За кредитно – модульною системою навчання icon

За кредитно – модульною системою навчання
Скачати 169.66 Kb.
НазваЗа кредитно – модульною системою навчання
Дата24.09.2012
Розмір169.66 Kb.
ТипРобоча програма

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету


________________________________

“___” _________ 200__ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


( за кредитно – модульною системою навчання )


з курсу Основи екологічної токсикології

(назва навчального предмета)


для спеціальності – 6.070800–Екологія та охорона навколишнього середовища


(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет географічнийНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

Кількість кредитів

Лекцій (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Індивідуальна

робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові,

графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна


4

8

135

5

32

16

3

84

-

-

-

8

Заочна

4

8

108

-

8

8

-

92

-

-

-

8
Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення


Робоча програма складена на основі Програми курсу „ Основи екологічної токсикології” для студентів географічного факультету спеціальності „Гідроекологія” затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення __.08.2009_року Протокол № 1

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена асистентом Гончар О.М.

(прізвище,ім’я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол № 1

“ ” 2009 року


Завідувач кафедри __________________________/ Ющенко Ю.С. /

(підпис) (прізвище,ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

“____”____________2009 року

Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/Руденко В.П./

(підпис) (прізвище, ініціали)


^

1. Пояснювальна записка


.

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни0708

 • Назва напряму - Екологія

 • Спеціальність, для якої читається курс6.070800 – Екологія та охорона навколишнього середовища

 • Кількість кредитів – 5

 • Загальна кількість годин –135

 • Кількість годин на тиждень – 4, з них – 2 години лекцій на тиждень, 1годинf на тиждень – семінарські заняття.

 • Статус курсу – обов’язковий для підготовки спеціалістів зі спеціальності “Гідроекологія”

 • ^ Семестр, в якому читається – 8

Мета вивчення дисципліни – сформувати теоретичні уявлення та знання майбутніх спеціалістів-екологів про вплив екзогенних токсикантів на живі організми, їх реакцію на дію небезпечних хімічних речовин, механізми пристосування організмів до дії ксенобіотиків та протидії їм. Студент повинен оволодіти науковими основами оцінки небезпечності дії хімічних речовин на живі організми і передбачення негативних наслідків цього впливу. Розвинути деякі практичні навики з оцінювання ступені небезпечності впливу та основ його нормування.

Завдання:

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів:

 1. Ознайомлення із дією шкідливих хімічних речовин, які знаходяться в навколишньому природному середовищі на живі організми та їх популяції, що входять в склад екосистеми.

 2. Вивчення фізико-хімічних та токсичних характери тиск основних груп екотоксикантів.

 3. Вміння студентів оцінювати ступінь небезпечності впливу екотоксиканту на живі організми.

 4. Знання студенів виявляти наслідки, відновлювати біологічні системи та попереджати їх від впливу токсичних речовин.

 5. Вміння використовувати методи біоіндикації для вивчення забруднення важкими металами, пестицидами, полі циклічними вуглеводнями та нафтою; застосовувати методи біоіндикації для вивчення забруднення повітря, грунту та водойм.

 6. Формування знань студентів по цих проблемах та їх закріплення.
 • Кількість годин, відведених на: лекції - 32, семінарські, практичні – 16 самостійна робота студентів - 84.

 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, практичні роботи

 • Вид підсумкового контролю – екзамен.3.Зміст дисципліни

3.1 Зміст лекційного курсу.

п/п

Тема

Кількість годин

1

Вступ. Основні поняття, історія вивчення, мета та завдання токсикології та екотоксикології

2

2

Екотоксикометрія. Елементи токсиметрії та критерії токсичності отрут

4
Біохімічні основи токсичної дії хімічних речовин

2

3

Профілактична токсикологія: надходження, транспорт, розподіл, перетворення та виділення отрут із організму

4
Накопичення та комбінована дія токсикантів

2

4

Екотоксикокінетика

2

5

Екотоксикодинаміка.

2

6

Основи біоіндикації екотоксикантів

2

7

Оцінка ризику несприятливого впливу токсикантів.

4

8

Особливості популяційної екотоксикології

2

9

Несприятливі фактори навколишнього середовища і їх вплив на живі організми.

2

12

Внутрі- та міжвидові особливості організмів та їх вплив на чутливість до ксенобіотиків

2

13

Вплив якості середовища проживання на токсичність

2
Всього

32п/п

Назви робіт

Кількість годинДжерела забруднюючих речовин, їх склад та шляхи розповсюдження (поширення)


2Нормування в екотоксикології. Гігієнічна регламентація та стандартизація ксенобіотиків.

2Основні токсиканти в природних середовищах : газоподібні неорганічні сполуки та кислоти

2Основні токсиканти в природних середовищах : радіонукліди

2Поліароматичні вуглеводні та діоксини. Забруднення навколишнього середовища вуглеводнями.

2Забруднення речовинами та сполуками, які використовуються в рослинництві

2Методика визначення яякості води: ІЗВ, оцінка екологічної якості води.

4Всього

16
3.2 Зміст cсемінарських занять


^ 4.Самостійна робота (реферати, есе, творчих робіт)

п/п

Тема

Форма підготовки

1.

Суперекотоксиканти. Свинець (екотоксикологічна характеристика).

Реферат, усний захист

2.

Суперекотоксиканти. Кадмій (екотоксикологічна характеристика).

Реферат, усний захист

3.

Суперекотоксиканти. Ртуть (екотоксикологічна характеристика).

Реферат, усний захист

4.

Суперекотоксиканти. Арсен (екотоксикологічна характеристика).

Реферат, усний захист

5.

Суперекотоксиканти. Мідь (екотоксикологічна характеристика).

Реферат, усний захист

6.

Суперекотоксиканти. Цинк (екотоксикологічна характеристика).

Реферат, усний захист

7.

Суперекотоксиканти. Залізо(екотоксикологічна характеристика).

Реферат, усний захист

8.

Суперекотоксиканти. Стронцій, сурма, селен (екотоксикологічна характеристика).

Реферат, усний захист

9.

Суперекотоксиканти. Нікель (екотоксикологічна характеристика).

Реферат, усний захист

10.

Суперекотоксиканти. Хром (екотоксикологічна характеристика).

Реферат, усний захист

11.

Суперекотоксиканти. Алюміній (екотоксикологічна характеристика).

Реферат, усний захист

12.

Суперекотоксиканти. Полі циклічні ароматичні та хлор місткі вуглеводні (екотоксикологічна характеристика).

Реферат, усний захист

13.

Суперекотоксиканти. Діоксини та діоксин подібні сполуки (екотоксикологічна характеристика).

Реферат, усний захист

14.

Метаболізм ксенобіотиків в навколишньому середовищі

Реферат, усний захист

15.

Отрути та їх дія:накопичення та комбінована дія отрут

Реферат, усний захист

16.

Санітарно-гігієнічна оцінка води органолептичним методом

Реферат, усний захист

17.

Поведінка хімікатів у навколишньому середовищі

Реферат, усний захист

18.

Оцінка та управління ризиком

Реферат, усний захист

19.

Біологічні методи контролю

Реферат, усний захист

20.

Екологічне нормування

Реферат, усний захист

21

Еколого-аналітичний моніторинг забруднення навколишнього середовища: загальні проблеми

Реферат, усний захист

22

Методи відбору проб ектотоксикантів

Реферат, усний захист

23

Метаболічні процеси які відбувається з токсикантами в живих системах

Реферат, усний захист

24

Токсиканти та їх біогеохімічні особливості

Реферат, усний захист

25

Критерії та концепції оцінки токсичності речовини

Реферат, усний захист

26

Водна токсикологія: джерела надходження токсикантів у водне середовище та основні компоненти забруднення вод

Реферат, усний захист

27

Надходження токсичних речовин у тканини гідро біонтів та шляхи детоксикації

Реферат, усний захист

28

Дія ксенобіотиків на водні організми та популяції

Реферат, усний захист

29

Вплив факторів середовища та властивостей організму на ступінь токсичного ефекту

Реферат, усний захист

30

Основні закономірності динаміки токсичної дії

Реферат, усний захист

31

Визначення та класифікація токсикантів навколишнього середовища

Реферат, усний захист

32

Біоіндикація та біотестування

Реферат, усний захист

33

Токсиканти в нашій їжі

Реферат, усний захист
 1. Модуль контроль (контрольні питання)

Модуль 1:

 1. Дати визначення екотоксикології.

 2. Що ви знаєте про історію виникнення екотоксикології?

 3. Що таке науковий метод, кА його структура?

 4. Охарактеризувати основні групи токсикантів.

 5. Дати визначення таким поняттм:токсикант, екотоксикант.

 6. Які фактори навколишнього середовища є обмежувальними, а які лімітуючи ми?

 7. Опишіть історію забруднення повітря, води, грунту.

 8. Які ефекти основних забруднювачів повітря?

 9. Які ефекти основних забруднювачів води?

 10. Які ефекти основних забруднювачів грунту?

 11. Які джерела атмосферного забруднення?

 12. Які джерела забруднення води?

 13. Які джерела забруднення грунту?

 14. Дати визначення ксенобіотичного профілю середовища. Його види.

 15. Охарактеризувати процеси персистування токсикантів в н/с.

 16. Як відбувається трансформація екотоксикантів в н/с? Види трансформації.

 17. Як відбувається елімінація екотоксикантів в н/с?

 18. Що таке біоакумуляція та біомагніфікація екотоксикантів?

 19. Дати універсальне визначення ГДК. Охарактеризувати типи ГДК.

 20. Принципи встановлення ГДВ та ГДС. Що таке ЕДК?

 21. Дати визначення поняттю токсичність.

 22. Дати визначення поняттю екотоксичність,

 23. Що таке токсичний процес?

 24. Яке основне джерело природних радіоактивних елементів, що надходять в організм людини?

 25. Які показники використовуються для характеристики радіоактивності?

 26. Які виділяють форми прояву токсичного процесу в залежності від рівня організації життя?

 27. Як проявляється токсичний процес на рівні організму і які його характеристики?

 28. Що таке інтоксикація і які її форми?

 29. Які етапи механізму впливу іонізуючого випромінювання на біологічні об’єкти? Охарактеризуйте їх.

 30. Від чого залежить вражаюча дія іонізуючого випромінювання?

 31. Які токсикологічні властивості йоду?

 32. Які токсикологічні властивості цезію?

 33. Які токсикологічні властивості стронцію?
Модуль2:

 1. Що таке фізіологічний діапазон толерантності?

 2. Що таке фізіологічний песимум?

 3. Що таке фізіологічний оптимум?

 4. Які організми називаються евріпотентними, а які стенопотентними?

 5. Дайте визначення біоіндикації. В чому перевага біоіндикації у порівнянні з фізичним та хімічним вимірюванням факторів середовища?

 6. Які відмінності між неспецифічною та специфічною біоіндикацією? Навести приклади прямої і непрямої біоіндикації.

 7. Що таке первинна і вторинна біоіндикація?

 8. Перерахуйте типи чутливості біоіндикаторів.

 9. Що таке стрес? Чим відрізняється еустрес від дистресу? Дайте класифікацію стресорів.

 10. Які розрізняють рівні матерії живого?

 11. Перерахувати і охарактеризувати різні рівні біоіндикації. Що представляє собою пасивний та активний моніторинг? Навести приклади пасивного та активного моніторингу.

 12. Охарактеризуйте шкідливість забруднення н/с нафтою.

 13. Які Ви знаєте джерела забруднення ПХБ та ПББ?

 14. Які механізми дії нафти на живі організми?

 15. Які фізичні, хімічні та біологічні процеси відбуваються з нафтою та СПАВ в н/с?

 16. Охарактеризуйте токсичну дію ПХБ та ПББ.

 17. Які Ви знаєте екологічні катастрофи пов’язані з діоксинами?

 18. Що таке інтоксикація?

 19. Які Ви знаєте форми прояву токсичного процесу? Яка з них найбільш вивчена?

 20. Які виділяють види інтоксикації відповідно до тривалості взаємодії токсичної речовини з організмом, в залежності від локалізації патологічного процесу? Охарактеризуйте їх.

 21. Які Ви знаєте періоди інтоксикації?

 22. На рівні організаці біологічного об’єкту може проявлятись токсичний процес?

 23. Як проявляється токсичний процес на клітинному рівні та зі сторони органу чи системи?

 24. Як проявляється токсичний процес на рівні цілого організму?

 25. Що таке аллобіоз?

 26. Які Ви знаєте спеціальні токсичні процеси?

 27. Що таке пестициди?

 28. На які групи розділяють пестициди?

 29. Що таке інсектициди і на які види вони діляться?

 30. Дайте токсиколого-гігієнічну характеристику фосфорорганічним сполукам.^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS.

Оцінка

Сприяючий характер діяльності студента

відмінно”

90 -100 балів /А

Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами.

добре”

75 – 89 балів /ВС

Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

задовільно”

60 – 74 бали /DE

Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

незадовільно”

35-59 балів /FX

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків.
 1. Література до дисципліни.
 1. Актуальные вопросы экологической токсикологии: Сборник научных трудов. – Иваново, 1978. – 117с.

 2. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1993. – 303с.

 3. Голиков С.Н., Санецкий И.В. Общие механизмы токсического действия. – Л.: Медицина, 1986. – 279с.

 4. Дубицкий А.Е., Семенов И.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. – К.: Здорвье, 1993. – 462с.

 5. Екологічна токсикологія та вимоги до знешкодження токсикантів «Екологічна токсикологія на порозі сторіччя» /Глухівський І.В., Шумейко В.М., Овруцький В.М., - К., 1997. – с.12-25

 6. Келина Н.Ю., Безручко Н.В. Токсикология в таблицах и схемах – Ростов н/Д: Феникс. 2006. – 144 с.

 7. Куценко С.А. Основи токсикології – СПб.,2002. – 207с.

 8. Левина Э.Н. Общая токсикология металлов. – Л.: Медицина, 1972. – 184с.

 9. Майстренко В.Н., Хамитов Р.З., Будников Г.К. Эколого-аналитический мониторинг экотоксикантв. – М.: Химия, 1996. 319 с.

 10. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. – М.: Просвещение, 1992. – 320с.

 11. Сытник К.М. и др. Словарь-справочник по экологии. – К.: Наук. думка, 1994. – 668с.

 12. Токсикометрия химических веществ, загрязняющих окружающую среду. МРПГХВ. – М.: Центр международных проектов ГКНГ, 1986. – 428с.

 13. Филенко О.Ф., Михеева И.В. Основы водной токсикологи. – М.: Колос, 2007. – 144 с.

 14. Эйхлер В. Яды в нашей пище. – М.: Мир, 1985. - 202с.

 15. Экотоксикология и охрана природы/ Отв. ред. Д.А. Криволуцкий, В.Ф. Белозеров – М.: Наука, 1988. – 225с.

Схожі:

За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Економічна І соціальна екологія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи