Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Сторінка1/3
Дата24.09.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету

________ (В.П.Руденко)

1” вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


ТВК та суспільно-географічне районування

(назва навчального предмета)

________________________________________________________

для напряму підготовки (спеціальності) 0705 – географія

_________________6. 040104 – економічна та соціальна географія

(номер, назва спеціальності, спеціалізації)

Факультет географічний

Кафедра географії України та регіоналістики

Форма навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год.)

Практичних (семінарських)(год.)


Лабораторних (год.)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна робота (год.)

Розрахункові, графічні роботи (семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамени (сем)

Денна

4

7

108

3

22

12

-

5

69

-

-

-

7

Заочна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО МОН України напряму «Географія»

(назва типової програми, дата затвердження)


^ Робоча програма складена к.г.н., доцентом кафедри географії України та регіоналістики Грековим С.А.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри географії України та регіоналістики

Протокол № 1 від "1" вересня 2011 року


Завідувач кафедри ____________________ / проф. Джаман В.О. /

(підпис) (прізвище, ініціали)

Схвалено методичною радою географічного факультету "1 " вересня 2011 року

протокол № 1.


Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/ доц. Цепенда М.В./

(підпис) (прізвище, ініціали)


. Пояснювальна записка


Вчення про ТВК комплекси - науковий напрямок в економічній і соціальній географії.

Об’єкти дослідження - господарський комплекс країни, суспільно-географічні комплекси районів, адміністративних одиниць, локальних утворень.

Предмет дослідження - вивчення закономірностей господарського комплексоутворення в умовах трансформації економіки України і переходу до ринкових відносин.

Методи дослідження: системний, структурного аналізу, енерго-виробничих циклів, районування, порівняльний, балансовий, моделювання, картографічний.

Структура курсу, огляд літературних, навчальних, наукових джерел, методичних розробок вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі ТВК та суспільно-географічного районування.

Основними організаційними формами вивчення дисципліни “ТВК та суспільно-географічне районування” є лекції, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійних робіт та контрольні заходи (екзамен).

Для засвоєння студентами програмного матеріалу передбачені індивідуальні завдання: підготовка рефератів; самостійна робота, що передбачає вивчення літературних навчальних джерел, періодичних видань.


Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки бакалавр

Шифр та назва напряму 0705 географія

Спеціальності економічна та соціальна географія
^

Кількість кредитів – 3


Загальна кількість годин – 108

Кількість годин на тиждень – ­­­1,5 год.

VІІ семестр


Кількість годин на лекції – 22 год.

на практичні – 12 год.

на самостійну роботу – 69 год.

на індивідуальну роботу – 5 год.

Вид підсумкового контролю – іспит    1. Мета викладання дисципліни


Мета курсу – розкрити зміст територіально-виробничого комплексоутворення та суспільно-георафічного районування і сформувати у студентів знання про різні сторони цих процесів.


1.2 Завдання вивчення дисципліни

Завдання дисципліни:

  1. розкрити зміст поняття територіально-виробничий комплекс, особливості його формування та розвитку;

  2. висвітлити значення таких структурних елементів територіально-виробничого комплексоутворення як промислові райони, вузли, центри, пункти;

  3. розкрити зміст суспільно-географічного районування;

  4. розкрити роль територіально-виробничих комплексів у системі планування та управління регіоном;

  5. висвітлити роль природних ресурсів в територіальній організації виробництва;

  6. висвітлити сучасний стан територіально-виробничого комплексоутворення України та світу.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни


Студенти повинні знати:

- основи теорії ТВК та суспільно-господарської комплексології;

- класифікаційні ознаки суспільно-географічних комплексів з метою виділення їх видів і підвидів;

  • основні аспекти структурного аналізу комплексних господарських утворень з метою пізнання складу і співвідношення елементів системи та вдосконалення їх взаємозв’язків;

  • напрямки вдосконалення територіальної організації суспільно-географічних систем з метою підвищення ефективності територіальної організації господарства.

вміти:

- застосовувати у процесі дослідження основи теорії ТВК та суспільно-географічного комплексоутворення на рівні окремих галузей, їх груп і всього господарського комплексу країни;

- застосовувати основи теорії суспільно-географічного комплексоутворення при вивченні регіональних проблем розвитку господарства з метою вдосконалення управління територією;

- користуватись методикою економіко-географічного аналізу виробничих, галузевих, міжгалузевих, територіально-виробничих систем;

- застосовувати наукові підходи до оцінки умов і факторів комплексоутворення, прогнозування розвитку і функціонування господарських комплексів.

2. Структура змістових модулів, навчальних елементів
дисципліни “ТВК та суспільно-географічне районування” та навчальної діяльності студента


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Лаб

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів

за види навч.

занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Результати навчання.

Знати і розуміти сутність ТВК та роль територіально-виробничого комплексоутворення в територіальній організації виробництва

НЕ 1.1 (Лекція)

Теоретичні основи територіально-виробничого комплексоутворення


Зміст поняття «територіально-виробничий комплекс». Становлення і розвиток теорії та методології ТВК. Роль територіально-виробничого комплексоутворення в територіальній організації виробництва

2

-

-

-

-

Конспект лекції-

Результати навчання.

Знати і розуміти понятійно-термінологічний апарат країнознавства


(Практична робота) Основні терміни дисципліни ТВК та суспільно-географічне районування


2
Вивчення матеріалу, опитування

4
Всього годин
4
Результати навчання.

Вміти розкрити особливості формування ТВК. Знати основні елементи ТВК, фактори впливу на їх формування

НЕ 1.2. (Лекція)

Формування та розвиток територіально-виробничих комплексів

Основні елементи ТВК. Особливості формування територіально-виробничих комплексів. Фактори впливу на формування та розвиток ТВК. Етапи формування ТВК. Роль трудових та виробничих потенціалів у формуванні ТВК. Внутрішні зв’язки ТВК. Зовнішні зв’язки ТВК


2

Конспект лекції

Всього годин
2
Результати навчання.

Знати і розуміти поняття «кластер». Вміти розрізняти поняття «ТВК» та «кластер»

НЕ 1.3. (Лекція)

Світовий досвід формування територіально-виробничих комплексів


Зміст поняття «кластер». Риси відмінності та спорідненості понять «кластер» та «ТВК». Кластери в світі. Кластери в Україні

2

Конспект лекції


Результати навчання.

Вміти пояснити спільніс

(Самостійна робота)

Кластери та суспільно-територіальні системи


10Опрацювання літератури, опитування
7
Всього годин
12
Результати навчання.

Знати і розуміти класифікацію та типологію ТВК, основні елементи територіальної структури

НЕ 1.4. (Лекція)

Класифікація, типологія, територіальна організація та структура ТВК


Класифікація територіально-виробничих комплексів. Типологія територіально-виробничих комплексів .Особливості територіальної організації комплексів. Основні елементи територіальної структури. Їх генезис та класифікація. Промислові агломерації та їх роль у територіальній організації виробництва. Питання оптимізації територіальної структури промислових комплексів. Специфіка формування ТВК міст. Особливості формування ТВК великих міст. Проблеми вдосконалення розвитку ТВК міст


3

Конспект лекції

+Результати навчання.

Знати і розуміти місце ТВК у системі суспільно-географічного районування


(Практична робота)

Територіально-виробничі комплекси у системі суспільно-географічного районування

2
Складання картосхеми, опитування5
Всього годин
5
Результати навчання.

Розуміти місце ТВК географічного районування. Знати ТВК суспільно-географічних районів України

НЕ 1.5. (Лекція)

Територіально-виробничі комплекси України


Територіально-виробничі комплекси у системі суспільно-географічного районування. Суспільно-географіячне районування та його роль в територіальній організації виробництва. ТВК суспільно-географічних районів України


3

Конспект лекції


Результати навчання.

Знати ТВК Донецького економічного району та перспективи їх розвитку, вміти визначати основні та другорядні фактори впливу на формування ТВК

(Практична робота) Територіально-виробничі комплекси Донецького економічного району.

Горлівсько-Єнакієвський ТВК. Стаханово-Алчевський ТВК. Лисичансько-Рубіжнянський ТВК. Краснолуцько-Антрацитівський ТВК. Краматорсько-Слов’янський ТВК. Луганський ТВК. Маріупольський ТВК. Торезо-Сніжнянський ТВК. Свердловсько-Ровеньківський ТВК. Красноармійський ТВК
4
Складання картосхеми, опитування10
Всього годин
7
Результати навчання.


НЕ 1.6. (Лекція)

Процес суспільно-географічного районування

Сутність та чинники суспільно-географічного районоутворення. Географічний поділ праці – головна об’єктивна передумова районоутворення. Історичні, природно-екологічні, економічні, соціально-культурні та психологічні, політико-правові умови суспільно-географічного районоутворення. Фактори районоутворення: потенціал суспільно-географічного положення, природноресурсний та працересурсний потенціал, системи розселення, рівень урбанізації, рівень економічного і соціального розвитку.


4

Конспект лекції

+Результати навчання.


(Самостійна робота)

Закономірності суспільно-географічного районоутворення.

Закономірності суспільно-географічного районоутворення як результат дії суспільно-географічних законів. Поляризація. Стадійність. Комплексність. Поняття “ядро районоутворення”. Стадії формування ядер районоутворення. Стадія рівномірного розміщення локальних ядер. Стадія моноядерної поляризації території. Стадія поліядерної поляризації території. Стадія рівномірного використання території.17
Опрацювання літератури, опитування


Всього годин
21
^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2


Результати навчання.

Знати і розуміти сутність та науково-практичне значення суспільно-географічного районування


НЕ 2.1. (Лекція)

Метод суспільно-географічного районування

Сутність та науково-практичне значення суспільно-географічного районування. Принципи, критерії та показники районування. Критерії суспільно-географічного районування: підвищення рівня сформованості території шляхом розв’язання вузлових проблем, раціональність використання ресурсного потенціалу, ефективність економічного і соціального розвитку, поліпшення екологічної ситуації. Показники наявності та інтенсивності зв’язків між ядром та периферією. Таксономічні рівні районування. Види суспільно-географічного районування.

4

Конспект лекції


Результати навчання.

Знати ТВК Придніпровського та Північно-Східного економічних районів та перспективи їх розвитку, вміти визначати основні та другорядні фактори впливу на формування ТВК


(Практична робота)

Територіально-виробничі комплекси Придніпровського та Північно-Східного економічих районів.

Дніпропетровсько-Дніпродзержинський ТВК. Запорізький ТВК. Криворізький ТВК. Нікопольсько-Марганцевий ТВК. Павлоград-Петропавлівський ТВК. Мелітопольський ТВК. Харківський ТВК. Полтавський ТВК. Сумський ТВК. Кременчуцький ТВК2
Складання картосхеми, опитування

Всього годин
6
Результати навчання.


НЕ 2.2. (Лекція)

Методика суспільно-географічного районування

Вимоги, способи та етапи районування. Вичерпність, неповторюваність, одномасштабність, гнучкість районування. Дедуктивний та індуктивний способи районування. Розрізнення, осмислення та розмежування районів. Методика виділення ядер суспільно-географічного районоутворення. Методика делімітації суспільно-географічних районів.

4

Конспект лекції


Результати навчання.

Знати ТВК Центрального та Столичного економічних районів та перспективи їх розвитку, вміти визначати основні та другорядні фактори впливу на формування ТВК(Практична робота)

Територіально-виробничі комплекси Центрального та Столичного економічих районів.

Черкаський ТВК. Кіровоградський ТВК. Київський ТВК. Чернігівський ТВК. Житомирський ТВК. Білоцерківський ТВК. Бердичівський ТВК.2
Складання картосхеми, опитування

Всього годин
6
Результати навчання.

Знати і вміти дослідити суспільно-географічний район

НЕ 2.3. (Лекція)

Дослідження суспільно-географічних районівКомпонентна структура суспільно-географічного району. Методика визначення спеціалізації суспільно-географічних районі. Поняття спеціалізації районів. Територіальна (прострова) структура суспільно-географічного району.Методика дослідження просторової структури району. Зв’язки в суспільно-географічному районі.


4

Конспект лекції


Результати навчання.

Знати ТВК Карпатського та північно-Західного економічних районів та перспективи їх розвитку, вміти визначати основні та другорядні фактори впливу на формування ТВК(Практична робота)

Територіально-виробничі комплекси Карпатського та Північно-Західного економічих районів.

Львівський ТВК. Червоноградський ТВК. Калусько-Долинський ТВК. Дрогобицько-Роздольський ТВК. Ужгородсько-Перечинський ТВК. Мукачівсько-Свалявський ТВК. Чернівецький ТВК. Луцький ТВК. Рівненський ТВК.
3
Складання картосхеми, опитування


Результати навчання.


(Самостійна робота)

Види суспільно-географічного районування.


Агропромислове районування: суть, значення, специфіка, види. Агропромислові райони, вузли, центри, пункти. Транспортно-географічне районування: суть, значення, специфіка, види. Транспортно-географічні райони, підрайони, вузли. Соціально-географічне районування: суть, значення, специфіка, види. Торговельно-географічне районування. Рекреаційно-географічне районування. Культурно-географічне районування. Політико-географічне районування. Нові види галузевого районування.15Опрацювання літератури, опитування


Всього годин
22
Результати навчання.


НЕ 2.4. (Лекція)

Міжгалузеві та галузеві територіально-виробничі комплекси України


Географія агропромислових комплексів України. Географія лісопромислових комплексів України. Географія ТВК промисловості, будівельної індустрії, невиробничої сфери та транспорту [15, 16].


4

Конспект лекції


Результати навчання.

Знати ТВК Подільського та Причорноморського економічних районів та перспективи їх розвитку, вміти визначати основні та другорядні фактори впливу на формування ТВК(Практична робота)

Територіально-виробничі комплекси Подільського та Причорноморського економічих районів.

Вінницький ТВК. Хмельницький ТВК. Тернопільський ТВК. Кам’янець-Подільський ТВК. Шепетівсько-Славутський ТВК. Одеський ТВК. Херсонський ТВК. Миколаївський ТВК. Сімферопольський ТВК.
2
Складання картосхеми, опитування


Результати навчання.


(Самостійна робота)

Енерговиробничі цикли

Метод енерговиробничих циклів. Розвиток концепції енерговиробничих циклів. Класичне та сучасне трактування ЕВЦ. Структура енерговиробничого циклу. Систематизація енерговиробничих циклів СГР.
15Опрацювання літератури, опитування


Всього годин
21


3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань

для самоперевірки її виконання

^ ЗМ НЕ в яких передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи


Список рекомендованої літератури до теми

ЗМ №1

НЕ 1.3


Кластери та суспільно-територіальні системи

Робота з літературними джерелами та вивчення термінів. Опитування

1. Азаров Н. Новые производственные системы и ускоренное развитие регионов // Матеріали міжнародного економічного форуму "Нові виробничі системи і прискорений розвиток регіонів”. – К.: Вид-во "Логос”, 2001. – С. 27-34.

2. Войнаренко М. Локальні виробничі системи та мережі підприємств // Матеріали міжнародного економічного форуму "Нові виробничі системи і прискорений розвиток регіонів”. – К.: Вид-во "Логос”, 2001. – С. 87-94.

3. Руденко Л.Г. Виробничі системи: від локальних виробничо-територіальних систем до кластерів // Український географічний журнал. – 2002. – №1. – С.77-78.

4. Луценко В. До питання створення кластерів у певній місцевості // Матеріали міжнародного економічного форуму "Нові виробничі системи і прискорений розвиток регіонів”. – К.: Вид-во "Логос”, 2001. – С. 101-103.

5. Соколенко С. Новые производственные системы – эффективный путь подъема региональной экономики мировой и первый отечественный опыт // Матеріали міжнародного економічного форуму "Нові виробничі системи і прискорений розвиток регіонів”. – К.: Вид-во "Логос”, 2001. – С. 37-51.

ЗМ №1

НЕ 1.6


Закономірності успільно-географічного районоутворення

Робота з літературними джерелами та вивчення матеріалу. Опитування

1.Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В. Суспільно-географічне районування України. – К.: ВПЦ „Київський ун-тет”, 2000.

2. Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування (Методологія, теорія). - К., 1996.


ЗМ №2

НЕ 2.3

Види суспільно-географічного районування

Робота з літературними джерелами та вивчення матеріалу. Опитування.

Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В. Суспільно-географічне районування України. – К.: ВПЦ „Київський ун-тет”, 2000.


ЗМ №2

НЕ 2.4


Енерговиробничі цикли

Робота з літературними джерелами та вивчення матеріалу. Опитування.

1. Паламарчук М.М., Паламарчук А.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник. – К.: Знання, 1998. – 416 с.

2. Шарыгин М.Д., Осипов В.А. Энерго-производственные циклы: проблемы теории и практики. – Л.: Наука, 1988. – 120 с.4. Тематика ІНДЗ
(рефератів, есе, творчих завдань)1. Визначення галузей спеціалізації адміністративної області.

2. Аналіз структури дослідження суспільно-географічного району.

3. Суспільно-географічний район як об’єкт дослідження.

4. Процес суспільно-географічного районоутворення.

5. Метод суспільно-географічного районування.

6. Зарубіжний досвід районологічних досліджень.

7 . Наукові основи територіально-виробничого комплексоутворення.

8. Фактори комплексоутворення, їх класифікація та суспільно-географічна оцінка.

9. Спеціалізація і комплексний розвиток господарства суспільно-географічного району.

10. Агропромислова інтеграція – головна умова формування АПК.


5. Модуль контроль
(контрольні питання до дисципліни,


для самоконтролю та самоперевірки)

1. Зміст поняття «територіально-виробничий комплекс».

2. Становлення і розвиток теорії та методології ТВК.

3. Роль територіально-виробничого комплексоутворення в територіальній організації виробництва

4. Основні елементи ТВК.

5. Особливості формування територіально-виробничих комплексів.

6. Фактори впливу на формування та розвиток ТВК.

7. Етапи формування ТВК.

8. Роль трудових та виробничих потенціалів у формуванні ТВК.

9. Внутрішні зв’язки ТВК. Зовнішні зв’язки ТВК

10. Зміст поняття «кластер».

11. Риси відмінності та спорідненості понять «кластер» та «ТВК».

12. Кластери в світі.

13. Кластери в Україні.

14. Класифікація територіально-виробничих комплексів.

15. Типологія територіально-виробничих комплексів.

16. Особливості територіальної організації комплексів.

17. Основні елементи територіальної структури. Їх генезис та класифікація.

18. Промислові агломерації та їх роль у територіальній організації виробництва. 19. Питання оптимізації територіальної структури промислових комплексів.

20. Специфіка формування ТВК міст.

21. Особливості формування ТВК великих міст. Проблеми вдосконалення розвитку ТВК міст

22. Територіально-виробничі комплекси у системі економічного районування. Економічне районування та його роль в територіальній організації виробництва.

23. ТВК економічних районів України.

24. Горлівсько-Єнакієвський ТВК.

25. Стаханово-Алчевський ТВК.

26. Лисичансько-Рубіжнянський ТВК.

27. Краснолуцько-Антрацитівський ТВК.

28. Краматорсько-Слов’янський ТВК.

29. Луганський ТВК.

30. Маріупольський ТВК.

31. Торезо-Сніжнянський ТВК.

32. Свердловсько-Ровеньківський ТВК.

33. Красноармійський ТВК

34. Сутність та чинники суспільно-географічного районоутворення.

35. Географічний поділ праці – головна об’єктивна передумова районоутворення.

36. Історичні, природно-екологічні, економічні, соціально-культурні та психологічні, політико-правові умови суспільно-географічного районоутворення.

37. Фактори районоутворення: потенціал суспільно-географічного положення, природноресурсний та працересурсний потенціал, системи розселення, рівень урбанізації, рівень економічного і соціального розвитку.

38. Закономірності суспільно-географічного районоутворення як результат дії суспільно-географічних законів.

39. Сутність та науково-практичне значення суспільно-географічного районування.

40. Принципи, критерії та показники районування.

41.Критерії суспільно-географічного районування. Таксономічні рівні районування.

42. Види суспільно-географічного районування.

43. Дніпропетровсько-Дніпродзержинський ТВК.

44. Запорізький ТВК.

45. Криворізький ТВК.

46. Нікопольсько-Марганцевий ТВК.

47. Павлоград-Петропавлівський ТВК.

48. Мелітопольський ТВК.

49. Харківський ТВК.

50. Полтавський ТВК.

51. Сумський ТВК.

52. Кременчуцький ТВК.

53. Вимоги, способи та етапи суспільно-географічного районування.

54. Методика виділення ядер суспільно-географічного районоутворення.

55. Методика делімітації суспільно-географічних районів.

56. Черкаський ТВК.

57. Кіровоградський ТВК.

58. Київський ТВК.

59. Чернігівський ТВК.

60. Житомирський ТВК.

61. Білоцерківський ТВК.

62. Бердичівський ТВК.

63. Компонентна структура суспільно-географічного району.

64. Методика визначення спеціалізації суспільно-географічних районі. Поняття спеціалізації районів.

65. Територіальна (прострова) структура суспільно-географічного району.

66. Методика дослідження просторової структури району.

67. Зв’язки в суспільно-географічному районі.

68. Львівський ТВК.

69. Червоноградський ТВК.

70.Калусько-Долинський ТВК.

71. Дрогобицько-Роздольський ТВК.

72. Ужгородсько-Перечинський ТВК.

73. Мукачівсько-Свалявський ТВК.

74. Чернівецький ТВК.

75. Луцький ТВК.

76. Рівненський ТВК.

77. Агропромислове районування: суть, значення, специфіка, види.

78. Агропромислові райони, вузли, центри, пункти.

79. Транспортно-географічне районування: суть, значення, специфіка, види.

80.Транспортно-географічні райони, підрайони, вузли.

81. Соціально-географічне районування: суть, значення, специфіка, види.

82. Торговельно-географічне районування.

83. Рекреаційно-географічне районування.

84. Культурно-географічне районування.

85. Політико-географічне районування.

86. Нові види галузевого районування.

87. Географія агропромислових комплексів України.

88. Географія лісопромислових комплексів України.

89. Географія ТВК промисловості, будівельної індустрії, невиробничої сфери та транспорту.

90. Вінницький ТВК.

91. Хмельницький ТВК.

92. Тернопільський ТВК.

93. Кам’янець-Подільський ТВК.

94. Шепетівсько-Славутський ТВК.

95. Одеський ТВК.

96. Херсонський ТВК.

97. Миколаївський ТВК.

98. Сімферопольський ТВК.

99. Метод енерговиробничих циклів.

100. Розвиток концепції енерговиробничих циклів.

101. Класичне та сучасне трактування ЕВЦ.

102.Структура енерговиробничого циклу. Систематизація енерговиробничих циклів

  1   2   3

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи