За кредитно-модульною системою навчання icon

За кредитно-модульною системою навчання
Скачати 369.39 Kb.
НазваЗа кредитно-модульною системою навчання
Дата24.09.2012
Розмір369.39 Kb.
ТипРобоча програмаЧернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету


________________________________

1 вересня 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з курсу _____ Гідрологія___________

(назва навчального предмета)


для напрямку – 6.040106- Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет географічнийНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Вссьоо годин

Кількість кредитів

Лекції (год)

Лабораторні роботи

(год)

Практичні роботи

Індивідуальна

робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові,

графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(сместр)

Екзамен

(семестр)

Денна


2

3

144

4

14

16

16

5

93

-

-

-


3

Заочна

2

3

144
8

4132


3
Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення


Робоча програма складена на основі Методичних та програмних матеріалів з нормативних і спеціальних курсів: „Фізична географія та геоекологія”/ За ред. В.М.Гуцуляка і М.І.Кирилюка. – Чернівці: Рута, 1999. – 79 с.

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена ___проф^ . Ющенком Ю.С.,

(прізвище,ім’я, по батькові викладача, який відповідає за складання)

ас. Паланичко О.В. ас. Пасічником М.Д.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол № 1

“_30_”_серпня____2011 року


Завідувач кафедри __________________________/ Ющенко Ю.С. /

(підпис) (прізвище,ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

“_1_”_вересня___2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/Цепенда М.В../

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка.

.

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни –6.040106

 • Назва напряму – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 • Спеціальність, для якої читається курс- Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 • Кількість кредитів - 4

 • Загальна кількість годин –144

 • Кількість годин на тиждень – 3, з них – 1 години лекцій на тиждень, 2 години на тиждень – на практичні та лабораторні роботи.

 • Статус курсу –обов’язковий для підготовки бакалаврів зі спеціальності “Географія ” та “Економічна та соціальна географія”

 • ^ Семестр, в якому читається – 3

Мета вивчення дисципліни – сформувати теоретичні уявлення, знання та деякі практичні навички майбутніх спеціалістів-географів в області використання, збереження та відновлення водних ресурсів та водних об‘єктів, розуміння місця та ролі води у природі та суспільстві.

^ Головними завданнями курсу є наступні:

- скласти уяву про найбільш загальні закономірності гідрологічних процесів на Землі;

- показати роль, місце та значення природних вод у географічній оболонці (біосфері);

- ознайомити студентів з основними географо-гідрологічними та екологічними особливостями різних типів водних об‘єктів;

- розкрити сутність гідрологічних процесів з позицій фундаментальних законів фізики та інших наук;

- показати значення гідрологічних знань для вирішення питань використання та охорони вод;

- сформувати у студентів вміння використовувати набуті знання при вирішенні важливих практичних питань опису водних об‘єктів та аналізі процесів, що в них відбуваються.
 • Кількість годин, відведених на: лекції - 14, лабораторні роботи16, практичні роботи – 16, самостійна робота студентів – 93.

 • Форми і методи навчання: лекції, лабораторні роботи, практичні роботи.

 • Вид підсумкового контролю – іспит.^

2. ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


гідрологія”

НЕ

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

^ Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

^ Види діяльності

тип поточного

контролю

К-сть

балів

ІндЗ

(за

вибором)

К-сть

балів

Всього

балів

за НЕ
Л

С

Пр

Лаб1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Модуль 1. Основи гідрології. Гідрологія кріосфери та підземних вод.
НЕ 1.1

Знати розподіл елементів водного балансу розуміти зв’язки гідрології з іншими науками

(Лекція)
^

Наука про природні води


 • Історія гідрологічних досліджень.

 • Сучасна гідрологія.

 • Методи гідрологічних досліджень.

2


Письмове опитування


Усне опитування


5


2
Розуміти загальна характеристику, принципи організації і розміщення гідрометеорологічної сітки станцій і постів

^ Знати та вміти схематично зображувати палевий водомірний пост.

Практична робота №1

«Ознайомлення з основними видами гідрологічних спостережень»

Загальна характеристика, принципи організації і розміщення гідрометеорологічної сітки станцій і постів. Спостереження за рівнями води. Вимірювання швидкостей течії. ознайомлення з гідрометричними млинками. Вимірювання витрат води.4
Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму, графічне зображення палево водомірного поста.

Комплексне опитування по зробленій

3^

Розуміти й розрізняти основні колообіги води та вологообіги


Знати основні гідрологічні терміни та поняття

(Самостійна робота) Гідросфера Землі. Колообіги води, вологообіги. Основні гідрологічні терміни і поняття.


Класифікація водних об’єктів.

Поняття про колообіги води. Схема колообігу води у природі. Коефіцієнт вологообігу. Схема внутрішньоматерикового вологообігу. Гідрологічний режим; тепловий, температурний режим; льодовий режим; режим переміщення наносів; морфологічний режим; гідрохімічний режим; гідробіологічний режим; режим використання
3Усне опитування

3

НЕ 1.2
^

Знати особливості утворення та характеристику льодовиків розуміти баланс та режим льодовиків.


(Лекція)

Гідрологія льодовиків

 • Утворення льодовиків


 • Загальна характеристика льодовиків

 • Баланс і режим льодовиків

4

Усне опитування

5
^ Знати основні терміни та поняття фаз водного режиму та вміти будувати гістограми рівнів води, визначати середні рівні води й середньозважені рівні води.


Практичнаробота №2

«Статистичні характеристики рівнів води»

Розглянути щорічник, виписати значення умовних позначень. Визначення максимального та мінімального рівнів води Нмin і Нмах. Визначення амплітуди коливання рівнів води (А). Знаходження величини інтервалу (І). Побудова таблиці. Побудова гістограми рівнів води. Визначення середнього рівня води. Визначення середньозваженого рівня води.4
Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму, побудова таблиці, побудова гістограми рівнів води, визначення середнього рівня води, визначення середньозваженого рівня води.

Комплексне опитування по зробленій роботі.

3^

Розуміти й розрізняти основні фізичні властивості природних вод


Знати агрегатні стани та фазові переходи

(Самостійна робота) Фізичні властивості природних вод

Властивості води. Агрегатні стани. Фазові переходи. Явище переохолодження води. Основні типи випаровування. Густина води. Специфічні властивості рідини. Основні категорії (види) води за ступенем рухомості, характером зв’язку з породою. Режими руху рідини. Вчені, які займалися вивченням цього питання. Основні види хвиль: за походженням; за часом дії фактору; за сталістю параметрів; за положенням.
4Усне опитування

3

НЕ 1.3

^ Знати походження та класифікацію підземних вод розуміти основні зони розміщення підземних вод.

(Лекція)

Гідрологія підземних вод

 • -Класифікація підземних вод

 • Артезіанських вод.

 • Підземні води у тріщинуватих та закарстових породах

 • Структура підземної гідросфери

 • Підземний стік

2


Письмове опитування


Усне опитування

5


2
Розуміти основні методи визначення витрат води.

^ Знати та вміти розраховувати витрати води, що виміряна за допомогою гідрометричного млинка точковим способом.


Лабораторна робота №3
^

«Розрахунок витрат води в річці, що виміряна за допомогою гідрометричного млинка точковим способом

Поняття про витрату води. Основні методи визначення витрат води. Побудова графіка поперечного перерізу потоку. Розрахунок площ геометричних фігур. Визначення часткових витрат води. Визначення загальної витрати води.4

Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму, графічне зображення поперечного перерізу річки.

Комплексне опитування по зробленій роботі.

4^

Розуміти й розрізняти основні хімічні властивості природних вод

Знати основні групи домішок у природних водах


(Самостійна робота) Хімічні властивості природних вод.

Хімічні елементи, що можуть знаходитися в морських водах. Мінералізація та солоність води (їх межі). Поняття «мінералізація» природних вод. Властивості і процеси природних вод залежно від мінералізації Твердість води. Агресивність. Лужність. Процеси, що зумовлюють міграцію хімічних речовин та елементів. Основні групи домішок у природних водах. Головні іони (аніони, катіони). Класифікація природних вод за хімічним складом та мінералізацією.
4Усне опитування

3

НЕ 1.4

^ Знати загальні відомості про річки, та річкові системи розуміти особливості руху води у річках.

(Лекція)

Річки, річкові системи та їх басейни

- Загальні відомості про річки, та річкові системи

- Річкові водозабори

- Рух води у річках


4

Захист лабораторної роботи

6
Розуміти основні методи визначення витрат води.

^ Знати та вміти працювати із статистичними гідрологічними даними, вміти розраховувати витрати води, що виміряна за допомогою поплавків.


Лабораторна робота №4
^

«Розрахунок витрати води, що виміряна за допомогою поверхневих пoплавкі»


Побудова графіка ходу поплавків.

Розрахунок часткових витрат води.
^

Розрахунок фіктивної та фактичної витрати води.4

Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму, графічне зображення тривалості ходу поплавків.

Комплексне опитування по зробленій роботі.

3^

Розуміти й розрізняти основні зони льодоутвореня

Знати явища та процеси, пов’язані з льодовиками


(Самостійна робота) Кріосфера Землі

Кріосфера; сезонна снігова лінія; кліматична снігова лінія; хіоносфера; льодовик; морена. Зони льодоутворення. Їх характеристика. Основні види руху льодовиків.Основні типи льодовиків. Класифікація покривних льодовиків. Живлення льодовиків. Основні явища та процеси, пов’язані із льодовиками.

4Усне опитування

3Модуль 2. Гідрологія поверхневих вод суші. Розвиток гідросфери.
НЕ 2.1
^

Знати процеси формування та кількісні характеристики стоку води у річках

розуміти провідні аспекти вивчення стоку


(Лекція)
^

Формування стоку води у річках.


 • Водний баланс

 • Процеси формування та кількісні характеристики стоку води у річках

 • Провідні аспекти вивчення стоку.

22

Письмове опитування


Усне опитування

5


2


НЕ 2.2
^

Знати структуру русел, їх типізацію та класифікацію розуміти що таке русловий процес


(Лекція)

Формування русел річок

- Поняття про русловий процес (руслоформування)


 • Структура русел

 • Типізація та класифікація русел


4

Захист лабораторної роботи

5

Розуміти закономірності формування швидкості течії в річках.

^ Знати та вміти розраховувати коефіцієнт шорсткості, порівнювати розраховані та виміряні швидкості.


Лабораторна робота №5

«Закономірності руху води у річках»

Поняття про коефіцієнт шорсткості Шезі.

Розрахунок швидкості потоку за формулою Шезі.

Побудова порівняльної таблиці швидкостей.

Зворотній розрахунок коефіцієнта Шезі

Побудова графіка залежності
^

Побудова порівняльної таблиці коефіцієнтів Шезі.4

Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму, складання порівняльної таблиці швидкостей.

Комплексне опитування по зробленій роботі.

3
^

Розуміти й розрізняти походження та класифікацію підземних вод

Знати структуру підземних вод


(Самостійна робота) Підземна гідросфера

Структура підземної гідросфери. Рух підземних вод. Підземний стік. Основні природні явища та процеси, що пов’язані із підземними водами. Основні особливості хімічного складу підземних вод Режим підземних вод. Гідрогеологічних зйомки.
5Усне опитування

3


НЕ 2.3
^

Знати розподіл елементів водного балансу розуміти зв’язки гідрології з іншими науками


(Лекція)

Гідрологія озер

- Морфологія озер.

- Льодотерміка озер.

- Динаміка озер.

- Водний режим озер.

- Гідрохімічні процеси та седиментація озер

Письмове опитування


Усне опитування

5


2
(Самостійна робота)

Гідрологія водосховища


 • Класифікація водосховищ

 • Морфологічні процеси

 • Динаміка та водний режим

 • Екологічні проблеми.

2

НЕ 2.4
^

Знати особливості утворення лавин, селів розуміти необхідність особливих та штучних водних об’єктів.


(Лекція)

Гідрологія особливих та штучних водних об’єктів


 • Лавини і сніговий покрив

 • Селі

 • Канали

 • Болота

2


Письмове опитування


Усне опитування

5


2

Розуміти основні методи визначення витрат води.

^ Знати працювати із статистичними гідрологічними даними та вміти розраховувати витрати води, що виміряна за допомогою поплавків.


Практична робота №6

«Аналіз водного режиму. Розчленування водного режиму за джерелами живлення»


Побудова гідрографу стоку на міліметровому папері.

Розчленування гідрографу за джерелами живлення.
^

Побудова таблиці.
4
Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму, побудова гідрографу стоку.

Комплексне опитування по зробленій роботі.

4


НЕ 2.5
^

Розуміти й розрізняти екологічні проблеми

Знати зміни загальної динаміки вод гідросфери Землі


(Лекція)

Антропогенни етап розвитку природних вод

- Зміна загальної динаміки вод гідросфери Землі


- Вплив людини на склад та колообіги домішок

- Зміни водних об’єктів

- Екологічні проблеми Світового океану


4

Захист лабораторної роботи

5

Розуміти поняття гранулометричного складу наносів.

^ Знати будувати інтегральні криві та вміти аналізувати їх.


Практична робота №7

«Аналіз гранулометричного складу наносів»

Поняття про утворення та основна характеристика річкових наносів.

Складання таблиць.

Побудова інтегральної кривої гранулометричного складу наносів.
4
Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму, побудова інтегральної кривої гранулометричного складу наносів.

Комплексне опитування по зробленій роботі.

3
^

Розуміти й розрізняти основні категорії наносів, способи руху твердих частинок

Знати структуру русел, їх типізацію та класифікацію


(Самостійна робота) Річкові наноси..

 1. Руслова ерозія. Основні категорії наносів. Основні способи руху твердих частинок.
5Усне опитування

3

Розуміти основні методи визначення стоку розчинених речовин і закономірності формування гідрохімічного складу.

Вміти вести спостереження за рівнями води, визначати показник стоку розчинених речовин

Лабораторна робота №8

«Розрахунок стоку розчинених речовин у річці»

Проаналізувати гідрохімічний режим річки. Розрахунок середньодобових витрат і стоку розчинних речовин. Побудова графіка зміни мінералізації та витрат води на протязі року та їх зв’язку.4

Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму, побудова графіка зміни мінералізації та витрат води на протязі року та їх зв’язку.

Комплексне опитування по зробленій роботі.

3
Всього

за

Модуль 2
35^

Модуль контроль (підсумковий)

Усне опитування


30Всього


100

^ 3. Зміст дисципліни.

3.1. Зміст лекційного курсу.


№ п/п

Тема

Кількість годин

1.

Наука про природні води

2

2.

Гідрологія льодовиків

2

3.

Гідрологія підземних вод

2

4.

Річки, річкові системи та їх басейни

2

5.

Формування стоку води у річках

2

6.

Формування русел річок

2

7.

Гідрологія озер

2

8.

Гідрологія особливих та штучних водних об’єктів

2

9

Антропогенни етап розвитку природних вод

2^ 3.2 Зміст лабораторних та практичних робіт


п/п

Назви робіт


Ознайомлення з основними видами гідрологічних спостережень

4Статистичні характеристики рівнів води»

4Розрахунок витрат води в річці, що виміряна за допомогою гідрометричного млинка точковим способом

4Розрахунок витрати води, що виміряна за допомогою поверхневих пoплавкі

4

5.

Закономірності руху води у річках

4

6.

Аналіз водного режиму. Розчленування водного режиму за джерелами живлення

4

7.

Аналіз гранулометричного складу наносів

4

8.

Розрахунок стоку розчинених речовин у річці

4^ 3.3 Зміст самостійних робіт


п/п

Назви робіт

1

Гідросфера Землі. Колообіги води, вологообіги. Основні гідрологічні терміни і поняття.

2

Фізичні властивості природних вод

3

Хімічні властивості природних вод.

4

Кріосфера Землі

5

Підземні Гідросфера

6

Гідрологія водосховиш

7

Річкові наноси..^ 4. Тематика ІНДЗ ( рефератів, есе, творчих робіт)

 1. Сучасна гідрологія, як система наук.

 2. Екологізація сучасної гідрології.

 3. Методи гідрологічних досліджень.

 4. Гідросфера в системі геосфер.

 5. Гідрографія України.

 6. Гідроекологія України.

 7. Водні ресурси Українських Карпат.^ 5. Модуль контроль (контрольні питання).

Модуль 1:

1. Історія накопичення та розвитку гідрологічних знань.

2. Сучасна гідрологія.

3. Об‘єкти гідрологічних досліджень. Основні гідрологічні поняття та терміни.

4. Методи гідрологічних досліджень.

5. Гідрологічні вимірювання та спостереження. Джерела гідрологічної інформації.

6. Колообіги та процеси циркуляції природних вод.

7. Водний баланс територій та акваторій.

8. Вода в атмосфері.

9. Природні води і тверде тіло Землі.

10. Вплив гідросфери на теплові процеси і перенесення речовин.

11. Молекули і надмолекулярні структури води.

12. Агрегатні стани та густина води.

13 Теплові властивості води.

14. В‘язкість води, поверхневий натяг та змочування.

15. Умови перебування води в ґрунтах та породах.

16. Види і особливості руху водних потоків.

17. Два режими руху рідини.

18. Природні води як хімічний розчин.

19. Основні типи домішок у природних водах.

20. Гідрохімічна класифікація природних вод.

21. Процеси утворення льодовиків.

22. Розповсюдження, основні типи, будова і гідрографічна сітка льодовиків.

23. Баланс і режим льодовиків.

24. Гідрологічні явища та процеси в зоні багаторічної мерзлоти і холодного клімату.

25. Походження підземних вод.

26. Класифікація підземних вод.

27. Води зони аерації.

28. Ґрунтові води.

29. Артезіанські води.

30. Підземні води у тріщинуватих та закарстованих породах.

31. Структура підземної гідросфери.

32. Рух підземних вод.

33. Підземний стік.

34. Природні явища та процеси пов‘язані з підземними водами.

Модуль 2:

1. Загальні відомості про річки.

2. Річки в системі водотоків.

3. Річкові системи.

4. Річкові басейни.

5. Річкові долини, русла та заплави.

6. Рух води в річках.

7. Водний баланс річкових басейнів.

8. Фактори і процеси формування стоку води.

9. Кількісні характеристики стоку води.

10. Середній стік та внутрішньорічний розподіл.

11. Максимальний стік.

12. Мінімальний стік.

13. Поняття про водний режим річок.

14. Процеси водного живлення річок.

15. Аналіз водного режиму річок.

16. Рівне вий режим річок.

17. Ерозійно-акумулятивні комплекси в басейні річок.

18. Основні характеристики та категорії річкових наносів.

19. Завислі наноси.

20. Захоплені наноси та донні відклади.

21. Різноманіття річкових русел.

22. Причини змін річкових русел. Руслоформування.

23. Ієрархічна будова річкових русел.

24. Структурні та структурно-алювіальні русла.

25. Алювіальні русла.

26. Термічний режим річок.

27. Льодовий режим річок.

28. Гідрохімічний режим річок.

29. Гідробіологія річок.

30. Гідрологія гирлових областей.

31. Котловини та морфологія озер.

32. Термічний режим озер.

33. Льодовий режим озер.

34. Динаміка озер.

35. Водний режим озер.

36. Гідрохімічні та гідробіологічні особливості озер.

37. Донні відклади озер.

38. Класифікація та морфологія водосховищ.

39. Водний режим і динаміка водосховищ.

40 Вплив водосховищ на стік наносів та руслові процеси.

41. Екологія водосховищ.

42. Сніговий покрив. Лавини.

43. Селі.

44. Канали і меліоративні системи.

45. Болота.

46. Загальна характеристика антропогенного стану.

47. Гідросфера і зміни клімату.

48. Використання природних вод.

49. Антропогені зміни гідрохімічних та гідробіологічних процесів.

50. Екологічні проблеми Світового океану.


Підсумковий контроль

 1. Історія накопичення та розвитку гідрологічних знань.

 2. Сучасна гідрологія.

 3. Об‘єкти гідрологічних досліджень. Основні гідрологічні поняття та терміни.

 4. Методи гідрологічних досліджень.

 5. Гідрологічні вимірювання та спостереження. Джерела гідрологічної інформації.

 6. Колообіги та процеси циркуляції природних вод.

 7. Водний баланс територій та акваторій.

 8. Вода в атмосфері.

 9. Природні води і тверде тіло Землі.

 10. Вплив гідросфери на теплові процеси і перенесення речовин.

 11. Молекули і надмолекулярні структури води.

 12. Агрегатні стани та густина води.

13 Теплові властивості води.

 1. В‘язкість води, поверхневий натяг та змочування.

 2. Умови перебування води в ґрунтах та породах.

 3. Види і особливості руху водних потоків.

 4. Два режими руху рідини.

 5. Природні води як хімічний розчин.

 6. Основні типи домішок у природних водах.

 7. Гідрохімічна класифікація природних вод.

 8. Процеси утворення льодовиків.

 9. Розповсюдження, основні типи, будова і гідрографічна сітка льодовиків.

 10. Баланс і режим льодовиків.

 11. Гідрологічні явища та процеси в зоні багаторічної мерзлоти і холодного клімату.

 12. Походження підземних вод.

 13. Класифікація підземних вод.

 14. Води зони аерації.

 15. Ґрунтові води.

 16. Артезіанські води.

 17. Підземні води у тріщинуватих та закарстованих породах.

 18. Структура підземної гідросфери.

 19. Рух підземних вод.

 20. Підземний стік.

 21. Природні явища та процеси пов‘язані з підземними водами.

 22. Загальні відомості про річки.

 23. Річки в системі водотоків.

 24. Річкові системи.

 25. Річкові басейни.

 26. Річкові долини, русла та заплави.

 27. Рух води в річках.

 28. Водний баланс річкових басейнів.

 29. Фактори і процеси формування стоку води.

 30. Кількісні характеристики стоку води.

 31. Середній стік та внутрішньорічний розподіл.

 32. Максимальний стік.

 33. Мінімальний стік.

 34. Поняття про водний режим річок.

 35. Процеси водного живлення річок.

 36. Аналіз водного режиму річок.

 37. Рівне вий режим річок.

 38. Ерозійно-акумулятивні комплекси в басейні річок.

 39. Основні характеристики та категорії річкових наносів.

 40. Завислі наноси.

 41. Захоплені наноси та донні відклади.

 42. Різноманіття річкових русел.

 43. Причини змін річкових русел. Руслоформування.

 44. Ієрархічна будова річкових русел.

 45. Структурні та структурно-алювіальні русла.

 46. Алювіальні русла.

 47. Термічний режим річок.

 48. Льодовий режим річок.

 49. Гідрохімічний режим річок.

 50. Гідробіологія річок.

 51. Гідрологія гирлових областей.

 52. Котловини та морфологія озер.

 53. Термічний режим озер.

 54. Льодовий режим озер.

 55. Динаміка озер.

 56. Водний режим озер.

 57. Гідрохімічні та гідробіологічні особливості озер.

 58. Донні відклади озер.

 59. Класифікація та морфологія водосховищ.

 60. Водний режим і динаміка водосховищ.

 61. 40 Вплив водосховищ на стік наносів та руслові процеси.

 62. Екологія водосховищ.

 63. Сніговий покрив. Лавини.

 64. Селі.

 65. Канали і меліоративні системи.

 66. Болота.

 67. Загальна характеристика антропогенного стану.

 68. Гідросфера і зміни клімату.

 69. Використання природних вод.

 70. Антропогені зміни гідрохімічних та гідробіологічних процесів.

 71. Екологічні проблеми Світового океану.^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS.

Оцінка

Сприяючий характер діяльності студента

відмінно”

90 -100 балів /А

Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами.

добре”

75 – 89 балів /ВС

Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

задовільно”

60 – 74 бали /DE

Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

незадовільно”

35-59 балів /FX

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків.^ 7. Література до дисципліни.


Основна:


1. Алексеевский Н.И. Гидрофизика. М.: Издательский центр „Академия”, 2006. – 176 с.

2. Богословський Б.Б., Самотин А.А., Соколов Д.П. Общая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 422 с.

3. Винников С.Д., Проскуряков Б.В. Гидрофизика. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 348 с.

4. Давыдов Л.К., Дмитриева А.А., Конкина Н.Г. Общая гидрология. - Л.: Гидрометеоиздат, 1973. – 462 с.

5. Карасев И.Ф., Васильев А.В., Субботина Е.С. Гидрометрия. - Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 376 с.

6. Левківський С.С., Хільчевський В.К., Ободовський О.Г. та ін. Загальна гідрологія. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 264 с.

7. Лучшева А.А., Практическая гідрологія. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 440 с.

8. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология М.: Вісшая школа, 1991. – 368 с.

9. Спицын Н.П., Соколова В.А. Общая и речная гидравлика. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 359 с.

10. Чеботарев А.Н. Общая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 544 с.

11 Чеботарев А.Н. Гидрологический словарь. Л.: Гидрометеоиздат,1978. – 308 с.

12. Ющенко Ю.С., Гринь Г.І. та ін. Загальна гідрологія: Навчальний посібник. – Чернівці: Зелена Буковина. – 2005. – 368 с.


Додаткова:


 1. Бисвас А.К. Человек и вода. Из истории гидрологии. /Пер. с англ./ Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 288 с.

 2. Догановский А.М., Малинин В.Н. Гидросфера Земли. – С. – Пб.: Гидрометеоиздат, 2004. – 630 с.

 3. Лосев К.С. Вода. - Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 272 с.

 4. Михайлов Л.Е. Гидрогеология. - Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 263 с.

 5. Ободовський О.Г. Руслові процеси. – К.: ВПЦ ״Київський університет״, 1998. – 134 с.

 6. Основи загальної гідрології / За ред. С.С. Левківського. – К.: Вища школа, 1975. – 190 с.

 7. Самохин А.А., Соловьева Н.Н., Догановский А.М. Практикум по гидрологии. - Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 296 с.

 8. Синюков В.В. Вода известная и неизвестная. – М.: Знания, 1987. – 176 с.

 9. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. – К.: „Ніка Центр”, 2001. – 264 с.

 10. Сненглер О.А. Слово о воде. - Л.: Гидрометеоиздат, 1980.- 152 с.

 11. Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення: гідроекологічні аспекти. - К.: ВПЦ ״Київський університет״, 1999. – 319 с.

Схожі:

За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Економічна І соціальна екологія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи