Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) icon

Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання )
НазваРобоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання )
Сторінка1/2
Дата24.09.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету

________ / Руденко В.П./

“_____” _________ 20__ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА


( за кредитно – модульною системою навчання )


з курсу Гідрооснови гідротехніки та меліорації

(назва навчального предмета)


для напряму – 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет географічнийНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

Кількість кредитів

Лекцій (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Індивідуальна

робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові,

графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Денна


4

8

180

5

32

48

5

958

Заочна

4

8

180

5

8

12
1608
Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення


Робоча програма складена на основі Програми курсу „Гідрооснови гідротехніки та меліорації” для студентів географічного факультету напряму „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення 30.08.2011 року Протокол № 1

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена к.г.н., асист.Паланичко О.В.

(прізвище,ім’я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні

кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол № 1 “ ” 2011 року


Завідувач кафедри __________________________/ Ющенко Ю.С. /

(підпис) (прізвище,ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

“____”____________2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/___________ /

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ 1. Пояснювальна записка

Успішне ведення сільського господарства немислиме без постійного покращення природних умов, де вони несприятливі, і покращення родючих властивостей землі. Цього покращення можна досягнути шляхом зміни в потрібному напрямку зовнішніх умов – кліматичних, грунтових, гідрологічних тощо. В одних місцях такі умови створені самою природою, в інших їх повинна створити і створює сама людина шляхом втручання в природні процеси. Зміна і покращення природних умов, які є сприятливими для успішного ведення народного господарства і особливо сільського господарства є основним завданням гідромеліорації.

Гідромеліорація є важливішим засобом управління водним, повітряним, тепловим, поживним режимом. Вона включає такі основні типи меліорації: зрошувальний, осушувальний, осушувально-зволожувальний і обводнювальний.

Різні галузі водного господарства пред'являють до конструкцій гідротехнічних споруд свої специфічні вимоги. Несхожість природних і господарських умов, в яких доводиться працювати навіть однаковим за призначенням спорудам, змушує проектувальників ще більше різноманітити конструктивні рішення гребель, каналів, шлюзів та інше. Тому сьогодні відомо багато дуже різних гідротехнічних споруд.

^ Статус дисципліни:

Курс «Гідрооснови гідротехніки та меліорації» є вибірковою дисципліною, призначеною для викладання студентам напряму: «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Дисципліна вивчається у VІІІ семестрі.

У відповідності з навчальним планом для вивчення дисципліни виділяється 180 годин, з них:

 • на лекції – 32 години;

 • на семінарські та практичні заняття – 48 годин;

 • на самостійну роботу – 95 годин.

Кількість кредитів – 5

Кількість годин на тиждень – 5 год.

Формою підсумкового контролю - залік.

При вивченні курсу основним методичним посібником для студентів є дана програма.

Програма курсу забезпечує грамотне орієнтування студентів у матеріалі, який вивчається, розвиває вміння творчо використовувати систематизовану інформацію.

Програма курсу включає:

 • змістово-діяльнісну структуру модулів навчальної дисципліни;

 • питання для модулів-контролю;

 • тематика рефератів та доповідей;

 • список рекомендованої основної та додаткової літератури

На лекціях студентам розкривається науково-теоретичний зміст і практична значимість тем, які розглядаються. Семінарські та практичні заняття мають на меті поглибити і закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях і у процесі самостійної роботи, а також сформувати практичні уміння їх використання при виникненні потреби.

Самоосвіта припускає поглиблене вивчення відповідних тем, самостійне оволодіння необхідною інформацією, розвиток творчих здібностей студентів, формування у них вмінь самостійного аналізу курсу, що вивчається, а також практичного застосування набутих знань.

Дисципліна «Гідрооснови гідротехніки та меліорації» знаходиться у взаємозв’язку з такими дисциплінами навчального плану як «Загальна гідрологія», «Інженерна гідрологія», «Гідравліка», «Геологія», «Геоморфологія», «Метеорологія», «Фізична географія материків і океанів», «Інженерна геологія та гідрогеологія», «Загальна екологія» та ін.

У процесі вивчення курсу поряд з традиційними методами широко використовуються комп’ютерні технології, проблемне навчання, ділові та рольові ігри.

^ Мета курсу – ознайомити студентів з термінологією, призначенням, характеристиками і принципами роботи основних гідротехнічних споруд та їх гідромеханічного обладнання, а також із основами меліоративних розрахунків та робіт.

^ Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів:

- принципи роботи і технічні характеристики основних гідротехнічних споруд та меліоративних систем;

- основні методи, визначення і терміни, пов’язані з дослідженням, використанням та регулюванням водних ресурсів;

- географічний розподіл найбільших гідротехнічних об’єктів України,

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

У процесі засвоєння навчального матеріалу студенти повинні знати: основні групи гідротехнічних споруд, особливості їх будови та експлуатації та особливості меліоративного освоєння території; вміти:

 • самостійно визначати тип гідротехнічної споруди, клас, основне призначенння;

 • розраховувати швидкість фільтрації через тіло греблі та швидкість розмиву укріпленого та неукріпленого берега водотоку чи водойми;

 • аналізувати гідрологічну та гідроекологічну ситуації в межах впливу гідротехнічної споруди чи меліоративного заходу;

 • читати і розуміти прості креслення проектів гідротехнічних споруд.^ 2. Структура змістових модулів, навчальних елементів
дисципліни «Гідрооснови гідротехніки та меліорації»


^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)


Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)


Зміст навчального елементу


Вид заняття

^ Види діяль-ності та поточ-ного кон-тролю на занят-ті


ІНДЗ (за вибором)


Кількість балів за ІНДЗ


^ Всього балів за види навч. занять НЕ


Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ ЗМ 1. Основи гідротехніки
^ Результати навчання

Знати і розуміти класифікацію гідротехнічних споруд

Не 1.1. (Лекція)

Проектування гідротехнічних споруд і їх класифікація


 1. Загальна характеристика гідротехнічних споруд

 2. Класифікація

 3. Завдання та умови проектування

 4. Гідротехнічні розрахунки2----

конспект лекції


Характеристика основних груп гідротехнічних водогосподарських споруд


2,5
Розуміти систему будови гідротехнічних споруд

^ Знати та вміти класифікувати основні гідротехнічні споруди

(Семінарське заняття)

Проектування гідротехнічних споруд і їх класифікація


(Практичне заняття)

Виконати копіювання креслення плану та поперечного перерізу аркової, контрфорсної греблі


 1. Загальна характеристика гідротехнічних споруд

 2. Класифікація

 3. Завдання та умови проектування

 4. Гідротехнічні розрахунки-

1

-4-

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

Обговорення проблемних питань - робота в групах.


Захист роботи2,5


3


Розуміти й розрізняти гідротехнічні споруди

^ Знати як саме здійснюються гідротехнічні розріхунки

Вміти виділяти основні завдання иа умови проектування

(Самостійна робота)

Гідротехнічне будівництво та інженерні споруди


Гідротехнічні розрахунки1.Завдання розрахунків

2.Загальна характеристика гідротехнічних споруд

3.Класифікація

4.Завдання та умови проектування
--2--

 

Всього
92,5

5,5

^ Результати навчання

Знати і розуміти особливості гідротехнічних споруд на меліоративних і гідроенергетичних системах

Не 1.2. (Лекція)


Гідротехнічні споруди на меліоративних і гідроенергетичних системах

1.Шлюзи

2.Водопровідні споруди

3.З'єднувальні споруди


2

----

конспект лекції

2,5
Розуміти систему гідроенергетичних систем

Знати та вміти пояснити роль гідротехнічних споруд на меліоративних і гідроенергетичних системах

(Семінарське заняття)

Гідротехнічні споруди на меліоративних і гідроенергетичних системах

1.Шлюзи

2.Водопровідні споруди

3.З'єднувальні споруди-1

-

-

-- усне опит-ня;

- письмове опит-ня;

-термінологічний диктант;
2,5


Вміти аналізувати сучасний стан гідротехнічних споруд на меліоративних системах

(Самостійна робота)

Гідротехнічні споруди на меліоративних і гідроенергетичних системах

1.Шлюзи

2.Водопровідні споруди

3.З'єднувальні споруди--2--

 

Всього
52,5

2,5

Результати навчання

Знати і розуміти походження та необхідність затворів

Не 1.3. (Лекція)

Затвори гідротехнічних споруд

1.Загальні дані про затвори

2.Плоскі затвори

3.Криволінійні затвори
2----

конспект лекції


Антропогенні зміни режиму підземних вод


2,5
Розуміти систему гідротехнічних споруд

Знати та вміти виділяти та аналізувати гідротехнічні споруди

(Семінарське заняття)

Затвори гідротехнічних споруд

(Практичне заняття)

Визначення методом ЕГДА фільтрації через тіло греблі

1.Загальні дані про затвори

2.Плоскі затвори

3.Криволінійні затвори
-

1-6-

-усне опит-ня;

-фронтальне опит-ня;

-письмове опит-ня;


Захист роботи2,5


3

Розуміти й розрізняти гідротехнічні споруди

^ Знати їх класифікацію та та основні проблеми при експлуатації

Вміти аналізувати сучасний стан

(Самостійна робота)

Кришевидні і розбірні затвори

1..Кришевидні

2. Розбірні затвори--2


-

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

Всього
112,5

5,5

Результати навчання

Знати і розуміти особливості водосховищних гребель

Не 1.4. (Лекція)

Водосховищні греблі

1.Види гребель

2.Земляні греблі

3.Каміннонакидні греблі

4.Гравітаційні бетонні і камяні

5.Арочні греблі2----

конспект лекції


Вплив господарської діяльності на озера

Вплив господарської діяльності на болота

2,5
Розуміти особливості класифікації гребель

Знати та вміти пояснити особливості будови різних гребель

(Семінарське заняття)

Водосховищні греблі

1.Види гребель

2.Земляні греблі

3.Каміннонакидні греблі

4.Гравітаційні бетонні і камяні

5.Арочні греблі


-


1---

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

Обговорення проблемних питань - робота в групах.
2,5

^ Розуміти й розрізняти

Знати про основні споруди при земляних греблях

Вміти пояснити основні водосховищні греблі

(Самостійна робота)

Водосховищні греблі

1.Споруди при земляних греблях

2.Стійкість земляних гребель

3.Залізобетонні багатоопорні греблі--2--

 

Всього
52,5

2,5

Результати навчання

Знати і розуміти будовуводопідйомних гребель

Не 1.5. (Лекція)

Водопідйомні греблі

1.Типи гребель

2.Дерев'яні греблі

3.Комплекс споруд річкового водозабірного гідровузла

4.Деформація русел річок біля гребель4----

конспект лекції

2,5
Розуміти комплекс споруд річкового водозабірного гідровузла

^ Знати та вміти пояснити значення водопідйомних гребель

(Семінарське заняття)


Водопідйомні греблі

(Практичне заняття)

Розрахунок водопропускної здатності шлюзів

1.Типи гребель

2.Дерев'яні греблі

3.Комплекс споруд річкового водозабірного гідровузла

4.Деформація русел річок біля гребель-

2-6-

- усне опит-ня;

- письмове опит-ня;

-термінологічний диктант;


Захист роботи2,5


4

Розуміти й розрізняти

типи тимчасових гребель

^ Знати особливості будови та застосування тимчасових гребель

Вміти аналізувати роль тимчасових гребель

(Самостійна робота)

Тимчасові греблі

1.Тимчасові греблі

2.Застосування тимчасових гребель

3.Найпростіші греблі із каміння

4.Найпростіші греблі із лісових матеріалів--2--

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.


 

Всього
142,5

6,5

Результати навчання

Знати і розуміти систему водозабору та споруд

Не 1.6. (Лекція)

Водозабірні споруди

1.Система водозабору

2.Безгреблевий водозабір

3.Греблевий водозабір


2


----

конспект лекції

2,5
Розуміти систему водозабору, конструкцію відстійників.

^ Знати та вміти пояснити значення водозабірних споруд та відстійників

(Семінарське заняття)

Водозабірні споруди

Відстійники

1.Система водозабору

2.Безгреблевий водозабір

3.Греблевий водозабір

4.Конструкції відстійників-1---

-усне опит-ня;

-фронтальне опит-ня;

-письмове опит-ня;
2,5


Розуміти

Конструкцію відстійників

^ Знати особливості проектування та розрахунку відстійників

Вміти пояснити конструкцію відстійників

(Самостійна робота)

Відстійники

1.Конструкції відстійників

2.Проектування і розрахунок відстійників

3.Промивання відстійників--2--

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

Всього
52,5

2,5^ Контрольна робота за змістовий модуль І
-

10

Всього балів за змістовий модуль І

15

35
ЗМ 2. Основи гідромеліорації
^ Результати навчання

Знати і розуміти основні поняття меліорації, історію розвитку та класифікацію

Не 2.1. (Лекція)

Меліорація та її вплив на водний режим

1. Поняття “меліорація”.

2. Класифікація меліорацій.

3. Меліоративний фонд.

4. Історія розвитку меліоративного освоєння територій.2----

конспект лекції

2,5
Розуміти структуру меліоративних систем

Знати та вміти класифікувати меліорації

(Семінарське заняття)

Меліорація та її вплив на водний режим

(Практичне заняття)

Розрахунок зрошувальної норми сільськогосподарської культури

1. Поняття “меліорація”.

2. Класифікація меліорацій.

3. Меліоративний фонд.

4. Історія розвитку меліоративного освоєння територій.

5.Завдання і види меліорацій.-

1

-6-

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

Обговорення проблемних питань - робота в групах.

Захист роботи2,5


3

Розуміти й розрізняти

Різні види меліорацій

^ Знати розвиток меліоративних систем на Україні

Вміти аналізувати сучасний стан меліоративного будівництва

(Самостійна робота)

Історія розвитку меліоративного освоєння територій.

1.Історія розвитку меліоративного освоєння територій.

2.Розвиток меліорацій на Україні в передвоєнні та післявоєнні роки.

3.Сучасний стан меліоративного будівництва.--2--

 

Всього
112,5

5,5

Результати навчання

Знати і розуміти значення водної меліорації

Не 2.2. (Лекція)

Водні меліорації

1.Значення водних меліорацій. 2.Геоморфологічні передумови зрошення і осушення.

3.Вплив зрошення і осушення на природні умови та розвиток сучасних екзогенних процесів.2----

конспект лекції


Вплив інженерних споруд на довкілля

2,5
Розуміти систему зрошувальних та осушувальних систем

^ Знати та вміти пояснити вплив зрошення та осушення на природні умови

(Семінарське заняття)

Вплив зрошення і осушення на природні умови та розвиток сучасних екзогенних процесів


1.Значення водних меліорацій. 2.Геоморфологічні передумови зрошення і осушення.

3.Вплив зрошення і осушення на природні умови та розвиток сучасних екзогенних процесів.-1

-

-

-- усне опит-ня;

- письмове опит-ня;

-термінологічний диктант;
2,5


Розуміти потреби в гідролісомеліорації

Знати систему лісоосушуючих систем

Вміти аналізувати норми осушення

(Самостійна робота)

Гідролісомеліорація


1.Потреби в меліорації та її ефективність.

2.Норми осушення. 3.Лісоосушуючі системи: регулююча сітка при різних видах грунтового живлення, захисна сітка, провідна (транспортуюча) сітка. 4.Лісогосподарські заходи.--2--

 

Всього
52,5

2,5

Результати навчання

Знати і розуміти систему осушення

Не 2.3. (Лекція)

Осушення

1.Елементи осушувальної системи

2.Системи машинного осушення2----

конспект лекції

2,5
Розуміти завдання і види меліорацій

Знати та вміти аналізувати вплив меліорації на водний режим

(Семінарське заняття)

Елементи осушувальної системи

(Практичне заняття)

Розрахунок середньої швидкості розмиву берега річки в різних умовах

1.Регулююча сітка

2.Захисна сітка

3.Транспортуюча сітка

4.Водоприймачі-

2-8-

-усне опит-ня;

-фронтальне опит-ня;

-письмове опит-ня;


Захист роботи2,5


4

Розуміти системи машинного осушення

Знати про експлуатацію осушувальних систем

Вміти аналізувати вплив осушувально-зволожувальних систем

(Самостійна робота)

Системи машинного осушення

1.Споруди на осушувальних системах: гирла каналів, оглядові колодязі, шлюзи-регулятори, колодязі-поглиначі.

2.Експлуатація осушувальних систем.

3.Використання меліоративних земель.

4.Осушувально-зволожувальні системи.--2--

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

Всього
142,5

6,5

Результати навчання

Знати і розуміти поняття про протипаводкові меліорації

Не 2.4. (Лекція)

Протипаводкові меліорації


1.Види затоплення територій. 2.Основні заходи боротьби з повенями та паводками. 3.Обваловування: типи дамб. 4.Вплив характеру рельєфу долин рік на будівництво дамб та шлюзів-регуляторів. 5.Регулювання русел рік.

6.Заходи, що впливають на розвантаження руслового потоку.2----

конспект лекції

2,5
Розуміти основні заходи боротьби з повенями та паводками

^ Знати та вміти аналізувати вплив заходів розвантаження руслового потоку

(Семінарське заняття)

Протипаводкові меліорації


1.Види затоплення територій. 2.Основні заходи боротьби з повенями та паводками. 3.Обваловування: типи дамб. 4.Вплив характеру рельєфу долин рік на будівництво дамб та шлюзів-регуляторів. 5.Регулювання русел рік.

6.Заходи, що впливають на розвантаження руслового потоку.


-


2---

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

Обговорення проблемних питань - робота в групах.
2,5


^ Розуміти й розрізняти Знати основні способи регулювання русел річок

Вміти пояснити значення регулювання русел річок

(Самостійна робота)

Регулювання русел рік

1.Розчищення русла від чагарниково-деревної рослинності.і великого каміння;

2.Поглиблення і розширення русла.

3.Способи виправлення закрутів та меандр річки

4.Будівництво дамб, гребель та напівгребель в руслі річки для посилення динамічності потоку води--2--

 

Всього
62,5

2,5

Результати навчання

Знати і розуміти про зрошувальну меліорацію

Не 2.5. (Лекція)

Зрошувальні меліорації

1.Основні типи зрошувальних систем.

2.Режим зрошення сільськогосподарських культур.

3.Способи зрошення.

4.Поверхневе зрошення

5.Зрошувальні системи

6. Дощування2----

конспект лекції


Вплив інженерних споруд на річкові русла


2,5
Розуміти основні типи зрошувальних систем та їх значення

^ Знати та вміти пояснити основні способи зрошення

(Семінарське заняття)

Зрошувальні меліорації

(Практичне заняття)

Викреслювання схем вертикального та горизонтального осушування

1.Основні типи зрошувальних систем.

2.Режим зрошення сільськогосподарських культур.

3.Способи зрошення.

4.Поверхневе зрошення

5.Зрошувальні системи

6. Дощування-1-6-

- усне опит-ня;

- письмове опит-ня;

-термінологічний диктант;


Захист роботи2,5


3


Розуміти й розрізняти зволожувальні меліорації

^ Знати особливості кліматичних мемеліорацій

Вміти аналізувати способи зрошення

(Самостійна робота)

Зволожувальні меліорації

Кліматичні меліорації

1.Зрошення із ставків та водосховищ.

2.Методи зрошення

3.Лиманне зрошення.

4. Способи зрошення

5.Значення кліматичних меліорацій.

6.Шляхи і методи меліорації клімату.--2--

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.


 

Всього
92,5

5,5

Результати навчання

Знати і розуміти суть природоохоронних меліорацій


Не 2.6. (Лекція)

Природоохоронні меліорації

1.Водногосподарське будівництво на малих ріках, охорона водних ресурсів малих рік.

2.Шляхи збереження повноводності і чистоти малих річок.

3.Природоохоронні зони та прибережні смуги малих річок.

4.Меліорації і охорона малих річок.

5.Заходи по охороні природи.

6.Заходи по забезпеченню нормального гідрогеологічного режиму в зоні меліорації.

7 Охорона природи при меліорації

8.Протиерозійні заходи на меліорованих землях.4----

конспект лекції


Антропогенний вплив на водні об’єкти України

2,5
Розуміти значення природоохоронних меліорацій

^ Знати та вміти пояснити заходи, що проводяться на природоохоронних територіях

(Семінарське заняття)

Природоохоронні меліорації

1.Водногосподарське будівництво на малих ріках, охорона водних ресурсів малих рік.

2.Шляхи збереження повноводності і чистоти малих річок.

3.Природоохоронні зони та прибережні смуги малих річок.

4.Меліорації і охорона малих річок.

5.Заходи по охороні природи.

6.Заходи по забезпеченню нормального гідрогеологічного режиму в зоні меліорації.

7 Охорона природи при меліорації

8.Протиерозійні заходи на меліорованих землях.-1---

-усне опит-ня;

-фронтальне опит-ня;

-письмове опит-ня;
2,5


Розуміти й розрізняти земельні та агролісомеліоративні заходи

^ Знати про сучасний стан агроліслмеліорацій

Вміти пояснити основні заходи, що проводяться

(Самостійна робота)

Земельні меліорації

Агролісомеліорації

1.Способи і методи земельних меліорацій.

2.Рекультивація земель.

3.Вплив земельних меліорацій на продуктивність грунтів.

4.Заходи боротьби з водною ерозією і сучасними ерозійними процесами в горах.

5.Вплив рельєфу на рорзміщення лісосмуг.

6.Агролісомеліоративне районування території.

7.Особливості лісонасаджень на зрошувальних та осушувальних землях.

8.Захисні лісонасадження пасовищ.--2--

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.


 

Всього
72,5

2,5^ Контрольна робота за змістовий модуль ІІ
-

10

Всього балів за змістовий модуль ІІ

15

35
ВСЬОГО

30

70


  1   2

Схожі:

Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи