним статичним методом,

основні відмінності технологій відносних спостережень,

основні джерела помилок GPS-cпостережень, перспективи використання GPS.


НЕ 2.3.

Глобальні супутникові системи.

- Короткі відомості з історії створення глобальних навігаційних супутникових систем.

- Основні концепції глобальних супутникових систем.

- Деякі відомості про параметри орбіт супутників.

- Будова системи NAVSTAR GPS. - Передавачі супутникової

системи GPS.

- Наземні приймачі системи GPS.

- Визначення псевдовіддалей до супутника та їх різниць.

- Показники якості геометричного розміщення супутників.

- Технології спостережень відносним статичним методом.

- Основні відмінності технологій відносних спостережень.

- Основні джерела помилок GPS-cпостережень.

- Короткі відомості про деякі приймачі системи GPS.

- Проектування та організація робіт при створенні або згущенні геодезичних мереж з допомогою приймачів GPS.

- Перспективи використання GPS.

3

-

12

10

Спостереження приймачами GPS в статичному й кінематичному режимах.


Визначення координат та висот геодезичних пунктів за допомогою GPS-спостережень для цілей кадастру.


0,5


0,5


0,5


0,5

0,5


0,5


0,5

0,5


0,5


0,5


0,5


0,5


0,5


0,5

8,0


9,0


ІНДЗ

згідно доданого списку4,0

24,0

Знати і розуміти геодезичні можливості геометричного супутникового методу,

принципи нових методів супутникової геодезії.

НЕ 2.4.

Підсумки та перспективи супутникової геодезії.

- Вступні зауваження.

- Геодезичні можливості геометричного супутникового методу.

- Принципи нових методів супутникової геодезії.

1

-

-

-

Контрольне

завдання.

0,5

0,5


0,5ІНДЗ

згідно доданого списку3,0

1,5

Всього за модулем 2: 15,0 20,0 35,0Всього за 7 семестр: 29,0 41,0 70,0

^ Зміст лекційних тем


Тема 1. Вступ. Предмет і задачі супутникової геодезії. Короткі історичні відомості.

Деякі міркування про терміни та назви.

2/2 год.


Тема 2. Системи координат і часу. Загальні зауваження і визначення. Зоряні (небесні) системи координат. Географічні (земні) системи координат.

Системи часу.

2/2 год.


Тема 3. Рух штучних супутників Землі в просторі. Загальні зауваження. Кеплеровий незбурений рух. Орбітальна система координат. Рівняння збуреного руху супутника в оскулюючих та канонічних елементах орбіти. Рух супутника в гравітаційному полі Землі. Збурення від притягання Місяця та Сонця. Негравітаційні збурення в русі супутника. Обчислення ефемерид руху супутника.

^ 2 год.


Тема 4. Техніка і методи спостережень супутників. Вступ. Фотографічні методи спостережень. Обробка матеріалів фотографічних спостережень.

Радіотехнічні методи спостережень супутників. Реєстрація часу. Лазерні спостереження ШСЗ. Супутники та супутникові системи.

^ 2 год.


Тема 5. Геометричні методи супутникової геодезії. Геометричні умови видимості супутника. Супутникова векторна мережа. Супутникова тріангуляція. Принципи використання допплерівських спостережень для визначення координат станції. Комбіновані супутникові побудови. Принципи спільної обробки супутникових та наземних мереж. Масштабування супутникових мереж.

^ 2 год.


Тема 6. Динамічні методи супутникової геодезії. Вступ. Різні форми представлення геопотенціалу. Визначення зональних гармонік геопотенціалу. Визначення тесеральних гармонік геопотенціалу та координат станцій спостереження. Використання резонансних ефектів для визначення окремих гармонік геопотенціалу. Спільне використання супутникових, гравіметричних та астрономо-геодезичних даних для визначення фігури Землі і її гравітаційного поля.

Основні результати.

^ 2 год.


Тема 7. Глобальні супутникові системи. Короткі відомості з історії створення глобальних навігаційних супутникових систем. Основні концепції глобальних супутникових систем. Деякі відомості про параметри орбіт супутників. Будова системи NAVSTAR GPS. Передавачі супутникової системи GPS.

Наземні приймачі системи GPS. Визначення псевдовіддалей до супутника та їх різниць. Показники якості геометричного розміщення супутників. Технології спостережень відносним статичним методом. Основні відмінності технологій відносних спостережень. Основні джерела помилок GPS-cпостережень. Короткі відомості про деякі приймачі системи GPS. Проектування та організація робіт при створенні або згущенні геодезичних мереж з допомогою приймачів GPS.

Перспективи використання GPS.

^ 3 год.


Тема 8. Підсумки та перспективи супутникової геодезії. Вступні зауваження. Геодезичні можливості геометричного супутникового методу. Принципи нових методів супутникової геодезії.

1 год.

Всього: 16/4 год.


Зміст лабораторних робіт


1. Розв’язування основних геодезичних задач.

8/2 год.


2. Спостереження приймачами GPS в статичному й кінематичному режимах.

10/2 год.


Всього: 18/4 год.


Зміст практичних робіт


1. Визначення координат та висот геодезичних пунктів за допомогою GPS – спостережень для цілей кадастру.

16/4 год.

Всього: 16/4 год.


Тематика ІНДЗ


1. Предмет і задачі супутникової геодезії

2. Зоряні (небесні) системи координат.

3. Географічні (земні) системи координат.

4. Системи часу.

5. Рух штучних супутників Землі в просторі.

6. Кеплеровий незбурений рух.

7. Орбітальна система координат.

8. Рух супутника в гравітаційному полі Землі.

9. Обчислення ефемерид руху супутника.

10. Техніка і методи спостережень супутників.

11. Фотографічні методи спостережень супутників.

12. Обробка матеріалів фотографічних спостережень супутників.

13. Радіотехнічні методи спостережень супутників.

14. Лазерні спостереження ШСЗ.

15. Супутники та супутникові системи.

16. Геометричні методи супутникової геодезії.

17. Супутникова векторна мережа.

18. Супутникова тріангуляція.

19. Принципи використання допплерівських спостережень для визначення координат станції спостережень.

20. Комбіновані супутникові побудови.

21. Принципи спільної обробки супутникових та наземних мереж.

22. Масштабування супутникових мереж.

23. Динамічні методи супутникової геодезії.

24. Спільне використання супутникових, гравіметричних та астрономо-геодезичних даних для визначення фігури Землі і її гравітаційного поля.

25. Короткі відомості з історії створення глобальних навігаційних супутникових систем.

26. Основні концепції глобальних супутникових систем.

27. Будова системи NAVSTAR GPS.

28. Передавачі супутникової системи GPS.

29. Наземні приймачі системи GPS.

30. Технології спостережень відносним статичним методом.

31. Основні джерела помилок GPS-cпостережень.

32. Проектування та організація робіт при створенні або згущенні геодезичних мереж з допомогою приймачів GPS.

33. Перспективи використання GPS.

34. Геодезичні можливості геометричного супутникового методу.

35. Принципи нових методів супутникової геодезії.


Модуль контроль


Питання до НЕ 1.1. Вступ.

1. Предмет і задачі супутникової геодезії.

2. Короткі історичні відомості.

3. Деякі міркування про терміни та назви.


Питання до НЕ 1.2. Системи координат і часу.

1. Загальні зауваження і визначення.

2. Зоряні (небесні) системи координат.

3. Географічні (земні) системи координат.

4. Системи часу.


Питання до НЕ 1.3. Рух штучних супутників Землі в просторі.

1. Загальні зауваження.

2. Кеплеровий незбурений рух.

3. Орбітальна система координат.

4. Рівняння збуреного руху супутника в оскулюючих та канонічних елементах орбіти.

5. Рух супутника в гравітаційному полі Землі.

6. Збурення від притягання Місяця та Сонця.

7. Негравітаційні збурення в русі супутника.

8. Обчислення ефемерид руху супутника.


Питання до НЕ 1.4. Техніка і методи спостережень супутників.

1. Вступ.

2. Фотографічні методи спостережень.

3. Обробка матеріалів фотографічних спостережень.

4. Радіотехнічні методи спостережень супутників.

5. Реєстрація часу.

6. Лазерні спостереження ШСЗ.

7. Супутники та супутникові системи.


Питання до НЕ 2.1. Геометричні методи супутникової геодезії.

1. Геометричні умови видимості супутника.

2. Супутникова векторна мережа.

3. Супутникова тріангуляція.

4. Принципи використання допплерівських спостережень для визначення координат станції.

5. Комбіновані супутникові побудови.

6. Принципи спільної обробки супутникових та наземних мереж.

7. Масштабування супутникових мереж.


Питання до НЕ 2.2. Динамічні методи супутникової геодезії.

1. Вступ.

2. Різні форми представлення геопотенціалу.

3. Визначення зональних гармонік геопотенціалу.

4. Визначення тесеральних гармонік геопотенціалу та координат станцій спостереження.

5. Використання резонансних ефектів для визначення окремих гармонік геопотенціалу.

6. Спільне використання супутникових, гравіметричних та астрономо-геодезичних даних для визначення фігури Землі і її гравітаційного поля.

7. Основні результати.


Питання до НЕ 2.3. Глобальні супутникові системи.

1. Короткі відомості з історії створення глобальних навігаційних супутникових систем.

2. Основні концепції глобальних супутникових систем.

3. Деякі відомості про параметри орбіт супутників.

4. Будова системи NAVSTAR GPS.

5. Передавачі супутникової системи GPS.

6. Наземні приймачі системи GPS.

7. Визначення псевдовіддалей до супутника та їх різниць.

8. Показники якості геометричного розміщення супутників.

9. Технології спостережень відносним статичним методом.

10. Основні відмінності технологій відносних спостережень.

11. Основні джерела помилок GPS-cпостережень.

12. Короткі відомості про деякі приймачі системи GPS.

13. Проектування та організація робіт при створенні або згущенні геодезичних мереж з допомогою приймачів GPS.

14. Перспективи використання GPS.


Питання до НЕ 2.4. Підсумки та перспективи супутникової геодезії.

1. Вступні зауваження.

2. Геодезичні можливості геометричного супутникового методу.

3. Принципи нових методів супутникової геодезії.


Зміст завдань самостійної роботи та завдань для самоперевірки її виконання


Під час самостійної роботи при вивченні дисципліни «Супутникова геодезія» студент повинен опрацювати лекційний матеріал, ІНДЗ, реферати, а також доопрацювати лабораторні та практичні роботи, якщо вони не були опрацьовані у повному обсязі під час їх виконання.


№ НЕ в яких передбачена самостійна робота

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й опрацювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури

НЕ 1.1.Опрацювання лекціїМодульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМЗгідно доданого списку № 1, 3, 5, 8, 10, 13, 20.НЕ 1.2.


ЛР № 1


Опрацювання лекції


Розв’язування основних геодезичних задач.

(доопрацювання)

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балів

Згідно доданого списку № 1, 3, 5, 8, 10, 13, 20.

№ 6, 10, завдання і методичні вказівки до виконання лаб. роб.


НЕ 1.3.


ЛР № 1

Опрацювання лекції


Розв’язування основних геодезичних задач.

(доопрацювання)

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балів

Згідно доданого списку № 1, 3, 5, 8, 10, 13, 20.

№ 6, 10, завдання і методичні вказівки до виконання лаб. роб.


НЕ 1.4.


ЛР № 1Опрацювання лекції


Розв’язування основних

геодезичних задач.

(доопрацювання)

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балівЗгідно доданого списку № 1, 3, 5, 8, 10, 13, 20.

№ 6, 10, завдання і методичні вказівки до виконання лаб. роб.


НЕ 2.1.Опрацювання лекціїМодульна контрольна робо­та по закінченні 2 ЗМЗгідно доданого списку № 1, 3, 5, 8, 10, 13, 20.
НЕ 2.2.


ЛР № 1
Опрацювання лекції


Розв’язування основних

геодезичних задач.

(доопрацювання)
Модульна контрольна робо­та по закінченні 2 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балівЗгідно доданого списку № 1, 3, 5, 8, 10, 13, 20.

№ 6, 10, завдання і методичні вказівки до виконання лаб. роб.НЕ 2.3.


ЛР № 2

ПР № 1


Опрацювання лекції


Спостереження приймачами GPS в статичному й кінематичному режимах

(доопрацювання)

Визначення координат та висот геодезичних пунктів за

допомогою GPS-спостережень для цілей кадастру.
Модульна контрольна робо­та по закінченні 2 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балів


Перевірка виконання i отримання балів
Згідно доданого списку № 1, 3, 5, 8, 10, 13, 20.

№ 8, 13, завдання і методичні вказівки до виконання лаб. роб.


№ 8, 13, завдання і методичні вказівки до виконання лаб. роб.


НЕ 2.4.

Опрацювання лекції

Модульна контрольна робо­та по закінченні 2 ЗМ


Згідно доданого списку № 1, 3, 5, 8, 10, 13, 20.Завдання

для самостійної роботи студентів – заочників


Тема 1. Вступ. Предмет і задачі супутникової геодезії. Короткі історичні відомості.

Деякі міркування про терміни та назви.

4 год.


Тема 2. Системи координат і часу. Загальні зауваження і визначення. Зоряні (небесні) системи координат. Географічні (земні) системи координат.

Системи часу.

^ 8 год.


Тема 3. Рух штучних супутників Землі в просторі. Загальні зауваження. Кеплеровий незбурений рух. Орбітальна система координат. Рівняння збуреного руху супутника в оскулюючих та канонічних елементах орбіти. Рух супутника в гравітаційному полі Землі. Збурення від притягання Місяця та Сонця. Негравітаційні збурення в русі супутника. Обчислення ефемерид руху супутника.

^ 14 год.


Тема 4. Техніка і методи спостережень супутників. Вступ. Фотографічні методи спостережень. Обробка матеріалів фотографічних спостережень.

Радіотехнічні методи спостережень супутників. Реєстрація часу. Лазерні спостереження ШСЗ. Супутники та супутникові системи.

^ 14 год.


Тема 5. Геометричні методи супутникової геодезії. Геометричні умови видимості супутника. Супутникова векторна мережа. Супутникова тріангуляція. Принципи використання допплерівських спостережень для визначення координат станції. Комбіновані супутникові побудови. Принципи спільної обробки супутникових та наземних мереж. Масштабування супутникових мереж.

^ 16 год.


Тема 6. Динамічні методи супутникової геодезії. Вступ. Різні форми представлення геопотенціалу. Визначення зональних гармонік геопотенціалу. Визначення тесеральних гармонік геопотенціалу та координат станцій спостереження. Використання резонансних ефектів для визначення окремих гармонік геопотенціалу. Спільне використання супутникових, гравіметричних та астрономо-геодезичних даних для визначення фігури Землі і її гравітаційного поля.

Основні результати.

^ 16 год.


Тема 7. Глобальні супутникові системи. Короткі відомості з історії створення глобальних навігаційних супутникових систем. Основні концепції глобальних супутникових систем. Деякі відомості про параметри орбіт супутників. Будова системи NAVSTAR GPS. Передавачі супутникової системи GPS.

Наземні приймачі системи GPS. Визначення псевдовіддалей до супутника та їх різниць. Показники якості геометричного розміщення супутників. Технології спостережень відносним статичним методом. Основні відмінності технологій відносних спостережень. Основні джерела помилок GPS-cпостережень. Короткі відомості про деякі приймачі системи GPS. Проектування та організація робіт при створенні або згущенні геодезичних мереж з допомогою приймачів GPS.

Перспективи використання GPS.

^ 18 год.


Тема 8. Підсумки та перспективи супутникової геодезії. Вступні зауваження. Геодезичні можливості геометричного супутникового методу. Принципи нових методів супутникової геодезії.

6 год.

Всього: 96 год.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА

ШКАЛОЮ ECTS ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних та модульних контрольних робіт, ІНДЗ, самостійної роботи i має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати в пpoцеci вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю i 30 балів - у процeci підсумкового виду контролю (заліку чи екзамену).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться iз суми поточних видів контролю. Кількість балів за змістовний модуль дорівнює cyмi балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 35, за 2 модуль – 35 (5 семестр).

Студент, який набрав протягом нормативного терміну вивчення дисципліни 60 балів та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит i отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу за даною навчальною дисципліною.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, виводиться iз суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (екзамену) - до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, кpiм обов'язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи (ІНДЗ, фіксовані виступи, реферати, статті, участь в oлiмпiaдax, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 30 балів, може отримати оцінку за іспит автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок i шкала ECTS. Для їх порівняння використовується така таблиця:Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за

національною

шкалою

90-100

А

5 (відмінно)

Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

Е

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного

складання


складання

Не зараховано

1-34

F

2 (незадовільно)

з обов'язковим

повторним курсом

Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тiєї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік ycпішностi за формами поточного контролю знань за модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • підготовка ІНДЗ

 • підготовка рефератів

 • письмове визначення основних понять,

 • модульні контрольні роботи, самостійні роботи

 • лабораторні роботи, розв'язання задач.

Для здійснення контролю знань студентів викладач заповнює журнал, де вказуються оцінки за кожний навчальний елемент. Журнал зберігається у викладача. За модулями заповнюються відомості рубіжного контролю, які подаються i зберігаються на кафедрі.


Список літератури з курсу «Супутникова геодезія»

 1. Аксенов Е.П. Теория движения искусственных спутников Земли. - М.: «Наука», 1977.

 2. Акулов И. И. и др. Радиотехническая система единого времени. М.: МО, 1971. 184 с.

 3. Арнольд К. Методы спутниковой геодезии. - М.: «Недра», 1973.

 4. Бакулин П . И., Блинов Н. С. Служба точного времени. М.: «Наука», 1968. 320 с.

 5. Большаков В.Д., Деймлих Ф., Голубев А.И. Радиогеодезические и электрооптические измерения. - М.: Недра, 1985.

 6. Бурша М. Основы космической геодезии, ч. 1. Геометрическая космическая геодезия. М.: «Недра», 1971. 128с.

 7. Вейс Г. Геодезическое использование искусственных спутников Земли. М.: «Недра», 1967, 116 с.

 8. Гофман-Веленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Коллінз Д. Глобальна система визначення міцеположення (GPS): теорія i практика. - К.: Наукова думка, 1996.

 9. Демьянов Г. В. Статистический анализ возмущений движения ИСЗ. – «Наблюдения ИСЗ», 1971 (1972), № 11, с. 65 – 71.

 10. Изотов А. А., Зубинский В. И., Макаренко Н. Л., Микиша А. М. Основы спутниковой геодезии. М.: «Недра», 1974. 320 с.

 11. Каула В.М. Космическая геодезия. М.: «Недра», 1966. 162 с.

 12. Каула У. М. Спутниковая геодезия . М.: «Мир», 1970. 172 с.

 13. Костецька Я.М. Геодезичні прилади. Частина ІІ. Електронні геодезичні прилади. Підручник для студентів геодезичних спеціальностей. - Львів. -2000. - 317 с.

 14. Краснорылов И.И., Плохов Ю.В. Основы космической геодезии. - М.: Недра, 1976.

 15. Машимов М.М. Планетарные теории геодезии. - М.: Недра, 1982.

 16. Меллер И. Введение в спутниковую геодезию. М.: «Мир», 1967. 367 с.

 17. Микиша А.М. Некоторые вопросы теории использования резонансных спутников для изучения гравитационного поля Земли. – «Наблюдения ИСЗ», 1971 (1972), № 11, с. 39 – 47 .

 18. Пеллинен Л. П. Геодезия и космос. – «Изв. вузов». Раздел «Геодезия и аэрофотосъемка», 1972, вып. 6, с. 31 – 38.

 19. Подобед В. В. Фундаментальная астрономия. М.: «Наука», 1968. 380 с.

 20. Урмаев М.С. Орбитальные методы космической геодезии. - М.: Недра, 1981.


Список літератури до змістовного модуля 1

1. Аксенов Е.П. Теория движения искусственных спутников Земли. - М.: «Наука», 1977.

2. Акулов И. И. и др. Радиотехническая система единого времени. М.: МО, 1971. 184 с.

3. Арнольд К. Методы спутниковой геодезии. - М.: «Недра», 1973.

4. Бакулин П . И., Блинов Н. С. Служба точного времени. М.: «Наука», 1968. 320 с.

5. Большаков В.Д., Деймлих Ф., Голубев А.И. Радиогеодезические и электрооптические измерения. - М.: Недра, 1985.

6. Бурша М. Основы космической геодезии, ч. 1. Геометрическая космическая геодезия. М.: «Недра», 1971. 128с.

7. Вейс Г. Геодезическое использование искусственных спутников Земли. М.: «Недра», 1967, 116 с.

8. Гофман-Веленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Коллінз Д. Глобальна система визначення міцеположення (GPS): теорія i практика. - К.: Наукова думка, 1996.

9. Демьянов Г. В. Статистический анализ возмущений движения ИСЗ. – «Наблюдения ИСЗ», 1971 (1972), № 11, с. 65 – 71.

10. Изотов А. А., Зубинский В. И., Макаренко Н. Л., Микиша А. М. Основы спутниковой геодезии. М.: «Недра», 1974. 320 с.

11. Каула В.М. Космическая геодезия. М.: «Недра», 1966. 162 с.

12. Каула У. М. Спутниковая геодезия . М.: «Мир», 1970. 172 с.

13. Костецька Я.М. Геодезичні прилади. Частина ІІ. Електронні геодезичні прилади. Підручник для студентів геодезичних спеціальностей. - Львів. -2000. - 317 с.

14. Краснорылов И.И., Плохов Ю.В. Основы космической геодезии. - М.: Недра, 1976.


Список літератури до змістовного модуля 2


1. Вейс Г. Геодезическое использование искусственных спутников Земли. М.: «Недра», 1967, 116 с.

2. Гофман-Веленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Коллінз Д. Глобальна система визначення міцеположення (GPS): теорія i практика. - К.: Наукова думка, 1996.

3. Демьянов Г. В. Статистический анализ возмущений движения ИСЗ. – «Наблюдения ИСЗ», 1971 (1972), № 11, с. 65 – 71.

4. Изотов А. А., Зубинский В. И., Макаренко Н. Л., Микиша А. М. Основы спутниковой геодезии. М.: «Недра», 1974. 320 с.

5. Каула В.М. Космическая геодезия. М.: «Недра», 1966. 162 с.

6. Каула У. М. Спутниковая геодезия . М.: «Мир», 1970. 172 с.

7. Костецька Я.М. Геодезичні прилади. Частина ІІ. Електронні геодезичні прилади. Підручник для студентів геодезичних спеціальностей. - Львів. -2000. - 317 с.

8. Краснорылов И.И., Плохов Ю.В. Основы космической геодезии. - М.: Недра, 1976.

9. Машимов М.М. Планетарные теории геодезии. - М.: Недра, 1982.

10. Меллер И. Введение в спутниковую геодезию. М.: «Мир», 1967. 367 с.

11. Микиша А.М. Некоторые вопросы теории использования резонансных спутников для изучения гравитационного поля Земли. – «Наблюдения ИСЗ», 1971 (1972), № 11, с. 39 – 47 .

12. Пеллинен Л. П. Геодезия и космос. – «Изв. вузов». Раздел «Геодезия и аэрофотосъемка», 1972, вып. 6, с. 31 – 38.

13. Подобед В. В. Фундаментальная астрономия. М.: «Наука», 1968. 380 с.

14. Урмаев М.С. Орбитальные методы космической геодезии. - М.: Недра, 1981.


Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи